نمونه گزارش تخلف به شهرداری                                                                بسمه تعالی                               تاریخ...............شهردار محترم منطقه ...... شهر ..........

با سلام
احتراما بدینوسیله به استحضار می رساند که آقای ................. مالک پروانه ساختمانی به شماره

............... و شماره کد نوسازی ................ به آدرس .................. اقدام به ساخت..................................................................................................................................

نموده است که برخلاف ضوابط شهرداری و نقشه های مصوب ارایه شده به اینجانب می باشد

 مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی به عرض می رساند.                                                                                                    با تشکر

  

رونوشت به سازمان نظام مهندسی                                   مهندس ناظر :..................

   


در ارائه گزارش به شهرداری باید رسید دریافت نموده و رونوشت آن را به سازمان نظام مهندسی استان یا شهر محل تحویل داده و شماره و ثبت گردد .                                                         مطالب مشابه :


نمونه گزارش تخلف به شهرداری

نمونه گزارش تخلف به شهرداری . رونوشت به سازمان نظام مهندسی
امضا فروشی مهندسین ناظر

شود و همزمان با آن، گزارش تخلف به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ارجاع مي‌شود که در
نظام مهندسی مسئول کنترل ضوابط و نظارت بر روند احداث ساختمان است

نظام مهندسی مسئول کنترل قصور مهندسی و عدم گزارش به موقع تخلف در ساخت و سازهای
خلاصه گزارش جلسه نظام مهندسی در مورخ 93/7/2

خلاصه گزارش جلسه نظام مهندسی در نمایند در غیر اینصورت تخلف محسوب شده و به شورای
تخلف گسترده در انتخابات........

به گزارش تابناک ، به در واقع دو تخلف بزرگ ـ به عمد یا سهوی ـ در انتخابات نظام مهندسی
خلاصه گزارش جلسه نظام مهندسی در مورخ 93/4/5

خلاصه گزارش جلسه نظام مهندسی وقوع تخلف به سازمان نظام مهندسی یا
نظام مهندسی - قوانین و ضوابط عمرانی - آیین نامه ها

نظام مهندسی در صورت تخلف از مفاد پروانه، ناظر موظف به گزارش تخلف به مرجع صدور پروانه
سازمان نظام مهندسي در واكنش به گزارش همشهري تأكيد كرد

سازمان نظام مهندسي در واكنش به گزارش نظام مهندسی و کنترل رعایت آن تخلف از
آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مشاهده تخلف باید گزارش پایان هر و اقدام به سازمان نظام مهندسی
برچسب :