سیستم های نگهداری موجودی کالا

سیستم های نگهداری موجودی کالا(مواداولیه ،  کالای درجریان ساخت  ، کالای ساخته شده و قطعات ولوازم یدکی)

الف) سیستم دائمی :

در این سیستم هرگونه تغییری در موجودی کالا اعم از خرید ، فروش  مصرف ، برگشت از خرید و برگشت از فروش بصورت ریالی در حسابی تحت  عنوان حساب موجودی کالا و بصورت مقداری در سیستم انبار ثبت و نگهداری می شود ، به نحوی که بعد از هر تغییری موجودی کالا نشان دهنده مبلغ واقعی موجودی کالا و سیستم انبار نشان دهنده مقدار واقعی موجودی کالا بوده . بهای تمام شده کالای مصرف شده و فروش رفته بعد از هر تغییری دردسترس می باشد و مراحل حسابداری این سیستم به شرح زیر می باشد :

۱- خرید :

موجودی کالا   (مقدار خریداري  شده * نرخ خرید)

                  موجودی نقد/حسابهاواسنادپرداختنی/پیش پرداختها 

مبلغ خرید درسیستم حسابداری ومقدار وریال آن درسیستم انبار و تحت كد کالای مشخص

۲- برگشت از خرید :

موجودی نقد/حسابهاواسنادپرداختنی/پیش پرداختها 

                                                               موجودی کالا  

۳- مصرف (درمورد مواداولیه ، کالای درجریان ساخت ولوازم و قطعات یدکی)

هزینه مصرف ( درمحاسبه  بهای تمام شده کالای ساخته شده لحاظ می شود )

                                                               موجودي كالا

برای مشخص کردن هر مبلغ  مصرف موجودي كالا باید از یکی از روشهای جریان هزینه از قبیل اولین صادره از اولین وارده (فایفو ) ، اولین صادره از آخرین وارده (لایفو) ، میانگین و شناسایی ویژه استفاده کرد و در این صورت نیز مبلغ مصرف در سیستم حسابداری و مقدار و ریال مصرف در سیستم انبار ثبت و از مانده موجودی کالا کاسته می شود .

۴- فروش :

موجودی نقد/حسابهاواسنادپرداختنی/پیش دریافتها 

                                فروش(مقدار فروش * نرخ فروش)

بهای تمام شده کالای فروش رفته

                     موجودی کالا(مقدار فروش * نرخ بهای تمام شده کالای فروش رفته )

برای محاسبه مبلغ بهای تمام شده کالای فروش رفته مانند مصرف باید یکی از روشهای جریان هزینه از قبیل اولین صادره از اولین وارده (فایفو ) ، اولین صادره از آخرین وارده (لایفو) ، میانگین وشناسایی ویژه بكارگرفته شود.

در این صورت نیز مبلغ بهای تمام شده کالای فروش رفته درحسابداری و تحت عنوان حساب بهای تمام شده  کالای فروش رفته و مقدار و ریال آن در سیستم انبار ثبت و از مانده موجودی کالا کاسته میشود .

۵-برگشت از فروش :

برگشت از فروش (مقدار برگشتی * نرخ فروش)

                    موجودی نقد /حسابهاواسناد دریافتنی

موجودی کالا 

           بهای تمام شده کالای فروش رفته(مقداربرگشتی*نرخ بهای تمام شده کالای برگشتی)

۶- تخفیف نقدی خرید :

ازآنجائيکه برای خرید کالا از روش خالص تخفیف استفاده شده ثبت ندارد ولی چنانچه از تخفیف خرید استفاده نشود، تخفیف استفاده نشده بعنوان هزینه دوره شناسایی می شود .

برای مثال : اگر خریدی بمبلغ ۱۰۰ ریال به شرط پرداخت بموقع مشمول ۲٪ تخفیف گردد :

۱- خرید :    موجودی کالا    ۹۸

                              حسابهای پرداختنی    ۹۸

۲- پرداخت بموقع : حسابهای پرداختنی    ۹۸

                                                         موجودی نقد    ۹۸

۳- عدم پرداخت بموقع :    حسابهای پرداختنی    ۹۸

                                   هزینه تخفیف استفاده نشده ۲

                                                                نقد/بانک    ۱۰۰

۷- تخفیف فروش :

تخفیف فروش چه نقدی و چه تجاری چه استفاده شود و چه استفاده نشود  درحساب موجودی کالا (ریالی و مقداری) تاثیری ندراد.

۸- پایان دوره :

هیچگونه ثبتی ندارد

ب) سیستم ادواری :

در این سیستم حساب موجودی کالا در طی سال نشان دهنده موجودی کالای اول دوره می باشد و هیچگونه تغییری در این حساب صورت نمی گیرد و رویدادهایی همچون خرید ، فروش ، برگشت از خرید و برگشت از فروش و..... درحسابهایی غیر از موجودی کالا منظور میشود و فقط در پایان هر دوره حساب موجودی کالا بابت موجودی پایان دوره تعدیل می گردد و نام نهادن این سیستم به ادواری نیز به همین دلیل است زیرا حساب موجودی کالا به صورت دوره ای ودر پایان هر دوره تعدیل می شود و در طی دوره هیچگونه تغییری در آن ثبت  نمی شود . لازم به ذکر است  که ۱- مطالب فوق عملا" فقط در سیستم حسابداری و در مورد موجودی کالای ریالی صدق میکند زیرا شرکتها الزاما" باید موجودی کالای خود را ازنظر مقداری کنترل نمایند و تامین حداقل ها و از دست ندادن بازار مشتریان به دلیل نداشتن موجودی کالا از الزامات این امر است .

