راهنمای تکمیل فرم هاي ارزیابی عملکرد کارکنان سال تحصیلی 92-91

بااحترام پیرو دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارکنان بدینوسیله جهت تکمیل فرم هاي ارزیابی عملکرد کارکنان توجه مدیران ومسئولین محترم را به نکات ذیل جلب می نماید وانتظار می رود موارد مذکور به دقت مورد مطالعه قرار گیرد تا حق همکاران تضییع نگردد .
1) کسب حداقل 85 % از امتیاز فرم ارزیابی عملکردمدیران پایه(مدیران و معاونین) درسال قبل،براي هرگونه ارتقاء شغلی از جمله : انتصاب درپست هاي مدیران پایه(مدیران و معاونین) الزامی است .
2) براي تکمیل شاخص هاي اختصاصی وعمومی،ارزیابی کننده زمانی را در دهه سوم شهریور ماه سال تحصیلی جاري مشخص می کندو تاریخ آن را به ارزیابی شوندگان اعلام می نماید(ترجیحاً اطلاع رسانی در مرداد ماه صورت گیرد) تا براي مراجعه به مدرسه جهت رؤیت فرم ارزیابی عملکرد خود وامضاي پایانی آن،اقدام نمایند .
3) ارزیابی کننده درپایان دوره (آخر شهریورسال تحصیلی جاري) پس از جمع آوري کلیه مستندات و بررسی همه جانبه آن اقدام به امتیازدهی به ارزیابی شونده نماید و براساس بخشنامه ارزیابی عملکرد اداره که شهریور ماه سال تحصیلی جاري ارسال خواهد شد طبق نوبت و زمان مشخص شده جهت تحویل فرم ها ولیست هاي فضلی به دایره ارزیابی عملکرد اداره اقدام نمایند .( ارزیابی کننده باید از گرفتن مستندات ارزیابی بعد از تاریخ92/6/31جدا خودداری نماید).
4) دقت درمراحل اجراي ارزیابی عملکرد،جمع آوري مدارك و مستندات به تاریخ سال تحصیلی 92-91، تکمیل مشخصات کامل ارزیابی شونده(کارکنان سازمان اسمی،نام  ونام خانوادگی بطورکامل،کدپرسنلی بطورصحیح وهمچنین شماره تلفن)تکمیل فرم هاي ارزیابی عملکردبراساس نسخه پیش نویس(تکمیل کلیه ستونهای اختصاصی وشاخصهای عمومی تکمیل ستون تحلیل عملکرد کارکنان(ثبت تحلیل عملکرد در برگ  A۴جداگانه که به امضای ارزیابی  شونده و تأییدکننده همراه با ثبت شماره وتاریخ رسیده باشد)وکلیه مستندات صادره ازسوي مدرسه داراي شماره وتاریخ و امضاي مدیریت محترم آموزشگاه باشدوصحت درجمع امتیازات درفرم ارزیابی عملکرد]به نحوي صورت گیردکه حقی ازکسی تضییع نگردد .
5) ارزیابی کننده و ارزیابی شونده باید در دو نوبت یکبار ابتداي دوره ارزیابی و یکبار در پایان دوره ارزیابی ، فرم تفاهم نامه (کامل و تایپ شده) را در محل مربوط امضاء نمایند .
6) فرم هاي ارزیابی عملکردکارکنان درسه نسخه به صورت تایپ شده و بدون خدشه و قلم خوردگی به همراه دو نسخه لیست امتیازات فضلی کارکنان تکمیل گردد .
تبصره) فرم ارزیابی عملکرد نیروهاي قراردادي و حق التدریس، طی فرم ارسالی در یک نسخه تکمیل و در پرونده پرسنلی نیروي قراردادي و یاحق التدریس بایگانی گردد و نیازي به تدوین و تکمیل لیست امتیازات فضلی براي این نیروها نمی باشد.
7) کارکنانی که به دلایل مختلف (مأموریت، انتقال و ...)بیش از نیمی از سال تحصیلی (بیشتر از شش ماه)را در آن واحد آموزشی مشغول به خدمت می باشند،ارزیابی همکار در همان واحد آموزشی صورت می گیرد .
8) چنانچه ارزیابی شونده به هردلیل درطی دوره ارزیابی بصورت پیوسته یامنقطع کمتراز 6ماه به خدمت اشتغال داشته باشد، تکمیل فرم ارزیابی براي وي درآندوره ارزیابی ضرورت ندارد .
9) افرادي که به دلایل قانونی براي آنها فرم ارزیابی تکمیل نمی گردد، ارزیابی کننده باید علت عدم تکمیل فرم ارزیابی رابراي درج درپرونده پرسنلی، کتباً به ارزیابی عملکرد ارسال نماید .
10 ) ارزیابی عملکرد کارکنانی که به صورت موظف در بیش ازیک واحدآموزشی اشتغال به تدریس دارند در واحدي صورت خواهدگرفت که بعنوان سازمانی اسمی(طبق ابلاغ 92-91کارگزینی)در آن واحد آموزشی مشغول به فعالیت هستند ؛ در صورت شاغل بودن در آموزشگاه دیگر که واحد سازمانی اسمی نبوده مدیر آن - واحد موظف است نحوه عملکرد و رفتار فرد را به صورت محرمانه به مدیر واحد آموزشی ارزیابی کننده ، اعلام نماید .
