اصول سرپرستی کارگاه


 ماده 5. برنامه ی زمانی اجرای کار

 الف) برنامه ی زمانی کلی: برنامه ای است که درآن، زمان بندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه، منعکس گشته ودر اسناد و مدارک پیمان درج شده است.

ب) برنامه ی زمانی تفضیلی: برنامه ای است که زمان بندی فعالیت های مختلف کارهای موضوع پیمان، به تفضیل و در چارچوب برنامه ی زمانی کلی، درآن آمده ست.

ماده 6. کارفرما

کارفرما، شخصی حقوقی است که یک سوی امضاء کننده ی پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان وجانشینهای قانونی کارفرما، درحکم کارفرما می باشند.

ماده 7. پیمانکار

 پیمانکار، شخصی حقوقی یاحقیقی است که سوی دیگر امضاء کننده ی پیمان است واجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان وجانشینهای قانونی پیمانکار، درحکم پیمانکار می باشند.

 ماده 8. مدیرطرح

مدیرطرح، شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار، درچارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارک پیمان، ازسوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.

 ماده 9. مهندس مشاور، مهندس ناظر

 الف) مهندس مشاور، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده  دراسناد ومدارک پیمان، ازسوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.

 ب) مهندس ناظر، نماینده ی مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.

 ماده 10. رئیس کارگاه

 رئیس کارگاه، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه ی لازم است که پیمانکار، او رابه مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.

 ماده 11. پیمانکار جزء

 پیمانکارجزء، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص درانجام کارهای اجرایی را دارد وپیمانکار برای اجرای بخشی ازعملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می بندد.

 ماده 12. کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه

 الف) کار، عبارت ازمجموعه ی عملیات، خدمات یا اقدامات موردنیاز، برای آغاز کردن، انجام وپایان دادن عملیات   موضوع پیمان است وشامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند وبه عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرما می گردد، و کارهای موقتی است که به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

  ب) کارگاه، محل یا محل هایی است که عملیات موضوع پیمان درآن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان، با اجازه ی کارفرما ازآن استفاده می کنند. کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج ازمحل ها وزمین های تحویلی کارفرما، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که درکارنصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی آید.

 ج) تجهیزکارگاه، عبارت از، عملیات اقدامها وتدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره ی اجرا انجام شود، تا آغاز کردن وانجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان، میسر شود.

 د) برچیدن کارگاه، عبارت ازجمع آوری مصالح، تجهیزات، تاسیسات وساختمان های موقت، خارج کردن مواد زاید، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای تحویلی کارفرما   می باشد.

 ماده 13. مصالح، تجهییزات، مصالح وتجهیزات پای کار، ماشین آلات وابزار، تاسیسات وساختمان های موقت، وسایل

 الف) مصالح، عبارت ازمواد، اجناس وکالاهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده ودر کار باقی می ماند.

 ب) تجهیزات، عبارت از دستگاهها وماشین آلاتی است که درعملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می ماند.

 ج) مصالح وتجهیزات پای کار، عبارت از مصالح وتجهیزاتی است که پیمانکار، با توجه به اسناد و مدارک پیمان برای  اجرای موضوع پیمان، تهیه کرده و درمحل یا محل هایی از کارگاه که درطرح جانمایی تجهیزکارگاه، به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است، نگهداری وحفاظت می کند.

 مصالح وتجهیزات موجود درمحل مصرف یانصب نیزمصالح وتجهیزات پای کار نامیده می شود.

 د) ماشین آلات وابزار، عبارت ازدستگاه ها، تجهیزات، ماشین آلات، وبه طورکلی، ابزارهای اجرای کاراست که به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به کارگرفته می شود. ماشین آلات و ابزار را ممکن است ماشین آلات نیز بنامند.

 ه) تاسیسات وساختمان های موقت، عبارت ازانواع ساختمانها، محوطه سازیها، انبارها، تاسیسات آب، برق، سوخت ومخابرات، شالوده ی دستگاه ها، وبه طورکلی، تمام تاسیسات وبناهایی است که به صورت موقت، برای دوره ی اجرا تامین شده وجزو کارهای تجهیزکارگاه به شمار می رود.

و) وسایل، عبارت ازاثاثیه اداری، مسکونی، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره ی اجرا تامین شده و جزو تجهیزکارگاه منظور می شود.

 ماده 14. برآورد هزینه اجرای کار،مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

 الف) برآورد هزینه اجرای کار، مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان، به وسیله ی کارفرما محاسبه واعلام شده است.

