نمونه کدینگ حسابداری

نمونه کدینگ حسابداری  

 

راهنما

کل معین تفضیلی
     

کد حساب سرفصل حساب
11 داراییهای جاری
1110 موجودی نقد وبانک
111001 صندوق ریالی
111002 صندوق ارزی
111003 تنخواه گردانهای ریالی
111004 تنخواه گردانهای ارزی
111005 موجودی بانکهای ریالی
111006 موجودی بانکهای ارزی
111007 وجوه در راه
111008 موجودی واریز نامه های ارزی
   
1111 سپرده های کوتاه مدت
111102 سپرده شرکت در مناقصه ومزایده
111103 سپرده های گمرکی
111105 سپرده ضمانتنامه های بانکی
111106 سایر سپرده ها
   
1112 اسناد دریافتنی
111201 چکهای در جریان وصول
111202 اسناد در جریان وصول
111203 چکهای دریافتنی نزد صندوق
111204 اسناد دریافتنی نزد صندوق
   
1113 حسابهای دریافتنی تجاری
111301 اشخاص (حسابهای دریافتنی)
111302 شرکتها (حسابهای دریافتنی)
111305 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
111306 اسناد واخواست شده
   
1114 سایر حسابهای دریافتنی
111401 مساعده حقوق
111402 وام ضروری کارکنان
111403 وام مسکن کارکنان
111404 جاری کارکنان
111406 خسارات قابل دریافت ازبیمه
111407 مطالبات غیر تجاری از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
111409 حق العمل کاران و ترخیص کاران گمرکی
111411 سایر حسابها واسناد دریافتنی
   
1115 سرمایه گذاری های کوتاه مدت
111501 سپرده های کوتاه مدت نزدبانکها
111502 سهام سایر شرکتها
   
1116 موجودی مواد وکالا
111601 موجودی مواد اولیه
111602 موجودی قطعات و لوازم یدکی
111604 موجودی محصولات
111606 اموال موجود در انبار
111607 کرایه حمل موجودی ها
111608 کنترل خرید
111609 کالای امانی ما نزد دیگران
111611 انحراف نرخ خرید مواداولیه
111621 موجودی اقلام راکد وناباب
111622 موجودی ضایعات مواداولیه ولوازم یدکی
111623 ذخیره موجودی اقلام راکد وناباب
111624 ذخیره کاهش ارزش موجودی محصولات
111625 ذخیره کاهش ارزش موجودی مواد اولیه
111626 ذخیره کاهش ارزش موجودی قطعات وملزومات
   
1117 کار درجریان ساخت
111701 کاردرجریان ساخت
111702 انحراف نرخ کاردرجریان ابتدای دوره
   
1118 سفارشات واقلام در راه
111801 بهای اصلی سفارش
111802 هزینه های ثبت سفارش
111803 هزینه های بیمه
111804 هزینه های بانکی
111805 هزینه های گمرکی
111806 حقوق وعوارض بندری
111807 هزینه بازرسی
111808 هزینه حق العمل ترخیص
111809 هزینه حمل
111810 سایر هزینه ها
111811 هزینه قبل از گشایش اعتبار
   
1119 پیش پرداختها
111901 پیش پرداخت خرید مواد اولیه
111902 پیش پرداخت خرید اموال ماشین آلات و تجهیزات
111903 پیش پرداخت خرید قطعات و لوازم یدکی
111904 پیش پرداخت هزینه های جاری
111905 پیش پرداخت خرید خدمات
111907 پیش پرداخت بیمه دارائیها
111908 پیش پرداخت حسابرسی
111909 پیش پرداخت مالیات
111910 پیش پرداخت هزینه های تحقیق وتوسعه
111911 پیش پرداخت اجاره
111912 پیش پرداخت هزینه سود وکارمزدوامها
111913 پیش پرداخت به پیمانکاران
111916 موجودی تمبر و سفته
   
   
12 داراییهای غیرجاری
1210 اموال ، ماشین آلات وتجهیزات
121001 ساختمانها
121002 تاسیسات
121003 ماشین آلات و تجهیزات تولید
121004 ابزارألات و قالبها
121005 وسائط نقلیه
121006 اثاثیه ومنصوبات
121007 لوازم ازمایشگاهی
121011 کنترل دارائیها - تنخواه
121012 کنترل دارائیها - انبار
   
