قدرت طرحهاي آموزش(ترجمه متن)

با سلام 

 قدرت طرحهاي آموزش به عنوان ابزارارزشمندي براي ارزشيابي تحصيلي براكي آموزش دهندگان در آمريكادر سراسرجهان واضح ومبرهم است .

با معرفي واجراواصلاح طرحهاي علمي دركلاسها از آنهابه عنوان منابع اطلاعاتي براي دانش آموزان دست آوردهاي حاصله استفاده شده است .به طور روز افزون ازآنهابه عنوان ابزاري براي تحليل بازخوردوبه طور اهم تعامل بين دانش آموزان وفعاليتها ي آنها استفاده ميگردد.مربيان كمي وجود دارند كه قدرت اين طرحها رادر ايجاد مستندات ارزشمنددر باره دانش آموزان ومواردآموزش را ناديده گيرند.اما واقعيت اين است كه اجراي يك طرح موثر بسيار پيچيده است و مي تواند به ويژه در آغازبسيار زمان برباشد.

اين كتاب اهميت اين طرحها رادرزندگي علمي دانش آموزان ومعلمان مورد بررسي قرارميدهداين كتاب مفاهيم مختلف طرحهاي چاپي والكترونيكي آموزش وجايگاه اين طرحها درارزيابي وارزشيابي دانش آموزان را به خواننده القا خواهد كرد.هر فصل شامل چند استراتژي وابزار خواهد بود.جهت به كارگيري توسط ارزيابان *والدين ودانش آموزان به هرفصل راههايي كه هرطرح ميتواند اهميت دستاوردهاي دانش آموزان را تعيين كند*به اطلاع سياست گزاران آموزشي ميرساند.اي نسخه به ويژه تمركز خود رابرروي اين موضوع معطوف كرده است كه چگونه يك طرح آموزشي ميتواندمنجر به افزايش بازدهي هدفگزاري و انگيزش علمي دانش آموزان گردد.هر فصل رويكردهاونكات لازم رابراي معلمان جهت ايجاد فرآيند يك طرح

آموزشي ارائه ميدهد.كه شامل دانش آموزان ومحاسبه دست آورده هاي آموزشي آنها نيز هست .

پوشه كار علمي به طرق مختلفي تعريف شده اند اكثرا از آنهابه عنوان مرجع يا لينگ محك فعاليتهاي دانش آموزان ياد ميشودكه اهداف ارزشيابي به ويژه يك سري از فعاليتها ي خاص دانش آموزان را ارائه ميدهد.hebert (1998)تجربه آموزشي خود رادر مدرسه با پوشه كار به عنوان كشفي مطرح ميكند كه در ان دانش آموزان و والدين در ميابند كه اجزاي اصلي يك پوشه كار افكا ركودك ودلايل اوبراي انتخاب موارد مختلف است .اين فرآيند انتخاب منعكس كننده علايق وبلوغ فكري كودك و تاثيروالهام آموزشهاي معلمان است .برخي آموزگاران اظهارميكنندكه پوشهاي كار ميتواندمكان دانش آموزان رادر فرآيند آموزش نيزتعيين كنند*در مسيرآموزش به كجا ميخواهند برسندو بهترين راه براي براي رسيدن به آن هدف چيست ؟(.william&black (Black&william 2004معتقدند كه پوشهاي كار وقتي بهترين بازدهي را دارند كه به عنوان ابزار اصلي براي آموزش استفاده شوندتا ارزيابي ساده آموزشي اما پوشه كاردر هر دو مورد ارزيابي وارزشيابي كار آيي دارند.W&Bمعتقدند كه آموزگاراني كه از پوشه كار استفاده مي كنند مستندات واضحي در باره چگونگي ارزيابي فردي وباز خوردي مشخص از دانش آموز كسب مي نمايند.بنابراين مشخص خواهد شد كه دانش آموزان براي پيشرفت به چه نياز دارند.وبهترين راه براي اين پيشرفت چيست ؟(صفحه8)

با وجود اينكه پوشه  كار به عنوان نوعي جايگزين براي ارزيابي است كه شامل نمونه هايي از فعاليتهاي دانش آموز مي باشد.اين طرحها را مي توان به عنوان ابزاري براي ارزشيابي نيز به كار برد.همچنين در آزمونهاي رسمي ميتوان جهت تعيين نمره و هدف گذاري آتي علمي دانش آموزان ازاين طرحها استفاده كرد.كاربرد اصلي پوشه كارارتقاء سطح ارزشيابي مورد استفاده قرارگرفته است .معلم ودانش آموزان مداوما محتويات طرح را بازبيني ميكنند.

استانداردها و حوزه هاي مشخصي براي انتخاب بهترين ابزارمورد نيازدر زمانهاي تعيين شده اي ازسال وجود داردوصداي دانش آموز انعكاس  فعالييت وارزيابي شخصي نيز هميشه وجود دارد.پوشه كار تامل بين دانش آموزان ومعلم دانش آموزان با يكديگر ودانش آموزان با والدين راافزايش ميدهد .

فعل لاتين "ASSIDORE"كه كلمه ارزيابي از آن گرفته شده است به معني" در كنار هم نشستن "است .

يك فرآيند ارزيابي در يك پوشه كار هدفمنددانش آموز محوروخوب طراحي شده ميتواندهمنشيني دانش آموز ومعلم رادر كنارهم تضمين كند.آموزگاران درخواهند يافت كه دانش آموزاني كه ماهيت طرح رادرك كرده اند از اعضاي فعال در فرآيند طرح و فرآيندارزيابي خواهند شد.وديگران را نيزدر هنگام ارزيابي نتيجه ومحصل تجارب آموزشي خودبه "نشستن در كنار خود"دعوت مي نمايند.