 ب) مبلغ پیمان، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه با احتساب مبلغ ناشی ازتغییر مقادیرکار وقیمت جدید است. مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مبلغ درج شده درماده 3 موافقت نامه است که مبلغ اولیه پیمان نامیده می شود.

 ج) مبلغ نهایی پیمان، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقت نامه وتغییرات احتمالی است که براساس اسناد ومدارک پیمان، درآن ایجاد می شود.

 د) ضریب پیمان، حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است.

 ه) نرخ پیمان، درهریک ازاقلام کار، عبارت ازبهای واحد آن قلم کار درفهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان وضریب های پیش بینی شده درفهرست بها ومقادیر کاراست. درپیمان هایی که مشمول تعدیل آحادبها هستند، نرخ پیمان، نرخ محاسبه شده به روش پیش گفته، پس ازاعمال تعدیل آحادبها، می باشد.

و) متوسط کارکرد فرضی ماهانه، عبارت ازحاصل تقسیم مبلغ اولیه ی پیمان به مدت اولیه ی پیمان است.

ز) مدت پیمان یا مدت اجرای کار، مدت درج شده دربند ب ماده 4 موافقت نامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده 30 درآن ایجاد می شود. مدت پیمان هنگام مبادله ی پیمان، همان مدت درج شده درماده 4 موافقت نامه است که مدت اولیه پیمان نامیده می شود.

ماده 15. روز، ماه، تاریخها، مفرد وجمع، عنوانها

 الف) روز وماه روز و ماه تقویمی وشمسی است.

 ب) تاریخها طبق تقویم رسمی کشوراست.

 ج) هرجاکه معنای عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد معنای جمع وکلمات جمع معنای مفرد دارند.

 د) عنوان های به کار رفته در متون موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمت های اسناد و مدارک پیمان، صرفا به منظور راهنمایی وآگاهی ازمفاد اسناد و مدارک است و نمی توان در تفسیر اسناد ومدارک پیمان، ازآنها استفاده کرد.

 ماده 16. تاییدات پیمانکار

موارد زیر را پیمانکار تایید می نماید:

 الف) تمام اسناد و مدارک موضوع ماده 2 موافقتنامه رامطالعه نموده وازمفادآن کاملا آگاه شده است.

 ب) نسبت به تامین نیروی انسانی موردنیاز وتدارک مصالح، تجهیزات، ماشین آلات وابزاراجرای کار طبق مشخصات درمحل یا ازنقاط دیگر، اطمینان یافته است.

 ج) محل اجرای کار را دیده وبررسی کرده است واز وضعیت آب وهوا، بارندگی وامکان اجرای کار درفصل های مختلف سال، با توجه به آمار 20 سال پیش ازتاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و درنظرگرفتن مدت اجرای کار، اطلاع یافته است.

 د) ازقوانین ومقررات مربوط به کار، بیمه های اجتماعی، مالیاتها، عوارض ودیگر قوانین و مقررات، که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول ومجرا بوده است، کاملا مطلع بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند. درهر حال، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برعهده پیمانکاراست.

 ه) درتهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود وتمام هزینه های ناشی ازمفاد بندهای بالا را درنظر گرفته وبعدا ازهیچ بابت، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد.

به هرحال پیمانکار تایید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات کافی انجام داده وهیچ موردی باقی نمانده است که بعدا درمورد آن استناد به جهل خود نماید.

 ماده 17. کارکنان

 الف) پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی که درکار خود تخصص و تجربه کافی دارند، انجام دهد. کسانی که در اجرای این پیمان، خدماتی برای پیمانکار انجام می دهند، کارکنان پیمانکار شناخته می شوند.اگر دراسناد ومدارک پیمان، استفاده ازمتخصصان خارجی پیش بینی شده باشد، پیمانکار متعهد است قبلا وضعیت استخدام، مانند میزان حقوق ومزایا، مدت استخدام ومحل اقامت ومشخصات آنها را به وسیله مهندس مشاور به اطلاع کارفرما برساند وبا رعایت مقررات ذی ربط وتامین هزینه های مربوط، برای استخدام آنها اقدام کند. کارفرما تسهیلات لازم را برای استخدام متخصصان یاد شده ، فراهم می نماید. تشخیص لزوم و حدود تسهیلات مزبور با کارفرماست واین مساعدت ازمسئولیت پیمانکارنمی کاهد.

