قوانين مسابقات کارتینگ

قوانين مسابقات كارتينگ كلاس ICAJ : PISTON PORT 100CC  

وزن مجاز: مينيموم ۱۴۰ كيلوگرم همراه با راننده و لاستيك و لباس و بنزين بعد از مسابقه.

شاسي مجاز: تمامي شاسي‌ها مجاز بوده ولي داشتن يك ترمز در عقب و ماكزيمم قطر ۵۰mm Axle مي‌باشد.

لاستيك از تمامي انواع مجاز مي‌باشد. و لباس و كلاه و ابر گردن (Neck support) الزامي مي‌باشد.

داشتن تمامي فلاپهاي جلو و بغل و هواكش و قاب زنجير و سالم‌بودن آنها الزامي مي‌باشد.

بنزين و روغن از انواع مختلف مجاز مي‌باشد.

استفاده از انواع زنجير و طبق براي مسابقه بلامانع است.

استفاده از موتور  ۱۰۰cc Piston port هوا خنك همراه با كاربراتور ۲۲.۵mm ماكزيمم، براي اين كلاس الزامي ميباشد.

توجه به اخطارهاي پرچم‌داران مسابقه الزامي و عدم توجه به پرچمهاي داده شده بخصوص پرچم مشكي موجب محروم شدن فرد از مسابقه‌هاي بعدي خواهد بود.

هرگونه ضربه عرضي به سمت راست يا چپ كارت و يا تعويض خط مسابقه توسط راننده بيش از دوبار موجب اعلام پرچم مشكي توسط داوران مي‌باشد. جدا شدن فلاپهاي كارت شركت‌كننده باعث اخراج وي از مسابقه خواهد شد.

ضربه به كارت جلويي اگر در مسير خط مسابقه باشد بلامانع ولي در جهت‌هاي بغير از خط مسابقه و مسدود كردن راه شركت‌كنندگان ديگر شامل اخطار توسط داوران مي‌باشد.

دو دور بصورت گرم‌كردن لاستيك و از پايان دور دوم همراه با پرچم شروع، مسابقه آغاز مي‌شود.

مدت مسابقه بعد از دور دوم ۳۰ دور و در سه راند انجام مي‌پذيرد كه فاصله هر راند از راند ديگر حداقل ۲۰ دقيقه مي‌باشد. (هر راند ۱۰ لپ)

چيدن افراد مسابقه دهنده براساس تايم تريل روز قبل از مسابقه بمدت دو دور انجام مي‌پذيرد كه شركت‌كنندگان قبل از تايم‌گيري يك دور مجاز به گرم‌كردن لاستيك مي‌باشند.

در صورت خارج‌شدن راننده از مسير و خاموش‌شدن كارت، روشن‌كردن مجدد آن و ادامه به مسابقه فقط با اجازه داور مربوطه امكان‌پذير مي‌باشد.

مسيرهاي تعيين‌شده براي مسابقه حداقل يك هفته قبل از مسابقه به اطلاع رانندگان خواهد رسيد و در طول هفته قبل از مسابقه رانندگان هر روز در ساعات تعيين‌شده امكان استفاده از پيست را خواهند داشت.

در تمامي مسابقات حتي تايم‌تريل با يك كارت فقط يك نفر مي‌تواند شركت كند.

تمامي مسابقات فدراسيون شامل امتياز قهرماني مي‌باشند و در پايان هر سال قهرماني سال بر اساس مجموع امتيازات در طي يك‌سال محاسبه و اعلام خواهد شد.

جلو زدن هر شركت‌كننده در حين دوره‌هاي آمادگي قبل از مسابقه قبل از رسيدن به خط استارت مسابقه شامل ۳۰ ثانيه جريمه خواهد شد كه به تايم متخلف اضافه خواهد شد.

در حين ۳۰ دقيقه بين ۲ راند مسابقه شركت‌كنندگان مجاز به بنزين‌گيري، تعويض لاستيك و ديگر كارهاي مكانيكي مي‌باشند.

هر مسابقه در دو يا سه نقشه از قبل تعيين‌شده انجام خواهد شد كه نقشه‌ها يك هفته قبل از مسابقه به اطلاع شركت‌كنندگان خواهد رسيد.

 

 

 

قوانين مسابقات كارتينگ كلاس FA

وزن مجاز: مينيموم ۱۵۰ كيلوگرم همراه با راننده و لاستيك لباس و بنزين بعد از مسابقه

شاسي مجاز: تمامي شاسي‌ها مجاز بوده در صورت داشتن يك ديسك ترمز در عقب و ماكزيمم قطر اكسل  ۵۰mm 

استفاده از انواع لاستيك مجاز مي‌باشد و استفاده از لباس مخصوص و كلاه ايمني و دستكش و ابر گردن (Neck support) براي اين كلاس الزامي است.

