تب چنجر زیر بار


تپ چنجر هاي زير بار
 
عنوان پایان نامه : تب چنجرهای زیر بار
قالب پایان نامه : WORD
تعداد صفحات :85
قیمت : 7000 تومان
 
برای دریافت پایان نامه تب چنجرهای زیر بار با شماره 09137388596 تماس بگیرید
 
 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
1
مقدمه 2
فصل دوم: مفاهیم طراحی تپ چنجر هاي زیر بار 4
مقدمه5
1-2 تپ چنجر زیر بار مقاومتی با سرعت بالا 7
1-1-2 توالی کلید زنی8
9 ( M A,B ) 1-1-1-2 کنتاکت هاي اصلی
9 (MS A,B) 2-1-1-2 کنتاکتهاي کلید زنی اصلی
9 (T a ,b) 3-1-1-2 کنتاکتهاي انتقالی
2-1-2 شرایط کاري کنتاکتهاي انتقالی و اصلی 10
1-2-1-2 عملکرد سیکل پرچم معمولی براي کلید برگرداننده10
2-2-1-2 عملکرد سیکل پرچم معمولی براي کلید انتخاب کننده 13
3-2-1-2 عملکرد سیکل پرچم سه گوش متقارن براي کلید برگرداننده 14
4-2-1-2 عملکرد سیکل پرچم سه گوش نا متقارن براي کلید انتخاب کننده 15
5-2-1-2 عملکرد سیکل چند مقاومتی براي کلید بازگرداننده 17
2-2 تپ چنجر زیر بار از نوع راکتوري 19
1-2-2 ترتیب کلیدزنی 21
21 (TFS A,B) ( 1-1-2-2 کلید قوس(کلید انتقال
21 (ATS A,B ) 2-1-2-2 کلید تپ قوس
22 (BYC A,B) 3-1-2-2 کنتاکتهاي خارج کننده از مدار
4-1-2-2 تپ چنجر زیر بار با کنتاکتهاي قوس و انتخاب کننده تپ 22
5-1-2-2 تپ چنجر زیر بار با کلید تپ قوس 23
6-1-2-2 تپ چنجر زیر بار با قطع کننده خلاء 24
شرایط کاري کنتاکتهاي کلید زنی 26
2-2-2 تپ چنجر زیر بار با کلید قوس و انتخاب کننده تپ 26
1-2-2-2 تپ چنجر زیر بار با کلید تپ قوس 27
2-2-2-2 تپ چنجرزیر بار با قطع کننده خلاء 28
ب
3-2 انتخاب کننده تپ 30
1-3-2 انتخاب کننده هاي تپ در تپ چنجرهاي زیربار داخل تانک 30
2-3-2 انتخاب کننده هاي تپ درتپ چنجرهاي زیر بر مجزا 31
فصل سوم : مدارات ترانسفورماتورهاي تنظیم ولتاژ داراي تپ چنجرزیر بار 33
1-3 اصول تنظیم ولتاژ 34
2-3 مدارات تنظیم ولتاژ در نوترال 35
3-3 مدارات تنظیم ولتاژ در سیم پیچهاي با اتصال مثلث 36
فصل چهارم : ا نتخاب تپ چنجرهاي زیر بار 37
مقدمه 38
1-4 سطوح عایقی 38
2-4 جریان گذرنده نامی 39
3-4 جریان اضافه بار 40
4-4 جریان اتصال کوتاه 40
5-4 ظرفیت قطع 40
6-4 تعداد موقعیت هاي تپ 40
7-4 مسائل تخلیه باانتخاب کننده هاي تغییر وضعیت 42
8-4 عمرمکانیکی 42
9-4 مکانیزم مورتور درایو 43
10-4 آزمایشات خلاء وفشار 43
11-4 شرایط دماي کم 43
12-4 عملکرد پیوسته 44
13-4 سطوح عایقی 44
1-13-4 سیستم عایقی درونی و بیرونی 44
2-13-4 تنشهاي ولتاژ بر عایق داخلی تپ چنجر زیر بار حین آزمایش ضربه ترانسفورماتور47
3-13-4 فواصل عایقی داخلی در انتخاب کننده تپ با طرحهاي مختلف 48
4-13-4 فاصله عایقی درونی درکلید برگرداننده 49
14-4 ظرفیت کلیدزنی 49
50 (I u یا I max ) 1-14-4 جریان گذرنده نامی
50 (I u m) 2-14-4 ماکزیمم جریان گذرنده نامی
3-14-4 ضریب توان 50
1-3-14-4 اصول کلیدزنی مقاومتی 51
ت
2-3-14-4 اصول کلیدزنی راکتوري 51
3-3-14-4 اضافه بار مجاز تپ چنجرهاي زیر بار در ترانسفورماتورهاي قدرت با عایق روغنی.... 51
15-4 بارگیري دوره اي 52
1-15-4 بارگیر دوره اي عادي 52
2-15-4 بارگیري دوره اي ضروري طولانی مدت 53
16-4 بارگیري ضروري کوتاه مدت 53
17-4 بارگیري پیوسته طبیعی 54
18-4 طرح مقاومت انتقالی 54
19-4 بهبود جریان گذرنده با اتصالات موازي 57
20-4 کلیدهاي برگرداننده موازي با تقسیم کننده جریان اجباري 57
21-4 تپ چنجر زیر بارهاي مجزاي متصل شده بصورت موازي 58
22-4 اتصال پتانسیل سیم پیچ تپ 58
23-4 محاسبه ولتاژ بازیافتی و جریان سوئیچ شده 59
24-4 روشهاي غلبه بر مسئله ولتاژ بازیافتی 60
25-4 کنترل خازنی 61
26-4 مقاومتهاي کنترلی 61
