انشا

انشا

مترادف کلمه های زیر را بنویسید.

توصیّه:                  معاشرت:           

زبر دست :                  فعّال:

دو کلمه بنویس که شکل گفتاری و نوشتاری آن ها با هم تفاوت داشته باشد.

 1- گفتاری (              ) نوشتاری(             )  

 2- گفتاری (             ) نوشتاری(              )

زیر کلمه ای که با کلمه های دیگر ارتباط ندارد خط بکش .

    آبی  ،  تاریک  ،  سفید ،  بنفش  .

مخالف کلمه های زیر را بنویس ؟

ضعیف :          ترسو :            بیگانه :              جوان :

اسم نویسنده ی هر کتاب را بنویس.

 کتاب بوستان :                شاهنامه :                

مثنوی معنوی :               کتاب گلستان:

با کلمه های زیر یک جمله درست کنید. 

1 – همتا

2- سایه به سایه :

3- مناظر:

در جمله ی زیر نهاد، قید، فعل را مشخص کنید.

من هر روز درس هایم را با دقّت می خوانم.

هم خانواده یی کلمه های داده شده را بنویسید.

قلل:                 آفریدن:            امواج :            شاعر:

اگر بخواهی برای کلاس خود قانونی تهیّه کنی ، چه مواردی را پیشنهاد می دهی؟ ( 4 مورد کافی است)

 برای هر کلمه دو صفت مناسب بنویسید.

الف) بهار: 1 -                  2 -                      

ب) رنگ : 1 -                 2 -

به اوّل کلمات ( پیش، خلاف و باز، پس ) اضافه کن وبنویسید.

1-............ قانون         2- ............. فروش        

3- ........... انداز         4 - ..........یافتن

 اصل کلمه های زیر رابنویسید.

نگه :                         سپه :                         

مه :                          همره:

هر یک از موارد زیر را به چیزی مانند کنید.

باران می بارد ، مثل ...........................       

کودک می خندد، مثل.............

کامل کنید.

به برادر پدر ........... می گویند وبه خواهر مادر  ............... می گویند

جمله های زیر را تا دو سطر ادامه دهید.

چیزی به غروب نمانده بود، هنوز خیابان ها .......

راه های درست مصرف کردن و جلوگیری از اسراف را در 3 سطر بنویسید.

اگر روزی همه ی وسایل ارتباطی نابود شود چه اتفاقی می افتد در 3سطر توضیح دهید.

دو ضرب المثل شیرین زبان فارسی را که خوانده اید بنویسید.

منظره زیبای فصل بهار را در چند سطر توصیف کنید.موفق باشید 

 نشای فارسی

1-کامل کن؟

الف) خدایا ما را یاری .............. تا قدر پدر و مادر و آموزگار خود را بدانیم.

ب) تو آفتاب و مهتاب، ستاره ها و ابرها را می ..........

 ج) با ........................ دنیا گلستان می شود

 2-در برابر هر کلمه یک کلمه مخالف بگذار؟

گرسنه:                طلوع:                پیر:

3-هر کلمه را به کلمه مناسب خود وصل کنید؟

آتش               گذار

نیرو                ستان

نماز                سوزی

نخل               مند

4-مرتب کن؟    رفت به بالای درخت حلزون

5-با کلمات زیر جمله بسازید:پزشک:    ورزشکار:      عرض: 

6-هم معنی کلمه های زیر را بنویس؟

تمیزی:                           زیست:                           مریض:                        باشتاب:

7-این کلمه ها برای شمارش چه چیزهایی به کار می روند بنویس؟

فروند:                            جلد:

8-یک ضرب المثل بنویس؟

9-شعر روبرو را توضیح دهید:

علم چندان که بیشتر خوانی      چون علم در تو نیست نادانی

10-در جمله روبرو منادا را معلوم کنید:          

 سعدیا مردم نکونام نمیرد هرگز

11-مخالف کلمه های زیر را بنویسید:

غم(      ) سیراب(       ) کوتاه(    ) قطع(   

 12-برای کلمات زیر هم معنی بنویسید:

 کاشف(     ) اسراف(        ) مرتب(   ) ارض(   )

13-برای کلمه های زیر دو صفت بنویسید:

قانون(      ) شب(        ) فکر(        ) گل(     )

14- سه موضوع زیر یکی را انتخاب کن و درباره ی آن انشایی بنویس:

 یک خاطره بنویس.

