گزارش کار نقشه برداري

گزارش كار پروفيل طولي

هدف : رسم پروفيل طولي مسير

نوع عمليات : ترازيابي شعاعي

وسايل مورد نياز :

1- دوربين نيوو (به همراه سه پايه )                                                      

 2- شاخص

3- متر                                

 4- ميخ چوبي

ترازيابي چند نقطه پراكنده يا ترازيابي شعاعي ؛

در بيشتر كارهاي ترازيابي مانند شبكه بندي و يا تهيه پروفيل طولي و عرضي با يك مرتبه استقرار دوربين ممكن است ارتفاع چند نقطه ديگر مشخص مي شود. در اين ترازيابي معمولاً از يك نقطه اي كه ارتفاعش معلوم است با قرائت عقب شروع مي شود و اولين قرائت را قرائت عقب و آخرين را قرائت جلو و بقيه قرائتهاي بين اين دو را مياني مي گويند.

هدف از رسم پروفيل طولي مسير؛

براي نمايش پستي و بلندي زمين در طول يك امتداد مانند مسير راه يا مسيركانال بر روي نقشه صفحه قائم فرضي بر امتداد مسير عبور مي دهند (به عبارت ديگر بر امتداد مورد نظر برشي فرضي به زمين داده مي شود) اگر تصوير نيم رخ اين برش را با مقياس مشخصي بر روي صفحه كاغذ رسم كنيم تصوير مزبور كه حاوي پستي و بلندي است به پروفيل مرسوم است.

 

براي رسم پروفيل طولي مسير مراحل زير صورت گرفته :

1.     ميخ كوبي :

 مسير مورد نظر براي تهيه پروفيل بايستي توسط ميخ كوبي مشخص شود فاصله ميخ ها از هم تابعي از دقت عمل و فرم ظاهري زمين است . محلولهاي تغييرشيب اجبارارياً بايد ميخ كوبي شود.

 

2.     تنظيم جدول ميخ كوبي :

بايستي هم زمان با عمل ميخ كوبي جدولي تنظيم كرد كه در آن شماره ميخ ، فاصله ميخ ها از هم و نيز فاصله ميخ ها از نقطه شروع منظور شده باشد. لازم به ذكر است كه شماره هر ميخ علاوه بر درج در جدول بر روي ميخ ها نيز بايد ثبت شود. به عمليات ترازيابي در رسم پروفيل ، پروفيل برداري مي گويند.

در اين ترازيابي قرائت از نقطه اي كه داراي ارتفاع معلوم است شروع شده ( ارتفاع اين نقطه يا اختياري است يا در سيستم كشوري است).

3 انجام عمليات ترازيابي

بعد از ميخ كوبي مسير، دوربين را در نقطه اي مستقر مي كنيم  تا از آن نقطه بشود ارتفاع چند نقطه ميخكوبي شده را با دقت خوب قرائت كرد ، بعد از تراز دوربين شاخص را در نقطه ابتدا يي قرار داده و با دوربين به آن نقطه قراول روي كرده و عدد تار بالا را روي شاخص قرائت مي كنيم و آن عدد را به عنوان قرائت عقب نقطه ابتدا (B.S) در نظر مي گيريم ، سپس به نقطه دومي قراول روي ميكنيم و عدد مربوط به آن را قرائت كرده و به عنوان قرائت مياني آن نقطه(IN.S)  در نظر ميگيريم ، اين كار را تا نقطه اي كه بتوان  در مسير قرائت كرد ادامه مي دهيم.قرائت آخرين نقطه اي كه توانستيم در اين ايستگاه گذاري بخوانيم به عنوان قرائت عقب آن نقطه در نظر ميگيريم ودوربين را جابجا كرده و در جايي مستقر مي كنيم تا هم آخرين نقطه قرائت شده و هم چندين نقطه ديگر در مسير كه قراول روي نشده اند را بتوان  قرائت كرد ، پس از استقرا دوربين در ايستگاه دوم به آخرين نقطه اي كه از ايستگاه قبلي قراول روي شده بود قراول روي كرده و عدد خوانده شده را به عنوان قرائت جلو آن نقطه (F.S) در نظر ميگيريم .و همين مراحل را تا نقطه آخر ادامه ميدهيم.

اعداد خوانده شده را در برگي كه كروكي تقريبي از مسير روي آن رسم شده است  يادداشت مي كنيم.

 

مراحل دفتري ؛

1.     محاسبه جدول ترازيابي ، ارتفاع ميخ ها ، كنترل محاسبات

2.     چون تغييرات طولي خيلي بيشتر از تغييرات ارتفاعي است لذا معمولاً مقياس ارتفاعي 10 برابر مقايس طولي است.

3.     تعيين ارتفاع پروژه نقطه اول : ممكن است ارتفاع پروژه برابر ارتفاع نقطه شروع و نيز بالاتر يا پايين تر از آب باشد.

4.     انتخاب شيب پروژه : در انتخاب شيب پروژه براي راهسازي يا كانالهاي آبياري محدوديتهايي وجود دارد مثلاٌ شيب پروژه در راههاي درجه 1 نبايد از ماكسيمم 6% تجاوز كند در هر حال بايد توجه داشت كه تقريباً حجم خاك برداري و خاك ريزي تا اندازه اي با هم برابر باشند.

5.     رسم خط پروژه : پروفيل با رنگ مشكي كشيده مي شود ولي خط پروژه با رنگ قرمز.


مطالب مشابه :


نمونه فرم برداشت اطلاعات GPS , تاکئومتری , ترازیابی

مهندسی عمران راه و ساختمان - نمونه فرم برداشت اطلاعات gps , تاکئومتری , ترازیابی - ایجاد ارتقاء
ترازیابی دقیق و انواع روش های ترازیابی

ترازیابی دقیق و انواع روش های ترازیابی. براي نوشتن و محاسبةمشاهدات ترازيابي دقيق از فرم
ترازیابی (دقیق)

برای نوشتن و محاسبةمشاهدات ترازیابی دقیق از فرم مخصوص مشاهدات استفاده می شود كه از هر سری
ترازیابی با دوربین تئودولیت وN3

برای نوشتن و محاسبةمشاهدات ترازیابی دقیق از فرم مخصوص مشاهدات استفاده می شود كه از هر سری
گزارش کار نقشه برداري

بايستي توسط ميخ كوبي مشخص شود فاصله ميخ ها از هم تابعي از دقت عمل و فرم ظاهري زمين است .
آموزش ترازیابی با دوربین نقشه برداری

برای نوشتن و محاسبةمشاهدات ترازیابی دقیق از فرم مخصوص مشاهدات استفاده می شود که از هر سری
ترازیابی دقیق:

در ترازیابی دقیق قرائت مستقیم 0.1 میلیمتر و دقتی كه ما حدث می زنیم 0.01 میلیمتر می باشد .
آموزش ترازیابی با دوربین نقشه برداری

برای نوشتن و محاسبةمشاهدات ترازیابی دقیق از فرم مخصوص مشاهدات استفاده می شود که از هر سری
ترازیابی دقیق

مطالبی برای برو بچه های رشته ساختمان - ترازیابی دقیق - تعجیل در فرج امام زمان صلوات. - مطالبی
آموزش جامع نقشه برداري

ترازیابی دقیق: نمايش فرم زمين به وسيله نقاط رقوم دار در زمينهاي نسبتاً مسطح و به منظور
برچسب :