داشتن و سالم بودن تمامي فلاپهاي جلو بغل و بستهاي مربوطه و هواكش و قاب زنجير الزامي است.

استفاده از انواع بنزين و افزودني و روغن مجاز مي‌باشد.

استفاده از موتورهاي  ۱۰۰cc Reed valve استاندارد فدراسيون جهانيHomologated اعم از آب خنك و هوا خنك همراه با كاربراتورهاي مورد تأييد فدراسيون جهاني Homologated اجباري مي‌باشد. ماكزيمم دهانه كاربراتورهاي اين كلاس ۲۴mm  مي‌باشد و هرگونه تغيير در كاربراتور باعث حذف شركت‌كننده از مسابقه خواهد شد.

توجه به اخطارهاي پرچم‌داران مسابقه الزامي و عدم توجه به پرچمهاي داده شده بخصوص پرچم مشكي موجب محروم شدن فرد از مسابقه‌هاي بعدي خواهد بود

هرگونه ضربه عرضي به سمت راست يا چپ كارت و يا تعويض خط مسابقه توسط راننده بيش از دوبار موجب اعلام پرچم مشكي توسط داوران مي‌باشد. جدا شدن فلاپهاي كارت شركت‌كننده باعث اخراج وي از مسابقه خواهد شد.

ضربه به كارت جلويي اگر در مسير خط مسابقه باشد بلامانع ولي در جهت‌هاي بغير از خط مسابقه و مسدود كردن راه شركت‌كنندگان ديگر شامل اخطار توسط داوران مي‌باشد.

دو دور بصورت گرم‌كردن لاستيك و از پايان دور دوم همراه با پرچم شروع مسابقه آغاز مي‌شود.

مدت مسابقه بعد از دور دوم ۳۵ دور و در دو راند انجام مي‌پذيرد كه فاصله هر راند از راند ديگر حداقل ۳۰ دقيقه مي‌باشد. ( ۱۵ و ۲۰ لپ)

چيدن افراد مسابقه دهنده بصورت تايم تريل روز قبل از مسابقه بمدت دو دور انجام مي‌پذيرد كه شركت‌كنندگان قبل از تايم‌گيري يك دور مجاز به گرم‌كردن لاستيك مي‌باشند.

در صورت خارج‌شدن راننده از مسير و خاموش‌شدن كارت، روشن‌كردن مجدد آن و ادامه به مسابقه فقط با اجازه داور مربوطه امكان‌پذير مي‌باشد.

مسيرهاي تعيين‌شده براي مسابقه حداقل يك هفته قبل از مسابقه به اطلاع رانندگان خواهد رسيد و در طول هفته قبل از مسابقه رانندگان هر روز در ساعات تعيين‌شده امكان استفاده از پيست را خواهند داشت.

در تمامي مسابقات حتي تايم‌تريل با يك كارت فقط يك نفر مي‌تواند شركت كند.

تمامي مسابقات فدراسيون شامل امتياز قهرماني مي‌باشند و در پايان هر سال قهرماني سال بر اساس مجموع امتيازات در طي يك‌ سال محاسبه و اعلام خواهد شد.

جلو زدن هر شركت‌كننده در حين دوره‌هاي آمادگي قبل از مسابقه قبل از رسيدن به خط استارت مسابقه شامل ۳۰ ثانيه جريمه خواهد شد كه به تايم متخلف اضافه خواهد شد.

در حين ۳۰ دقيقه بين ۲ راند مسابقه شركت‌كنندگان مجاز به بنزين‌گيري، تعويض لاستيك و ديگر كارهاي مكانيكي مي‌باشند.

هر مسابقه در دو يا سه نقشه از قبل تعيين‌شده انجام خواهد شد كه نقشه‌ها يك هفته قبل از مسابقه به اطلاع شركت‌كنندگان خواهد رسيد.

 

 

 

قوانين مسابقات كارتينگ كلاس ICA 100 CC

وزن مجاز: مينيموم ۱۵۰ كيلوگرم همراه با راننده و لاستيك لباس و بنزين بعد از مسابقه

شاسي مجاز: تمامي شاسي‌ها مجاز بوده در صورت داشتن يك ديسك ترمز در عقب و ماكزيمم قطر اكسل  ۵۰mm 

استفاده از انواع لاستيك مجاز مي‌باشد و استفاده از لباس مخصوص و كلاه ايمني و دستكش و ابر گردن (Neck support) براي اين كلاس الزامي است.