1211 استهلاک انباشته اموال ، ماشین آلات وتجهیزات
121101 استهلاک انباشته ساختمانها
121102 استهلاک انباشته تاسیسات
121103 استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات تولید
121104 استهلاک انباشته ابزارألات و قالبها
121105 استهلاک انباشته وسائط نقلیه
121106 استهلاک انباشته اثاثیه و منصوبات
121107 استهلاک انباشته لوازم ازمایشگاهی
   
1212 زمین
121201 زمین
   
1213 دارائیهای ثابت در جریان تکمیل
121301 ساختمانهای  در دست تکمیل
121302 تاسیسات  در دست تکمیل
121303 ماشین الات در دست تکمیل
121304 ابزارآلات و قالبهای در دست تکمیل
   
1214 سرمایه کذاری های بلند مدت
121401 سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه
121402 سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
121409 سهام سایر شرکتها
   
1215 سپرده هاو مطالبات بلند مدت
121501 وامهای اعطایی بلند مدت
121502 سپرده های بلند مدت نزد بانکها
   
1216 هزینه سنوات آتی (مخارج انتقالی به دوره های آتی)
121601 هزینه های تاسیس وقبل از بهره برداری
121603 هزینه سود وکارمزدوامهای بلند مدت
121606 هزینه های تحقیق وتوسعه
121607 سایر هزینه های سنوات آتی
   
1220 سایر دارائیها
122001 حق الامتیازها
122002 سرقفلی
122003 ودیعه آب
122004 ودیعه برق
122005 ودیعه تلفن
122006 ودیعه گاز
122007 سایر ودایع
122011 نرم افزار ها
122012 سیستمها و روشها
   
   
21 بدهیهای جاری
2110 حسابهای پرداختنی تجاری
211001 اشخاص (حسابهای پرداختنی)
211002 شرکتها (حسابهای پرداختنی)
211003 کالای امانی دیگران نزد ما
211004 معلق خرید
211009 سایر حسابهای پرداختنی تجاری
   
2111 اسناد پرداختنی کوتاه مدت
211101 اسناد پرداختنی ریالی
211102 اسنادپرداختنی ارزی
   
2112 سایر حسابهای پرداختنی
211201 مالیات بر در آمدشرکت
211202 مالیات حقوق ودستمزد کارکنان
211203 مالیات تکلیفی اشخاص ثالث
211204 سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه کارکنان
211205 سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه اشخاص ثالث
211206 بیمه عمر وحوادث کارکنان
211207 صندوق کار آموزی
211208 حقوق ودستمزد پرداختنی
211209 پیمانکاران
211212 عیدی وپاداش پرداختنی
211213 بهره وری تولید پرداختنی
211215 هزینه های حسابرسی پرداختنی
211216 عوارض شهرداری
211218 دو در هزار فروش صنایع
211219 یک در هزار تربیت بدنی
211220 هزینه های پرداختنی
211222 عوارض آموزش و پرورش
211224 روند حقوق
   
2113 سپرده های دریافتی
211301 سپرده های دریافتی مزایده ومناقصه
211302 سپرده های دریافتی حسن انجام کار
211303 سایر سپرده های دریافتی
   
2114 پیش دریافتها
211401 پیش دریافت فروش محصولات
211409 سایر پیش دریافتها
   
2115 ذخیره مالیات
211501 ذخیره مالیات
   
2116 سود سهام پیشنهادی وپرداختنی
211601 سود سهام پیشنهادی
211602 سود سهام پرداختنی
   
2117 تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی
211701 وامهای دریافتی از بانکها - فروش اقساطی
211702 وامهای دریافتی از بانکها - سلف
   
2118 سایر ذخایر
211801 ذخیره مرخصی استفاده نشده
211803 ذخیره سایر هزینه های
211805 ذخیره بن کارگری
   
   
22 بدهیهای غیر جاری
2210 اسناد پرداختنی بلند مدت
221001 اسنادپرداختنی بلند مدت ریالی
221002 اسنادپرداختنی بلند مدت ارزی
   
2211 حسابهای پرداختنی بلند مدت
221101 حسابهای پرداختنی بلند مدت
   
2212 تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
221201 وامهای پرداختنی بلند مدت - فروش اقساطی
221202 وامهای پرداختنی بلند مدت - سلف
   
2213 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
221301 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
   
2215 در آمدهای انتفالی به دوره های آتی
221501 سود ناشی از تسعیر بدهیهای بلند مدت ارزی
   
   
31 حقوق صاحبان سهام
3110 سرمایه
311001 سرمایه ثبت شده – سهام عادی با نام
311002 سرمایه تعهد شده – سهام عادی با نام
   
