جملات و متن های زیبا ادبی از افلاطون

جملات و متن های زیبا ادبی از افلاطون

آنچه شایسته نیست به آرزومخواه،و بدان که انتقام  خدااز بنده، به خشمِ بی رحمانه و بی حرمتی وسرزنش نبـُود،بلکه به متحول کردنو ادب کردن از فرط  عشق باشد. افلاطون

 

 


در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است. افلاطون

 

نیرومند ترین مردم کسی است که بر خشم خود غلبه کند. افلاطون

 

زینت انسان به سه چیز است علم ،محبت ،آزادی. افلاطون

 

عوام ثروتمندان را محترم می دانند و خواص دانشمندان را. افلاطون

 

بهعقیده من تنها موضو عی که شایسته است مغز انسان رانگران بدارد آیندهفرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه کار کند تافرزندان او خوشبخت شوند؟افلاطون

 

کسی که در ایامموفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچهدر تو نیست ، البته در روز ناسازی واقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تودریغ نخواهد کرد. افلاطون

 

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد اورد تلخی دوا را و زیاد نخورد. افلاطون

 

آنانکه می خواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیکبشوند زیرا پس از نیل بهمقام حقیقت یابی است که دست از غم و اندوه دنیادست بر می دارند. افلاطون

 

درغگو از دروغگوی دیگر در حذر است . افلاطون

 

با دوست طوری رفتار کن که به حاکم محتاج نشوی وبا دشمن طوری معامله نما که اگر کار به محاکمه کشید ظفر تو را باشد. افلاطون

 

از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما. افلاطون

 

رقت به سه کس واجب است :

1-عاقلی که حکم جاهلی بر او روان باشد.

2-قویی که گرفتار ضعیفی گردد.

3-کریمی که محتاج لئیمی باشدافلاطون

 

بی صبری انسان را از هیچ رنجی نمی رهاند، بلکه درد جدیدی برای از پا درآوردن شخص بوجود می آورد. افلاطون

 

ازخدا چیزی مخواه که نفعِ آن منقطع (مقطعی) بـُود،ویقین داشته باش که همه یمواهب از حضرت  اوست،و از او نعمت های باقی(نعمتهایی که مثل  انرژیپایستگی دارند!)،و فوایدی که از تو مفارقت(جدایی) نتواند کرد، التماسکن.افلاطون

 

معبود  خویش را بشناس و حقِ او را نگه دارافلاطون

 

 همیشه با آموزش دادن و آموزش گرفتن باش، و توجه بر طلب  علم را مقدم دار. افلاطون


اهلِ علم را به کثرت  علم امتحان مکن،بلکه اعتبار  حال  ایشان به دوری از شر و فساد کن.افلاطون

 

همیشه بیدار باش که شرور را اسباب بسیار است،افلاطون


بر آسایش و خواب اقدام مکن،مگر بعد از آنکه محاسبه ی نفس در سه چیز را به تقدیم رسانیده باشی:
اول آنکه تأمل کنی تا در آن روز هیچ خطا از تو واقع شده است یا نه
دوم آنکه تأمل کنی تا هیچ خیر اکتساب کرده ای یا نه
سوم آنکه کوتاهی کرده ای در عمل به ندای درونت یا نه. افلاطون

 

یاد کن که چه بوده ای در اصل،و چه خواهی شد بعد از مرگ،و هیچکس را ایذا رنجور مکن،که کارهای عالم در معرضِ تغیر و زوال است.افلاطون

 

بدبخت آن کس بُوَد که از تذکر ِ عاقبت غافل بُود و از لغزش باز نایستد. افلاطون

 

سرمایه ی خود را از چیزهایی که از ذات تو خارج بُود مساز.افلاطون

 

درفعل خیر با مستحقان، انتظار ِ سؤال مدار ، بلکه پیشاز التماس افتتاح مکن(منتظر نه ایست تا رنجوری از تو گدایی کند تا بعدشتو به او کمک کنی ،قبلاز اینکه التماس کند، شروع به کمک کن) افلاطون


روزگاری ، شأن و مقام تو پایین آمد ، ناامید مشو . آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید .افلاطون


در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است .افلاطون

 

