علائم بیان گرافیکی تحلیل سایت - تمرین معماری 2

علائم بیان گرافیکی تحلیل سایت  - تمرین معماری 2 

به طور کلی تحلیل سایت شامل مجموعه اطلاعاتی است که به عنوان نخستین گام در طراحی مطرح می گردد و دارای سه مرحله و به شرح زیر می باشد:

* تحقیق
* تجزیه

* تحلیل


به طور کلی به هنگام آغاز کار تحلیل سایت می بایست ابتدا نکات مورد بررسی را تعیین و سپس اقدام به جمع آوری اطلاعات و داده ها مطابق با موارد مشخص شده، نمود. این موارد به ترتیب زیر می باشند:

دسترسی ها : در این مرحله ارتباط میان سایت و معابر اصلی و فرعی مورد مطالعه قرار می گیرد که می تواند از طریق عکس های هوایی و نقشه های موقعیت زمین انجام پذیرد. تعیین فاصله زمانی و فیزیکی زمین از نقاط اصلی موردی بسیار مهم است که از طریق رانندگی یا پیاده روی در اطراف سایت مقدور می گردد.

مجاورت ها: منظور از این بخش مطالعه همسایگی های سایت می باشد. عموما این مرحله با مشاهده مستقیم و پیمایش زمین همراه می گردد. مواردی که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرند شامل الگوها و بافت های معماری، نورپردازی معابر، شرایط و وضعیت ابنیه موجود و کاربری های مجاور زمین می باشند. به طور کلی هدف از انجام این بخش دستیابی به داده هایی در زمینه میزان و نحوه تأثیر ابنیه مجاور بر سایت و ساکنین منطقه است.

پتانسیل ها: اطلاعات این بخش شامل مطالعه بر روی ویژگی های خاص سایت همچون: عناصر حساس، صدا، رایحه های خوشایند و ناخوشایند،آلودگی صوتی و هوایی، دیدهای مطلوب و نامطلوب و ... می باشد که داده های این بخش نیز لزوما می بایست با پیمایش زمین و اطراف آن و با مصاحبه با اهالی منطقه جمع آوری گردد.

اقلیم: بررسی نکاتی همچون میزان بارندگی برف و باران، رطوبت و دمای محلی در زمان های مختلف ماهانه و سالانه، مسیر خورشید و زاویه عمودی آن در مواقع متعدد سال، بادهای مطلوب و نامطلوب در این دسته جای می گیرند.

امکان دارد که در یک سایت عناصر طبیعی و مصنوعی بسیاری وجود داشته باشند که باید در طراحی مورد توجه و بررسی قرار بگیرند . بعضی از این عناصر به صورت مستقیم و بعضی به صورت غیر مستقیم در طراحی پلان تاثیر می گذارند . مانند... نور ،باد ، دید و منظر ،آلودگی صوتی و...

در یک تحلیل سایت خوب باید تنها عناصر مصنوعی و طبیعی که در طراحی پلان موضوع مورد نظر تاثیر می گذارند ، تحلیل شوند و از شلوغ کردن سایت با دیاگرام های فرعی و زیادی پرهیز شود

تحلیل سایت توسط علائم متفاوتی قابل انجام است که میتوان این علائم را زبان مشترک بین معماران دانست. مهمتر از این علائم مشترک بینش و دانش معمار است که میتواند در به کار بردن این علائم درست عمل کرده ،ویژگی های سایت را معرفی کند.

32l38k0fwpuo3k4hpsp1.jpg

dmkoyyc4o7fwpxfikm81.jpg


h1igya9qoyyibw4s8t.jpg

99spllf80306tyi3my86.jpg


yb2be6jhv50uadsn1939.jpg

apblhbvlufqq0ge874c.jpg


m8dgbhgp5rbs01sr6vv3.jpg

49p4rm95yug1uo2s0v8l.jpg

gqawace3phvg5u8wh3wi.jpg

q70cm9dea8mxe76afscz.jpg


یه سری عکس از تحلیل سایت که توو پروژه ها مورد استفاده قرار میگیره

0savowb2tbfu8zg5nhkf.jpg

l0avj1y2e5pmigoj3xc.jpg

oquhztrio70itovl5l1b.jpgمطالب مشابه :


تحلیل سایت

معماری پیام نور مرکز سنندج - تحلیل سایت - چندنمونه شکل گرافیکی برای تحلیل سایت :
تجزیه و تحلیل سایت در طراحی (1)

A.S.O.N.A.U - تجزیه و تحلیل سایت در طراحی (1) - ََArchitecture Students Of Najaf abad Azad University
علائم بیان گرافیکی تحلیل سایت - تمرین معماری 2

به طور کلی تحلیل سایت شامل مجموعه اطلاعاتی است که به عنوان نخستین گام در طراحی مطرح می گردد
تحلیل سایت

i am architect - تحلیل سایت - به صورت گرافیکی می نویسیم که شیب غالب مثلا شمال به جنوب است .
تحلیل سایت و تقسیمات فضایی

هنر سبز طراحی - تحلیل سایت و تقسیمات فضایی - معماری رد زمان است برفضا - هنر سبز طراحی
تحلیل سایت معماری+نمونه پاورپوینت

(( معمارانه )) - تحلیل سایت معماری+نمونه پاورپوینت - .ناگفته های یک معمار جوان
تجزیه و تحلیل سایت در طراحی

به طور گرافیکی مشخص میکنیم کلیه مسیرهایی که به سایت منتهی می شود را ما باید در تحلیل سایت
برچسب :