مفهوم يك پوشه كاربه عنوان يك فرآيند سيستماتيك انعكاسي وارزشيابي  دانش آموزان از آنچه فراگرفته اندودست آورده هاي علمي آنهادر سالهاي اخير مورد نظر بسياري قرار گرفته است .با پيدايش طرحهاي الكترونيكي بسياري از آموزگاران حضور دانش آموز وباز تاب فعاليتهاي آموزشي در مركز اصلي طرحهاقرار دارند.Barrett 2004)) آموزگاري كه متخصص اين نوع  طرح پوشه كار است در يافته است كه اين نوي طرح دانش پايه جديدي را ايجاد ميكند .دانش تكنولوژيكي مهارت و اعتماد به نفس را با هم تلفيق ميكند و نيازمند اين است كه دانش آموزان بتوانند دانش وتواناييهاي خود رابه اجرا در آورند تا صرفاآنها رادر فرآيند ارزيابي تاييد كنند .

صفحه 2( bergmann 2004)

Stefanakis(2006)

از استفاده از اين طرحها حمايت ميكند زيرا دانش آموزان استفاده از تكنولو‍ژي راترجيح ميدهند او ميگويد با اين طرحها آموزگاران ميتوانند با دانش آموزان در تمامي سطوح كاركنند .در نوشتن تكاليف رياضي *گزارشات آزمايشگاهي *وفعاليتهاي رسانه اي *مانند موسيقي وعكاسي ديجيتالي  اين نوع طرحها مستندات بهترو گستر ده تري از تواناييهاي دانش آموزان را ارائه ميدهد.

(صفحه 1)

چگونه طرحهاي آموزشي به يادگيري دانش آموزان كمك ميكند ؟

طرحهاي آموزشي به عنوان نتيجه يك رونددانش اموز محور ومداوم به دانش آموزان كمك ميكند.كه به طرق مختلف آموزش ببينند.يكي از نتايج فرآيند اين طرحها در كلاس افزايش آگاهي دانش اموزو مسئوليت پذيري اودر رابطه با اهداف آموزشي است .

از زمان اجراي قانون "هيچ كودكي بدون آموزش باقي نخواهد ماند" در آمريكا*استانداردهاي آموزشي افزايش يافته است .نتايج اين اقدام در كلاسهاي درس (تمارين آموزشي وتحصيلي ) آموزگاران را مجاب كرد كه استانداردهاي اموزشي رابراي دانش اموزان رعايت كنند.هنگامي كه دانش آموزان در فرآيند آموزشي از طريق ارتباط دروس واستانداردها واهداف تحصيلي قرار ميگيرند وهنگامي كه فرصت استفاده از موضوعات آموزشي را به دست مي آوردكه نشان دهنده سطوح آموزشي مورد نياز است .*انگيزش آنها بيشتر ميگردد.روند روبه جلوي آموزش در طول زمان به وضوح ديده ميشود.وقتي دانش آموزان بدانند كه طرح آموزشي رشد وپيشرفت مهارتهاي آنها را در طول زمان نشان ميدهد .تمركز بيشتري از خود نشان ميدهند.آنها بيشتر خود راارزيابي ميكنند وبراي پيشرفت خود هدفگذاري مينمايند. آنها به آنچه كه كسب نموده اند وموقعييتي كه در آن قرار دارند ارزش ميدهند.به دليل اينكه پوشه كار سنتي و الكترونيكي شامل كاربرد مهارتهاي غني وپيشرفت پلكاني دانش آموز در جهت استانداردها واهداف مورد نظرميباشد*تصوير بهتر وواضح تري از دانش آموز به عنوان يك ياد گيرنده را ارائه ميدهند .چنين تصويري را نميتوان با يك آزمون ساده به دست آورد.

در چهار چوب فرآيند يك پوشه كاردانش آموزان به عواملي فعال در كسب وارائه دانش خود در حوزه ارزشيابي تبديل ميشوند .طرحهاي آموزشي در جهت  ارائه ارتباطي شفاف بين فرآيند آموزش با دانش آموزان *والدين وديگران :

اگر دانش اموزان باز خورد مداوم وسازنده از كيفيت د ست آوردهاي خود دريافت كنند بيشتر قادر خواهند بود خودشان را نقادانه ارزيابي نمايند آنها قدرت حمايت گروه همسالان رادرك ميكنند.واز نقد شدن توسط گروه همسالان استقبال ميكنند.آنها قادر خواهند بود انعطاف پذير تفكر كنند ونظرات مفيدي به همسالان ارائه دهند.آنها فرا ميگيرند كه از زمان سپري شده دركنار معلمان بهره ببرند وبراي به اشتراك گذاشتن بازتابهاي خود در باره ساختاروطراحي آموزش وانتخاب موارد مورد نظر آموزشي با معلمان همكاري كنند.

مثالي در باره تاثيرات وفوائد بالقوه طرحهاي الكترونيكي (اينترنتي ) برآموزش دانش آموز را ميتوان در اظهارات سازنده يك طرح اينترنتي آن لاين براي دانش آموزان دبيرستاني در نيويورك مطرح كرد .اين پروژه مسئله "رضايت مندي دانش آموزان "در برنامه ي  آموزشي  بدون ارزشيابي بررسي ميكند "دانش اموزان نميبينند چگونه كار آنها در مدرسه با تمامي چيزهاي ديگر در زندگيشان مرتبط ميشود . . .

اما با معلمان همكاري ميكنند تا يك پوشه كار آموزشي دانش آموزان را به گيرندونتيجه لازم حاصل  گردد.جالب توجه براي ما سطح تعامل ايجادشده بين دانش آموزان ومعلمان است .نه تنها معلمان بلكه خود دانش آموزان نيز نسبت به كار مشتاق هستند.اين كار حتي باعث ميشود كه والدين نيز در فرآيند دخالت داشته باشند كه امري بسيار مفيد است .مهارتهاي خود ارزشيابي هنگامي دانش آموزان بهترين گزينه ها انتخاب ميكنند و آنها را توجيح ميكنند افزايش ميابد.

