برنامه بازیهای لیگ برتر سال 88-87

هفته اول :
* سایپا کرج - پرسپولیس تهران
* صباباتری قم - پیکان تهران
* راه آهن تهران - ملوان انزلی
* سپاهان اصفهان - پاس همدان
* برق شیراز - پیام مشهد
* ابومسلم مشهد - استقلال تهران
* فولاد خوزستان - مقاومت سپاسی
* پگاه گیلان - استقلال اهواز
* مس کرمان - ذوب آهن اصفهان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

هفته دوم :
* پاس همدان - پرسپولیس تهران
* استقلال تهران - پگاه گیلان
* ذوب آهن اصفهان - پیکان تهران
* سایپا کرج- فولاد خوزستان
* مقاومت سپاسی شیراز - راه آهن
* پیام مشهد - سپاهان اصفهان
* صباباتری قم - ابومسلم مشهد
* استقلال اهواز - مس کرمان
* ملوان انزلی - برق شیراز

هفته سوم :
* پرسپولیس تهران - ملوان انزلی
* سپاهان اصفهان - استقلال تهران
* سایپا کرج - پیکان تهران
* راه آهن تهران - استقلال اهواز
* ابومسلم مشهد - پاس همدان
* فولاد خوزستان - پیام مشهد
* پگاه گیلان - ذوب آهن اصفهان
* مس کرمان - مقاومت سپاسی
* برق شیراز - صباباتری قم

هفته چهارم :
* ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس تهران
* استقلال تهران - مس کرمان
* مقاومت سپاسی - پیکان تهران
* سایپا کرج - راه آهن تهران
* پاس همدان - برق شیراز
* پیام مشهد - پگاه گیلان
* استقلال اهواز -  ابومسلم مشهد
* ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان
* صباباتری قم - سپاهان اصفهان

هفته پنجم :
* پرسپولیس تهران - فولاد خوزستان
* برق شیراز - استقلال تهران
* ابومسلم مشهد - پیکان تهران
* سپاهان اصفهان - سایپا کرج
* راه آهن تهران - پاس همدان
* استقلال اهواز - پیام مشهد
* مس کرمان - ملوان بندرانزلی
* مقاومت سپاسی شیراز - پگاه گیلان
* صباباتری قم - ذوب آهن اصفهان

هفته ششم :
* مس کرمان - پرسپولیس تهران
* استقلال تهران - صباباتری قم
* پیکان تهران - راه آهن تهران
* سایپا کرج - پگاه گیلان
* پیام مشهد -  پاس همدان 
* ذوب آهن اصفهان - ابومسلم مشهد
* فولاد خوزستان - برق شیراز
* مقاومت سپاسی شیراز - استقلال اهواز
* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان

هفته هفتم :
* پرسپولیس تهران - پیام مشهد
* استقلال اهواز - استقلال تهران
* ملوان بندرانزلی - پیکان تهران
* برق شیراز - سایپا کرج
* راه آهن تهران - پگاه گیلان
* پاس همدان - مس کرمان
* ابومسلم مشهد - فولاد خوزستان
* سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان
* صباباتری قم - مقاومت سپاسی شیراز

هفته هشتم :
* پگاه گیلان - پرسپولیس تهران
* راه آهن تهران - استقلال تهران
* پیکان تهران - استقلال اهواز
* سایپا کرج - ملوان بندرانزلی
* ذوب آهن اصفهان - پاس همدان
* پیام مشهد - صباباتری قم
* مقاومت سپاسی - ابومسلم مشهد
* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
* مس کرمان - برق شیراز

هفته نهم :
* استقلال تهران - پرسپولیس تهران
* پیکان تهران - پیام مشهد
* سایپا کرج - ذوب آهن اصفهان
* سپاهان اصفهان - راه آهن تهران
* ملوان انزلی - پاس همدان
* مس کرمان - ابومسلم مشهد
* استقلال اهواز - فولاد خوزستان
* صباباتری قم - پگاه گیلان
* برق شیراز - مقاومت سپاسی شیراز

هفته دهم :
* پرسپولیس تهران - ابومسلم مشهد
* مقاومت سپاسی شیراز - استقلال تهران
* پگاه گیلان - پیکان تهران
* سپاهان اصفهان - برق شیراز
* راه آهن تهران - ذوب آهن اصفهان
* پاس همدان - سایپا کرج
* پیام مشهد - ملوان انزلی
* مس کرمان - فولاد خوزستان
* استقلال اهواز - صباباتری قم

هفتم یازدهم :
* برق شیراز - پرسپولیس تهران
* پاس همدان - استقلال تهران
* پیکان تهران - سپاهان اصفهان
* سایپا کرج - مس کرمان
* صباباتری قم - راه آهن
* ابومسلم مشهد - پیام مشهد
* فولاد خوزستان - پگاه گیلان
* ملوان بندرانزلی - استقلال اهواز
* ذوب آهن اصفهان - مقاومت سپاسی شیراز

