کلمات متضاد و مترادف عربی 2 عمومی

بسمه تعالی

 

کلمات مترادف عربی 2 تجربی و ریاضی

درس 9 - 6

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

حَصَلَ= کَسَبَ= به دست آورد

نحو= الی= به سوی

بِلاد= مدائن= سرزمین ها

سَمِحَ= أذِن= اجازه داد

شاهد= رأی= نظر= مشاهده کرد

الشرّ=  السوء= بدی

اختبر= امتحن= آزمایش کرد

شرک= کفر= بی ایمانی

إجتهد= حاوَل= تلاش کرد

سبیل= طریق= صراط= راه

بَعَثَ= ارسَلَ= فرستاد

المُساعده= النجده= کمک

صغار= اطفال= فرزندان

زخرف= زینه= زر و زیور دنیا

الشدّه= الحرج= سختی

نصر= ظفر= پیروزی

نَجَحَ =ظَفَرَ =پیروز شد

القلاع= الحصون= قلعه ها

النّاجح =الفائز =پیروز

تأَمَّلَ= تَفَکَّرَ= تفکر کرد

الیوم التالی= غداً= فردا

التعب= العسر=الکدّ = الصعوبة = سختی

الخلیفه= الوالی= حاکم

أکَلَ= تناول= خورد

عرف= عَلِمَ= شناخت

جدیدٌ= غض= تازه

الجزیل= الکثیر= زیاد

آباء= اجداد= پدران

الفقراء= المساکین= نیازمندان

سَکَتَ= نَصَت = سکوت کرد

الرغبه= حبّ= دوست داشتن

اللقاء= وصول= رسیدن

القتال= الجهاد= جنگ

هیّن= سهل= آسان

فقدان= ضیّاع= نبود

تکلّم= تحدّث= صحبت نمود

أکرم= احترم= احترام کرد

قدوه= اسوه= الگو

الرّفاه= الرّاحه= راحتی

هبوط= نزول= پائین آمدن

 

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدؤوب= الصامد= پایدار

هوّن= سهَّل= آسان نمود

المصاعب= المشاکل= مشکلات

کدحٌ= عناءٌ= رنج

کائنات= موجودات= موجودات زنده

الضوء= النور= روشنائی

الکبار= العظماء= بزرگان

ذوسعه= غنی= بی نیاز

لاتقنطوا= لا تیأسوا= نا امید نشوید

البرّ= الاحسان= نیکی

المعاصی= الذنوب= گناهان

حاول= سعی= تلاش کرد

انتصر= نحج= فاز = موفق شد

قضی= مرّ= گذشت

اِبتَسَمَ= ضَحِکَ= خندید

الثواب= الجزاء= پاداش

ألبؤس= الفقر= تنگدستی

الجاه= المقام= مقام

انتفع= استفاد= بهره برد

السلب= النهب= غارت

ابتعد= اجتنَب= دور کرد

أرشد= أهدی= راهنمائی کرد

احضر= وفَّر= آماده کرد

الانتفاع= الاستفاده= استفاده

بهیج= جمیل= زیبا

ذات= صاحب= صاحب

أهمل = قَصَّرَ = کوتاهی کرد

بسمه تعالی

 

کلمات متضاد عربی 2 تجربی و ریاضی

درس 9 - 6

 

 ۱

۲

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

 

