نمونه سوالات تستی برنامه نویسی زبان C

 نمونه سوالات تستی زبان c

1.                زبان c چه نوع زبانی است

أ‌.         زبان پایه است                 

ب‌.    زبانی ساخت یافته

ت‌.    زبانی غیر ساخت یافته                 

ث‌.    هیچکدام

2.                در زبان c هر دستور به ............... ختم می شود

أ‌.         سیمکولن                      

ب‌.    کاما                             

ت‌.    نقطه                           

ث‌.    دو نقطه

3.                تعداد کلمات  کلیدی در زبان   c ........................ است .

أ‌.         32                             

ب‌.    5                     

ت‌.    27                   

ث‌.    159

4.                 برای متغیرهای اعشاری از کدام نوع استفاده می شود.

أ‌.         double                      

ب‌.    int                   

ت‌.    char                          

ث‌.    float

5.                کدام یک از اسامی درزبان c  غیر مجاز است ؟ 

أ‌.         count                        

ب‌.    high                

ت‌.    high! There               

ث‌.    grad

6.                 کدام عملگر زیر برای محاسبه  باقی مانده می باشد .

أ‌.         %                                         

ب‌.    mod                

ت‌.    /                      

ث‌.    \

7.                 کدام عملگر زیر نامساوی را تعیین می کند

أ‌.         < >                                     

ب‌.    = =                   

ت‌.    = !                    

ث‌.    = <

8.                 کدام یک از گزینه های زیر نادرست است

أ‌.         a+ = 10  معادل a = a+10                                        

ب‌.    int  a=20;             

ت‌.    عملگر $ آدرس عملوند را نشان می دهد .                                     

ث‌.    طول متغیر نوع longint کمتر از inf  است .

9.                 کدام قالب برای دستور print f  نادرست است .

أ‌.         print f (“I like c“) ;        

ب‌.    print f (i);             

ت‌.    %d “, x); print (“x is       

ث‌.    همه موارد درست است

10.           خروجی قطعه زیر کدام است ؟

Int a= 10

Float b= 20

Print f (“a is = %d, b is =%f “, a++, b++);

أ‌.         b is = 21  ,  a is = 10                                  

ب‌.    b= 21000 ,   a is = 11

ت‌.    b = 20  ,  a= is = 11                                   

ث‌.    خطای منطقی دارد

11.            کاراکتر کنترلی \ n  چه عملی انجام می دهد .

أ‌.         مکان نما را 8 کاراکتر به جلو پرش می دهد .               

ب‌.    مکان نما را به سطر جدید می برد.

ت‌.    مکان نما را به صفحه جدید می برد .                        

ث‌.    یک کاراکتر فاصله ایجاد می کند .

12.           خروجی کد زیر کدام است ؟

Print f (“\ n   %8.1 f      %8.1 f    %8.1 f “, 300.0 , 3.0  , 5230.5)

 

 

أ‌.           5230     , 3  , 300                  

ب‌.    5230  , 3.0 ,  300.0

ت‌.    5230.5  ,  3.0   ,  300.0           

ث‌.    5230.5  , 3.00  , 300.00

13.  در خواندن یک کاراکتر از ورودی معادل دستور scan f  کدام یک از گزینه های زیر است .

أ‌.      Getch

ب‌.  gets            

ت‌.  puts                     

ث‌.  putch

14.  در خواندن یک رشته از ورودی معادل دستور print f کدام یک از گزینه های زیر است.

أ‌.         putch                   

ب‌.    puts           

ت‌.    gets            

ث‌.    getche

15.  تفاوت getche با getch در چیست ؟

أ‌.      هر دو یکسان هستند.                      

ب‌.  getche بعد از دریافت کاراکتر آن را در صفحه نمایش چاپ می کند.

ت‌.  getche برای گرفتن رشته است .                 

ث‌.  getche هیچ کاربردی در c  ندارد.

16.  توابع getch و putchar از کدام کتابخانه استفاده می کنند .

أ‌.      stdio.h                 

ب‌.  conio.h                

ت‌.  string.h                         

ث‌.  math. h

17.  تابع putchar با putch چه تفاوتی دارد ؟

أ‌.         putchar کاربردی در c ندارد.                     

ب‌.    هر دو یکسان هستند.

ت‌.    putchar برای چاپ رشته می باشد .             

ث‌.    هیچکدام

18.           اگر دستور for  به;  ختم شود چه اتفاقی رخ می دهد ؟

أ‌.      error  رخ می دهد .                                         

ب‌.  worning رخ می دهد           .        

ت‌.  دستورات درون for فقط یکبار اجرا می شوند .            

