فضيلت درود خواندن بر حضرت محمد مصطفي«ص»

درود شريف در واقع دعاي بسيارعالي وبا شرفي به درگاه الله متعال است كه به منظوراظهار وابستگي ايماني و  وفاداري ما مسلمانان،با ذات اقدس رسول الله«ص» درحق وي ميشود،واقعيت اينست كه بعد از الله«ج»، رسول الله«ص»بر ما مسـلـمانان بزرگترين احسان وخدمت را نمودند<آنحضرت«ص» سخت ترين مصائب ومشكلات روزگار را متحمل كرده وهدايت خداوندي را به ما بندگان رسانيده است،اگراين همه تكاليف را مبارك«ص» نميكشيدند نور دين وايمان برما نميرسيد وما درتاريكي هاي كفروشرك اُفتاده مي بوديم وبعد ازمرگ هم براي ابدا در دوزخ ميرفتيم> بخاطراينكه بزرگترين نعمت اين جهان، دولت دين و ايمان است وآنرا به طفيل سردار دوعالم حضرت محمدمصطفي«ص»  بدست آورده ايم، لهذا آنحضرت«ص»بعد از  خداوند«ج»بزرگترين احسان گذارماست. ولي ما مسلمانان قادربه مكافات وجبران اين همه نيكي ها واحسانات آنحضرت«ص» نيستيم اما حداكثركاري كه ما مسلمانان ميتوانيم بكنيم اينست كه از الله«ج» براي آنحضرت«ص» دعا بخواهيم و به اينگونه احسانمندي و شكرگذاري خويش را ثابت سازيم،شايانه ترين وبهترين دعاي بشأن آنحضرت«ص» از جانب ما مسلمين همين است كه الله«ج» آنحضرت«ص» را برحمات وبركات خاصه خود بنوازد ودرجات وي را بلند وبلندتربگرداند، از ديدگاه دين مبين اسلام اينگونه دعا را درود گويند. در قرآن مجيد پروردگار عالم بصراحت تمام به ما مسلمانان حكـــم فرموده است كه[ قرآنكريم سوره احزاب آيه ٥٥ ]ترجمه : بي شك الله«ج» وفرشتگان اوبرپيامبر«ص»رحمت ميفرستند،اي مسلمانان شما نيزبراو درود بفرستيد وسلام عرض نماييد« سلام شايسته ونيكو ». توجه : در اين آيه كريمه اولاً بيان شده است كه الله«ج»بذات خود، پيامبر خود را اكرام ميفرمايند وبراو رحمت وشفقت مينمايد و ثانياَ فرشتگان الله«ج»نيز آنحضرت«ص»را تعظيم وتكريم ميكنند واز پروردگارعالم براي آنحضرت«ص»رحمت ميطلبند وثالثاً بما اهل ايمان ومسلمين فرمان داده شده است كه شما نيز براي آنحضرت«ص» نزول رحمتهاي الهي را استدعا و طلب نماييد وبر وي سلام بفرستيد. بدون ترديد اين يك امتياز بزرگ و فضيلت والاي درود شريف است و از خصوصيتهاي« مقام محبوبيت » رسول مكرم اسلام حضرت محمد مجتبي «ص» ميباشد.   

در لابلاي كُتب حديث« صحيح البخاري ،صحيح المسلم ... » احاديث زيادي درمورد فضايل خواندن درود شريف از زبان نازنين خود پيامبر«ص»وارد شده است ولي ما در اين رساله به طور نمونه به چند حديث در مورد فضايل درود شريف اِكتفاء ميكنيم.

حديــث اول : هر كس كه يكبار بر من درود بفرستد، الله«ج»ده بار براو رحمت نازل ميفرمايد « ده نيكي به نامه اعمال او اضافه ميكند».   « رواه مسلم »

حديــث دوم : بسياري از فرشتگان الله«ج»اند كه روزانه و شبانه وظيفه شان اينست كه روي زمين بگردند وسير و سياحت كنند و درود و سلام  هر يك از امـــتي هانم« مسلمانان » را كه بر من ميفرستند به من برسانند.  « رواه النسائي »

حديـث سوم : نزديك ترين كس به من در روز قيامت شخصي خواهد بود كه بيشتر از همه در دنيا برايم درود بفرستد.       « رواه الترمذي »     

حديث چارم : بسيار بخيل است آنكس كه نزد او نام من ذكر شود و او بر من درود نفرستد.       