از زبان درخت یک انشا بنویس.

فصل تابستان را توصیف کنید

 بنویسیم  

در جمله ی(یارب نظرت بر نگردد)منادا کدام کلمه است؟

 الف) یارب       ب) نظرت            ج) برنگردد             د) موارد الف وب          

فعل جمله ی زیرکدام گزینه است؟   (همه ی مردم ایران طرف دار صلح هستند.)

الف) مردم               ب) ایران                      ج) هستند                              د) صلح     

با اضافه کردن (ستان) به کدام دسته از کلمات زیر می توان کلمه ها ی مناسب ساخت؟

الف) بیمار –درخت – بهار                                             ب) گل- زیبا-  سیب

 ج) جنگل- بُو- کُرد                                                           د) بهار- بیمار-گل 

مخالف کلمات زیر را بنویسید. 

  درون (..............................)         قطع(.........................................)      

جمع کلمات زیر را بنویسید.   

  گل(...................................)          عضو(..........................................) 

 کلمات هم معنی را به هم وصل کنید.           آغوش  *                           *مونس   

                                                            همدم *                           * گذشت

                                                             ایثار*                              *بغل

                                                            وضع*                             * حال 

  برای کلمه ی (فکر) دو صفت بنویسید؟   (..................)**(...........................................)      

  موارد زیر را بخوانید وکلمه ای را که با بقیه فرق دارد مشخص کنید.

 الف) حافظ  -سعدی- ابن سینا- فردوسی  {..................................}

 ب)جنگ- زلزله – گردباد-سیل{........................................}

  جزء دوّم کلمات زیر را بنویسید.     راست و....................   تندو................................

                              تب و............................           زدو..................................     

    با اضافه کردن پسوندهای (گر، زار ،گاه)به آخر کلمات داده شده ی زیر کلمه های جدید بسازید.

 آزمایش (..........................)   چمن(.............................) 

  مس(.......................)        ایست(............................)     

    جدول زیر را کامل کنید.

 کلمه                      معنی               جمله

 1-معالجه

 2-مصیبت

   یکی از موضوعات زیر راانتخاب کنید ودر موردآن انشا بنویسید.

 *چگونه زحمات پدر ومادررا جبران کنیم.                                                                         

  *اگر بال داشتی چه کار می کنی.

 فارسی

    11- در جمله ((ای توانایی که به ما توانایی داده ای )) منادا کدام کلمه است؟

 الف-ما            ب-داده ای                  ج-ای توانایی                      د-توانا

 12- معنای درست کلمات ((فعال،شیوه،ایثار ))کدام  مورد میباشد ؟

 الف-کار، روش، سرگذشت                        ب-  پرکار، روش، گذشت        

 ج-  کوشش، روش، گذشت                          د-  فعالیت ،شیون،گذشت

 -13- کدام مورد جمع کلمات ((طفل- ولی - جمع))میباشد ؟

 الف-(طفیل ،اما ،جامع)  ب- (طفیل،اولیا،مجموع)  ج-(اطفال،اولیا، جامع)    د- ( اطفال، اولیا،مجموع)

 -14- جمله((نظامی شاعر یزرگ ایرانی است)) چه نوع جمله ای است؟

 الف-پرسشی    ب- خبری               ج- امری               د-الف و ج درست است

 -15- کلمات ((تشویق- صلوات- مقدمه- مشعل)) را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید.