داشتن و سالم بودن تمامي فلاپهاي جلو بغل و بستهاي مربوطه و هواكش و قاب زنجير الزامي است.

استفاده از انواع بنزين و افزودني و روغن مجاز مي‌باشد.

استفاده از موتورهاي  ۱۰۰cc Reed valve استاندارد فدراسيون جهانيHomologated اعم از آب خنك و هوا خنك همراه با كاربراتورهاي مورد تأييد فدراسيون جهاني Homologated اجباري مي‌باشد. ماكزيمم دهانه كاربراتورهاي اين كلاس ۲۴mm  مي‌باشد و هرگونه تغيير در كاربراتور باعث حذف شركت‌كننده از مسابقه خواهد شد.

توجه به اخطارهاي پرچم‌داران مسابقه الزامي و عدم توجه به پرچمهاي داده شده بخصوص پرچم مشكي موجب محروم شدن فرد از مسابقه‌هاي بعدي خواهد بود

هرگونه ضربه عرضي به سمت راست يا چپ كارت و يا تعويض خط مسابقه توسط راننده بيش از دوبار موجب اعلام پرچم مشكي توسط داوران مي‌باشد. جدا شدن فلاپهاي كارت شركت‌كننده باعث اخراج وي از مسابقه خواهد شد.

ضربه به كارت جلويي اگر در مسير خط مسابقه باشد بلامانع ولي در جهت‌هاي بغير از خط مسابقه و مسدود كردن راه شركت‌كنندگان ديگر شامل اخطار توسط داوران مي‌باشد.

دو دور بصورت گرم‌كردن لاستيك و از پايان دور دوم همراه با پرچم شروع مسابقه آغاز مي‌شود.

مدت مسابقه بعد از دور دوم ۳۵ دور و در دو راند انجام مي‌پذيرد كه فاصله هر راند از راند ديگر حداقل ۳۰ دقيقه مي‌باشد. ( ۱۵ و ۲۰ لپ)

چيدن افراد مسابقه دهنده بصورت تايم تريل روز قبل از مسابقه بمدت دو دور انجام مي‌پذيرد كه شركت‌كنندگان قبل از تايم‌گيري يك دور مجاز به گرم‌كردن لاستيك مي‌باشند.

در صورت خارج‌شدن راننده از مسير و خاموش‌شدن كارت، روشن‌كردن مجدد آن و ادامه به مسابقه فقط با اجازه داور مربوطه امكان‌پذير مي‌باشد.

مسيرهاي تعيين‌شده براي مسابقه حداقل يك هفته قبل از مسابقه به اطلاع رانندگان خواهد رسيد و در طول هفته قبل از مسابقه رانندگان هر روز در ساعات تعيين‌شده امكان استفاده از پيست را خواهند داشت.

در تمامي مسابقات حتي تايم‌تريل با يك كارت فقط يك نفر مي‌تواند شركت كند.

تمامي مسابقات فدراسيون شامل امتياز قهرماني مي‌باشند و در پايان هر سال قهرماني سال بر اساس مجموع امتيازات در طي يك‌ سال محاسبه و اعلام خواهد شد.

جلو زدن هر شركت‌كننده در حين دوره‌هاي آمادگي قبل از مسابقه قبل از رسيدن به خط استارت مسابقه شامل ۳۰ ثانيه جريمه خواهد شد كه به تايم متخلف اضافه خواهد شد.

در حين ۳۰ دقيقه بين ۲ راند مسابقه شركت‌كنندگان مجاز به بنزين‌گيري، تعويض لاستيك و ديگر كارهاي مكانيكي مي‌باشند.

هر مسابقه در دو يا سه نقشه از قبل تعيين‌شده انجام خواهد شد كه نقشه‌ها يك هفته قبل از مسابقه به اطلاع شركت‌كنندگان خواهد رسيد.

 

 

قوانین مسابقات کارتینگ کلاس ICA 125 CC

موتورهاي دو زمانه (مخصوص كارتينگ) با كلاچ آب خنك بصورت استاندارد كارخانه و هيچگونه تغييري در اجزا موتور مجاز نمي باشد

شاسي هاي مجاز براي مسابقه در اين گروه عبارتند از:

ُُُTony Kart , Alpha Premium , Birel Kartoon , Europa Nova , Go Kart , KCM CRG , Sodi , MG ُKart, Mike Wilson, BIZُُُُُ, ...