3111 اندوخته قانونی
311101 اندوخته قانونی
   
3112 سایر اندوخته ها وصرف سهام
311201 اندوخته سرمایه ای
311202 اندوخته توسعه وتکمیل
311203 اندوخته احتیاطی
311205 اندوخته جایگزین دارائیها
311206 صرف سهام
   
3113 سود (زیان ) انباشته
311301 سود (زیان ) انباشته
311302 تعدیلات سنواتی
   
3114 سود (زیان ) جاری
311401 سود (زیان ) جاری
   
3116 تقسیم سود
311601 تقسیم سود
   
   
41 فروش و درآمدها
4110 فروش
411001 فروش  داخلی محصولات
411002 فروش  خارجی محصولات
411007 فروش خدمات تولیدی
   
4111 برگشت از فروش وتخفیفات
411101 برگشت از فروش  داخلی محصولات
411102 برگشت از فروش  خارجی محصولات
411111 تخفیفات محصولات داخلی
411112 تخفیفات محصولات خارجی
   
4112 سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی
411201 سود و زیان فروش ضایعات
411209 سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
   
   
51 قیمت تمام شده کالای فروش رفته
5110 قیمت تمام شده کالای فروش رفته
511001 قیمت تمام شده کالای فروش رفته داخلی محصولات
511002 قیمت تمام شده کالای فروش رفته خارجی محصولات
511009 قیمت تمام شده خدمات تولیدی
   
   
61 هزینه های فعالیت
6110 هزینه های  حقوق ودستمزد
611001 حقوق پایه
611002 اضافه کاری
611003 حق شیفت وشبکاری
611004 حق نوبت کاری
611005 حق جذب
611006 فوق العاده مسکن وخواروبار
611007 حق اولاد
611008 عیدی وپاداش
611009 بن کارگری
611010 پاداش بهره وری تولید
611011 بیمه سهم کارفرما
611012 سهم صندوق کارآموزی
611013 بازخرید سنوات خدمت کارکنان
611014 مرخصی استفاده نشده
611015 حق سر پرستی
611016 بیمه بیکاری
611017 دستمزد کارکنان روزمزد
611018 حقوق ومزایای متفرقه
   
6111 هزینه های کارکنان
611101 سفر ، اقامت وفوق العاده ماموریت
611102 پوشاک ولوازم ایمنی
611103 پذیرایی و آبدارخانه
611104 ایاب وذهاب
611105 بهداشت ودرمان
611106 آموزش
611107 حق ورزش
611108 کمکهای غیر نقدی
611109 رستوران
611119 سایر هزینه های کارکنان
   
6112 هزینه های عملیاتی
611201 تعمیر ونگهداری ساختمان وتاسیسات
611202 تعمیر ونگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید
611203 تعمیر و نگهداری ابزارآلات و قالبها
611204 تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه
611205 تعمیر ونگهداری اثاثیه ومنصوبات
611206 تعمیر و نگهداری لوازم آزمایشگاهی
611207 هزینه سوخت کارخانه
611208 هزینه سوخت وسائط نقلیه
611209 هزینه آب و برق مصرفی
611210 بیمه دارائیهای ثابت
611211 بیمه موجودیها
611212 هزینه لوازم مصرفی آزمایشگاهی
611213 ابزار ولوازم فنی مصرفی
611214 مواد مصرفی غیر مستقیم تولید
611215 هزینه ملزومات ونوشت افزار
611216 هزینه پست وتلفن
611217 هزینه مواد مصرفی مستقیم تولید
611219 هزینه اجاره محل
   
6113 هزینه های استهلاک
611301 هزینه استهلاک ساختمان
611302 هزینه استهلاک تاسیسات
611303 هزینه استهلاک ماشین آلات وتجهیزات تولید
611304 هزینه استهلاک ابزارآلات و قالبها
611305 هزینه استهلاک وسائط نقلیه
611306 هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات
611307 هزینه استهلاک لوازم آزمایشگاهی
   
   
62 سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی
6210 هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش
621001 هزینه آگهی و تبلیغات
621003 هزینه شرکت درمناقصه
621004 هزینه ارسال نمونه ها
621006 هزینه دودر هزار فروش
621007 هزینه های نمایشگاه
621008 هزینه بازاریابی و پورسانت
621009 هزینه های حمل وانبارداری
621010 هزینه های متفرقه توزیع وفروش
621018 هزینه های واخواست
621019 هزینه مطالبات سوخت شده                            '
   
