دانلود امتحان یار ریاضی پنجم دبستان،آزمون اول( 1 )تا شانزدهم( 16 )با پاسخ نوبت دوم،اثر انتشارات گاج

GAJ_01.jpg

ریاضی پنجم ابتدائی سوالات نوبت دوم

    آزمون ( 1 تا 16 )

مجموعه کتاب های جامع امتحان یار

دروس سال پنجم ابتدائی

مطابق با آخرین تغییرات کتاب های درسی

ارائه ی 13 دوره سوالات امتحانی نوبت اول و 53 دوره سوالات امتحانی نوبت دوم از کتاب های :

ریاضیات ، علوم ، جغرافی ، تاریخ و مدنی ،

فارسی ( بخوانیم و بنویسیم )

ارایه ی پاسخ نامه ی تشریحی با ریز بارم بندی مطابق با راهنمای تصحیح وزارت آموزش و پرورش

ارایه ی سوالات امتحانی منتخب از استان های مختلف
دانلود آزمون اول ( 1 ) با پاسخ نوبت دوم پنجم دبستان

//www.bargozideha.com/static/portal/34/344188-165976.jpg| رمز فایل : madrese4u | 

//www.bargozideha.com/static/portal/14/141625-988797.jpg| حجم : 1.25 - MB |


//www.bargozideha.com/static/portal/72/728276-682017.gif
دانلود آزمون اول ( 2 ) با پاسخ نوبت دوم پنجم دبستان

//www.bargozideha.com/static/portal/34/344188-165976.jpg| رمز فایل : madrese4u | 

//www.bargozideha.com/static/portal/14/141625-988797.jpg| حجم : 1.31 - MB |


//www.bargozideha.com/static/portal/72/728276-682017.gif
دانلود آزمون اول ( 3 ) با پاسخ نوبت دوم پنجم دبستان

//www.bargozideha.com/static/portal/34/344188-165976.jpg| رمز فایل : madrese4u | 

//www.bargozideha.com/static/portal/14/141625-988797.jpg| حجم : 1.29 - MB |


//www.bargozideha.com/static/portal/72/728276-682017.gif
دانلود آزمون اول ( 4 ) با پاسخ نوبت دوم پنجم دبستان

//www.bargozideha.com/static/portal/34/344188-165976.jpg| رمز فایل : madrese4u | 

//www.bargozideha.com/static/portal/14/141625-988797.jpg| حجم : 1.28 - MB |


//www.bargozideha.com/static/portal/72/728276-682017.gif
دانلود آزمون پنجم ( 5 ) با پاسخ نوبت دوم پنجم دبستان

//www.bargozideha.com/static/portal/34/344188-165976.jpg| رمز فایل : madrese4u | 

//www.bargozideha.com/static/portal/14/141625-988797.jpg| حجم : 1.30 - MB |


//www.bargozideha.com/static/portal/72/728276-682017.gif
دانلود آزمون ششم ( 6 ) با پاسخ نوبت دوم پنجم دبستان

//www.bargozideha.com/static/portal/34/344188-165976.jpg| رمز فایل : madrese4u | 

//www.bargozideha.com/static/portal/14/141625-988797.jpg| حجم : 1.29 - MB |


//www.bargozideha.com/static/portal/72/728276-682017.gif
دانلود آزمون هفتم ( 7 ) با پاسخ نوبت دوم پنجم دبستان

//www.bargozideha.com/static/portal/34/344188-165976.jpg| رمز فایل : madrese4u | 

//www.bargozideha.com/static/portal/14/141625-988797.jpg| حجم : 1.31 - MB |


//www.bargozideha.com/static/portal/72/728276-682017.gif
دانلود آزمون هشتم ( 8 ) با پاسخ نوبت دوم پنجم دبستان

//www.bargozideha.com/static/portal/34/344188-165976.jpg| رمز فایل : madrese4u | 

//www.bargozideha.com/static/portal/14/141625-988797.jpg| حجم : 1.26 - MB |


//www.bargozideha.com/static/portal/72/728276-682017.gif
دانلود آزمون نهم ( 9 ) با پاسخ نوبت دوم پنجم دبستان

//www.bargozideha.com/static/portal/34/344188-165976.jpg| رمز فایل : madrese4u | 

//www.bargozideha.com/static/portal/14/141625-988797.jpg| حجم : 1.35 - MB |


//www.bargozideha.com/static/portal/72/728276-682017.gif
دانلود آزمون دهم ( 10 ) با پاسخ نوبت دوم پنجم دبستان

//www.bargozideha.com/static/portal/34/344188-165976.jpg| رمز فایل : madrese4u | 

//www.bargozideha.com/static/portal/14/141625-988797.jpg| حجم : 1.27 - MB |


//www.bargozideha.com/static/portal/72/728276-682017.gif
دانلود آزمون یازدهم ( 11 ) با پاسخ نوبت دوم
پنجم دبستان