مقررات شاسي: براي مسابقه راننده ها بايد شاسي هايي را كه از ليست بند ۲ انتخاب شده استفاده نمايند و هيچگونه تغييراتي در ابعاد شافت عقب، ترمزها و سيستم خنك كننده نبايد داده شود. كليه قطعاتي كه بر روي شاسي سوار مي شوند بايد از سازنده اصلي يا از سازنده اي كه مورد تائيد كميته كارتينگ باشد تهيه شده باشد.

رانندگان براي انتخاب ابعاد چرخدنده ها و همچنين براي تنظيم پهناي شاسي جلو و عقب آزاد مي باشند.

شماره شاسي هابايد توسط كميته كارتينگ ثبت گردد. تغيير شاسي ها در طي مسابقه مجاز نمي باشد مگر آنكه از قبل توسط كميته كارتينگ اجازه داده شده باشد. اگر اين مجوز صادر شده باشد راننده بصورت سيستماتيك از آخرين موقعيت جدول بندي مرحله مربوطه شروع مي كند.

لاستيك چرخ : رانندگان براي انتخاب مارك و نوع تايرهاي مورد نظرشان در اين كلاس آزاد مي باشند.

تعويض موتور در طي مسابقه مجاز نمي باشد مگر آنكه مجوز آن توسط كميته فني كارتينگ صادر شده باشد راننده بصورت سيستماتيك از آخرين موقعيت جدول بندي مرحله مربوطه شروع مي كند.

هيچگونه تغييري در قطعات داخلي (سيلندر، سرسيلندر، ميل لنگ، شاتون، ياتاقانهاي داخلي پيستون و غيره) و قطعات خارجي (كاربراتوار، هواكش، كوئل، اگزوز، سيستم خنك كننده) موتور نبايد داده شود. شماره موتورها بايد توسط كميته كارتينگ ثبت گردد. وقتيكه شماره موتورها ثبت شد پيچهاي سر سيلندرها توسط كميته فني مهر و موم ميگردد. هر موتوري كه اين مهر و موم را نداشته باشد براي مسابقه مربوطه از اعتبار ساقط مي باشد و راننده بر اساس مقررات كميته انظباطي مجازات مي گردد. قطعات يدكي كه بر  روي موتور سوار ميشوند بايد از منبع اصلي (سازنده اصلي) تهيه شده باشند و هيچگونه آماده سازي بر روي موتورها (سنگ زني مجدد، پوليش كاري و غيره) مجاز نمي باشد.

هر گونه تعمير و نگهداري داخلي موتور بايد به كميته كارتينگ گزارش شود تا كميته پس از تعمير مطابقت موتور را كنترل نموده و در نتيجه مجدداً موتور را مهر و موم نمايد.

رانندگان در انتخاب شمع موتور آزاد مي باشند بشرط آنكه ابعاد و تعداد الكترودها مشابه شمع اصلي آنها باشد.

رانندگان بايد از سوختي كه در پمپ بنزينهاي معمولي فروخته مي شود استفاده نمايد.

مشخصات فني مي تواند در هر زماني در طول مسابقه توسط نمايندگان قسمت فني كميته كارتينگ كنترل شود تا مطابقت خودروها بررسي شود.


مطالب مشابه :


خودروهای کارتینگ

مهندسی - خودروهای کارتینگ چرخ ها، شاسی و موتور را می توان اصلی ترین بخش های یک کارت دانست.
کارتینگ

کارتینگ یا مسابقه کارتینگ نوعی از ورزش موتوری با خودروهای چرخ‌باز است. این‌گونه خودروهای
کارتینگ

عکس ورزشی - کارتینگ - عکس ورزشی- فوتبال , موتورسواری و موتورسیکلت , کشتی کج , ورزشکاران , ورزش
آشنایی با کارتینگ

رالی | ورزش موتور سواری و اتومبیلرانی - آشنایی با کارتینگ ماشین های شاسی بلند (suv)
قوانين مسابقات کارتینگ

رالی | ورزش موتور سواری و اتومبیلرانی - قوانين مسابقات کارتینگ ماشین های شاسی بلند (suv)
آشنایی با ورزش کارتینگ ( KARTING ) ...

عقـل سـالم در بـدن سـالم اسـت - آشنایی با ورزش کارتینگ ( karting ) - ز نیرو بود مرد را راستی
مشخصات پيست سرعت مسابقات كارتينگ

ماشین های شاسی بلند (suv) وبلاگ اتومبیلرانی تصویر فوق نقشه پیست کارتینگ را نمایش میدهد.
برچسب :