زینت انسان سه چیز است : علم – محبت – آزادی افلاطون

 

عوام ثروتمند را محترم می دارند و خواص دانشمندان را .افلاطون


به دنیا نیامدن بهتر از تعلیم نیافتن و نادان ماندن است زیرا جهالت ریشه همه بدبختی ها است . افلاطون


جان را فدای یاران موافق کنید .افلاطون


از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست پرهیز نما .افلاطون


سخن اگر از دل خارج شود به دل هم وارد می شود و اگر با نیت متکلم نباشد توقع مدار که آن تأثیر کند . افلاطون


هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد ، بالاخره سعادت خودش را هم به دست خواهد آورد . افلاطون


کامل ترین نوع بی عدالتی آن است که عادل به نظر برسیم در حالی که عادل نیستیم .افلاطون


عشق تنها مرضی است که بیمار از آن لذت می برد .افلاطون


به وسیله فضل و کرم می توان از دشمن انتقام گرفت.افلاطون


تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدر یک فضیلت ارزش ندارند .افلاطون


هیچ کوچک را حقیر مشمارید باشد که از شما فزونی یابد .افلاطون


محبت را فراموش نکنید و آن را ناچیز مشمارید .افلاطون


امتحان کن مرد را به فعل او و نه به قول او .افلاطون


زیانرساننده تو معاشرت سه کس است : آنکه ترا به طرب بدارد – آنکه به فریبمغرورت کند – آنکه همت او کوتاه تر از همت تو باشد .افلاطون


موسیقی تاثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست به کار رود می تواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند . افلاطون


زندگی بدون عشق محال است . برای مردم بی عشق دنیا حکم قبرستان وسیعی دارد .افلاطون


لذتی که از علم حاصل می شود بی آلایش است .افلاطون


فضیلت عبارت است مشابهت روح به مثال اعلی یعنی مشابهت او به خدا .افلاطون


به دیدن کسی که با تو سر سنگین است مرو . با کسی که سخنت را تکذیب کند گفتگو مکن . برای کسی که گوش ندهد حرف نزن .افلاطون


خردمندترین مردم قدرتمندترین است .افلاطون

 

به هنگام لمس عشق، هر کسی شاعر می‌شود.افلاطون

 

همین که مرد از حد خود تجاوز کند، یعنی به‌آنجا رسد که محل او نبوده، اخلاق او زشت و خشن می‌گردد. افلاطون

 

هرچیز را که نگهبان بیشتر بود، استوارتر گردد مگر راز، که نگهبانان آن هرچه بیشتر باشد آشکارتر گردد. افلاطون

 

نیاز حاجتمند را پیش از این‌که استمداد طلبد، شایسته است که با همت بلند خود نیازمندی او را رفع کنی.افلاطون

 

نزدیک مباش به‌همنشینی مردمان شرور و بداخلاق، زیرا که طبع تو از طبیعت او شر را می‌دزدد، در حالی که تو آگاه نباشی.افلاطون

 

نادانی هرکس به‌دو چیز دانسته می‌شود: اول، به‌چیزی که از او نپرسیده‌اند خبر گوید. دوم، سخن‌راندن بیش از ضرورت.افلاطون

 

لذتی که از علم حاصل می‌شود، لذتی بی‌آلایش است.افلاطون

 

فقط عدالت است که می‌تواند موجد خوشبختی شود.افلاطون

 

علاقه‌ای در دنیا شدیدتر از عشق به وطن نیست.افلاطون

 

عشق بلائی است که همه خواستارش هستند.افلاطون

 

عزم به‌مصاحبت اشرار نکنید، چه همین که تو را اهانت نکنند، بر تو منت نهند.افلاطون

 

سعادت جامعه به‌مراتب مهم تر از سعادت فرد می‌باشد.افلاطون

 

سزاور است مرد عاقل هنگام تناول غذای لذیذ، یادآورد تلخی دارو را و شکم‌بارگی نکند.افلاطون

 

سزاوار است حاکم را بر وفق و مدارا حد بر مجرم براند و خشونت نکند چه اگر کسی مجرم نبود، حاکم بر مسند نمی‌نشست.افلاطون