دانش آموزان در باره خودشان و موضوعهاي آموزشي ياد ميگيرندوقتي از آنها خواسته ميشود براي هدفي خاص موردي را انتخاب كنند انتخاب خود را توجيح كنند و مثالهاي مختلف يا تجارب متفاوت را به متصل سازند.(كاتاليت 2007) هنگامي كه دانش آموزان فعالانه در فرآيند يك پوشه كار شركت ميكنند براي آنها طبيعي است  كه بخواهند بيشتر بدانند كه تكاليف چگونه طراحي ميشوند وارزشيابي ميشوند تا بتوانند آنها را به بهترين وجه انجام دهند .

در مورد حل مسئله كه نيازمند استفاده از مهارتهاي بالاي فكري است دانش آموزان را كه در ارزشيابي خود مهارت بيشتري دارند ميبتوانند از تعمق واستنتاج براي حل مسائل استفاده ميكنند وبيشتر ميتوانند از مهارتهاي خلاقانه فكري خود براي انتخاب گزينه هايي استفاده كنند كه به بهترين وجه يك مسئله مشكل را حل كند.تمركز بر روي بهترين فعاليتهاي دانش آموزان تاثير مثبتي برروي آموزش و فراگيري خواهد داشت .پوشه كار به دانش آموزان اجازه انجام آنچه را كه آنها به طور طبيعي بايد انجام دهند را خواهد داد.اما فرآيند انعكاس اهداف و استانداردها به دانش آموزان كمك ميكند كه در باره اينكه كدام قسمت از فعاليتهاي آنها در پوشه كار بيشتر نمايان خواهد شد.گزينشي تر عمل كنند.

sweet سال  (1993) ميگويد:"پوشه كار به راهي موثر تبديل شده اند براي باز بيني وپيشرفت فعاليتهاي آتي همانطور كه هر دانش آموز ومعلمي تاييد ميكند اين روش در واقع ترك روشهاي سنتي قديم است.كه بهترين روشها به حساب مي آمدند."(صفحه 1)

نهايتا هنگامي كه به دانش آموزان فرصت ارائه توانمنديهاي آنها در راستاي پوشه كار مكتوب وطرحهاي اينترنتي داده ميشود فراگيري آنها افزايش مي يابد.

هنگامي كه دانش آموزان توجه مجريان پوشه كار درك ميكنند*به شدت برانگيزه ي آنها افزوده ميگردد.مزاياي استفاده از پوشه كار كلاسي در شكل 1/0نشان داده شده است .

يك سيستم ارزيابي جامع:

پوشه كار مرسوم وطرحهاي اينترنتي ميتوانند به ابزاري با ارزش براي استفاده ي اطلاعات از ارزيابي تلخيصي و ارزيابي تكويني تبديل شوند.(كاتاليست 2007) يك سيستم ارزيابي جامع ومتعادل (شكل 2/0) هنگامي ايجادميشود كه پوشه كار شامل سه نوع ارزيابي باشد در جهت كسب تصويري دقيق از دانش آموزان به عنوان يك يادگيرنده :اين سه نوع عبارت است از :دانش *فرآيندهاوعملكردها.اين ارزيابيها توسط انجمن آمريكايي تحقيقات آموزشي در جولاي سال 2000 تعيين شده اند .اولين نوع ارزيابي كه معلمان ميتوانند در پوشه كار استفاده كنندمتشكل است از آزمونها وامتحانات استاندارد وسنتي . . . مزاياي استفاده از طرحهاي كلاسيك:

 

1-پيشرفت فراگيري در طي زمان به راحتي مشهود است (مثلا :تغييرات در مهارتهاي نگارش)

2-تمركزبروي فعاليتهاي بهينه ي دانش آموزان تاثيري مثبت به روي يادگيري دارد(بهترين نمونه هاي نگارش )

3-مقايسه ي فعاليتهاي جاري وفعاليتهاي گذشته باعث ايجاد انگيزه اي مضاعف خواهد شد تا مقايسه ي  فعاليتهاي دانش آموزان با فعاليت ديگران (رشد فعاليتهاي نوشتاري )

4-مهارتهاي خود ارزشيابي هنگامي كه دانش آموزان  بهترين نمونه هاي خود را انتخاب ميكنند وانتخابهاي خود را توجيح ميكنند.*افزايش ميابند (تمركز روي حوزه نگارش )

5-پوشه كار براي تطبيق تفاوتهاي فردي (دانش اموزان در سطح خود مينويسند اما در راستاي اهداف كلي پيشرفت ميكنند)

6-پوشه كار براي ارتباطي شفاف پيشرفت فراگيري  با دانش اموزان *والدين وديگران (نمونه هاي نگارشي در زمانهاي مختلف را ايجاد وباهم مقايسه كرد)

ارزيابي متعادل :

نوع ارزيابي

متمركز برروي

خصيصه ها

سنتي

دانش

برنامه درسي

مهارت ها

سنجش كلاسي

آزمون ها

امتحانات

تكاليف

آزمونهاي استاندارد

آزونهاي راهنماي مرجع

آزمونهاي ملاك مرجع

 

پوشه كار

پيشرفت

توليد

رشد

 

رشدوپيشرفت

انعكاس

تعيين هدف

خودسنجي

عملكرد

استانداردها

كاربرد

انتقال

 

 

همكاري

تكاليف

معيارها

 

سرفصل ها

سنجش فعاليت دانش آموز

 

 

 

 

 

 

