اظهارنامه مالیاتی

سلام آقای دلوارضمن تشکر ازشما باید عرض کنم که :  نوشتن اظهارنامه راه ورسم خودشو داره بایدبااصول حسابداری آشنایی داشته باشی ,  کلا میشه گفت باید حسابداری رو بلد باشی بهرحال دستورالعمل تحریر آن طبق اظهارنامه رو براتون نوشتم اگه نتیجه نگرفتی تماس بگیرید تابصورت حضوری تحریردفاتر مالی وتنظیم اظهارنامه رو به شما آموزش بدم

دستورالعمل چگونگی تکمیل اظهارنامه و فرمهای پیوست

  مشخصات شرکت (در صفحه 1):     دراین قسمت مشخصات کامل شرکت باتوجه به مواردخواسته شده حسب موردنوشته شود.

 محل مهر و امضاء اظهارنامه (در صفحه 2):     به منظور تائید مندرجات اظهارنامه و صورتهای مالی و جداول پیوست آن لازم است در این قسمت نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز شرکت قید و پس از امضاء هر یک از آنان، ممهور به مهر شرکت گردد.

 جدول ثبت اظهارنامه (در صفحه 24):     این قسمت مربوط به اداره امور مالیاتی بوده و در زمان تسلیم اظهارنامه، توسط مسئول مربوط به اداره امور مالیاتی تکمیل می گردد.

جدول مجوز تأسیس و بهره برداری (در صفحه 2): در این قسمت، مشخصات مدیران و صاحبان امضاء مجاز شرکت در پایان سال مربوط قید شود و چنانچه مدیران و صاحبان امضاء مجاز شرکت از زمان پایان دوره مالی تا زمان تنظیم اظهارنامه تغییر نموده اند لازم است در جدول بعدی مشخصات مدیران و صاحبان امضاء مجاز شرکت در آن تاریخ (تنظیم اظهارنامه) نیز درج شود.

 جدول وضعیت تغییرات سرمایه (درصفحه ۲): در این قیمت تغییراتی (افزایش یا کاهش) که در ی دوره مالی در حساب سرمایه ایجاد شده است قید گردد و شماره و تاریخ قبض واریز مالات حق تمبر موضوع افزایش سرمایه نیز درج شود و چنانچه تغییراتی در سرمایه ایجاد نشده است میزان سرمایه ابتدا و پایان دوره قید شود.

 جدول دفاتر مأخوذه (در صفحه 2):  در این قسمت تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه برای استفاده در سال مالی مربوط درج گردد. (با توجه به آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 95 ق.م.م درج مشخصات دفاتر قانونی در اظهارنامه الزامی است)

 جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات (در صفحه 3):  سود ویژه قبل از کسر مالیات: در این قسمت سود ویژه مندرج در حساب سود و زیان نوشته شود.

  اضافه شود بشرح پیوست: در این قسمت مواردی که لازم است به سود اضافه شود تا به نوعی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور گردد از قبیل هزینه های غیر قابل قبول، تعدیلات سنواتی(سود) که مالیات آن قبلاً پرداخت نشده است و ... نوشته شود.

کسر میشود: در این قسمت مواردی که به شرح جداول شماره الف 1 ، 2 و 3 لازم است از سود ویژه کسر شود تا در محاسبه مالیات منظور نگردد درج شود.

کسر میشود: در این قسمت مواردی که به نوعی از درآمد مشمول مالیات قابل وصول است ماننده 3 در هزار اتاق بازرگانی و ...

موضوع تبصره 5 ماده 105 ق.م.م درج شود. درآمد مشمول مالیات: در این قسمت تفاوت سود ویژه به اضافه مبالغ اضاه شده پس از کسر کسورات مربوط درج گردد.

  جدول مالیات اظهار شده : (در صفحه 3): مالیات متعلق :  در این قسمت درآمد مشمول مالیات مندرج در جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات را در نرخ 25 درصدی (موضوع ماده 105ق.م.م) ضرب نموده حاصل به عنوان مالیات متعلق نوشته شود.

کسرمیشود: در این قسمت معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی بشرح جدول شماره چهار نوشته شود.

مالیات قابل پرداخت: در این قسمت تفاوت مالیات متعلق از مبالغ قابل کسر (به شرح جدول شماره چهار) نوشته شود.

مالیات پرداخت شده: در این قسمت مالیاتهایی که به نوعی قبلاً توسط شرکت یا اشخاص ثالث بابت عملکرد شرکت پرداخت شده است به شرح جدول مالیات پرداختی نوشته شود.

مانده مالیات: تفاوت مالیات قابل پرداخت و مالیات پرداخت شده ادر این قسمت نوشته شود.

