شرایط نوشتن دعا (1)

اداب دعا نویسی

باید دانست که دعا نوشتن شرایطی دارد که باید قبل از آن رعایت شود . حالا به تعداد از این شرایط می پردازیم که عبارت است :

1-    نیت : شما باید در نظر داشته باشید نیت تان پاک باشد وبرای کارهای بد انجام ندید

2-  عبادت: دوستان هیچ وقت خدار را فراموش نکنید سعی کنید سر وقت نماز ها و اعمال واجب را انجام دهید. چون باید از افرینده خود تشکر کرد درسته

3-    سعی کنید که همیشه پاک باشید و تا انجا که امکان داره از گناه دوری بجویید.

4-    بهترین جهت برای نوشتن دعا قبله است .

5-    باید به کاری که انجام میدی اعتقاد داشته باشید و گرنه جواب نخواهید گرفت.

6-    همیشه به خدا توکل کنید

7-    وضو داشته باشید.

 حالا باید شناختی نسبت به ساعات شبانه روزی داشته باشید. ساعات مختلف شبانه روز خیلی مهم است .

شما باید بدانید که چه ساعت و روزی برای چه کاری  مناسب است . اگر دعا را در ساعت مناسب انجام ندهید بجای اینکه مثبت باش امکان داره اثر معکوس بدهد. پس بیاموزید که:

شنبه : ساعت اول ،یعنی یک ساعت قبل از طلوع آفتاب ساعت زحل می باشد که نحس اکبر است و برای نوشتن دعا و طلسمات دشمنی و جدایی به کار میرود.

یکشنبه: ساعت اول ،یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت شمس است که سعد اکبر است و برای نوشتن دعاهای محبت و زبان بند خوب است.

دوشنبه: ساعت اول ،یعنی یک ساعت قبل از طلوع آفتاب ساعت قمر است که سعد اصغر است  .

سه شنبه : ساعت اول ،یعنی یک ساعت قبل از طلوع آفتاب ساعت مریخ است که نحس اصغر است و برای نوشتن دعا و طلسمات محبت و زبان بند به کار میرود.

چهارشنبه: ساعت اول ،یعنی یک ساعت قبل از طلوع آفتاب ساعت عطارد است که سعد اصغر است . برای نوشتن دعا و طلسمات محبت و زبان بند به کار میرود.

پنج شنبه: ساعت اول ،یعنی یک ساعت قبل از طلوع آفتاب ساعت مشتری است که سعد اکبر است. برای نوشتن دعای محبت و زبان بند بسیار خوب است.

جمعه: ساعت اول ،یعنی یک ساعت قبل از طلوع آفتاب ساعت زهره است که سعد اکبر است . برای نوشتن دعا محبت و زبان بند بسیار مفید است.

در مطالب دیدید که روزهای هفته به دوقسمت تقسیم میشود یا نحس یا سعد است که خود نیز به دو قسمت تقسیم میشود اکبر و اصغر و به یکی از سیارات منسوب میشوند.

سیارات

در مطالب بالا دیدید که هفته و ساعات شبانه روز هر کدام به دو قسمت نحس و سعد  که شامل دوبخش اکبر و اصغر هستند به یکی از سیارات منسوب میشوند . که عبارتند:

شنبه                                    زحل                              نحس اکبر

یکشنبه                                شمس                           سعد اکبر

دوشنبه                                 قمر                               سعد اصغر

سه شنبه                               مریخ                             نحس اصغر

چهارشنبه                             عطارد                            سعد اصغر

پنج شنبه                              مشتری                          سعد اکبر

جمعه                                   زهره                              سعد اکبر

جدول ساعت

شب و روز

ساعت

1

ساعت

2

ساعت

3

ساعت

4

ساعت

5

ساعت

6

ساعت

7

ساعت

8

ساعت

9

ساعت

10

ساعت

11

ساعت

12
روز شنبهزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهره
شب شنبهمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمر

روز 1

شنبه
شمسزهرهعطاردقمرزحلمشتری

مریخ

شمسزهرهعطاردقمرزحل

شب

1 شنبه
عطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخ

روز  2

شنبه
قمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمس

شب 2

شنبه

مشتری

مریخ

شمس

زهرهعطاردقمرزحلمشتری

مریخ

شمسزهره

عطارد

روز3

شنبه
مریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهره

عطارد

قمر
شب 3 شنبه

زهره

عطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمر

زحل

مشتری

روز 4

شنبه
عطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخ

شب 4

شنبه
زحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحل

مشتری

مریخشمس

زهره

روز 5

شنبه
مشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطارد

شب 5

شنبه

شمس

زهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهره

عطارد

قمرزحل
روز جمعهزهرهعطارد

قمر

زحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحل

مشتری

شب جمعهقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمس

برای اینکه ساعت را درست بدست اورید که مشکلی پیش نیاد باید ساعت اول یک ساعت قبل از طلوع آفتاب باش .من یک ساعت پیش فرض برای مثال قرار میدهم شما در هر روز ببینید چه ساعتی خورشید طلوع میکنه هر ساعتی بود یک ساعت قبلش را حساب کنید مثلا اگر طلوع افتاب 6:20 باش شما باید 5:20 یعنی یک ساعت قبل ش را حساب میکنیم.در کل اگر بخواهیم درست حساب کنیم مدت زمان سپری شده بین دو ساعت از 60دقیقه کمتر و بیشتر هم میشود. همیشه شما سعی کنید مابین ساعت مورد نظر کار خود را انجام دهید.

ساعت پیش فرض 6:20

ایام هفته5:206:207:208:209:2010:2011:2012:2013:2014:2015:2016:20
شنبهزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمس

زهره

یک شنبه

شمس

زهرهعطاردقمر

زحل

مشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحل

دوشنبه

قمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمس

سهشنبه

مریخ

شمس

زهره

عطارد

قمر

زحل

مشتری

مریخ

شمس

زهره

عطاردقمر

چهار

شنبه

عطارد

قمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطارد

قمر

زحلمشتریمریخ
پنج شنبهمشتری

مریخ

شمسزهرهعطاردقمرزحل

مشتری

مریخ

شمسزهرهعطارد
جمعهزهره

عطارد

قمر

زحلمشتریمریخشمس

زهره

عطاردقمر

زحل

مشتری

ادامه دارد 


مطالب مشابه :


شرایط نوشتن دعا (1)

رازهای پنهان - شرایط نوشتن دعا (1) - علوم ماورالطبیه و علوم غریبه - رازهای اداب دعا نویسی.
ساعات ادعیه نوشتن

دعا نویسی - ساعات ادعیه نوشتن - الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وَ النَّجْمُ وَ
گریه وترس نوزاد

دعا نویسی - گریه وترس نوزاد - سلام تقدیم به نوزادان وکودکان
اسما’الله

دعا نویسی - اسما’الله - دعا نویسی
بخت گشایی

دعا نویسی - بخت گشایی - سوره الرحمن رادرروزجمعه یادوشنبه نوشته سپس اضافه میشود
باطل کردن سحروجادو

دعا نویسی - باطل کردن سحروجادو - بوسیله غسل دادن:این دعاراباکمی سدردرآب غسل حل کرده وشخص
زبان بند

دعا نویسی - زبان بند - زبان بندیاصک السان برای کسی که این دعانوشته وباخودحمل
آیات سوره یاسین وخواص ان

دعا نویسی - آیات سوره یاسین وخواص ان - والقران الحکیم-----زیادی نعمت. انک لمن المرسلین-----جهت
برچسب :