ث‌.  همه موارد درست است .

19.            دستور درون حلقه زیر چند بار تکرار می شود ؟

For (i=41;i< = 120 ; I ++)

Print f (“  %5 “   ;  I )  ;

أ‌.      120 بار                   

ب‌.  80 بار                     

ت‌.  24 بار           

ث‌.  دستور خطا داراست .

20.            دستور while  چه زمانی به عنوان حلقه تکرار استفاده می شود ؟

أ‌.      هر گاه for  خطا بدهد .                                      

ب‌.  هیچ تفاوتی ندارد همیشه  می توان استفاده کرد.

ت‌.  زمانی که تعداد دفعات تکرار حلقه مشخص باشد .                   

ث‌.  زمانی که تعداد دفعات تکرار حلقه مشخص نباشد .

21.            دستور while (i)  معرف چیست ؟

أ‌.      حلقه بی نهایت .        

ب‌.  حلقه یکبار تکرار می شود .       

ت‌.  دستور غلط است .                

ث‌.  هیچکدام

22.            برای خروج از حلقه بی نهایت از ترکیب چه کلیدهایی استفاده می شود ؟

أ‌.      alt + ctrl                        

ب‌.  alt + ctrl + dd                

ت‌.  ctrl + break                   

ث‌.  alt+ break

23.           تفاوت دستور while  با do در چیست ؟

أ‌.      در while  دستورات حداقل یکبار تکرار می شود .                     

ب‌.  درwhile  ممکن است دستورات اصلا اجرا نشود .

ت‌.  در do دستورات حداقل یکبار اجرا می شود .                        

ث‌.  گزینه 2 و 3

24.           خروجی قطعه کد زیر در چیست ؟ 

Int  a, b

  B= 10  ;

   A = 20  ;

If (a > 10)

     B= b* b ;

Else

B= b* 2;

Print (“ b is : %d “ , b) ;

أ‌.      1000                     

ب‌.  20                                  

ت‌.  100                                

ث‌.  صفر

25.           در دستور switch حداکثر چه تعداد case می تواند قرار بگیرد

أ‌.      200                      

ب‌.  10                                  

ت‌.  257                                

ث‌.  255

26.            اگر void به عنوان پارامتر تابع معرفی شود یعنی ؟

أ‌.      تابع هیچ خروجی ندارد .                            

ب‌.  تابع هیچ ورودی ندارد .                    

ت‌.  مفهومی ندارد .                                        

ث‌.  void در c  کاربردی ندارد .

27.           تابع زیر چه مقداری را برگشت می دهد؟ ( (a=5 , b= 1

Void  sum  (a, b)  {

d = (a +b )*(a- b);

}

أ‌.      24               

ب‌.  5                          

ت‌.  25                                  

ث‌.  مقداری را برنمی گرداند .

28.           متغیرهای عمومی در چه قسمتی از برنامه تعریف می شوند ؟

أ‌.      بعد از main ( )                  

ب‌.  قبل از main ( )                           

ت‌.  می توانند تعریف شوند           

ث‌.  هیچکدام

29.           آرایه زیر چه مقدار از حافظه را اشغال می کند ؟ ( توانایی کار با ACCLERATOR EDITOR)

Int a [5] ;

أ‌.      5 بایت                    

ب‌.  10 بایت                            

ت‌.  20 بایت                   

ث‌.    قابل تعیین نیست .

30.           آرایه زیر چه مقدار از حافظه را اشغال می کند ؟  (توانايي كار با ويرايشگر منو (MENU EDITOR

Float   a[  10 ]

أ‌.      4 بایت                    

ب‌.  10 بایت                            

ت‌.  40 بایت                            

ث‌.  80 بایت

31.           کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد ؟ (توانايي كار با ويرايشگر منو (MENU EDITOR

أ‌.      عناصر آرایه در محل های متوالی حافظه ذخیره می شوند .

ب‌.  عناصر آرایه به صورت سطری ذخیره می شوند .

ت‌.  آرایه دو بعدی a [10] [10]     int دارای 10 سطر و 10 ستون است .

ث‌.  آرایه قادر به مقدار دهی  اولیه نیست .

32.           انتهای رشته در زبان c  به کدام یک از علائم ختم می شود ؟ (توانايي كار با ويرايشگر متن )

أ‌.      null                      

ب‌.  تهی                       

ت‌.  "10"                     

ث‌.  هر سه گزینه

33.           در دستور puts  جدا کننده رشته کدام است ؟ (توانايي كار با ويرايشگر متن )

أ‌.      tab                                

ب‌.  spacebar              

ت‌.  enter                    

ث‌.  shift

34.           دستور  puts در هر زمان چند رشته را به خروجی می برد ؟ (توانايي كار با ويرايشگر متن )

أ‌.      محدودیتی ندارد .                 