فصل پنجم : کاربردهاي خاص تپ چنجرهاي زیر بار
1 طرحهاي خاص تپ چنجرهاي زیر بار 63 -5
1-1-5 تپ چنجرهاي زیربار براي کاربردهاي خطی 64
2-1-5 تپ چنجر زیر بار با انتخاب کننده تغییر وضعیت مثلث  ستاره 65
3-1-5 آرایش سیم پیچی تپ درشت/ ظریف چندگانه 68
4-1-5 آرایش هاي سیم پیچ تپ با حلقه هاي با یاس 69
2-5 ترانسفورماتورهاي جابجا کننده فاز با تپ چنجر 71
1-2-5 طراحهاي تک هسته 72
2-2-2 طرحهاي هسته دوگانه 7
1-2-2-5 مدارات 74
75 hvdc 3-5 ترانسفورماتورهاي مبدل
4-5 راکتورها با تپ چنجرهاي زیربار 78
1-4-5 ملاحظات اساسی درباره تنش هاي قطع 80
چکیده
تپ چنجر زیر بار , یک وسیله ضروري براي تنظیم ولتاژ ترانسفور ماتورهاي قدرت در شبکه هاي
الکتریکی است . اهمیت استفاده از تپ چنجر زیر بار به طورپیوسته در طول سالها افزایش یافته
است . امروزه تقریبا تمامی ترانسفورماتور هاي نیروگاهی و ترانسفورماتورهاي قدر ت با تپ
چنجرهاي زیر بار مجهز شده اند . امروزه نه فقط در کشورهاي صنعتی بلکه در دیگر کشورهاي در
حال توسعه , تقاضا براي ترانسفورماتورهاي داراي تنظیم ولتاژ افزایش یافته است . بطور کلی
میتوان گفت که با افزایش چگالی بار و اشعابات شبکه هاي قدرت , نیاز به استفااده از
ترانسفورماتورهاي داراي تنظیم ولتاژ افزایش می یابد.
این تحقیق در فصلهاي اول تا دوم تکنیکهاي اساسی و ضروري تپ چنجر زیر بار را شرح میدهد
که براي کلید بازگرداننده وانتخاب کننده تپ به طور جداگانه بیان شده اند .
در فصل سوم به طور وسیعی چشم اندازهایی را که هنگام انتخاب یک تپ چنجر زیر بار باید در
نظر گرفته شود , بررسی میکند .
فصل چهارم به کاربرد هاي خاص تپ چنجر هاي زیر بار مربوط میشود
برچسبها : دانلود پایان نامه برق ، دانلود پایان نامه تب چنجر ، پروژه تب چنجرهای زیر بار ، تب چنجر زیر بار ، پایان نامه عکس العمل تب چنجر زیر بار ، تب چنجر چیست ، همه چیز راجع به تب چبنجر ، اهمیت استفاده از تپ چنجر زیر بار ، تکنیکهاي اساسی و ضروري تپ چنجر ، کاربرد هاي خاص تپ چنجر هاي زیر بار، دانلود پایان نامه برق ، دانلود پایان نامه تب چنجر ، پروژه تب چنجرهای زیر بار ، تب چنجر زیر بار ، پایان نامه عکس العمل تب چنجر زیر بار ، تب چنجر چیست ، همه چیز راجع به تب چبنجر ، اهمیت استفاده از تپ چنجر زیر بار ، تکنیکهاي اساسی و ضروري تپ چنجر ، کاربرد هاي خاص تپ چنجر هاي زیر بار،
دانلود پایان نامه برق ، دانلود پایان نامه تب چنجر ، پروژه تب چنجرهای زیر بار ، تب چنجر زیر بار ، پایان نامه عکس العمل تب چنجر زیر بار ، تب چنجر چیست ، همه چیز راجع به تب چبنجر ، اهمیت استفاده از تپ چنجر زیر بار ، تکنیکهاي اساسی و ضروري تپ چنجر ، کاربرد هاي خاص تپ چنجر هاي زیر بار،
دانلود پایان نامه برق ، دانلود پایان نامه تب چنجر ، پروژه تب چنجرهای زیر بار ، تب چنجر زیر بار ، پایان نامه عکس العمل تب چنجر زیر بار ، تب چنجر چیست ، همه چیز راجع به تب چبنجر ، اهمیت استفاده از تپ چنجر زیر بار ، تکنیکهاي اساسی و ضروري تپ چنجر ، کاربرد هاي خاص تپ چنجر هاي زیر بار،
دانلود پایان نامه برق ، دانلود پایان نامه تب چنجر ، پروژه تب چنجرهای زیر بار ، تب چنجر زیر بار ، پایان نامه عکس العمل تب چنجر زیر بار ، تب چنجر چیست ، همه چیز راجع به تب چبنجر ، اهمیت استفاده از تپ چنجر زیر بار ، تکنیکهاي اساسی و ضروري تپ چنجر ، کاربرد هاي خاص تپ چنجر هاي زیر بار،
دانلود پایان نامه برق ، دانلود پایان نامه تب چنجر ، پروژه تب چنجرهای زیر بار ، تب چنجر زیر بار ، پایان نامه عکس العمل تب چنجر زیر بار ، تب چنجر چیست ، همه چیز راجع به تب چبنجر ، اهمیت استفاده از تپ چنجر زیر بار ، تکنیکهاي اساسی و ضروري تپ چنجر ، کاربرد هاي خاص تپ چنجر هاي زیر بار،
 