11 )با توجه به اینکه مفاد فرم ارزیابی مستمرعملکرد، مهم ترین مستند امتیازدهی به شاخص هاي اختصاصی و عمومی است بایدبه مدت یکسال پس ازپایان دوره ارزیابی به صورت محرمانه در پرونده ارزیابی عملکرد هر یک از کارکنان در واحد سازمانی ،نگهداري و پس از آن امحاء گردد .
12 ) چنانچه ارزیابی کننده نسبت به تکمیل فرم ارزیابی مستمرعملکرد درطول دوره ارزیابی ، براي ارزیابی شونده اقدام ننماید درشاخص هایی که بانظرمستقیم ارزیابی کننده امتیاز داده می شودحق کسرامتیاز ندارد و اگر ارزیابی شونده اعتراض خود رابه کمیته رسیدگی به اعتراضات ارزیابی ارائه نماید کمیته امتیاز کامل را دراین شاخص ها به ارزیابی شونده می دهد.
13 ) ارزیابی کننده می تواندعملکرد و رفتار ارزیابی شونده را در شاخص رضایت از ارباب رجوع ، در فرم هاي تدوین شده یا در فرم ارزیابی مستمر عملکرد یا در هردوفرم ثبت نماید در ضمن عدم وجود شکایت از ارزیابی شونده در طول دوره ارزیابی نیز می تواند یکی از ملاك هاي رضایت ارباب رجوع در این شاخص باشد.(قابل توصیه می باشد در کسب نظرات ارباب رجوع و اولیاء ، حفظ شأن و کرامت انسانی کارکنان مورد اهمیت و تأکید می باشد)
14 ) ارزیابی شونده در هر پستی که اشتغال دارد می بایست براساس شاخص هاي همان پست (شرح وظیفه ابلاغی و امور محوله) ارزیابی شود .
15 ) در شاخص هاي اختصاصی ، هدف مورد انتظار ، سقف عملکرد ، عملکرد و امتیاز مکتسبه باید کمی باشد .
16 ) نحوه بدست آوردن امتیاز مکتسبه :هدف مورد انتظار÷(سقف امتیاز  × عملکرد )   = امتیاز مکتسبه عملکرد
17 ) نحوه تکمیل ستون تحلیل عملکرد : تنظیم و تدوین نقاط ضعف(عوامل بازدارنده و یا تأثیرگذار در عدم تحقق اهداف مورد نظر) و نقاط قوت (عوامل تقویت کننده و یاتأثیرگذار در تحقق اهداف مورد نظر) و همچنین ارائه پیشنهاد و راهکارهایی به ارزیابی کننده می باشد،به تفکیک شاخص هاي اختصاصی و عمومی باشد .
18 ) درپایان دوره ارزیابی ،چنانچه ارزیابی کننده وارزیابی شونده درخصوص امتیاز ارزیابی (نتیجه ارزیابی)اتفاق نظر نداشته باشند،نظر ارزیابی کننده نافذ و ملاك عمل است.درصورت وجود اعتراض ارزیابی شونده باید قسمت هاي مربوط به فرم تفاهم نامه وفرم هاي ارزیابی عملکرد را امضاء نماید ومراتب اعتراض خود راطبق فرم شماره 6 تنظیم و به ارزیابی کننده براي پیگیري هاي بعدي (الصاق تصویر فرم ارزیابی عملکرد سال تحصیلی جاري و فرم ارزیابی مستمر عملکرد ارزیابی شونده به فرم اعتراض) تحویل نماید .
19 ) در خصوص افرادي که در طول سال تحصیلی در چند آموزشگاه یا پست اداري تغییر محل خدمت می یابند ( مشروط براین که در هیچ یک از آموزشگاه ها یاپست هاي اداري ،شش ماه بصورت مستمر اشتغال نداشته باشند) ارزیابی آنان با ارسال فرم تفاهم نامه اولیه وفرم هاي ارزیابی مستمرعملکردمحل هاي خدمت که در آنجا اشتغال داشته با مدیر آخرین آموزشگاه یا سرپرست آخرین پست خواهد بود .
20 ) براي افراد مأمور به تحصیل نیمه وقت فرم ارزیابی درمحلی که بطور نیمه وقت به خدمت اشتغال دارد (اعم از واحد آموزشی یا اداري) با توجه به وظایف محوله تکمیل و به اداره مربوط ارسال خواهد شد .
21 ) زمان جمع آوري مدارك و مستندات سنجش عملکرد و تکمیل فرم حداکثر تا پایان شهریورماه است و به منظور جلوگیري از اعتراض دیگران ، ارزیابی کننده باید از گرفتن مستندات ارزیابی بعد از این تاریخ جداً خودداري نماید .
22 ) امتیاز دهی به شاخص هاي اختصاصی منوط به تکمیل ستون عملکرد وستون تحلیل عملکرد می باشد .