//www.bargozideha.com/static/portal/34/344188-165976.jpg| رمز فایل : madrese4u | 

//www.bargozideha.com/static/portal/14/141625-988797.jpg| حجم : 1.32 - MB |


//www.bargozideha.com/static/portal/72/728276-682017.gif
دانلود آزمون دوازدهم ( 12 ) با پاسخ نوبت دوم
پنجم دبستان

//www.bargozideha.com/static/portal/34/344188-165976.jpg| رمز فایل : madrese4u | 

//www.bargozideha.com/static/portal/14/141625-988797.jpg| حجم : 0.95 - MB |


//www.bargozideha.com/static/portal/72/728276-682017.gif
دانلود آزمون سیزدهم ( 13 ) با پاسخ نوبت دوم
پنجم دبستان

//www.bargozideha.com/static/portal/34/344188-165976.jpg| رمز فایل : madrese4u | 

//www.bargozideha.com/static/portal/14/141625-988797.jpg| حجم : 753.62 - KB |


//www.bargozideha.com/static/portal/72/728276-682017.gif
دانلود آزمون چهاردهم ( 14 ) با پاسخ نوبت دوم
پنجم دبستان

//www.bargozideha.com/static/portal/34/344188-165976.jpg| رمز فایل : madrese4u | 

//www.bargozideha.com/static/portal/14/141625-988797.jpg| حجم : 721.59 - KB |


//www.bargozideha.com/static/portal/72/728276-682017.gif
دانلود آزمون پانزدهم ( 15 ) با پاسخ نوبت دوم
پنجم دبستان

//www.bargozideha.com/static/portal/34/344188-165976.jpg| رمز فایل : madrese4u | 

//www.bargozideha.com/static/portal/14/141625-988797.jpg| حجم : 695.09 - KB |


//www.bargozideha.com/static/portal/72/728276-682017.gif
دانلود آزمون شانزدهم ( 16 ) با پاسخ نوبت دوم پنجم دبستان

//www.bargozideha.com/static/portal/34/344188-165976.jpg| رمز فایل : madrese4u | 

//www.bargozideha.com/static/portal/14/141625-988797.jpg| حجم : 718.51 - MB |


//www.bargozideha.com/static/portal/72/728276-682017.gifمطالب مشابه :


دانلود امتحان یار علوم تجربی پنجم دبستان،آزمون اول( 1 )تا دوم( 2 )با پاسخ نوبت اول،اثر انتشارات گاج

علوم تجربی پنجم ابتدائی سوالات نوبت اول آزمون ( 1 تا 2) مجموعه کتاب های جامع امتحان یار
دانلود امتحان یار ریاضی پنجم دبستان،آزمون اول( 1 )تا شانزدهم( 16 )با پاسخ نوبت دوم،اثر انتشارات گاج

دانلود امتحان یار ریاضی پنجم دبستان،آزمون اول گاج - درسهای کلاس پنجم ،نمونه
دانش آموزان کلاس اول دبستان غیر دولتی فضل کوچصفهان در آزمون ریاضی کتاب گاج مرحله پنجم

دانش آموزان کلاس اول دبستان غیر دولتی فضل کوچصفهان در آزمون ریاضی کتاب گاج کلاس اول
دانلود+بنیه علمی تیزهوشان+گاج+تستی+ششم

دانلود+بنیه علمی تیزهوشان+گاج+تستی دانلود آزمون مطالعات اجتماعی پایه ی کلاس اول
دانش آموزان کلاس چهارم دبستان غیر دولتی فضل کوچصفهان در آزمون ریاضی کتاب گاج مرحله پنج

غیر دولتی فضل کوچصفهان در آزمون ریاضی کتاب گاج آزمون مدادکاغذی کلاس اول تا
دانلود امتحان یار ریاضی چهارم دبستان،آزمون اول( 1 )تا هشتم( 8 )با پاسخ نوبت دوم،اثر انتشارات گاج

با پاسخ نوبت دوم،اثر انتشارات گاج - درسهای کلاس پنجم ،نمونه دبستان،آزمون اول
دانش آموزان کلاس دوم دبستان غیر دولتی فضل کوچصفهان در آزمون ریاضی کتاب گاج در مرحله پنجم

غیر دولتی فضل کوچصفهان در آزمون ریاضی کتاب گاج در آزمون مدادکاغذی کلاس اول تا
دانلود نمونه سوال تیزهوشان تفکر و پژوهش گاج+ پاسخنامه+ششم

دانلود نمونه سوال تیزهوشان تفکر و پژوهش گاج+ پاسخنامه آزمون+بخش مواد کلاس اول
برچسب :