مطالب مشابه :


پروژه رشته عمران: سازه های بتنی

پروژه رشته عمران: ها،تحقیقات،گزارشات کارآموزی و کارآفرینی مربوط به رشته برق و
کارآفرینی و خلاقیت در رشته عمران

کارآفرینی و در رشته عمران. یاد میگیرند که اگر هم پروژه ها را برایشان
تب چنجر زیر بار

کارآموزی و کارآفرینی مربوط به رشته پروژه های رشته پروژه رشته عمران:
نیروگاه خورشیدی

پایان نامه پروژه های رشته کارآموزی و کارآفرینی مربوط به رشته پروژه عمران
توربین های بادی

پایان نامه پروژه های رشته و کارآفرینی مربوط به رشته مربوط به رشته برق و عمران
رله پیلوت

پایان نامه پروژه های رشته و کارآفرینی مربوط به رشته مربوط به رشته برق و عمران
رله های حفاظتی

پایان نامه پروژه های رشته و کارآفرینی مربوط به رشته مربوط به رشته برق و عمران
حفاظت سیستم های قدرت

کارآموزی و کارآفرینی مربوط به رشته پروژه های رشته پروژه رشته عمران:
ایمنی

پایان نامه پروژه های رشته و کارآفرینی مربوط به رشته مربوط به رشته برق و عمران
تولید پراکنده انرژی

کارآموزی و کارآفرینی مربوط به رشته پروژه های رشته پروژه رشته عمران:
برچسب :