 ب) تامین نیروی انسانی مورد نیاز و محل سکونت مناسب، آب آشامیدنی و روشنایی کافی برای آنها به عهده پیمانکار است. پیمانکارباید برای تدارک دایمی آذوقه کارگرانف اقدامات لازم به عمل آورد، بدون آنکه این اقدام برای وی حق انحصاری ایجاد کند وبه آزادی کارگران درتامین مواد مورد نیازآنها، ازهر منبعی که مایل به تحصیل آن باشند، محدودیتی وارد سازد. بهای آذوقه که بدین ترتیب ازطرف پیمانکارتهیه می شود، نباید ازبهای جنس مشابه درنزدیکترین شهریا محل گرانترباشد وپیمانکارنمی تواند هزینه های دیگری، مانند هزینه های حمل را به قیمتهای خرید اضافه کند.

 ج) کارکانان ایرانی کارگاه باید دارای شناسنامه، وکارکنان بیگانه کارگاه باید دارای پروانه اقامت واجازه کارباشند.

 د) پیمانکار نباید کارکنان شاغل کارفرما، وزارتخانه ها، سازمانها وشرکتهای دولتی وشهرداریها رابدون اجازه مسئولان ذی ربط استخدام نماید. همچنین پیمانکارباید ازبه کارگماشتن اشخاصی که استخدام آنها ازنظر اداره وظیفه عمومی مجازنیست، خودداری کند.

 ه) پیمانکارموظف است که برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند ودراختیارآنان قرار دهد. ممهندس ناظر می تواند از ادامه کارگراان بدون کارنامه جلوگیری نماید.

 و) پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود راطبق قانون کار مرتبا پرداخت نماید. درصورتی که درپرداخت دستمزد کارگران تاخیری پیش آید، مهندس مشاور به پیمانکار اخطارمی کند که طلب کارگران را پرداخت نماید. درصورت استنکاف پیمانکار، کارفرمامی تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماههایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، طبق کارنامه های کارگری که در دست کارگران ودارای امضای رئیس کارگاه است، با توجه به پرداختهای علی الحساب که به آنها شده است، باحضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار، ازمحل مطالبات پیمانکارپرداخت نمایدومبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد به حساب بدهی پیمانکارمنظورنماید واگرمطالبات پیمانکارکافی نباشد، ازمحل تضمینهای پیمانکارتامین کند. درصورتی که نماینده پیمانکار، باوجود اخطارمهندس مشاور، ازحضور برای پرداختها خودداری کند، کارفرما پرداخت مزبور  را انجام می دهد، بدون اینکه پیمانکار حق اعتراضی براین عمل ومبلغ پرداختی وتعداد کارگران ومیزان استحقاقی آنان داشته باشد. در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش ازیک ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما می تواند پیمان رافسخ نماید.  

 ز) پیمانکارمی کوشد تاحد ممکن، کارگران موردنیاز خود را ازبین ساکنان منطقه اجرای کار، که صلاحیت انجام کارهای موضوع پیمان را داشته باشند، انتخاب کند وبه کار گمارد.

 ح) پیمانکار موظف به اجرای مقررات بیمه های درمانی واجتماعی، مقررات ودستورالعملهای حفاظت فنی وبهداشت کاراست.

ط) دراجرای این پیمان، پیمانکار درمقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است، هرگاه کارکنان و کارگران  پیمانکار وپیمانکاران جزء، صلاحیت لازم برای انجام کارمربوط را نداشته باشند یا باعث اختلال نظم کارگاه شوند، مهندس مشاوریا مهندس ناظر، مراتب را برای بار اول به رئیس کارگاه تذکرمی دهد، ودرصورت تکرار، می تواند ازپیمانکار بخواهد که متخلفان را ازکاربرکنار کند. دراین صورتف پیمانکار مولف به اجرای این دستوراست وحق ندارد برکنارشدگان را بار دیگر درهمان کارگاه به کارگمارد. اجرای این دستور ازمسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد وایجاد حقی برای او نمی کند.

 ماده 18. مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه

 الف) پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد.

 ب) پیمانکارمتعهد است که سازمان، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار راطبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه های موجود وبرنامه زمانی کلی تهیه کند وظرف یک ماه ازتارخ مبادله پیمان، یا مدت دیگری که دراسناد ومدارک پیمان تعیین شده است، تسلیم مهندس مشاورنماید تا پس ازاصلاح وتصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود. اگر دراسناد ومدارک پیمان، جزئیاتی برای چگونگی تهیه برنامه زمانی تفضیلی وبه هنگام کردن آن تعیین شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد.