23 ) مستندسازي تجربیات به معنی جمع آوري ،دسته بندي،تنظیم وتدوین تجارب موفقی است که همکار در طول خدمت با توجه به شرح وظایف و مسئولیت هاي محوله کسب نموده است .
24 ) تجربیات مدون باید داراي ویژگی هاي ذیل باشد .
الف)تجربیات مدون باید مرتبط با شغل مورد تصدي باشد .
ب)مدیران و کارمندانی که بیش از 24 سال سابقه داشته باشند می توانند به مستندسازي تجربیات خود بپردازند .
ج)تجربیات مدون ، جهت کسب رتبه پیشین (مانند رتبه خبره و عالی) استفاده نشده باشد .
د)درتجربیات مدون،مسائل،مشکلات،موانع،محدویت هاو ... مرتبط باشغل که طی تجربیات همکار شناسایی شده ، بیان گردد .
ه)کارکنان می توانندنسبت به جمع آوري ومستندسازي تجربیات خود درقالب :کتاب،مقاله،جزوه،پایان نامه و... اقدام نمایند .
و)نتیجه گیري و راهکار مناسب براي رفع موانع و مشکلات ارائه گردد .
ي)تأیید تجربیات مستند توسط کارشناسی مربوط صورت می گیرد .
25 ) چارچوب مستندسازي تجربیات :
الف)مشخصات ارزیابی شونده : نام و نام خانوادگی،عنوان پست موردتصدي ،مدت تجربه،محل خدمت، سوابق خدمتی (باذکر مدت خدمت)
ب)شرح مستندسازي تجربیات:مقدمه،ارزیابی عمومی ، روش هاي انجام کار، عناوین تجارب ، تبیین تجارب ، عوامل موفقیت و یا عدم موفقیت تجارب حاصله ناشی ازانجام امورمحوله، اقدامات خاص، بیان نکات ویژه کلیدي، ارائه برنامه
26 ) پیشنهادات باید کامل و مکتوب باشد ، قابلیت اجرایی را داشته باشد ، همراه با ابتکار و خلاقیت و نوآوري باشد ، موجب افزایش سطح رضایت کارکنان و ارباب رجوع باشد ، قبلاً توسط فرد دیگري ارائه نشده باشد، ارائه پیشنهادات باید به همراه شرح موانع ومشکلات و ارائه راهکار باشد و ارائه پیشنهاد در سطح واحدآموزشی باید به رؤیت و تأیید شوراي مدرسه برسد .
27 ) مستند امتیازآور براي پیشنهادات در سطح وزارتخانه و اداره کل و منطقه تأییدیه و امتیاز کمیته نظام پیشنهادات و در سطح مدرسه صورتجلسه شوراي مدرسه به عنوان مستند محسوب می گردد .
28 ) مستند امتیازآور براي طرح هاي اجرایی ، ارائه تصویر صورتجلسه شوراي معاونین منطقه ، اداره کل یا وزارتخانه با ذکر نام فرد ارائه کننده طرح است که طرح اجرایی ایشان در آن جلسه مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است .
29 ) تشویقات باید در راستاي شرح وظایف شغلی صادر گرددو آنهم براساس اسامی عنوان شده در شیوه نامه ( جدول شاخص هاي عمومی) وتشویقاتی که درراستاي شرح وظایف شغلی نباشد فاقد امتیاز است بجزء تقدیرنامه هایی که به جهت همکاري دربرگزاري انتخابات صادرگردیده که قابل امتیاز دهی می باشد پیرو بخشنامه امتیاز تقدیر نامه هاي دریافتی کارکنان دولت به جهت همکاري در برگزاري انتخابات
30 ) در شاخص تشویقات، براي معلم نمونه در سطح کشور 10 ، استان 7 و در سطح منطقه 5 امتیاز لحاظ گردد .
31 ) درشاخص تشویقات،امتیازي براي تقدیرنامه صادره ازمدیرواحد آموزشی درفرم ارزیابی عملکردکارکنان لحاظ نشده است .
32 ) منظور ازسازمان هاي وابسته جهت صدور تقدیرنامه:سازمان نوسازي،سازمان توسعه وتجهیزمدارس،سازمان پژوهش و برنامه ریزي ،سازمان دانش آموزي،کانون پرورش فکري نوجوانان و جوانان ، سازمان استعدادهاي درخشان و ...
33 ) ارزیابی شونده در یک زمان نمی تواند از امتیاز یک عملکرد ، در شاخص هاي دیگري استفاده نماید .
34 ) ارائه اصل گواهی دانش افزایی،مدرس ضمن خدمت،پیشنهادات واصل تأییدیه آموزش به همکاران، تدوین جزوات آموزشی و پرورشی،مستندسازي تجربیات،تدوین گزارش تخصصی واصل گواهی حضور در جلسات توجیهی ، شوراي معلمان ، شوراي مدرسه) در جمع آوري مستندات الزامی می باشد .
35 ) تاریخ اجراء( تاریخ شروع دوره ضمن خدمت) درگواهی دوره هاي ضمن خدمت ، ملاك می باشد .