ب‌.  1 رشته                   

ت‌.  دو رشته                  

ث‌.  مانند point f  عمل می کند .

35.           دستور gets  در هر زمان چند رشته را از ورودی دریافت می کند ؟ (توانايي كار با ويرايشگر رشته ها  STRING EDITOR )

أ‌.         محدودیتی ندارد .            

ب‌.    1 رشته               

ت‌.    دو رشته             

ث‌.    مانند scan f عمل می کند .

36.             طول متغیر رشته ای a  چند است  ؟ (توانايي كار با ويرايشگر رشته ها  STRING EDITOR )

Int  a[ ] = “book”

أ‌.      4                                    

ب‌.  5                          

ت‌.  نامحدود                            

ث‌.  هیچکدام

37.           کدام تابع رشته ای را در رشته دیگر قرار می دهد ؟ (توانايي كار با ويرايشگر رشته ها  STRING EDITOR )

أ‌.      strcpy                           

ب‌.  strcat         

ت‌.  strstr                             

ث‌.  strch

38.           کدام تابع برای الحاق دو رشته به کار می رود ؟ (توانايي كار با ويرايشگر رشته ها  STRING EDITOR )

أ‌.      str str                            

ب‌.  strcat                   

ت‌.  strcopy                         

ث‌.  strcmp

39.           خروجی تابع زیر چیست ؟  ( توانايي اصول كار با منابع (RESOURCES

Char  a [10 ] = “book “ ;

Print f ( “ % d” , st ‘ len (a)) ;

أ‌.      true                     

ب‌.  false           

ت‌.  4                          

ث‌.  10

40.           خروجی کد زیر چیست ؟ ( توانایی کار با SOURCE CODE CONTROL )

Char s1 [10]= “ nima” ;

Char s2 [10] = “sina “ ;

Print ( “ % d “  ; str cmp (s1 , s2)) ;

أ‌.         صفر                            

ب‌.    1-                    

ت‌.    1                     

ث‌.    true

 


مطالب مشابه :


نمونه سوال تستی ICDL2 (مقدماتی)

Training - نمونه سوال تستی ICDL2 (مقدماتی) - نشر نمونه سوالات كامپيوتر و حسابداری - تکمیل اظهارنامه
ادامه نمونه سوال تستی (ICDL (WIN

Training - ادامه نمونه سوال تستی (ICDL (WIN - نشر نمونه سوالات كامپيوتر و حسابداری - تکمیل اظهارنامه
50 سوال تستي از بخش ويندوز

نمونه سوالات icdl درجه 2 و 1 - 50 سوال تستي از بخش ويندوز - رایانه کار، فتوشاپ، کاربر فلش، طراحی
نمونه سوال تستی همراه با پاسخنامه ICDL درجه ۲ فنی حرفه ای

حسابداری ومدیریت - نمونه سوال تستی همراه با پاسخنامه icdl درجه ۲ فنی حرفه ای - وبلاگ تخصصی رشته
نمونه سوال تستی همراه با پاسخنامه icdl درجه ۲ فنی و حرفه ای

دوستانه - نمونه سوال تستی همراه با پاسخنامه icdl درجه ۲ فنی و حرفه ای - دوستانه .علمی.فرهنگی
نمونه سوالات اینترنت - مهارت هفتم ICDL

بی نظیرستان - نمونه سوالات اینترنت - مهارت هفتم icdl - بی نظیر ها در بی نظیرستان
نمونه سوال عملي ICDL درجه 1 - رايانه كار درجه 1 - 2 و ويژوال بيسيك فني و حرفه اي

نمونه سوالات کامپیوتر - نمونه سوال عملي icdl درجه 1 - رايانه كار درجه 1 - 2 و ويژوال بيسيك فني و
نمونه سوالات تستی برنامه نویسی زبان C

نمونه سوالات تستی برنامه نویسی زبان C نمونه سوالات تستی زبان c. 1. رایانه کار Icdl 2,
قسمت اول نمونه سوالات تستی WORD 2007

قسمت اول نمونه سوالات تستی WORD 2007. آموزش کامپیوتر در رشته های مختلف شامل : رایانه کار Icdl 2,
نمونه سوالات آزمون استخدام بانک مرکزی با پاسخ

خرید - نمونه سوالات آزمون استخدام بانک مرکزی با پاسخ - فروشگاه اینترنتی ایران سنتر - تلفن
برچسب :