فرم ارزيابي مشاوران آموزشگاه

فرم ارزيابي مشاوران آموزشگاه  92-93

نام ونام خانوادگي                        مشاور

 

 

امتيازات

مشاور

مشاور

مشاور

مشاور

مشاور

مشاور

مشاور

مشاور

مشاور

مشاور

بهداشت روان

10 امتياز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفع مشكلات رفتاري 20/0

10 امتياز حداكثر 20 امتياز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه مشاوره و همايش درمدرسه هرجلسه 2 امتياز  جمع 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صندوق مكاتبه 20/0 دانش آموزان 5 امتياز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح هميار مشاور 5 امتياز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكميل پرونده مشاوره اي درسايت 5امتياز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال به موقع گزارشات هرمورد 2 جمع 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هفته مشاغل  ونمايشگاه 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شركت در جلسات هرمورد 2 جمع 10امتياز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شركت در جشنواره وابتكارت هرمورد 5 جمع امتياز 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتيازات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مطالب مشابه :


هفته بهداشت رواني

هفته بهداشت رواني دی 1392 آذر 1392 آبان 1392 مهر 1392 بهداشت رواني يعني:
نقش خانواده در بهداشت رواني

هفته چهارم دی 1392; هفته چهارم آذر 1392; هفته سوم آذر 1392; نقش خانواده در بهداشت رواني
گزارش هفته بهداشت روان ـ مديريت آموزش و پرورش شهرستان آران و بيدگل

* تهيه دستورالعمل هفته بهداشت روان و توجه با موضوعات بهداشت رواني با استفاده از
فرم ارزيابي مشاوران آموزشگاه

برپايي نمايشگاه هفته بهداشت رواني. نمایشگاه بهداشت روان دبیرستان نمونه تلاش . اسفند 1392.
برچسب :