هفته دوازدهم :
* سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران
* پیکان تهران - استقلال تهران
* مقاومت سپاسی - سایپا کرج
* راه آهن تهران - برق شیراز
* پاس همدان - فولاد خوزستان
* پیام مشهد - مس کرمان 
* پگاه گیلان - ابومسلم مشهد
* استقلال اهواز - ذوب آهن اصفهان
* صباباتری قم - ملوان بندرانزلی

هفته سیزدهم :
* پرسپولیس تهران - مقاومت شیراز
* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران
* برق شیراز - پیکان تهران
* سایپا کرج - پیام مشهد
* ابومسلم مشهد - راه آهن تهران
* پاس همدان - استقلال اهواز
* فولاد خوزستان - صباباتری قم
* ملوان بندرانزلی - پگاه گیلان
* مس کرمان - سپاهان اصفهان

هفته چهاردهم :
* صباباتری قم - پرسپولیس تهران
* استقلال تهران - ملوان بندرانزلی
* پیکان تهران - فولاد خوزستان 
* استقلال اهواز - سایپا کرج
* راه آهن تهران - مس کرمان
* مقاومت سپاسی شیراز - پاس همدان
* ذوب آهن اصفهان - پیام مشهد
* ابومسلم مشهد - برق شیراز
* پگاه گیلان - سپاهان اصفهان

هفته پانزدهم :
* پرسپولیس تهران - پیکان تهران
* فولاد خوزستان - استقلال تهران
* سایپا کرج - ابومسلم مشهد
* پیام مشهد - راه آهن تهران
* پاس همدان - صباباتری قم
* سپاهان اصفهان - استقلال اهواز
* ملوان بندرانزلی - مقاومت سپاسی شیراز
* مس کرمان - پگاه گیلان
* برق شیراز - ذوب آهن اصفهان

هفته شانزدهم :
* استقلال اهواز - پرسپولیس تهران
* سایپا کرج - استقلال تهران
* پیکان تهران - پاس همدان
* راه آهن  تهران - فولاد خوزستان
* مقاومت سپاسی شیراز - پیام مشهد
* ابومسلم مشهد - سپاهان اصفهان
* ذوب آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی
* برق شیراز - پگاه گیلان
* صباباتری قم - مس کرمان 
           هفته هفدهم :
*  راه آهن تهران - پرسپولیس تهران
* پیام مشهد - استقلال تهران
* مس کرمان - پیکان تهران
* سایپا کرج - صباباتری قم
* پاس همدان - پگاه گیلان
* ملوان بندرانزلی - ابومسلم مشهد
* فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان
* برق شیراز - استقلال اهواز
* سپاهان اصفهان - مقاومت سپاسی شیراز

 

باتوجه به انتقال بعضی ازتیمها به دیگراستانها امکان تغییر نام محل تیم وجود دارد.


مطالب مشابه :


زیرسازی راه آهن سریع السیر قم- اصفهان نیمه اول سال آینده به اتمام می رسد.

زیرسازی راه آهن سریع السیر قم- اصفهان نیمه اول سال آینده به اتمام می رسد.
مدیرکل راه آهن قم خبر داد

خبرنيوزاستان قم - مدیرکل راه آهن قم خبر داد | متنوع ترین پایگاه خبری سراسری استان قم
راه اهن تهران اهواز(جنوب)/معرفی راه اهن شمال

راه اهن - راه اهن اهن تهران جنوب از شهر تهران شروع شده و با عبور از شهرهای بزرگی چون قم-اراک
تقویم مناسبتهای راه اهن جمهوری اسلامی ایران

راه اهن - تقویم مناسبتهای راه اهن جمهوری اسلامی ایران آغاز ساختمان راه آهن قم
آصفري: دوخطه شدن راه‌آهن اراک قم و احداث بیمارستان ولیعصر با 14هزارمیلیارد ریال اعتبار در سال آتی

پايگاه خبري تحليلي خبر مركزي - آصفري: دوخطه شدن راهآهن اراک قم و احداث بیمارستان ولیعصر با
ایستگاه راه آهن مشهد

آشنایی با راه آهن ایران و ساختمان خط قم-یزد از نهم آذرماه 1317 از قم شروع و پیش بینی شده
بلیط گروهی و چارتر قطار

راه اهن - بلیط شاهرود، سمنان، آزادور، طبس، تبريز، ملاير، قم، زنجان، قزوين، كرج، كاشان
برنامه بازیهای لیگ برتر سال 88-87

هفته اول : * سایپا کرج - پرسپولیس تهران * صباباتری قم - پیکان تهران * راه آهن تهران - ملوان انزلی
توسعه خطوط ریلی بادرود - کاشان - قم اولویت سال 94 راه آهن است

سخن عشق بادرودخبر - توسعه خطوط ریلی بادرود - کاشان - قم اولویت سال 94 راه آهن است
برچسب :