« رواه الترمذي »     

حديث پنجم : بيني آنشخص خاك آلود باد « ذليل و خوار باد » كه نزدش ذكر نام من شود و او بر من درود نفرستد.  « رواه الترمذي »

حديث ششم: دعاي فرد مسلمان ميان آسمان و زمين معلق ميماند و بالا نميرود تا وقتيكه برمن« رسول مكرم اسلام حضرت محمد«ص»»دورد نفرستد. « رواه الترمذي » .

بهر حال درود و سلام فرستادن به رسول مقبول اسلام حضرت محمد مصطفي«ص»حق نهايت عظيم آنحضرت«ص» برما وبالاترين درجه سعادت و نيكبختي وذريعه حصول رحمات وبركات بي شمار الهي در دنيا وآخرت براي ماست. بعضي از اصحاب جليل القدر از پيامبر«ص»سوال نمودند اي رسول خدا«ص» ما چگونه برشما درود بفرستيم؟ آنگاه مبارك«ص» در جواب شان « درود ابراهيمي را كه ما مسلمانان اكنون در نمازها ميخوانيم براي شان آموزاندند »

« اَللِّٰهُمِّ صَلِّ عَلٰي مُحَمِّدٍ ِّ...      و     اَللِّٰهُمِّ بَارِك عَلٰي مُحَمِّدٍ...    » .

توجه: بر ما مسلمانان ضروريــــــست كه هرگاهي اسم مبارك آنحضرت«ص»را به زبان ميگيريم و يا ذكر مبارك«ص»را از زبان ديگر مسلماني ميشنويم بر مبارك«ص»  درودشريف بخوانيم ويا اينكه درچنين موقع«صلي الله عليه وسلم» بگوييم تا اينكه ما نيز از فضايل درود شريف بهرمند شوييم.

 مَرجع: كـُتب « اسلام چيست » و « معارف الحديث- جلد ٣ »


---------------------------------------------------

شرایط نماز
مسله ۱ : قبل از آغاز باید شرایط ذیل را رعایت نمود و آن اینکه اگر شخصی وضو ندارد باید وضو گیرد  اگر نياز به غسل دارد ، بايد غسل كند ، اگر بر بدن يا لباسش نجاستي چسپيده ، بايد آنرا پاك كند . مكاني كه نماز ميخواند نيز بايد پاك گردد . علاوه بر صورت و دو كف دست  و دو پا ، بايد از سر تا قدم تمامي بدن را بپوشد . و روي به قبله آورد و نمازي را كه خواند نيت كند يعني در دل اراده داشته باشد كه من اين نماز را ميخوانم  و بعد  از دخول وقت ، نماز بخواند . آنچه  بالا بيان شد همه شرايط نمازند ،  اگر يكي  از آنها ترك شود  ، نماز جايز نميگردد .

مسله ۲ : اگر زني چنان لباس نازكي بپوشد كه زيرش ظاهر گردد ، با آن لباس نماز خواندن جايز نيست .

مسله ۳ : اگر هنگام خواندن نماز يك چهارم ساق ، ران يا بازوي زني به  اندازه اي كه بتواند سه بار به آهستگي ( سبحان الله )  گويد ظاهر شود نمازش جايز نميگردد .  اگر اين اندازه طولاني نشد بلكه بمحض ظاهر شدن فورآ   آن را  پوشيد ، نماز فاسد نميگردد .

و هر جائي از بدن كه پوشيدنش واجب است مانند : گوش ، سر ، موهاي سر ، شكم ، گردن و پستان اگر يك چهارمش ظاهر شود نماز جايز نميگردد .

مسله ۴ : اگر تمام سر دختري  نا بالغ در نماز ظاهر گردد ، باز هم نمازش جايز است

مسله ۵ : اگر بدن يا لباس شخصي مقداري آلوده به نجاست باشد و جهت پاك كردن آن ،  آب ميسر نباشد ، نماز خواندن  با نجاست درست است .

مسله ۶ : اگر تمام لباس شخصي يا بيشتر از ۴/۳ آن آلوده به نجاست باشد ، صاحب آن لباس اختيار دارد كه  همراه  با چنين لباس يا بحالت برهنگي نماز بخواند .  البته اگر با لباس نجس نماز بخواند بهتر است و اگر ۴/۱ لباس يا بيشتر  آن پاك باشد ، بحالت برهنگي نماز خواندن جايز نيست ؛بايد همان لباس نجس را پوشيده و نماز بخواند .

مسله ۷ : اگر يكي اصلآ  لباس ندارد ، بحالت برهنگي  نماز بخواند ، البته بايد جائي نماز بخواند كه كسي او را نبيند  و بهتر است  بحالت نشسته ، ركوع و سجود  را با اشاره ادا نمايد ، البته اگر شخصي بحالت قيام نماز بخواند ، باز هم درست است .