ثبت تاریخ وشماره گواهی (گواهی ضمن خدمت،دانش افزایی،پیشنهادات،حضور درجلسات توجیهی ،رضایت مندي، استفاده ازفن آوري ،تدریس درضمن خدمت،تالیفات،سخنرانی درهمایش ،مستندسازي تجربیات،گزارش تخصصی،تقدیرنامه ها و ... ) درستون تاریخ وشماره گواهی درفرم شاخص هاي عمومی الزامی می باشد.(درصورت کافی نبودن فضا درفرم شاخص هاي عمومی، ارزیابی کننده می تواندازجایگاه ستون تحلیل عملکرد براي ثبت شماره و تاریخ استفاده نماید)
36 ) منظور چارت تشکیلاتی یا سازمانی : کارکنانی که سرپرست یک یا چند نفر از همکاران در یک واحد هستند .
37 ) کارکنانی که طبق چارت سازمانی ، نیروي زیر مجموعه خود ندارند در صورت تشخیص مقام مافوق خود ، چنانچه باصدور ابلاغ اقدام به آموزشسایر همکاران در موضوعی بنمایند می توانند از این معیار، امتیاز کسب نمایند .
38 ) منظور از تهیه جزوات آموزشی و پرورشی مرتبط با شغل : مجموعه اي تنظیم و تدوین شده در قالب جزوه یا بروشور مرتبط با شغل که به لحاظ اهمیت ، ارزش وقابلیت استفاده براي همکاران داشته باشد .
39 ) مستند امتیازآورجزوات آموزشی و پرورشی ، براي ارائه جزوات در سطح واحد آموزشی تأییدیه سرگروه هاي درسی و براي ارائه جزوات کارکنان در سطح اداره تأییدیه مقام مافوق الزامی می باشد .
40 ) مستند امتیازآوري ارائه راهکارعملی براي رفع مشکل یا بهبود وضعیت واحد براي ارزیابی شونده ، ارائه فرم ارزیابی مستمر عملکرد همکار با ثبت مشکل واحد، راهکار مطروحه ، تاریخ ، نتجه اجراي راهکار در رفع مشکل و یا بهبود وضعیت واحد و ... می باشد .
41 ) منظور از مراکز معتبر تخصصی در کسب موفقیت ها : جشنواره خوارزمی ، بنیاد علمی نخبگان ، ثبت اختراعات ، مؤسسات تحقیقاتی وابسته به دانشگاه ها ومجامع علمی معتبر کشوري و بین المللی می باشد .
42 ) در کسب موفقیت ها ، فقط تأییدیه ها و جوایزي که توسط مراکز معتبر تخصصی و در سطح کشوري صادر شده باشد حائز امتیاز 10 می باشد .
43 ) مستند امتیازآور در ارائه مقاله و یا سخنرانی در همایش هاي علمی در سطح کشوري ، مرتبط با موضوعات آموزش و پرورش ، داشتن تأییدیه یا گواهی ازدبیرخانه همایش در سطح وزارتخانه یا مؤسسات و دانشگاه هاي معتبر الزامی می باشد.
44 ) سخنرانی باعنوان ارائه مقاله در همایش ها ،بعنوان سخنرانی محسوب می گردد و مشمول کسب امتیاز می باشد (با تأییدیه از دبیرخانه همایش )، به شرطی که از امتیاز این مقاله در بخش ارائه مقالات استفاده نگردد .
45 ) ارزیابی شونده در یک زمان نمی تواند از امتیاز ، ارائه یک عنوان گزارش تخصصی ، در چند سطح (مانند: واحد ، منطقه، اداره کل و وزارتخانه ) امتیاز کسب نماید .
46 ) درخصوص مستندسازي تجربیات و تدوین گزارش تخصصی ، ارزیابی شونده علاوه بر ارائه تأییدیه کسب امتیاز از سطوح مختلف(واحد ، منطقه، اداره کل و ...) ، باید مستند گزارش تخصصی و مستند تجربیات خود را ، جهت کسب امتیاز و بایگانی در اختیار ارزیابی کننده قرار دهد .
47 ) در تدوین گزارش تخصصی ، چنانچه فرد عملکرد خود و یا یک موضوع را در راستاي وظایف شغلی (طی یک دوره معین یکساله یا شش ماهه ) با تدوین اهداف و بیان نقاط قوت(عوامل تقویت کننده و یا تأثیرگذار در تحقق اهداف مورد نظر) و ضعف(عوامل بازدارنده و یا تأثیرگذار در عدم تحقق اهداف مورد نظر) ، موانع ومشکلات و ... و در نهایت اقدام به ارائه پیشنهادات و راهکارهایی براي بهبود عملکرد خود و افزایش سطح رضایت کارکنان و ارباب رجوع نماید و در پایان میتواند با ارائه گزارش تخصصی مکتوب ، به مسئول واحد یا به کارشناسی آموزش و یا به کارشناسی پرورشی منطقه ، اداره کل و ... ، امتیاز آن را کسب نماید .
48 ) مستند امتیازآور اقدام پژوهی در شاخص کسب موفقیت ها در ردیف تدوین گزارش تخصصی ، ارائه تأییدیه کسب رتبه هاي برتر در فراخوان پانزدهمین معلم پژوهنده می باشد .