 ج) درصورتی که حین اجرای کار، پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است، موظف است که پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظراوباید دربرنامه آن تغییر داده شود، مراتب را با ذکردلیل، به مهندس مشاور اطلاع دهد. مهندس مشاور، تغییرات موردتقاضای پیمانکار را درقالب برنامه زمانی کلی رسیدگی می کند و آنچه را که مورد قبول است، پس ازتصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می کند. بدیهی است که این تغییرات در حدود مندرجات پیمان، ازمیزان تعهدات ومسئولیتهای پیمانکارنمی کاهد.

اگرتغییربرنامه زمانی تفصیلی ازسوی مهندس مشاور مطرح شود، پیمانکار با توجه به نظرمهندس مشاورمطرح شود، پیمانکارباتوجه به نظرمهندس مشاور، تغییرات برنامه زمانی تفصیلی راتهیه می کند وبه شرح پیشگفته، برای طی مراتب  بررسی وتصویب، تسلیم مهندس مشاورمی نماید.

د) پیمانکارمتعهداست که هماهنگی لازم را بادیگر پیمانکاران یا گروههای اجرایی متعلق به کارفرما، که به نحوی با موضوع قرارداد مرتبط هستند، به عمل آورد. برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهندس مشاوربه پیمانکار ابلاغ می شود.

 ه) پیمانکارمکلف است که درپایان هرماه، گزارش کامل کارهای انجام شده درآن ماه راتهیه نماید. شکل وچگونگی تهیه گزارش را مهندس مشاور تعیین می کند. این گزارش، شامل مقدار ودرصد فعالیتهای انجام شده، میزان پیشرفت یا تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی، مشکلات وموانع اجرایی، نوع ومقدار مصالح وتجهیزات واردشده به کارگاه، تعداد ونوع ماشین آلات موجود وآماده به کار، تعداد وتخصص نیروی انسانی موجود ودیگراطلاعات لازم می باشد. درصورتی که جزئیات دیگری برای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت کار دراسناد ومدارک پیمان تهیه شده باشد، پیمانکار موظف به رعایت آن است.

 و) پیمانکارمتعهد است که یک نسخه ازبرنامه، نمودارهاو جدولهای پیشرفت کار را درکارگاه آماده داشته باشد تا درصورت لزوم ، مهندس مشاور وکسانی که اجازه بازدید ازکارگاه را دارند، ازآن استفاده کنند.

 ز) پیمانکارباید پیش از آغازعملیات، شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبول مهندس مشاورباشد، به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید دراوقات کار درکارگاه حاضرباشد وعملیات اجرایی، با مسئولیت ونظارت او انجام شود. اگرضمن کارمعلوم شود که رئیس کارگاه قادربه انجام وظایف خود نیست، مهندس مشاور، با ذکردلیل، درخوست تعویض او را از پیمانکار خواهد کرد وپیمانکار مکلف است ظرف یک ماه، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول مهندس مشاورباشد، معرفی کند.

پیمانکار می تواند در صورت لزوم، رئیس کارگاه را عوض کند، مشروط به اینکه پیش ازتعویض، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند وصلاحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشد.

 ماده 19. کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیریها

الف) پیمانکار، پیش ازآغاز عملیات موضوع پیمان، باید نقاط نشانه ومبدا را از لحاظ تطبیق با نقشه ها کنترل نماید و درصورتی که اختلافی موجود نباشد، درستی آنها را تایید واعلام دارد و درصورتی که اختلافی وجود داشته باشد، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و کارفرما صورت مجلس شود وملاک شروع عملیات قرار گیرد. بدیهی است که پس ازآغاز عملیات، هیچ گونه اعتراضی ازجانب پیمانکار دراین زمینه پذیرفته نیست.