 الف-مقدمه،مشعل،صلوات،تشویق                     ب-  تشویق،صلوات،مقدمه،مشعل

 ج- تشویق ،صلوات، مشعل،مقدمه                   د- صلوات،تشویق،مقدمه،مشعل

  16- شعر رنج وگنج از کدام شاعر است؟

 الف -سعدی        ب-  شهریار       ج- قیصر امین پور          د- محمد تقی بهار

 -17- کدام توضیح در مورد کلمات ((ایستگاه- سحرگاه- فرودگاه)صحیح میباشد؟

 الف-محل ایستادن،محل سحر،محل فرود آمدن         ب- محل ایستادن،محل سحر،هنگام فرود آمدن

 ج-وقت ایستادن،جای سحر،وقت فرود آمدن          د-محل ایستادن،وقت سحر، محل فرود آمدن

 -18- پنج حلقه المپیک نشانه چیست؟

 الف-پنج رشته فعال ورزشی  ب-  پنج کشور قدرتمند ورزشی  ج- پنج قاره جهان  د-پنج تیم ورزشی

 -19- ((دم به تله ندادن)) کنایه از چیست؟

 الف-در تله افتادن  ب-زیر بار نرفتن  ج- کنایه از انسانهای زرنگ  است    د- قسمت ب و ج درست است

 20- به کلمه های هم معنی .................گفته میشود

 الف-مترادف        ب- هم خانواده            ج- مخالف                 د- جمله

 انشای فارسی

 1-با کلمات زیر جمله بسازید؟

 فوتبال:

 معالجه:

 دردناک:

 عجیب: 

 2-مخالف این واژه ها  را بنویسید؟

         خنده:                   نزدیک:             

        کوتاه:                         خروج:                     

 3-کلمه های هم معنی را به هم وصل کنید؟

 آغوش                          مقصود

 همدم                            باورنکردنی

 هدف                           مونس

 عجیب                         بغل          

 5-برای هر کلمه یک صفت بنویسید؟

       شب                        رنگ                     

      قانون                        فکر     

 6-به ترتیب حروف الفبا مرتب کن.

  اعلام       غفلت        تشویق         مهلت       

 7-درباره این شعر توضیح بده.

 زنیرو بود مرد را راستی                   زسستی کژی زاید و کاستی         

 8-هم خانواده کلمات زیر را بنویسید؟

 مناظره                           قداست              

 احسان                           قلل       

 9-با هر دو کلمه یک ضرب المثل بسازید؟

 آسمان – رنگ

 کفش – بیابان     

 11-از دو موصوع زیر یکی را انتخاب کن و انشاء بنویس.

 1-    راه های درست مصرف کردن و جلوگیری از اسراف را بنویس.

 2-    نامه ای به دوست خود بنویس و در آن از ضرب المثل هم استفاده کن.

 11 - گرفت در کدام جمله به معنی ( پوشیده شدن ) آمده است؟

 1 ) علی توپ را گرفت . 2 ) خورشید گرفت .

 3 ) لوله گرفت . 4 ) دلم گرفت .

 12 - شکل خواندن کدامیک با بقیه فرق دارد؟

 1) زنبیل 2 ) شنبه 3 ) منبر 4 ) کندو

 13 - در شعر ( نشد گنج پیدا ولی رنجشان چنان چون پدر گفت، شد گنجشان ) قافیه کدامند؟

 1) کنج – گنجشان 2 ) رنجشان – گنجشان

 3 ) پیدا – پدر 4 ) رنجشان – چنان

 14 – کلمه ی خط پس ار ترکیب با کدام کلمه از نظراملایی تغییر نمی کند ؟

 1 ) راست 2 ) بد 3 ) نگهدار 4 ) امیر حسین

 15 - املای کدام کلمه با توجه به معنی آن درست است؟

 1) عجیب و قریب : شگفت انگیز 2 ) حیاط : زندگی

 3 ) اساس : پایه و ریشه 4 ) ارمقان : سوغات

 16 – کدام داستان از کتاب کلیله و دمنه است؟

 1) خرچنگ و مرغ ماهی خوار 2) عبدالله بری و بحری

 3) اگر فیل ها بال داشتند 4 ) رفیق نیمه راه

 17- مترادف ( مستحق ) کدام است؟

 1) نیازمند 2 ) غنی 3 ) ثروتمند 4) بی نیاز

 18- در کدام جمله منادا بکار رفته است؟

1) خدا از همه دانا تر است. 2 ) خداوندا دلم را شادگردان .