 

سرعتو تندی کار را مجوی، بلکه خوبی و برگزیدگی آن راسعی کن زیرا که مردم ازتو نپرسند در چه مدت کار را انجام دادی بلکه خوبی وبی نقصی آن رامی‌جویند.افلاطون

 

زمان ناخوشی را به حساب عمر مشمرید.افلاطون

 

دنیا را آتش انگار، چنان که برای معاش به کمی آتش کفایت توان کرد، شما نیز با مقداری از نعمت دنیا اکتفا کنید.افلاطون

 

دشمنانمن سه قسمند: گروهی قویتر، جماعتی هم‌وزن ودسته‌ای ضعیف‌تر. طرف شدن باگروه اول موجب نابودی است، با جماعت دوم تاجان در بدن دارم می‌جنگم اماگروه سوم را حتی با التماس رام خواهم ساخت،چون مقابله با خصم ضعیف از مقامانسان در جامعه می‌کاهد و شخص را ناچیزمی‌سازد.افلاطون

 

در دنیا دو نیرو هست: شمشیر و تدبیر، بیشتر اوقات شمشیر مغلوب تدبیر شده‌است.افلاطون

 

درآئینه نگاه کن، اگر صورت زیبا داری کاری مناسب جمالتانجام ده و اگرقیافه‌ات نامتناسب است، زشتی کردار را به‌زشتی صورتمیفزا.افلاطون

 

خدادر راه فضیلت سدهایی از درد و رنج برپا کرده‌انداما از طرف دیگر وقتیآدمی بر این مشکلات فائق آمد و از سدها گذشت، فضیلتبه‌دست آمده کار آسانیبه نظر می‌رسد.افلاطون

 

حب مالسراسر وجود آدمیان را تسخیر می‌کند و هرگزبه‌آنان مجال نمی‌دهد که حتیلحظه‌ای در باره چیزی جز اموال شخص خویشبیندیشند.افلاطون

 

چون کامیابی رو کند همه خوبند و چون ناکامی سررسد همه بد.افلاطون

 

تندرستیو زیبائی و نیرومندی و مال‌داری و همه چیزهایدیگری که در دست نیک‌مردانباعث و بانی خیر است، به‌همان اندازه پلید وعامل شرارت خواهد بود، اگر دردست نابکاران و اراذل قرار گیرد.افلاطون

 

تمول و تقوی چون دو وزنه هستند که در کفه‌های یک ترازو قرار گرفته باشند، بالا رفتن یکی مستلزم پائین رفتن دیگری است.افلاطون

 

به‌عقیدهمن تنها فکری که شایسته‌است مغز انسان را بهخود مشغول سازد، آیندهفرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه‌کار کند تافرزندانش خوشبختشوند.افلاطون

 

به‌ضرورت آمدم در این جهان و به‌حیرت زیستم و به‌کراهت می‌روم.افلاطون

 

افراط،عمومأ سبب پیدا شدن عکس‌العمل است و تغییری درجهت مخالف پدید می‌آوردخواه در فصول سال باشد، خواه در افراد و خواه درحکومت.افلاطون

 

اشرار،کسانی را گویند که عیوب مردم را جستجو می‌کنند وبه‌آن می‌چسبند و نیکوییآن‌ها را به دست فراموشی می‌سپارند؛ مانند مگسیکه در جاهای کثیف می‌نشیند واز جاهای تمیز دوری می‌کند. افلاطون


مطالب مشابه :


متن های زیبا و تصاویر آرامش بخش

به خاطر گذشته اش سپاسگزاری نمی شود. متن های زیبا و تصاویر آرامش بخش برای عاشقان
جشن الفبا

در ابتدای مراسم متن خوش آمد گویی توسط جشن الفبا را خیلی زیبا و برای دانش
جملات و متن های زیبا ادبی از افلاطون

جملات و متن های زیبا ادبی کسب آرامش برای خود و دیگران هستم و اند سپاسگزاری می
دلنشین ترین جملات زیبا و کوتاه روزانه

عاشقانه.جملات قصار .جملات عارفانه.جملات مذهبی.اس‌ام‌اس‌های زیبا متن عاشقانه
برچسب :