6211 هزینه های مالی
621101 هزینه سود وکارمزد وامها
621102 هزینه تمبر وسفته
621104 هزینه کارمزد خدمات بانکی 
621105 هزینه جریمه دیر کرد وامها
621109 هزینه های متفرقه مالی
   
6212 هزینه های تحقیق و توسعه
621201 حصه جاری هزینه  های  تحقیق و توسعه
   
6213 سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی
621301 هزینه حق الزحمه حقوقی
621302 هزینه حق الزحمه مشاورین
621303 هزینه حق الزحمه حسابرسی
621304 حق الزحمه خرید خدمات
621305 کتب ونشریات
621306 حق عضویت
621307 پذیرائی و جشنها
621308 کمک واعانات
621310 سهم جاری هزینه تاسیس وقبل از بهره برداری
621312 حق حضور اعضاء هیئت مدیره
621313 اقلام متفرقه
621319 سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی
   
6215 سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
621501 سود و زیان ناشی از تسعیر ارز
621502 سود و زیان ناشی از فروش دارائیها
621503 سود و زیان ناشی از بیمه دارائیها
621509 سود و زیان ناشی از سایر اقلام
   
6217 هزینه های غیر مترقبه
621701 مغایرت جذب سربار دوایر تولیدی
621704 سایر هزینه های غیر مترقبه
   
   
81 حسابهای جذب و انحرافات
8110 جذب هزینه های تبدیل دوایر تولیدی
811001 جذب هزینه های دستمزد
811002 جذب هزینه های سربار
   
8111 تسهیم هزینه های دوایر خدماتی
811101 سهم سربار از دوایر خدماتی
811102 تسهیم سربار دوایر خدماتی
   
8112 انحراف مواد اولیه
811201 انحراف نرخ مصرف مواد
811202 انحراف مصرف مواد
   
8113 انحراف هزینه های تبدیل
811301 انحراف هزینه دستمزد
811302 انحراف هزینه سربار
   
8114 انتقال هزینه های تبدیل تولید
811401 انتقال هزینه های دستمزد
811402 انتقال هزینه های سربار
   
   
91 حسابهای انتظامی
9110 حسابهای انتظامی به نفع شرکت
911001 ضمانت نامه های انجام مناقصه ومزایده
911002 ضمانت نامه های حسن انجام کار
911003 اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان
911004 ضمانت نامه های بانکی
911005 سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت
911008 اسناد تضمینی تنخواه
911012 کالای امانی ما نزد دیگران
911013 موجودی ضایعات
   
9111 حسابهای انتظامی عهده شرکت
911101 ضمانت نامه های شرکت در مناقصه ومزایده
911102 ضمانت نامه های حسن انجام کار
911103 اسنادتضمینی بابت سفارشات
911104 اسناد تضمینی بابت ضمانت نامه های گمرکی
911107 اسناد تضمینی بابت تسهیلات مالی دریافتی
   
   
92 طرف حسابهای انتظامی
9211 طرف حسابهای انتظامی
921101 طرف حساب انتظامی بنفع شرکت
921102 طرف حساب انتظامی بعهده شرکت


مطالب مشابه :


نمونه کدینگ حسابهای شرکتهای تولیدی فرش ماشینی و نساجی

کامپیوتر در حسابداری - نمونه کدینگ حسابهای شرکتهای تولیدی فرش ماشینی و نساجی - همه چیز
طراحی سیستم و کدینگ حساب

شکل معمول حسابهای گروه شرکت های تولیدی به نکتهء دیگری که در زمان ایجاد کدینگ حساب ها
کدینگ حسابداری

نمونه کدینگ 111102 سپرده شرکت در مناقصه 411007 فروش خدمات تولیدی 4111
کد گذاری تجهیزات و ماشین آلات اصلی خط تولید یک شرکت تولیدی صنعتی

کد گذاری تجهیزات و ماشین آلات اصلی خط تولید یک شرکت تولیدی شدن سیستم کدینگ ماشین آلات
نمونه کدینگ حسابداری

نمونه کدینگ o 6201 فروش ضایعات تولیدی o 7357 شرکت در نمایشگاه
نمونه کدینگ حسابداری

شرکت حسابداری نمونه کدینگ فروش خدمات تولیدی
نمونه کدینگ حسابداری

نمونه کدینگ حسابداری سپرده شرکت در مناقصه مغایرت جذب سربار دوایر تولیدی:
اساسنامه شرکت تولیدی

دانلود تخصصی حسابداري و حسابرسی - اساسنامه شرکت تولیدی - چک و خزانه.حقوق.اموال و دارایی ثابت
برچسب :