3)خدا را یاد کن تا می توانی . 4) من خدا را از همه دانا تر یافتم.

19- شعر دو کاج از کیست؟

1) محمد جواد محبت 2 ) قیصر امین پور

3) پروین اعتصامی 4) هوشنگ مرادی

20 - کدام فعل در زمان گذشته اتفاق افتاده است؟

1) می روم 2 ) شکستم 3) خواهم رفت 4 ) می نویسم

 

21-در درس( آخرین یاور آفتاب ) منظور ار آفتاب کیست؟

 

1) امام حسین (ع) 2 ) حضرت ابوالفضل(ع)

 

3) حضرت زینب (س) 4 ) امام سجاد (ع )

 

22 - کدام پسوند به معنی ( مانند ) است؟

 

1 ) سان 2 ) ناک 3 ) انه 4) ستان

 

کدام دو کلمه هم خانواده ی یکدیگرند؟

الف – عادل : عدل ب- آماده: فراهم ج- رویت: دیدن د- ابداع : نو آوری  

2 - ا ملای کدام کلمه صحیح نوشته نشده است ؟

الف- حسود ب- صادق ج- متعادل د- ایسار

 3- کدام کلمه دو تشدید دارد؟

الف – اهمیت ب- موفق ج- مشخص د- ماده

 4- کدام کلمات به ترتیب حروف الفبا مرتب شده اند؟

الف –آرامگاه، بندگی، پیر، دشمن

ب- راز، زار ، ژله ،طناب

ج- تمبر ، ثریا، جارو ، چراندن

د- حرص ، خاطره، گرفتار،کارگر

 5- معنی کدام کلمه درست است؟

الف- حسادت: رقابت ب- مصیبت :بلا

ج- استقبال: دوری کردن د- تأمل: کاری را از روی عمد کردن

 6- ادامه بیت ( که میراث خود را بدارید دوست ) کدام است؟

الف- به فرزندگان چون همی خواست خفت

ب- پژوهیدن و یافتن با شماست

ج- که گنجی ز پیشینیان اندر اوست

د- همه جای آن زیر و بالا کنید

 7 - کدام کلمه به درستی جمع بسته نشده است؟

الف- زور گو زورگویان ب- موجود موجودات

ج – درمانده درمانده گان د- وحش وحوش

 8- کدام دو مترادف ( هم معنی ) نیست ؟

الف- عهده : مسئولیت ب- نهان : آشکار ج- درنگ : صبر د- مختصر : کم

 9 - مرمت یعنی چه؟

الف –تعمیر کردن ب- آسیب دیدن ج- از اول ساختن د- خراب کردن

 10- به ابتدا و انتهای کدام کلمه می توان (( دل )) اضافه کرد ؟

الف- آزرد ب- بیمار ج- تنها د - آزار

 11- کدام مصرع برای قیصر امین پور است؟

الف- بینوا را سپس تکانی داد

ب- خنده یعنی این که دل ها زنده است

ج- خدا در رنگ و بوی گل نهان است

د- چو شد مهر مه کشتگه بر کنید

 12- نگارش کدام کلمه درست نیست؟

الف- خستگی ب- تشنگی ج- همه گی د - آسودگی

 13 – برای اینکه جمله ای را بهتر بخوانیم ...........

الف –با دقت بخوانیم. ب- به فعل جمله توجه کنیم .

ج- به علائم نگارش توجه کنیم. د- دسته جمعی بخوانیم .