هريك از اين ابزارهاي رسمي وسنجش به روي تبهر دانش اموزان ومحتواي دوره آموزشي متمركز هستند.مسلما اين نو ع ارزشيابي لازم ومناسب است *اما برطبق انجمن تحقيقات آموزشي آمريكا كه بزرگترين سازمان حرفه اي كشور در جهت مطالعات آموزشي است *ارزشيابي با ريسك بالانبايد ابزار اصلي تعيين موفقيت *پيشرفت وارتقاء دانش آموزان باشد.باتوجه با كاربرد كم نمرات آزمون در اين شرايط با ريسك پذيري بالا اين انجمن تاكيد ميكند كه :تصميماتي كه فرصتهاي آموزشي يا شانس زندگي هر يك از دانش آموزان را تاثير ميگذارد نبايد تنها بر اساس نمرات آزمون به وجود آيند ديگر اطلاعات مربوطه نيزبايد براي افزايش اعتبار كلي چنين تصميماتي محاسبه شوند.براي حداقل اطمينان هنگامي كه آزمون ها به عنوان ابزاري براي تصميمات مهم مانندرفتن به مقطع بالاتر ويا فارغ التحصيلي دبيرستان استفاده ميشوندبه دانش آموزان بايدفرصتهاي متعددي براي گذراندن اين آزمون ها داده شودمهمتر اينكه وقتي واضح ومبرهن است كه يك نمره آزمون نميتواند توانايي واقعي دانش آموز را بازتاب نمايد.ابزارجانبي ديگري بايد براي رسيدن به استانداردهاي لازم استفاده كرد.واقعيت براي مدارس راهنمايي ودبيرستان آمريكايي اين است كه نمرات آزمون حوزه هاي اصلي است كه دانش آموز معلمان ومقامات آموزشي برمبناي آن قضاوت ميشوند.استفاده از طرحهاي آموزشي كه نه تنهاشواهد كيفي دست آورده ها بلكه شواهدي از باز خوردهاي دانش آموزان را ارائه ميدهندمهم وضروري هستند.در حالي كه يك نمره آزمون استاندارديك سنجش تك بعدي است طرحهاي آموزشي نوين رشد وپيشرفت دانش آموز را در انواع مختلف هوش آنهانشان ميدهد.

دومين نوع ارزيابي بر روي فرآيندهايي كه دانش آموزان براي كسب اهداف علمي استفاده ميكنندمتمركز ميشودارزيابي فرآيندي به ارائه بازخوردبه دانش آموزي ممعلمان و والدين مي پردازددر حالي كه دانش آموزان در حال فراگيري مفاهيم مهارتهاوعلوم هستند.بدين علت نمونه هاي دشوار پيش نويسهاي مهارتي واستراتژيهاي حل مسئله بايد زمان بندي شوندو شامل باز تابهاي دانش آموز در مورد چگونگي پيشرفت ژيش نويس آموزشي جديد مباشر واينكه نسبت به پيش نويس قبلي چه ايده هاو مفاهيم جديدي مورد نياز است .زماني كه محصولات نهايي تكميل شدند اين   پيش نويسهاي اوليه وباز تابهابراي نشان دادن رشد در طول زمان به پروژه اصلي الحاق ميشوند.           پوشه كار الكترونيكي و اينترنتي در ارزيابي فرآيندي بسيار موثر هستندزيرا آنهانيازمندباز تاب دانش آموزاز فراگيري خودايجاد اهداف جديدو خود سنجي پيشرفت آنهابر طبق استانداردهاي شناخته شده ميباشند.

نوع سوم ارزيابي برروي عملكردهاي دانش آموزمتمركز ميشود در اينجا توانائيهاي دانش آموز براي به كار گيري دانش محتوا ومهارتهاي كسب شده مشهود خواهد بود.عملكردها دانش آموز را قادر ميسازند كه نشان دهند ميتوانند دانش ومهارتهاي نهفته در موضوعات مطالعه شده را به عمل تبديل كننداين عملكردها اغلب نيازمند اين هستند كه دانش آموزان با هم همكاري كنند.و پروژه ها ومحصولات و يا عملكردهاي خودرا برطبق حوزه هاي خاص موجود در ليست استانداردهاي آموزشي ايجاد كنند.وقتي دانش آموزان بدانند عملكردهاي آنها برطبق راهنماي تعيين نمره كه توضيحاتي نيز در جهت كيفيت كار وفعاليت نيز در آن است ارزشيابي ميشود به شدت در گير فعاليتهاي مربوطه خواهندشد .انها مسئوليت سطح دريافتي خود رادر حوزه هاي مربوطه ميپذيرندو آنها وگروه همسالان آنها براي بازخورد وكار گروهي براي رسيدن به بالاترين سطح موفقيت به هم وابسته ميشوند.وقتي معلمان فرآيندهاي اين طرحهاي آموزشي جديد را طوري طراحي ميكنند كه اين سه نوع روش ارزشيابي را باهم تلفيق ميكندبه برآورده شدن نيازهاي دانش آموزان كمك شده روش هاي آموزشي فراگيري آنها باارزش تلقي شده وتصوير سنجش دقيقتري از نقاط ضعف وقوت آنها به وجود خواهد آمد.طرحهاي آموزشي هر دو نوع مرسوم واينترنتي يا الكترونيكي آنها تمامي اين سه نوع روش ارزشيابي راباهم مي آميزند.براي كسب تصويري دقيق وروشن از دانش آموزبه عنوان يك يادگيرنده در اين صورت معلمان به هدف اجزاي موثرترين وموثق ترين برنامه ارزشيابي براي دانش آموزان خود نائل

ميگردند.

طرحهاي آموزشي ميتوانندبه ابزاري براي ارزيابي كلاسي دانش آموزان تبديل شوند:

يكي از مهمترين سوالات معلمان در رابطه با اين طرحها اينكه چگونه ميتوانندبه خصيصه ها ودستاوردهاي هر دانش آموزدسترسي پيدا كرده و نسبت به آن عكس العمل نشان دهندبا افزايش تعدادكودكان با نيازهاي خاص در كلاسهايي كه ظرفيت آنها تكميل است نياز روز افزوني براي يك سيستم ارزشيابي است كه اطلاعاتي دقيق عادلانه ومفيدرا در باره ي پيشرفت دانش آموزان در مقابل ابزارهاي سنجش تك بعدي ارائه دهد.

شوراي كودكان استثنايي( 2007) اخيرا اعلام كرده است كه ما بيش از حد برآزمون استانداردتاكيد كرده ايم و برنامه آموزشي و تدريس  را محدود كرده ايم براي تمركز روي آمادگي آزمون تا فراگيري علمي غني تر وكودكان با نمره هاي پايين تر را براي افزايش ميانگين نمرات فراموش ميكنيم . اين شوراپيشنهاد ميكند كه سيستمهايي به كار گرفته شود كه تغييرات اساسي اي

جادكنندودست آوردهاي رو به رشد دانش آموزان را حفظ كند.

