مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مرحله اول : تهیه مدارک بشرح ذیل

-فرم تعیین نام ( شماره 2) وفرم مشخصات اعضاء ( شماره 3 )

-سه نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص وامضاء ذیل تمام صفحات آنها توسط کلیه سهامداران

-دوبرگ اظهار نامه از حسابداری

-فتوکپی شناسنامه وکارت ملی کلیه سهامداران وبازرسین برابر با اصل شده .

- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرق تاسیس در آنجا باز شده است

- ارائه مجوز در صورت نیاز به اعلام کارشناس ثبت شرکتهامرحله دوم : 1- انتخاب چهار نام پیشنهادی برای شرکت

( تکمیل فرم شماره 2) وارائه به قسمت تعیین نام

جهت استعلام نام شرکت از اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

تذکر : موارد ذیل در تعیین نام رعایت گردد

الف : اسامی پیشنهادی سابقه ثبت نداشته باشد

ب: ازنام ونام خانوادگی واسامی خاص استفاده نگردد

ج : دارای معنا ومفهوم باشد وبا فرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد

د: لاتین نباشد

هـ : عدد نباشد

و: مفرد ( از دو کلمه کمتر نباشد )

ز: از کلماتی نظیر ایران – جهان – شاهد – شهید - مرکز – بنیاد – سازمان – اسامی متبرکه –آزاده – جانباز – بهزیست – نظام – انتظام – دادگستر – موزه – تکنیک – الکترو – خدمات خودروئی- تکنولوژی- مختصات کامپیوتری – پلی – پاریز – اینترنت – کارگشا – چند منظور- گمرک – پاستور -هیمالیا – بوف – آی تک – کیش – نیرو انسانی استفاده نگردد .

ح از فرهنگ لغات فارسی استفاده ودر صورتی که نام پیشنهادی متداول نمی باشد تصویری از مستند ضمیمه گردد.

2- پرداخت مبلغ 40000 ريال به حساب سیبا 2171329011009 بابت هزینه تعیین نام با این توضیح که شرکتهای تعاونی وموسسات از پرداخت هزینه معاف می باشد.مرحله سوم :

الف – تکمیل یک نسخه اساسنامه ویک برگ از اظهارنامه با مداد وارائه به قسمت تاسیس جهت کنترل ورفع ایرادات

ب- تکمیل نهائی کلیه نسخه های اساسنامه اظهار نامه پس از کنترل وگرفتن امضاء از سهامداران وبازرسین ذیل تمام صفحات اساسنامه واظهار نامه وصورتجلسات ضمیمه اساسنامه .مرحلــــه چهارم :

متقاضی تاسیس یا وکیل قانونی ایشان بایستی پس از تائید یکی از نامهای پیشنهادی جهت اخذ نامه معرفی به بانک وافتتاح حساب به قسمت تاسیس مراجعه وپس از واریز مبلغ سرمایه اولیه شرکت گواهی بانک را اخذ و با سایر مدارک تکمیل شده به قسمت تاسیس ارائه نماید

تذکــــر :: نامهای تائید شده از تهران از تاریخ تائید بمدت سه ماه اعتبار دارند در صورتی که شرکت ظرف مدت مقرر ثبت نگردد نام تائید شده از درجه اعتبار ساقط میگردد ودر صورتی که متقاضی خواستار ادامه جریان ثبتی باشد بایستی پس از پرداخت هزینه تعیین نام ، نام تائید شده را جهت تمدید تحویل قسمت تعیین نام ثبت شرکتها نماید.مرحله پنجم :

پرونده توسط متصدی مربوطه کنترل ودر صورتی که فاقد اشکال باشد در دفتر اندیکاتور ثبت وجهت پرداخت حق الثبت به حسابداری مراجعه وسپس جهت ورود اطلاعات در سیستم برون سازمانی به متصدی تحویل میگردد وپس از ورود اطلاعات متقاضی یا وکیل قانونی وی می بایست نسبت به کنترل دقیق موارد وارده شده اقدام وذیل نسخه مربوطه امضاء نماید .