 ب) پیمانکار متعهد است که نقشه ها، امتدادها ومحورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاورصورت مجلس کند. درصورتی که هنگام پیاده کردن نقشه ها، امتدادها ومحورها، اختلافی در مورد تراز زمین طبیعی با ترازآنها در مدارک فنی مشاهده شود، وضع موجود را پیمانکار ومهندس مشاور وکارفرما صورت مجلس می کنند. تراز کف پی بناها وزیرسازی راهها وتمام عملیاتی که پس از انجام کارپوشیده می شوند وبعدا مرئی نیستند، یابه هرصورت، کنترل واندازه گیری کامل آنها میسر نباشد، باید پیش ازپوشیده شدن یا ازبین رفتن آثارآنها، صورت مجلس شود وبه امضای مهندس ناظر و رئیس کارگاه برسد. این صورت مجلس ها، ملاک اندازه گیریها درتنظیم صورت وضعیت هاست. اگرپیمانکار عملیاتی راکه باید مورد آزمایش یا بازدید قرارگیرد وتایید شود، پیش ازآنکه اقدامات پیشگفته انجام شود بپوشاند، موظف است پوششهای انجام شده را به هزینه خود بردارد و پس ازانجام آزمایشها و بازدیدهای لازم وتائید انجام کار از سوی مهندس ناظر، به هزینه خود، نسبت به پوشش مجدد واصلاح کار اقدام کند.

 ج) اندازه گیریها براساس نقشه های اجرایی، دستورکارهای اجراشده وصورت مجلس ها، که شامل کروکیهای لازم و روشن است، انجام می شود.

 ماده 20. تجهیزکارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات وماشین آلات

الف) پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه، باتوجه به مدت تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیزکارگاه راتهیه کرده وپس ازتایید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.تامین آب، برق، سوخت ومخابرات، وبه طورکلی، تجهیزکامل کارگاه، به نحوی که برای اجرای کارطبق اسناد ومدارک پیمان لازم است، به عهده پیمانکار می باشد، مگرآنکه دراسناد ومدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

 ب) تامین نیروی انسانی، مصالح وتجهیزات، ماشین آلات وابزاربه عهده پیمانکاراست، مگرآنکه در اسناد ومدارک پیمان، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

مصالح وتجهیزاتی که پیمانکار برای انجام عملیات موضوع پیمان تهیه ودرکارگاه نگهداری می کند، باید به قرار زیرباشد:

1. اگرمنابع تهیه مصالح وتجهیزات دراسنادومدارک پیمان تغیین شده یا بعدا معین شود، باید ازهمان منابع تهیه گردد. نمونه یا کاتولوگ فنی مصالح وتجهیزات باید ازنظر تطبیق با مشخصات فنی، پیش از سفارش، به تتایید مهندس مشاوربرسد. درهر حال، ازنظر مرغوبیت باید کاملا طبق مشخصات فنی باشد و مورد تایید مهندس مشاور قرار گیرد.

2. ذکرمنابع تهیه مصالح وتجهیزات دراسناد ومدارک پیمان یا تعیین آنها ضمن اجرا، ازتعهدات پیمانکار درقبال تهیه مصالح وتجهیزات مرغوب وکافی نمی کاهد. بدین روی، پیمانکار موظف است با مطالعه کافی نسبت به امکانات محلی وکیفیت منابع تهیه مصالح وتجهیزات، نظرو پیشنهاد خود را تسلیم مهندس مشاورکند. درصورتی که استفاده ازاین قبیل منابع مورد موافقت مهندس مشاور وکارفرما قرارگیرد، اقدام به تهیه وحمل آنها نماید. بدیهی است که کارفرما این حق را دارد که منابع تهیه مصالح را تغییردهد وپیمانکار موظف به رعایت آن می باشد. اگربه مناسبت این تغییر محل، اضافه یاکسر هزینه ای بابت تغییر مسافت حمل یا عوامل دیگر ایجاد شود، تفاوت بها، به اقتضای مورد، ازپیمانکار کسر یا به او پرداخت می شود. پیمانکار ملزم به رعایت مقررات مربوط به استخراج وبهره برداری شن وماسه ودیگر مصالح معدنی است.

3. نوع، مقدار وتاریخ ورود مصالح وتجهیزات به کارگاه باید بامهندس ناظر صورت مجلس شود. مصالح باید به طورمرتب به نحوی انبار شودکه تمام آن به سهولت قابل بلزرسی، شمارش یا اندازه گیری باشد. انبار مصالح باید از هرلحلظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوی وعوامل دیگر مصون باشد.

 ج) هرگاه تهیه وتوزیع مصالح ولوازمی در داخل کشور درانحصار دولت باشد، کارفرما تسهیلات لازم برای تهیه آن مصالح ولوازم را فراهم می کند. اگرتهیه بعضی ازمصالح یا لوازم، طبق مشخصات ذی ربط در داخل کشور میسر نباشد و ورود آنها هم ازطرف دولت ممنوع شده یا بشود، کارفرما یا خودش اجازه ورود مصالح ولوازم مذبور را برای پیمانکار تحصیل می کند یا مشخصات را تغییر می دهد.