طرحهاي آموزشي مورد بحث مااين  امررا محقق ميكنند.طرحهاي آموزشي به دانش آموزان كمك ميكنندنگرش عميق ودركي كامل نسبت به آنچه فراميگيرندكسب نمايندهمچنين براي معلمان اين امكان وجود دارد كه به سطح درك هر يك از دانش آموزان از مفاهيم اصلي دسترسي پيدا كنند زيرا دانش آموزان عميقا در فرآيند آموزش درگير ميشوندطبق نظر wigginsوmctigheرفتن در عمق يك موضوع به معني فراتررفتن از سطح موضوع و دريافت ارتباطات وتنوع وبسط وگسترش ايده هاي جديد است كسب اين تعميق در مواردآموزشي درك عميق تري به دانش آموزان ارائه داده ومسلما زمان بيشتري نياز دارد.در فصل 1و2 بيشتردر اين موردبحث خواهيم كرد .

فرآينده ها ومحصولات طرحهاي آموزشي باعث ايجادتمايز خواهد شد:مزيت ديگر طرحهاي آموزشي (اينترنتي وغيره )اين است كه به معلمان كمك ميكنندكه هم فرآيند تدريس خود وهم محصولات ايجادشده توسط دانش آموزان را براي نشان دادن دستاورده هاي آموزشي خود از هم تميز دهند.اگر اصطلاح و"هر چه رابسنجي به آن ميرسي وآنچه را سنجش نكني به آن نخواهي رسيد"درست باشدپس طرحهاي آموزشي نوين در برنامه كلي ارزشيابي در چهارچوب كلاسهاي آموزشي امري واجب است tomlinson&.mctighe اظهار دارند كه بسياري از آموزش دهندگان احساس ميكنند كه آموزش و يادگيري هر دوبه طوري تعيين كرده اند كه براي كساني كه ياد  ميگيرندوكساني كه آموزش ميدهند بي فايده شده است .

آموزگاران به مدلي نياز دارند كه شامل تمر كزي از استانداردها بوده ونشان دهد كه چگونه مفهوم ودرك راميتوان از محتوا استخراج كرد بطوري كه جوانان بتوانندذهني خود را پرورش دهند.طرحهاي آموزشي ميتوانند به معلمان كمك كننددر ايجاد اين مدلها در حالي كه دانش آموزان را در تفكر خلاقانه وانتقادي سهيم ميكنند. اين طرحها به دانش آموزان استراتژيدهاي مختلفي را براي مفهوم سازي از اطلاعات و تجارب وهمچنين نشان دادن تبهرآنها در فراگيري ارائه ميدهد.معلمان روش مناسبي را دريافت ميكنند براي متفاوت ساختن ارزيابي وآموزش براي برآوردن نيازهاي مختلف دانش آموزان خودهنگام استفاده از طرحهاي آموزش نوين .

ارزشيابي وآموزش موثق (قابل اعتماد):

يكي از عوامل موفقيت يك سيستم پوشه كار استفاده از ارزشيابيهاي قابل اعتماد متنوع است .يك پوشه كار با يك طرح معمولي تفاوتي نخواهد داشت اگر تنها شامل آزمونها وامتحانات و تكاليف خانگي باشد.

ارزشيابي موثق متمركز است برروي توانايي توليد محصولات با كيفيت و عملكردهاي هر يك از دانش آموزان همچنين دانش آموز در كانون ارزشيابي به عنوان يك فرد فعال قرار خواهد گرفت .چنانچه در قبل نشان داده شد پوشه كار (portfolios) به ابزار موثر براي ارزيابي تك تك افراد فراگيرنده در كلاس تبديل ميشود از جمله افرادي كه نياز هاي آموزشي خاصي دارند از آنها ميتوان در گروهها و تيمهاي آموزشي كه به دنبال مقايسه موارد آموزشي و عملكرد خود با استانداردهاي موجود هستند نيز استفاده كرد. ارزشيابيهاي موثق بستر را براي پيشرفت فرآيند طرح مهيا ميسازند هنگامي كه حوزه فعاليت به وضوح مشخص باشد .

مجموعه ارزشيابي ها:

پوشه كار تصويري كامل و واضح از دانش آموزبه عنوان يك آموزنده ارائه ميدهد چون كه از ابزار ارزشيابي غني بهره مند است .يك آزمون استاندارد يا يك آزمون طراحي  شده توسط معلم *برعكس * احتملا تنها مهارتهاي منطقي /رياضي وشفاهي و زبان شناسي را مورد بررسي قرار ميدهد.يك پوشه كار ميتواند مهارتهاي مختلف هوشي دانش آموز را توسط ابزاري نمايان سازد كه همچنين فهم ديداري *نوايي /موسيقيايي *حركتي وميان فردي ودرون فردي را نشان دهد .يك پوشه كار علمي خوب طراحي شده شامل ابزارهاي ارزشيابي است كه دانش آموزان را در فرصتهاي متعددي قراردهد تا فراگيري علمي خود را نمايان سازند.

ارزيابي

قضاوت نهايي

نتيجه پاياني

تلخيصي

 

ارزشيابي

در حال پيشرفت

جمع آوري دادها

تكويني

طرح آموزشي

جمع آوري شواهد

رشد وتوسعه

چهار چوب آموزشي

 