۲- از نظر تئوری انبارگردانی فقط برای سیستم ادواری لازم وضروریست در حالیکه در عمل و به منظور کنترل و حفاظت  موجودی کالا در هردو سیستم ادواری و دائمی انبارگردانی صورت می گیرد .

مراحل حسابداری این سیستم به شرح زیر می باشد :

۱- خرید :  

خرید(مقدار خریداري شده * نرخ خرید )

               موجودی نقد/حسابهاواسنادپرداختنی/پیش پرداختها 

مبلغ خرید در سیستم حسابداری و مقدارومبلغ خرید در سیستم انبار

۲-برگشت از خرید :

موجودی نقد/حسابهاواسنادپرداختنی/پیش پرداختها 

                         برگشت از خرید

۳- مصرف:(درمورد مواد اولیه ، کالای درجریان ساخت و لوازم و قطعات یدکی )

در سیستم حسابداری ثبت ندارد اما در سیستم انبار به صورت مقداری ثبت می شود

۴- فروش:

موجودی نقد/حسابهاواسناددریافتنی/پیش دریافتها

                            فروش (مقدارفروش*نرخ فروش)

ثبت فوق در سیستم حسابداری و بصورت مقداری در سیستم انبار و موجودی کالا ثبت می گردد .

۵- برگشت از فروش :

برگشت از فروش

             موجودی نقد/حسابها واسناد دریافتنی

۶- تخفیف نقدی خرید :

از آنجائیکه برای ثبت خریدکالا روش خالص ارجح تر است تخفیف استفاده شده ثبت ندارد ولی چنانچه از تخفیف استفاده نشود تخفیف استفاده نشده بعنوان هزینه دوره شناسایی می شود .

برای مثال : اگر خریدی به مبلغ ۱۰۰ ریال بشرط پرداخت بموقع مشمول ۲٪ تخفیف صورت گیرد :

۱- خرید :

خرید   ۹۸

         حسابهای پرداختنی     ۹۸

۲- پرداخت بموقع :

حسابهای پرداختنی  ۹۸

                                      نقد  ۹۸

۳- عدم پرداخت بموقع :

حسابهای پرداختنی   ۹۸

هزینه تخفیف استفاده نشده ۲

                                       نقد ۱۰۰

۷- تخفیف فروش :

تخفیف فروش چه نقدی و چه تجاری ، چه استفاده شود و چه استفاده نشود در حساب موجودی کالا(ریالی و مقداری)تاثیری ندارد ، لازم به ذکر است برای ثبت تخفیفات نقدی فروش بهتر است از روش ناخالص استفاده شود .

برای مثال : اگر فروش بمبلغ ۱۰۰ ریال به شرط پرداخت بموقع مشمول ۲٪ تخفیف صورت گیرد :

۱- فروش :

حسابهای دریافتنی   ۱۰۰

                                  فروش   ۱۰۰

۲- تسویه بموقع :

نقد        ۹۸

تخفیف فروش ۲        ( از حساب فروش کسر میشود )

                                حسابهای دریافتنی      ۱۰۰

۳- عدم تسویه بموقع :

نقد  ۱۰۰

         حسابهای دریافتنی     ۱۰۰

۸- پایان دوره :

بهای تمام شده کالای فروش رفته

                  موجودی کالا    ( بایت موجودی کالای اول دوره )

موجودی کالا    (بابت موجودی کالای پایان دوره )

                  بهای تمام شده کالای فروش رفته

 

 


مطالب مشابه :


آموزش اطلاع از مانده حساب کارت بانک توسط اینترنت

farshi ghodsi - آموزش اطلاع از مانده حساب کارت بانک توسط اینترنت - فنی مهندسی
اطلاع از موجودی حساب ِ کارت‌های شتاب به صورت آنلاین !

بانکداری نوین $ بانکداری الکترونیکی - اطلاع از موجودی حساب ِ کارت‌های شتاب به صورت آنلاین !
حساب بانکی

تجارت خانگی اینترنتی - حساب بانکی - در این قسمت موجودی خود را به واحدهای مختلف ارزی می
آموزش اطلاع از مانده حساب کارت بانک با اینترنت

مانده حساب بانک تجارت : و با رفتن به آدرس زیر می‌توانید از موجودی حساب خود آگاهی
سیستم های نگهداری موجودی کالا

خانه حسابداری قرن21 - سیستم های نگهداری موجودی کالا - - خانه حسابداری قرن21
تجارت و چرتکه و سرمايه

تجارت ؟؟؟ معین و تفضیلی و موجودی صندوق اول دوره ثبت دریافت و پرداخت وجه نقد به طرف حساب
اس ام اس بانك چیست؟

سرویس پیام کوتاه تجارت(Mobile Banking ) • دریافت موجودی حساب • دریافت اطلاعات گردش روز
تلفنبانک بانک ملی ایران، 100 گردش آخر حساب سیبا را ارائه می دهد

كارمند بانک ملی ایران :. - تلفنبانک بانک ملی ایران، 100 گردش آخر حساب سیبا را ارائه می دهد
اصول حسابداری 2 بخش 3

موجودی حساب جاری افرا در بانک تجارت در تاریخ 30/7/1384 مبلغ 546500 ریال بوده ایست طبق بررسی
برچسب :