مطالب مشابه :


ارزشيابي كاركنان( نمونه فرم های ارزشیابی کارکنان ( کادر اداری - معلمان ))

وبسایت شخصی سيدخليل شاکری (شاکر)سردرود - ارزشيابي كاركنان( نمونه فرم های ارزشیابی کارکنان
ارزشیابی کارکنان

ارزشیابی کارکنان فرم ارزشیابی معلمان واحدهای کسب عنوان مدیر / معلم/ کارمند نمونه
فرم ارزیابی عملکرد سال 92-91

فرم ارزیابی فرم اختصاص ارزیابی عملکرد که با توافق طرفین و با توجه به شرح وظایف کارکنان
راهنمای تکمیل فرم هاي ارزیابی عملکرد کارکنان سال تحصیلی 92-91

راهنمای تکمیل فرم هاي ارزیابی عملکرد کارکنان در شاخص تشویقات، براي معلم نمونه در
فرم های خام و جدول ارزشیابی مدیران پایه و کارکنان:

دبیرستان نمونه دولتی توحید - فرم های خام و جدول ارزشیابی مدیران پایه و کارکنان: - وبلاگ دانش
امحاء‌فرم ارزشیابی‌کارکنان به دستوردولت

امحاء‌فرم ارزشیابیکارکنان به دستوردولت پنجشنبه هفتم شهریور 1392 8:11. صراط:
برچسب :