ارزشيابي موثق

تكاليف  با مفهوم

خود ارزشيابي

كاربرد

                                                       شكل 3/0

خودسنجي –نيروي بازتابي

نيروي وي‍ژه طرح هاي آموزشي هنگامي خودنمايي ميكند كه دانش آموزان فعاليتي را كه درگير آن هستند تحليل ميكنند ومفاهيم اصلي فراگرفته رامورد بحث قرار ميدهند ومهمتر از همه نسبت به چگونگي تاثير پذيري اين آموزش برآنها عكس العمل نشان ميدهند .يك پوشه كار در واقع تجسم چند بعدي وكامل از روند آموزش و پيشرفتهاي فراگرفته شده دانش اموز است بدون در گير شدن دانش آموز در فر آيند خود سنجي وباز خورد و ارزشيابي خود وفعاليتهاي خود دربرابراستانداردهاي شناخته شده ايجاد پيشرفت دانش آموز محدود ميشود اگر دانش آموزان به ندرت فعاليتهاي خود رادر صورت مكتوب ويا در كامپيوتر ذخيره ميكنند .تاثير گذاري استفاده از كار به عنوان گواهي براي نشان دادن پيشرفت آموزشي به حداقل خواهد رسيد.اين عامل مهمي از عكس العمل است كه تفكر انتقادي ومهارتهاي تصميم گيري لازم را براي ادامه فراگيري وپيشرفت را پرورش ميشود .خود ارزشيابي فرآيند كلي رشد و پيشرفت قضاوتها و درك دانش آموز از آنچه فرا گرفته است را بيان ميكند.با خود ارزشيابي دانش آموزان محصولات ونتايج عملكردهاي خود را بررسي وبا استانداردهاي موجود مقايسه ميكنند دانش آموز مانند يك هنرمند از مجموعه اي از رسانه ها وفرآيند هايي استفاده خواهد كرد كه دست آوردها شخصيت و منحصر به فردي او را نشان دهند نسبت به چگونگي .

مجموعه اي از ابزارهاي ارزشيابي :

 

1-پروژه ها                                                    8-برنامه هاي رايارانه اي

2-كار گروهي                                                 9-خود ارزشيابي 

3-مصاحبه ها                                                  10-قطعات موسيقي

4-شبيه سازي                                                    11-مجلات وگزارشات         

5-كارهاي هنري                                               12-ليستهاي نظارتي                            

6-سازمان دهنده هاي گرافيكي                              13-ويديوها وعملكردها

7-ارزيابي گروه همسالان

شكل 4

شكل 5

تنوع ارزيابي عملكردها ومحصولاتي را كه يك فعاليت دانش آموز در پوشه كار شامل ميشود شرح ميدهد.

        ارزشيابي عملكردومحصولات براي پوشه كار

تاكيد برروي شناخت تفكروخود ارزشيابي           ارزشيابي موثق  

فراگيري انتقالي

تعامل مثبت بين ارزياب وارزيابي شونده         

فعاليتهاي عملكرد بامفهوم

استانداردها وحوزه هاي واضح ومشخص جهت برتري

محصولات وعملكردهاي كيفي


فراگيري و آنچه را كه فرا گرفته اند.اين در واقع ابزاري است براي دانش آموزان جهت پيمودن گامهاي اساسي در فهم و درك خود به عنوان آموزندگان فرصت رايج براي مشغول كردن در عكس العمل به خود به قلب وروح پوشه كار تبديل ميشود زيرا توانايي فراگيران را براي ارزيابي فعاليتهاي خود وبررسي نقاط قوت وضعفشان افزايش ميدهداز اين روند آنها  قادرخواهند بود براي رشد خوداهداف جديدي راتعيين كنند.قبلا ذكر شد كه تقويت عكس العمل هاي باز خوردي منجر به توليد خواهد شدواين امري پيش نياز در پيشرفت عامل انسان است مدارس در تقلابراي برآوردن نيازهاي آماده سازي دانش آموزان به شركت كنندگاني فعال در دمكراسي تبديل ميشوندوبايد عامل انساني رارشد دهند.ظرفيتي براي موجودات انساني براي انتخاب كردن و به كار گيري اين انتخاب هادر جهان وبه نفع همه.در كتاب
"انگيزه و عامل "(2005)meleرابطه اي را بين عامل انساني وانگيزه ترسيم ميكند.فرآيندهاي پوشه كار كه حضور دانش آموز راافزايش ميدهنداين پيشرفت مهم عامل انساني را هدف قرار ميدهند.اين فرآيند بين "فراشناخت " يا تفكر در باره ي افكار ديگري است كه مهارتي ذهني است كسب شده توسط دانش آموزان براي يك پوشه كار موفق از طريق اين فرآيند دانش آموزان كنترل آموزشي خود رااز طريق تبديل شدن به منتقدين آگاه از فعاليتهاي خود به دست ميگيرند معلمان ووالدين اغلب به عنوان راهنماعمل ميكننداما دانش آموزان خودشان نيز در فرآيند پوشه كار حمايت ميشوند.

فرآيند فراشناخت در عين حالي كه به دانش آموزان در پاك سازي فعاليتشان كمك ميكنند.ظرفيت خود سنجي را نيزدر آنها به وجود آورده وتلاشهاي انها راهدايت ميكند.kallickوcosta پيشنهادميدهندكه "ما بايد همواره به خود يادآوري كنيم هدف اصلي ارزيابي اين است كه دانش آموزان خود سنجي را بياموزند اگر دانش آموزان از مدارس ما فارغ التحصيل شوند و همچنان به ديگران متكي باشند.براي ارزشيابي و اينكه به آنهابگويند خوب  عالي يا متوسط هستيد.در واقع ما نكته اصلي وهدف اصلي آموزشي را از دست داده ايم ".(صفحه 280) 

فرآيند پوشه كار

قدرت اين پوشه ها ي كارمعمولي واينترنتي به عنوان حاوي ابزارهاي ارزشيابي ارزشمنداغلب براي آموزگاران مشهود است اما واقعيت اين است كه اجراي يك سيستم پوشه كارموثر بسيار زمان براست .مجموعه فعاليتهاي دانش آموزان انتخاب موارد كليدي باز بيني هاي دوره اي كه دانش آموزان را كه مشغول ارزيابي پيشرفت خود ميكند.همگي نيازمند زمان وتلاش توسط دانش آموزان ومعلمان است .جاي شگفتي نيست كه سوالات متعددي قبل از استفاده از اين پوشه هاي كار در ذهن دانش آموزان ومعلمان ايجادشود .