 14- نخستین داستان ژول ورن چه نام دارد ؟

الف – دور دنیا در 80 روز ب- بیست هزار فرسنگ زیر آب

ج- سفر به ماه د- پنج هفته در بالن

 15 – به کدام کلمه ها زیر می توان (( زار )) اضافه کرد ؟

الف – گل ب- چمن ج- مس د- گل و چمن

 16 - شکل کوتاه کدام کلمه صحیح نیست ؟

الف- ماه مه ب- اگر گر

ج – دامان دامن د- گاه گه

 17- کدام فعل زیر گذشته است؟

الف – رفتند ب- می روند ج- بخوانند د – خواهد آمد

 18 - میراث دهقان در شعر رنج و گنج چیست؟

الف- گندم ب- رنج و زحمت فرزندان ج- زمین کشاورز ی د- گنج پنهان در زمین

 19 - شعر دو کاج از کیست ؟

الف- قیصر امین پور ب- هوشنگ مرادی کرمانی

ج- محمد جواد محبت د – محمود کیانوش

 20 - در شعر<< به نادان چنان روزی رساند که دانا اندر آن عاجز بماند >>

کلمه های قافیه کدامند؟

الف- نادان – دانا ب- چنان – آن

ج- روزی – عاجز د- رساند – بماند

 21 – (( از کاری شانه خالی کردن )) کنایه از چیست؟

الف – نا توانی در انجام کار ب- توانایی انجام کار

ج- انجام ندادن آن کار د- با قدرت انجام دادن آن کار

 22 – شکل گفتاری و نوشتاری کدام کلمه با هم متفاوت است؟

الف – خواهش ب- خانه ج – برخاست د – خند ه  

23 – هر وقت بخواهیم در بین یک کلمه و کلمه ی بعدی فاصله ی

کو تاهی ایجاد کنیم از کدام استفاده می کنیم ؟

الف- خط فاصله ب- ویرگو ل ج - نقطه د – گیو مه

 24 - هیجان انگیز ترین بخش داستان کدام بخش است؟

الف – انتها ی داستان ب –متن داستان ج – اوج داستان د- خلاصه داستان  

25 - اصطلاحات (( خاک کردن )) و (( کونر )) در کدام ورزش ها به کار می رود ؟

الف- والیبال ب – کشتی ج – فوتبال د- کشتی و فوتبال

 26- کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟

الف- توفیق ب- موفقیت ج- موافقت د – موفق

 27 - به کار بردن شکل کوتاه کلمات در کجاست ؟

الف – املا ب- شعر ج- داستان د – انشا

 28 - (( یه )) در " حافظیه " به چه معنا است ؟

الف – مکان ب- زمان ج- وقت د – اسم

 29- کدام کلمه ترکیبی است ؟

الف – گنجشک ب- پزشک ج- مشغول د- بازرس

 30 –کدام کلمه ی زیر با بقیه فرق دارد ؟

 الف – سحرگاه ب- دانشگاه ج- خوابگاه د – ورزشگاه


مطالب مشابه :


بروشور اختلال بيش فعالي همراه با كمبود توجه

بروشور اختلال بيش فعالي همراه با كمبود توجه را
تابستان را تعريف كنيد / انشا در مورد فصل تابستان

هفته بعد موضوع انشایمان این است که فصل تابستان را توصیف کنید یا اینکه در تابستان چه
توصیف فصل پاییز

توصیف فصل اواخر تابستان بود و کم کم روزهای این قالب اینجا را کلیک کنید ::
انشا در مورد فصل زمستان ( دو انشاي طنزآلود در مورد زمستان)

تابستان را تعريف كنيد / انشا در مورد فصل تابستان امتحانی ها" بهترین نمرات را کسب کنید +
انشای سوم و دوم راهنمایی/کتاب قدیم/الیاس امیرحسنی

3- فصل بهار یا تابستان یا زمستان را توصیف کنید . 4- باغ های زیبای گیلاس 5- طبیعت
کارگاه انشا نویسی

تابستان خود را چگونه گذراندید٬ فصل بهار را توصیف کنید٬ فصل تابستان را توصیف کنید و
توصیف فصل ها

بودند درخت را توصیف براساس یک فصل قضاوت کنید: زیبایی “تابستان” و
انشا

فصل تابستان را توصیف کنید بنویسیم در دریافت پیک آدینه شماره 17 فصل 4 ریاضی (درس 4)
بخوانیم

فصل تابستان را توصیف نامه ای به دوست خود بنویسید .2 ) طبیعت محل زندگی خود را توصیف کنید .
برچسب :