اعداد در زبان فرانسه

عدد صفر تنها عددی است که جمع بسته می شود و همچنین عدد یک در زبان فرانسه به صورت مذکر و مونث نوشته می شود. مونث آن une و مذکر آن un می باشد. حرف R صدای (ق) و (خ) را با هم می دهد و چیزی شبیه (ق) نزدیک به (خ) باید تلفظ شود. در جدول زیر اعداد یک تا بیست به همراه تلفظ آنها آمده است:

zéro ز ِقُ صفر
un , une  اَن ، اون یک
deux دو دو
trois تخوآ سه
quatre کَتق چهار
cinq سَنک پنج
six سیس شش
sept سِت هفت
huit ویت هشت
neuf نُف نه
dix دیس ده
onze  اُنْز یازده
douze دوُز دوازده
treize تْخِز سیزده
quatorze کَتُقْز چهارده
quinze کَنْز پانزده
seize سِز شانزده
dix - sept دی سِت هفده
dix - huit دیزویت هجده
dix - neuf دیزنُف نوزده
vingt وَن بیست


مطالب مشابه :


دانلود دیکشنری فرانسوی به فارسی pmd

دانلود دیکشنری فرانسوی به فارسی است این دیکشنری با دانلود دیکشنری فرانسه به
دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی جدید توکان برای کامپیوتر - Tokan Dictionary

ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی - دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی جدید دانلود رایگان کتاب
دانلود برنامه دیکشنری هوشمند برای اندروید

دانلود برنامه دیکشنری هوشمند بازار برای آندروید به رایگان تلفظ به پنجره
مجموعه دیکشنری برای موبایل - siemens.nokia.sony.motorola.samsung java.symbian series 60.symbian seri

دانلود رایگان بالعکس شامل انگلیسی به فرانسه خواندن کلمات همراه با 15 دیکشنری
دیکشنری های فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی آن لاین

و انگلیسی به فارسی آن در این زمینه به منظور آشنایی با تلفظ دانلود رایگان
دیکشنریها(با سپاس از اندیشه آسمانی عزیز)

دیکشنری رایگان انگلیسی به فارسی، عربی، فرانسه انگیسی به انگلیسی همراه با تلفظ
اعداد به فرانسه

ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی - اعداد به کامل و با تلفظ فرانسوی دانلود رایگان
اعداد در زبان فرانسه

عدد یک در زبان فرانسه به صورت ق) نزدیک به (خ) باید تلفظ دانلود رایگان بهترین کتاب
برچسب :