  جدول مالیات پرداختی : (در صفحه 3): در این قسمت مالیاتهایی را که قبلاً شرکت یا اشخاص ثالث بابت عملکرد شرکت پرداخت نموده اند با ذکر سری و شماره قبض پرداخت مالیات، تاریخ، بانک و شعبه دریافت کننده و مبلغ آن نوشته شود.

  جدول الف 1 : (در صفحه 4): چنانچه در درآمدهای ابرازی شرکت هر یک از درآمدهای موضوع جدول مزبور (درآمدهائیکه مالیات آن به طور مقطوع قبلاً پرداخت شده است) وجود دارد به منظور عدم احتساب آنها درمحاسبه مالیات موارد به تفکیک با ذکر سود حاصل هر یک از فعالیتها، مبلغ مالیات و شماره و قبض پرداخت مالیات آن نوشته شود.

  جدول الف 2 : (در صفحه 4): چنانچه درحسابهای شرکت درآمد حاصل از فعالیتهای موضوع جدول مذکور وجود دارد لازم است پس از محاسبه سود یا زیان حاصل از هر یک از فعالیتهای مذکور میزان معافیت متعلقه را به موجب قانون مشخص و در قسمتهای مربوطه قید نمائید.

 جدول الف ۳ (درصفحه ۴ ) :در صورتیکه شخص حقوقی دارای زیان سنواتی بوده (زیان مذکور طبق دفاتر قانونی و با توجه به مقررات مربوط مورد قبول واحد مالیاتی قرار گرفته باشد) و بخواهد زیان مزبوط را از محل سود سال جاری مستهلک نماید جدول مذکور را تکمیل نمائید. بدین صورت که :

- در قسمت زیان سنوات قبل طبق دفاتر میزان زیان سنواتی مندرج در دفاتر قانونی خود را درج نماید.

- در قسمت مانده زیان سنوات قبل مورد تائید واحد مالیاتی آن قسمت از زیان سنوات قبل را که مورد تائید واحد مالیاتی قرار گرفته و به نحو مقتضی به شخص حقوقی اعلام گردیده است را پس از کسر میزان استهلاک منظور شده در سنوات قبل قید نمائید.

- در قسمت میزان استهلاک زیان سنواتی آن مقدار از زیان سنواتی مورد تائید واحد مالیاتی را که در این سال مالی مستهلاک نموده اید درج نمائید.

- در قسمت نانده زیان سنواتی مبالغ مانده زیان سنواتی را طبق دفاتر قانونی خود و همچنین آن قسمت از زیان سنواتی که مورد تائید واحد مالیاتی قرار گرفته است را پس از کسر استهلاک مربوط قید نمائید.

  جدول الف 4 : (در صفحه 4): چنانچه شرکت طبق قانون مشمول معافیت و بخشودگی مالیاتی باشد موارد به شرح مزبور به تفکیک با ذکر میزان مالیات متعلقه و مبلغ معافیت و بخشودگی درج گردد.

  ترازنامه :

اقلام ترازنامه را با توجه به سرفصلهای مربوط تکمیل نمائید. چنانچه سرفصلهای ترازنامه آزمایشی با سرفصلهای ترازنامه شخص حقوقی مطابقت ندارد. لازم است ابتدا اصلاح طبقه بندی نموده و سپس درج نمائید. در ضمن ضروری است ترازنامه توسط مدیران شرکت امضاء و ممهور به مهر شرکت گردد.

  حساب عملکرد سود و زیان :

با توجه به نوع فعالیت شخص حقوقی سرفصلهای حساب سود و زیان را با در نظر گرفتن جداول مربوط به آن از جمله بهای تمام شده کالای ساخته شده (جدول شماره2)، بهای تمام شده کالای فروش رفته (جدول شماره3)، بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاران (جدول شماره5)، حساب عملکرد پیمانکاران(جدول شماره6)، صورت ریز هزینه های اداری (جدول شماره9)، صورت ریز هزینه های مالی(جدول شماره10)، صورت ریز هزینه های توزیع و فروش (جدول شماره 11)، و هزینه های استهلاک غیرتولیدی (جدول شماره 13)، تکمیل نمائید. در ضمن لازم است حساب عملکرد سود و زیان توسط مدیران شرکت امضاء و ممهور به مهر شرکت گردد.

  جدول تصمیمات مجمع عمومی در مورد سود و زیان :

چنانچه مجمع عمومی شرکت در مورد سود و زیان شخص حقوقی تصمیماتی اتخاذ نموده است مراتب را در جدول مذکور درج نمائید.

  جدول شماره (1) موجودیهای جنسی : در این جدول موجودیهای جنسی شرکت با ذکر روش قیمت گذاری، با ذکر مانده ناخالص اول دوره، اضافه شده طی دوره، کاهش طی دوره، مانده ناخالص پایان دوره، میزان ذخریه کاهش ارزش اول دوره، هزینه کاهش طی دوره ذخیره کاهش ارزش پایان دوره و مانده خالص پایان دوره به تفکیک هر مورد در این جدول نوشته شود.