 د) در مواردی که مصالح وتجهیزاتی باید به وسیله پیمانکار ازخارج کشور تهیه شود، کارفرما اجازه ورود آنها را ازسازمانهای ذی ربط به هزینه پیمانکار تحصیل می نماید. هرگاه ضمن اجرای کار، محدودیتهای جدیدی پیش آید که به علت آن، پیمانکار نتواند مصالح وتجهیزات مورد نیاز اجرای کار را، درمدتی که برنامه پیشرفت کار ایجاب می کند، از خارج ازکشور تهیه و وارد کند، مراتب را با ذکر دلیل وارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما می رساند تا با توجه به برنامه زمانی اجرای کار، کارفرما در مورد چگونگی تامین این قبیل مصالح وتجهیزات تصمیم گیری نماید.

 ه) در صورتی که دراسناد و مدارک پیمانف مشخصاتی برای ماشن آلات وابزاراجرای کار تعیین شده باشد، پیمانکارباد آنها راطبق مشخصات تعیین شده، تامین کند. هرگاه ضمن اجرای کار، مهندس مشاور تشخیص دهدکه ماشین آلات وابزار موجود پیمانکار، برای اتمام کار درمدت پیمان کافی نیست یا مشخصات آنها برای اجرای کار، مناسب نیست، مراتب را به پیمانکار ابلاغ می کند. پیمانکارمکلف است که ماشین آلات وابزارخود را طبق نظرمهندس مشاور و درمدتی که نامبرده تعیین می نماید، تکمیل وتقویت کند، بدون اینکه برای این کار، اادعای خسارت یا هزینه اضافی از کارفرما داشته باشد.

 و) پیمانکار نمی تواند ماشین آلات وابزاری راکه برای انجام عملیات لازم استف ازکارگاه خارج کند. درمورد بیرون بردن ماشین آلاتی که درکارگاه مورد نیازنیست، پیمانکار، تقاضای بیرون بردن ماشین آلات مزبور رابه مهندس مشاورتسلیم می کند. مهندس مشاور، به تقاضای او رسیدگی می کند، و درصورتی که موجه باشد، اجازه خروج می دهد.

 ز) درصورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان، تامین اقلامی ازتجهیزات که پیمانکار باید نصب کند وبه صورت دایم درکار باقی بماند، درتعهد کارفرما باش، پیمانکار مسئول عملکرد ناقص احتمالی این تجهیزات نیست، مگرآنکه ثابت شود که نقص آنها مربوط به کار پیمانکار است.

 ح) اگر دراسناد و مدارک پیمان، تکلیفی برای تهیه غذا، مسکن ودفترکار کارکنان کارفرما، مهندس مشاور وآزمایشگاه در محل کار به عهده پیمانکار گذاشته شود، پیمانکار موظف به تامین آنها، طبق شرایط پیش بینی شده می باشد.


مطالب مشابه :


اصول سرپرستی کارگاه

اصول سرپرستی کارگاه - اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی ساختمانی کارگاه
اصول سرپرستی و مدیریت تشکیلات کارگاه

اصول سرپرستی و مدیریت تشکیلات کارگاه قراردادهای ساختمانی ، جیمی هینزی ، ترجمه
دانلود رایگان پاورپوینت درس اصول سرپرستی(مهندس حسن فراهانی)

مهندسی عمران راه و ساختمان - دانلود رایگان پاورپوینت درس اصول سرپرستی(مهندس حسن فراهانی)
همایش بازاریابی و فروش در صنایع لوازم خانگی، آشپزخانه و ساختمانی و صنایع وابسته

خانگی، آشپزخانه و ساختمانی و کارگاه های تخصصی و خصوصی اصول سرپرستی و
شرح وظایف افراد و واحدهای مختلف پروژه EPC

استاندارد سازی مصالح ساختمانی کارگاه. 1 و غیاب پرسنل تحت سرپرستی و رسیدگی به
پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی

پروژه مصالح ساختمانی و شناخت مواد نوین و تجهیز کارگاه اصول سرپرستی
دروس كارداني پیوسته عمران

اصول سرپرستی 82144118 0 2 آئین نامه های ساختمانی کارگاه اسکلت فلزی و
لیست جزوات

46 اصول سرپرستی کارگاه ( طالقانی) 48 ماشین آلات ساختمانی (میر شفیعی)
چارت دروس معماری پودمانی

اصول سرپرستی کارگاه. شناخت طراحی و محاسبات ساختمانی. ساخت و ارائه ی
برچسب :