نهض≠ جلس← برخاست ≠ نشست

ذهب ≠ جاء ← رفت≠ آمد

کثیر ≠ قلیل ← زیاد≠ کم

البؤسا≠ الاغنیاء ← فقیران≠ ثروتمندان

دفع ≠ أخذ ← داد≠ گرفت

دخل ≠ خرج ← داخل شد≠ خارج شد

شر ≠ خیر ← سیئه ≠ حسنه

صعد ≠ نزل ← بالا برد ≠ نازل کرد

العزّه ≠ الذلّه ← عزت ≠ ذلت

انتصر، فاز ≠ فشل ← پیروز شد ≠ شکست خورد

حیاه ≠ موت ← زنده ≠ مرده

محیی ≠ ممیت ← زنده کننده ≠ کشنده

البرّ ≠ الشر ← نیکی ≠ بدی

النهار ≠ اللیل ← روز ≠ شب

سریره ≠ علانیه ← آشکار ≠ نهان

زینک ≠ شینک ← زینت ≠ بدی

نسی  ≠ تذکّر فراموش کرد ≠ به یاد آورد

ابتعد ≠ اقتَرب ← دور شد ≠ نزدیک شد

صغیر ≠ کبیر ← کوچک ≠ بزرگ

الصیف ≠ الشتاء ← تابستان ≠ زمستان

حَزنَ ≠ فَرَحَ ← ناراحت شد ≠ خوشحال شد

ذوسعه ≠ مسکین ← توانا ≠ نیازمند

الیوم ≠ غداً ← امروز ≠ فردا

الکسل ≠ المجتهد، الساعی ← تنبل ≠ تلاشگر

سأل ≠ أجاب ← سؤال کرد ≠ جواب داد

مراره ≠ حلاوه ← تلخی ≠شیرینی

السکوت ≠ الضوضاء ← سکوت ≠ شلوغی

المعصیه ≠ الطاعته ← گناه ≠ فرمانبری

قبیح ≠ جمیل ← زشت ≠ زیبا

هیّن ≠ صعب ← آسان نمود ≠ سخت کرد

بعید ≠ قریب ← دور ≠ نزدیک

مفتوح ≠ مغلّق ← باز ≠ بسته

ولیّ ≠ عَزَلَ ← مقام داد ≠ عزل نمود

الرّشد ≠ الغی ← خوشبختی ≠ گمراهی

قطع ≠ وصل ← قطع کرد ≠ وصل کرد

بارد ≠ حار ← سرد ≠ گرم

طمع ≠ قناعه ← خسیسی ≠ قناعت

السّریره≠ العلانیه ← راز ≠ آشکار

هدی، أرشد ≠ أضَلَّ ← ارشاد کرد ≠ گمراه کرد

سعید ≠ شقّی ← خوشبخت ≠ بدبخت

 

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدل ≠ الظلم ← عدالت ≠ ظلم

العقل ≠ الجهل ← عقل ≠ نادانی

الوجیزه ≠ مفصّل ← کوتاه و مختصر ≠ طولانی

النوم ≠ سَهِرَه ← خواب ≠ بیداری

السارّه ≠ محزون ← شاد ≠ ناراحت

التشاؤم ≠ تفاؤل ← بدبینی ≠ خوش بینی

الرشاد ≠ الضلال ← هدایت ≠ گمراهی

العدو ≠ صدیق ← دشمن ≠ دوست

السعاده ≠ الشقاوه ← خوشبختی ≠ بدبختی

العدیده ≠ القلیله ← بی شمار ≠ کم

الکدح ≠ الراحه ← رنج ≠ راحتی

الشباب ≠ الشیوخ ← جوانان ≠ پیران

ابتسم ≠ بکی ← خندید ≠ گریه کرد

مؤمنون ≠ کافرون ← مؤمنان ≠ کافران

یفنی ≠ بیقی ← نابود می شود ≠ باقی می ماند

الضوء ≠ الظلمه ← نور ≠ تاریکی

الجدید ≠ القدیم ← جدید ≠ قدیم

القصیر ≠ الطویل ← کوتاه ≠ بلند

المغفِّل ≠ العالم ← نادان ≠ دانا

غضب ≠ فرح ← خشمگین شد ≠ خوشحال شد

حَرَّمَ ≠ اَحَلَّ ← حرام کرد ≠ حلال کرد

الخیر ≠ الشر ← خیر ≠ شر

الدنیوی ≠ الاخروی ← دنیایی ≠ آخرتی

الختام ≠ البدایه ← پایان ≠ شروع

أتی ≠ ذهب بـ ← آورد ≠ برد

 


مطالب مشابه :


مترادف کلمات

ادبیات فارسی - مترادف کلمات - آموزش.تمرینات.سوالات ادبیات
کلمات مترادف و متضاد

آموزگار - کلمات مترادف و متضاد - فرهنگی آموزشی درس اول. معني. متضاد. معني. متراد ف. مرگ # زندگي
کلمات مترادف و متضاد کتاب عربی(3) علوم انسانی

منشور عربی - کلمات مترادف و متضاد کتاب عربی(3) علوم انسانی - علمی، پژوهشی، آموزشی
کلمات مترادف و متضاد

آموزگار - کلمات مترادف و متضاد - فرهنگی آموزشی جدول کلمات متضاد. ردیف. درس. کلمه. معنی
کلمات مترادف و متضاد کتاب عربی (3) ریاضی و تجربی

همه زبانها متعـلق به همه بشریتند. - کلمات مترادف و متضاد کتاب عربی (3) ریاضی و تجربی - به وبلاگ
مترادف---متضاد

مترادف---متضاد. Synonym and Antonym. کلمات مترادف : کلماتی هستند که از لحاظ شکل با یکدیگر متفاوت بوده
کلمات متضاد و مترادف عربی 2 عمومی

العربی - کلمات متضاد و مترادف عربی 2 عمومی - اطلاع رساني گروه عربي - العربی
برابر- هم معنی- مترادف

برابر- هم معنی- مترادف. گاهی همین کلمات به ظاهر هم معنی تعابیری را در ذهن ایجاد می کنند که
کلمات مترادف و متضاد

جدول کلمات مترادف عربی دوم انسانی. ردیف. درس. کلمه. مترادف. معنی 1. 1. الرؤوف. الحنون. مهربان
برچسب :