تذکر : پس از تائید صحت اطلاعات توسط متقاضی هر گونه تغییر اصلاح یا حذف واضافه در اطلاعات شرکت ممنوع بوده ومتقاضی می بایست پس از ثبت شرکت تقاضای تغییر در مشخصات را بموجب صورتجلسه قانونی درخواست نماید .

مرحله ششم

ارسال اطلاعات پرونده از سیستم برون سازمانی به سیستم درون سازمانی وکنترل موارد وارده شده در سیستم با پرونده تشکیل شده توسط کارشناس ثبت شرکتها ودر صورتی که فاقد اشکال باشد انجام مراحل مورد نیاز در سیستم درون سازمانی توسط کارشناس تاسیس تا اختصاص شماره ثبت به شرکت وصدور پیش نویش آگهی تاسیس توسط مسئول ثبت شرکتها .مرحله هفتم :

ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکتها ذیل شماره ثبت اختصاص یافته در سیستم ومراجعه کلیه اعضای هیئت مدیره شرکت یا وکیل رسمی ایشان ( با کارت شناسائی ) جهت امضاء ذیل دفتر.مرحله هشتم:

صدورآگهی تاسیس وارجاع پرونده به قسمت دفتر اندیکاتور جهت ثبت آگهی در دفتر مذکور که پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور مسئول مربوطه یک نسخه از مدارک
( اعم از اساسنامه – اظهار نامه وصورتجلسات )تحویل متقاضی می نماید ونسخه های آگهی مربوطه به ارشاد (جهت معرفی به دفتر روزنامه محلی ودرج آگهی در
روزنامه ) بانک – شرکت وروزنامه رسمی ( جهت ارسال به روزنامه رسمی )به متقاضی تحویل میگردد .

بدیهی است در صورت عدم مراجعه به موقع متقاضی به مراجع اعلام شده
( خصوصاً روزنامه رسمی ) وعدم درج آگهی در روزنامه اعتبار شرکت متزلزل
می باشد وواحد ثبت شرکتها ودفتر پستی هیچگونه تعهدی در قبال عدم درج آگهی صادره دارا نمی باشد .

آدرس واحد پستی جهت ارسال آگهی به روزنامه رسمی دفتر خدمات ارتباطی ولیعصر واقع در خیابان گنجعلیخان – جنب مسجد امام جعفر صادق می باشد.توجــــه::

طبق ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم مراجعه به دارائی جهت پرداخت دودر هزار سرمایه اولیه شرکت بابت حق تمبر الزامی است.


مطالب مشابه :


راهنمای ثبتی شرکت های ( سهامی خاص)

( سهامی خاص) فایل ورد فرم اساسنامه رو می توانید از طریق لینک زیر دانلود نمائید.
جدیدترین دانلود های مربوط به حسابداری

**مدارک نمونه اساسنامه شرکتها وصورتجلسات شرکت سهامی خاص شرکت سهامی خاص . دانلود فرم ها
مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص -سه نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص وامضاء ذیل ( تکمیل فرم
نمونه فرم صورتجلسه هاي شرکت

نمونه فرم در شرکتهای سهامی خاص و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و
فرم تعيين نام شركت

فرم درخواست ثبت سهامی خاص اساسنامه سهامي خاص
ثبت شرکت سهامی خاص

نسبت به تكمیل آن براساس نمونه فرم پس از تشكیل و ثبت شركت سهامی خاص اساسنامه
ثبت شرکت ها

نمونه فرم های قابل چاپ: اساسنامه شرکت تضامنی.doc اساسنامه سهامي خاص.pdf , اساسنامه سهامی خاص.doc.
نمونه اساسنامه شركت ها

نمونه اساسنامه فرم تقاضانام ثبت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای
برچسب :