مسله ۸ : اگر شخصي در مسافرت مقداري آب با خود دارد ، البته به اندازه اي كم هستند كه اگر با آن آب ، لباس نجس خود را بشويد ، چيزي براي  وضو باقي نميماند و اگر وضو گيرد  ، لباسش بحالت نا پاكي باقي ميماند ، در اين صورت لباس نجس را شسته و جهت وضو تيمم كند .

مسله ۹ : اگر شخصي ، هنگامي نماز ظهر را خواند كه وقت ظهر به پايان  رسيده و وقت عصر داخل بود ،  نيازي به قضاي مجدد آن نماز نيست . همان نمازي كه خوانده  عض قضاي آن قرار ميگرد ؛ البته اگر قبل از وقت  بخواند ، جايز نميگردد .

مسله ۱۰ : اگر شخصي قبل از وقت ، نماز بخواند ، نمازش جايز نميباشد

مسله ۱۱ : بر زبان آودن نيت  هنگام خواندن نماز ضروري نيست  ، فقط اين اندازه كافي است كه در دل نيت داشته باشد كه نماز فرض  ظهر يا سنت ظهر  را مي خوانم . حتي اگر شخصي هنگام نماز خواندن فقط تصور نمايد كه فلان نماز را مي خوانم  باز هم كافي است . گفتن آنچه در ميان مردم  مشهور  است ،  ضروري نيست .

مسله ۱۲ : اگر شخصي خواست نيت  بر زبان آورد ، فقط اين اندازه كافي است كه بگويد نيت ميكنم  نماز فرض ظهر امروز را و سپس ( الله اكبر )  گويد ،  يا نيت  ميكنم  سنت ظهر امروز را وا اينكه بگويد : نيت كردم چهار ركعت نماز ظهر امروز روبروي  قبله و ... الزامي نيست ، كلمات فوق را بر زبان آورد يا نيارود ، فرقي نميكند .

مسله ۱۳ : اگر شخصي در دل نيت داشت كه نماز ظهر را بخواند ، البته چون  نيت بر زبان آورد ، بجاي ظهر اشتباهآ  عصر از زبانش بيرون آمد باز هم نمازش صحيح است .

مسله ۱۴ : اگر اشتباهآ  بجاي چهار ركعت شش يا سه ركعت بر زبان آمد ،  باز  هم صحيح است .

مسله ۱۵ : اگر چندين نماز از كسي قضا شود و بخواهد قضاي آنها را  بخواند ، فقط اين آندازه كافي است كه در دل تصور كند كه مثلآ قضاي نماز ظهر را ميخوانم ، اگر نيت كند كه قضاي نماز ميخوانم و مشخص ننمايد كه نماز صبح است  يا ظهر و غيره  نمازش درست نيست . بايد مجددآ  قضاي آن نماز  را بخواند .

مسله ۱۶ :  اگر  نماز هاي چند روز شخصي قضا شدند ، بايد هنگام قضا آنها ،  روز و تاريخ را كاملآ مشخص نمايد ، طوري مثال آگر نماز شنبه ، يك شنبه  ، دوشنبه و سه شنبه ، يكي قضا شد ، فقط اين اندازه نيت كردن كه نماز قضا شده  صبح را  ميخوانم  درست  نيست ، بلكه هنگام قضاي آنها چنين نيت كند كه نماز قضا شده صبح شنبه را ميخوانم  و  هنگام  قضاي نماز ظهر بگويد : نماز قضا شده ظهر شنبه را ميخوانم ، چون نماز هاي  روز شنبه به پايان  رسيدند ، قضاي نمازهاي روز يكشنبه را بهمين منوال بخواند  اگر نماز هاي چندين سال يا چندين ماه  قضا شده بودند ، سال و ماه را نيز مشخص نمايد ، مثلآ  بگويد : قضاي نماز صبح فلان سال ، فلان  ماه و فلان  تاريخ را ميخوانم .  بدون چنين نيت كردن قضاي نماز درست نميباشد .

مسله ۱۷ : اگر شخصي روز ، ماه و سال را بخاطر ندارد هنگام قضاي آنها ع چنين نيت كند كه اولين نماز قضا شده صبح ، يا اولين  نماز قضا شده  ظهر را ميخوانم . و همان  اندازه نماز بخواند كه يقين كامل داشته باشد كه  تمام نماز هاي قضا شده  را خوانده چون مطمئن  شده ، آنوقت نماز خواندن را ترك نمايد.