 جدول شماره (2) بهای تمام شده کالای ساخته شده :چنانچه شرکت فعالیت تولیدی دارد جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده بشرح جدول مذکور جهت نقل به حساب کالای ساخته شده طی دوره (جدول شماره3) تکمیل گردد.

  جدول شماره (3) بهای تمام شده کالای فروش رفته : با در نظر گرفتن نوع فعالیت شرکت حسب مورد نسبت به تکمیل جدول مذکور اقدام گردد.

  جدول شماره (4): در این جدول تعداد کارکننان در بخشهای مخلف با ذکر تعداد کارکنان در ابتدای سال، تعداد افزایش (کاهش) طی سال و همچنین تعداد کارکنان پایان سال قید شود.

  جدول شماره (5) بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاران :

چنانچه شرکت فعالیت پیمانکاری دارد جدول مزبور تکمیل گردد.

  جدول شماره (6) حساب عملکرد پیمانکاران : چنانچه فعالیت شرکت پیمانکاری است میزان درآمد ناخالص صورت وضعتها قیمت تمام شده کار انجام شده (نقل از جدول شماره5) و سود (زیان) ناویژه پیمانکاری (تفاوت درآمد و هزینه پیمانکاری) در این جدول قید گردد.

 جدول شماره (7) دریافتی از کارفرمایان طی دوره : شرکتهای پیمانکاری میزان و مبالغ دریافتی از کارفرمایان را با ذکر موارد مورد درخواست به تفکیک هر پیمان دراین جدول قید نمایند.

  جدول شماره (8) صورت ریز پیش پرداختها و سپرده ها : در این جدول موارد سپرده و پیش پرداختهای انجام شده با ذکر مانده اول دوره، کاهش طی دروه، مانده ناخالص پایان دوره، میزان ذخیره کاهش ارزش اول دوره، هزینه کاهش ارزش پایان دوره و مانده خالص پایان دوره به تفکیک هر مورد در این جدول نوشته شود.

  جدول شماره (13): در این جدول هزینه استهلاک دارائیهای غیرتولیدی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به هر یک از انواع دارائیهای مزبور درج شود.

  جدول شماره (14): در این جدول حقوق و مزایای کارکنان واحدهای تولیدی و غیرتولیدی به تفکیک قید شود.

  جدول شماره (15) صورت ریز ذخائر : در این جدول ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ذخیره مزایای پایان خدمت، ذخیره مالیات و سایر ذخائر با ذکر مانده ابتدای دوره، تأمین شده طی دوره، تعدیلات آن و مانده پایان دوره قید شود.

  جدول شماره (16): در این جدول دارائیهای ثابت با ذکر مبالغ تمام شده و استهلاک مربوط به هر دوره گروه قید شود.

Behzad_ k750yahoo.com

                  09167259042


مطالب مشابه :


تغییر زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی ، از تیر به خرداد

حسابداری مالیاتی - تغییر زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی ، از تیر به خرداد - - tax-and-accounting
اظهارنامه مالیاتی

حسابدار و حسابداری - اظهارنامه مالیاتی - آموزش و اطلاعات حسابداری - حسابدار و حسابداری
تنظیم اظهارنامه مالیاتی

مطالب کمیاب در حسابداری - تنظیم اظهارنامه مالیاتی - - مطالب کمیاب در حسابداری,مقاله هاي
تنظیم اظهارنامه مالیاتی

در این مطلب سعی شده تا به ساده ترین طرق ممکن تنظیم اظهارنامه مالیاتی آموزش داده شود.
اظهارنامه مالیاتی چیست؟

حسابداری،کارشناسی ارشد،ملک محمد غلامی - اظهارنامه مالیاتی چیست؟ - آموزش حسابداری عملی
آموزش تصویری نحوه تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

آموزش تصویری نحوه تنظیم اظهارنامه مالیات کد اقتصادی و مورد تایید اداره امور مالیاتی )
اظهارنامه مالیاتی

وبلاگ جامع آموزشی و پژوهشی حسابداری - اظهارنامه مالیاتی - مطابق بند ب ماده ۹۵ از قانون م.م
نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

حسابدار برتر - نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی - آموزش حسابداري ، مديريت ، بورس ، بازاريابي
نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۲ وکلا و کارآموزان وکالت

آذر وکیل - نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۲ وکلا و کارآموزان وکالت - آذروکیل - آذر وکیل
تنظیم اظهارنامه مالیاتی

گروه مشاورین مالیاتی امین کرمانشاه - تنظیم اظهارنامه مالیاتی - خدمات مالی.حسابداری .مشاوره
برچسب :