زير سوالاتي مرتبط با پوشه هاي كار آمده است :

1-پوشه كار چيست ؟پوشه هاي اينترنتي چيست ؟پوشه ها براي چيست ؟

2-يك پوشه كار چگونه كار ميكند؟چطور انجامش ميدهيد؟

3-از كجا شروع كنيد؟

4-چطور يك پوشه كار رابه  نسبت وسطوح مختلف دانش آموزان تطبيق ميدهيد؟

5-قبل وهنگام ودر نتيجه يك فرايند پوشه كار چه چيز هايي را بايد بدانيد؟

6-چطور يك پوشه كار را با برنامه هاي آموزش محلي وبومي مر تبط ميسازيد؟

7-چطور اطمينان حاصل ميكنيد كه دانش آموزان در راستاي هدف پوشه كار مر تبط شده اند؟چطور مطمئن ميشويد كه پوشه كار دست آوردهاي آنها را نشان ميدهد ؟

8-ابزارهاي ارزشيابي وآموزش مورد نياز قبل از شروع فرآيند پوشه كار چيست ؟

9-چه دستور العملهايي رابراي داشتن جلسات دانش آموز محور موفق بايد دنبال كرد؟

تنها برخي سوالات اصلي وبنيادي است كه بايد قبل وهنگام كار در فرآيند پوشه ي كار پاسخ داده شوند اما مانند هر فرآيند ديگري مهم است كه توجه شود كه اين يك فرايند ورويكرد است نه يك هدف ساده كه آموزش آگاهي كه جزء لاينفك زندگي است اين كتاب به عنوان راهنمايي براي آموزگاران دانش آموزان مديران مدارس . والديني كه ارزشيابي پوشه كار را آغاز ميكنند .هر چه جلوتر ميرويم  در فصول بعدي مشخص ميگردد كه براي اين سوالات پاسخهاي مشخصي وجود ندارد.زيرا هو موقعيت آموزش و فرگيري متفاوت است اين كتاب به هر خواننده اي كمك ميكندكه با فعاليتها و ايدهاي لازم براي ايجاد يك سيستم پوشه كار مفيد وكار آمد آشنا شود .ايجادانگيزه براي همه دانش آموزان لازم ميباشد.هر فصل شامل نكات وايده هايي براي ايجادپوشه هاي كار به عنوان فرآيندهايي دقيق و موثق است براي مديران مدارس ودانش آموزان وايجادانگيزه وافزايش عملكرد وحضور دانش آموزان در فعاليتهاي مورد نظر فهرستي از "ارتباط پوشه كار "با خلاصه اي از هر بخش در زير آمده است.

 

فصل اول :ارتباط هدف پوشه كار با مخاطب

 

فصل دوم :ارتباط طراحي پوشه كار با مراحل پيشرفت

 

 

فصل سوم :ارتباط پوشه ي  كار با استانداردهاي بومي و ملي و برنامه ي آموزشي

 

 

 

فصل چهارم :ارتباط هدف پوشه ي  كار از طريق انتخابها عكس العملها مجموعه هاي دانش آموزان

 

فصل پنجم :ارتباط عكس العملهاي دانش آموزان وخود سنجي با حوزه ي آموزشي و استاندارها و سر فصلها

 

فصل ششم:ارتباط حضور فعال دانش آموزان از طريق جلسات اينتر نتي و عملكر دها

 

 

1 -يك پوشه ي كار چيست ؟يك پوشه كار اينترنتي چيست ؟

به چه كار مي آيد ؟براي چه كساني است ؟آيا در ساختارهاي آموزشي كلاسي و برنامه هاي آموزش تغييراتي ايجاد ميكند؟

2-چطور كار ميكند ؟چطور بايد انجام شود ؟از كجا بايد شروع كرد ؟چگونگي تطبيق پوشه كاربراي سنين متفاوت ؟چگونه كل پوشه ي كار اينتر نتي با نيازهاي دانش آموزان از طريق سطوح تكنولو‍ژي ؟

3-شما چه نياز داريد تا پوشه هاي كار دانش آموزان رابا استانداردهاي بومي وملي وبرنامه هاي آموزشي پيوند دهيد ؟

تفاوت بين ارزشيابي فراگيري وارزشيابي براي فراگيري چيست ؟

ابزارهاي سنجش كه دانش آموزان را برمي انگيزد وپاسخگويي فراگيران و شواهد آموزش را براي معلمان نمايان ميسازد چيست ؟

4-چطور اطمينان حاصل ميكنيدكه دانش آموزان در راستاي هدف پوشه كار قرار گرفته اند و ميتوانند خود سنجي فعاليتهاي آموزشي را انجام دهند ؟چگونه پوشه هاي كار وپوشه هاي كار اينترنتي سازمان دهي ميكند ؟

5-ابزار لازم براي آماده سازي دانش آموزان جهت خودسنجي موثر واستفاده از معيارهاي كسب شده چيست ؟چگونه ايالات مختلف وكشورها با استفاده از پوشه هاي كار درجهت پيشرفت دانش آموزان موفق بوده اند .

6-فرآيندهاي لازم براي آماده سازي دانش آموزان براي رويداد هاي نهايي پوشه هاي كار مانند كنفرانسهاي علمي  كنفرانسهاي دانش آموزان باهم و ديگر موار چيست ؟فرآيند هاي لازم جهت آماده سازي دانش آموزان براي پوشه هاي كار اينترنتي وكنفرانسهاي آنلاين چيست ؟

 

فصل 1:ارتباط اهداف پوشه هاي كار مخاطب :

قبل از طراحي فرآيند پوشه هاي كار *مهم كه بدانيم اين پوشه هاي كار چه كاري را انجام خواهند دادو براي چه كساني مناسب هستند.دانستن اين موضوع چه در مورد پوشه هاي كار مكتوب و چه نوع الكترونيكي (اينترنتي آنها)براي برنامه ريزي طرحي كه دانش آموزان رابه فعاليتهاي آنها استاندارداهاي آموزشي و مخاطبيني كه براي موفقيت دانش آموزان سرمايه گذاري نموده اند الزامي است .اين ام بدين معني است كه دانش آموز مركز اصلي فرايند پوشه كار است .ومعلمين  والدين و مد يران بومي مدارس به اين ساختار كمك خواهند كرد .سياست گذاران اين امر نيز به عنوان مخاطبين مهمي براي نتايج دست آوردهاي دانش آموزان كه در پوشه هاي كار آكادميك وجود داردتلقي خواهند شد. تمركز اين فصل در تثبيت دانش پايه از پوشه هاي كار تعريف اهداف آنهاوبحث در چگونگي بكارگيري آنها خواهد بود.