مسله ۱۸ :  هنگام خواندن نماز هاي سنت ، نفل   و تراويح  اگر فقط نيت نماز را كند باز هم كافي است ، البته اگر هنگام . خواندن نماز تراويح نيت سنت  تراويح را كند احتياطآ بهتر است .

برخي گناهان كبيره

۱. با خدا شرك كردن .

۲. خون ناحق ريختن .

۳ : مادر و پدر را آزردن .

۴ : زنا كردن .

۵ : اموال يتيمان را خوردن  مانند برخي زنان كه بعد از مردن شوهر تمام مالش را تصرف نموده و حق بچه هاي كوچك را پايما ميكنند .

۶ : دختران را از ميراث محروم كردن .

۷ : ظلم كردن .

۸  : به كوچكترين شك و تصور تهمت زنا زدن .

۹ :  كسي را پشت سرش به بدي ياد كردن

۱۰ : از رحمت خداوند متعال نا اميد شدن .

۱۱ : به وعده هاي خويش عمل نكردن .

۱۲ :  خيانت كردن در امانت .

۱۳ :  تركت فرض مانند :  نماز ، روزه ، حج ، و زكات .

۱۴ : خواندن قرآن مجيد و فراموش كردنش .

۱۵ :  دورغ گفتن ، بالخصوص به دورغ  سوگند خوردن .

۱۶ : به نام غير الله سوگند خوردن  يا چنين سوگند خوردن كه هنگام مردن كلمه شهادت نصيبم نشود ، بدون ايمان بميرم .

۱۷ : سجده غير  الله كردن .

۱۸ : بدون عذر شرعي نماز را قضا كردن .

۱۹ :  صدا زدن مسلماني به  يا كافر ، بي ايمان ، خدا زده  ،  دشمن خدا و غيره .

۲۰ : گوش كردن گله و شكوه شخصي نسبت به شخصي ديگر .

۲۱ : دزدي كردن .

۲۲ : سود و ربا خوردن .

۲۳ : از گراني چيزها خوشحال شدن .

۲۴ : بعد از طي شدن قيمت به طور ظلم كم كردن آن .

۲۵ : به تنهايي نشستن پيش نامحرم .

۲۶ : قمار بازي كردن .

۲۷ : پسنديدن رسوم كفار .

۲۸ : عيب جويي در غذا .

۲۹ : نگاه كردن رقص .

۳۰ : گوش كردن مزمار و ديگر آلات موسيقي .

۳۱ : با وجود قدرت ، نصيحت نكردن .

۳۲ :  شخصي را مورد تمسخر قرار دادن و اورا هتك خرمت و شرمنده نمودن .

۳۳ : نسبت به ديگران عيب جويي نمودن .

السلام و عليكم  مسلمانان جهان و كشور افغانستان اميد وار هستم كه براي ما دعا نمائيد كه ايمان ما قوي گردد دعا ي شما قوت ماست .


مطالب مشابه :


110 حديث زيبا از پيامبر اكرم

درباره ی زندگی - 110 حديث زيبا از پيامبر اكرم - زندگي سخت نيست ما سختش ميكنيم
آثار دروغگويي» از نگاه امام حسن عسكري(ع)

وقتي خواست دزدي كند، با خود گفت: حديث نت حديث روز حديث نگار قرآن كريم شهيد محمد حسين تسخيري
احادیث درباره صبر

گمان نكنم چنين باشد كه می ‏گوييد كه ابن يامين دزدى كرده گرفتار شده) چهل حديث
فضيلت درود خواندن بر حضرت محمد مصطفي«ص»

» احاديث زيادي درمورد فضايل خواندن درود شريف از زبان نازنين خود حديث ششم: دزدي كردن .
آثار گناه در دنيا و آخرت

باب تحت عنوان «باب‌الكبائر» به اين موضوع اختصاص يافته كه داراي 24 حديث و دزدي و افساد و
همه چیز درباره زکات (1)

در حديث ديگرى از تا آنجا مهم است كه اگر گرسنه‏اى نان مردم را سرقت كرد، به عنوان دزدى
روايات کوتاه درمورد نماز:

روايات کوتاه درمورد شخصي براي دزدي به خانه اي پا نهاده بود و در تاريک شب در حياط منزل
سخنان آیت الله بهجت(ره) درمورد امام خمینی(ره)

(ره) درمورد مزرعه ها و مغازه ها و از انفجارات كور در كوچه ها و خيابانها تا دزدي حديث
برچسب :