فصل 2:ارتباط طراحي پوشه كار با مراحل پيشرفت :

قبل از طراحي يك فرآيند پوشه كار موثر كه براي دانش آموزان جامع ورضايت بخش باشد معلمان بايد مراحل پيشرفت دانش آموز ان را درك كرده و مورد توجه قرار دهند.براي پوشه هاي كار الكترونيكي علوه براين معلمين مهم است كه توانايي فن آوري دانش آموزان رابررسي كرده وتعيين كنند كه چه مهارتهايي قبل از آغاز كار دانش آموزان نياز خواهند داشت .درك اين وضوع كه پوشه كار موثر فرايندي است كه در آن دانش آموزان به شدت در نتايج حاصل دخيل خواهند بود.معلمين را قادر مي سازد كه تعيين كنند كه چه مهارتها *دانش ووضعيتهايي را دانش آموزان براي پيشرفت نياز خواهند داشت .براي تعيين ودرك اهداف پوشه هاي كار مرحله بعدي ارتباط شفاف آنها با دانش آموزان و والدين است . هرچند با كار گروهي معلمين با همكاران در سطح مدارس ومسئولان مديريتي بسيار موثر خواهد بود اما معلمين به تنهايي نيز ميتوانند يك پوشه كار مناسب را طراحي كنند همانند فرآيند آموزش *درك نيازهاي آموزشي دانش آموزان وبهترين راههاي سبك دانش براي طراحي واجراي موفق پوشه هاي كار امري حياتي است .اين فصل خط مشيهاي لازم را براي چگونگي آغاز فرآيند وچگونگي اتخاذ تصميمات لازم براي ارتباط موثر دانش آموزان و والدين با پوشه هاي كار را ارائه ميدهد .اين فصل همچنين پيشنهادات  وابزار لازم براي به كار گيري پوشه هاي كار در سنين مختلف وسطوح مختلف آموزشي را مطرح ميكند.

فصل 3:ارتباط محتوي پوشه كار با استانداردهاي بومي وبرنامه آموزشي :

پوشه هاي كار استاندار محور نتايج پاسخگويي معلم ودانش آموز را ارائه ميدهد.هنگامي كه ابزار پوشه هاي كار در راستاي برنامه هاي آموزشي واستانداردهاي عملكردي باشد.معلمين به دانش آموزان كمك ميكنند كه استانداردها رارعايت كرده *اجرا كرده وبه جلو بروند وپيشرفت دانش آموز مشهود خواهد بود .

هنگام مد نظر قرار دادن استفاده از پوشه هاي كار در راستاي استانداردها معلمين اكثرا بايد با سياستهاي مدرسه ومنطقه خود براي ارزشيابي همسو باشندبه ذليل اينكه پوشه هاي كار نقش موثري در يك سيستم ارزشيابي جامع در مناطق مختلف ومدارس غير انتفاعي دارند فرآيندهاي موجود دراين متاب در راستاي طراحي *خودسنجي وارزيابي بسيار اهميت دارد.

اين فصل مسائل مربوط به چگونگي آغاز طرح پوشه كار در سطوح مختلف در آمريكا را برررسي ميكند كه روند فراگيري دانش آموزان رادر طي زمان نشان خواهند داد.ايده ها براي سطوح مختلف پوشه هاي كار را به اهداف واستانداردهاي آموزشي نيز ارائه ميگردد علاوه براين فصل موارد لازم الاجراتوسط معلمين ودانش آموزان ومسئولين براي آموزش دانش آموزان وسهيم كردن والدين را نيز بررسي مي نمايد.بحث تغيير پوشه كار به سمت دانش آموز در ارزيابي براي آموزش نيز مطرح ميگردد ودر نهايت اين فصل شامل رويكردهاي از انجمن بين المللي توسعه سيستم هاي مدلهاي پوشه هاي كار نيز ميباشد.

فصل 4:ارتباط هدف پوشه كار از طريق مجموعه عكس العمل ها وانتخاب هاي دانش آموزان :

معلمين مسئول پوشش محتوي وفرآيندهاي آموزشي خواهند بود .برخي اوقات برنامه هاي آموزشي از يك سازمان متوالي استفاده ميكند وگاهي اوقات محتويات


مطالب مشابه :


اعطاي طبقه تشويقي

امور اداري - اعطاي طبقه تشويقي - اطلاعيه هاي عمومي امور اداري
اشعار تشويقي

کلاس اول باران - اشعار تشويقي - - کلاس اول متن براي روز
" سری جدید اشعار تشویقی دانش آموزان اول ابتدایی"

" نمونه جملات مناسب برای استفاده در متن املای اوّل ابتدایی (1) "بهار زیبا "" سخن بزرگان "
بررسي طرح اعطاي مرخصي تشويقي به کارمندان پدري که صاحب فرزند مي‌شوند

مدیریت منابع انسانی - بررسي طرح اعطاي مرخصي تشويقي به کارمندان پدري که صاحب فرزند مي‌شوند
طرح تشويقي شركت مخابرات خراسان رضوي

Desert Rainbow - طرح تشويقي شركت مخابرات خراسان رضوي - رنگين كمان كوير
برنامه ی درسی ونیازفراگیران

4- كاربرد هاي خواندن: استاندارد متن تشويقي، تكنيكي و اطلاعاتي . استاندارد متن هاي سواد .
قدرت طرحهاي آموزش(ترجمه متن)

سنجش و آموزش - قدرت طرحهاي آموزش(ترجمه متن) - دستاوردهای علمی در حوزه ی سنجش و آموزش
برچسب :