موضوعات کار تحقیقی 1 بخش دوم.

اصول و قواعد حاکم بر صدور قرارهای تأمینی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

آزار جنسی کودکان و ضمانت اجرای آن از منظر حقوق کیفری ایران

آسیب شناسی تقنینی نهاد شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم

آسیب شناسی تقنینی، قضایی ارتباط نهاد دادسرا با دادگاه و راهکارهای برون رفت از آن

بررسی تطبیقی ادله ی اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

بررسی جنایات ارتکابی در قیام بحرین و لیبی و جایگاه دیوان کیفری بین الملل و رسیدگی به آنها

بررسی حقوقی – جرم شناختی بزه دیدگی های بی پاسخ در نظام عدالت کیفری ایران

پلیس و راهبردهای امنیت اجتماعی

تأثیر اشتغال زنان بر بزهکاری اعضای خانواده از منظر جرم شناسی

تأثیر ژنتیک در بزهکاری و مطالعه تطبیقی دیدگاههای حقوقی ناشی از آن

تأثیر فرهنگ در حوزه معذوریت های قانونی با تأکید بر نظام حقوقی ایران

تحصیل ادله در تحقیقات مقدماتی در جرایم منافی عفت

تحلیل جرم شناسی جرایم علیه اشخاص در شهرستان کاشان از سال 87 تا 89

تحلیل فقهی و حقوقی جرایم مال مشاع

تحلیل فقهی و حقوقی جرم تبانی علیه امنیت کشور

تحلیل معیارهای کمی و کیفی در نظام کیفردهی در مجازات های تعزیری

جایگاه ترس و اضطراب در وقوع جرم و بزه دیدگی

جایگاه مصونیت قضایی وکلا در فرایند دادرسی با رویکردی به حقوق ایران و انگلیس

جرایم علیه استاندارد ملی در حقوق کیفری ایران

جعل اسناد هویتی و راههای پیشگیری از آن در نظام حقوقی ایران

چالش های صلاحیتی در مسیر تعامل بین دادسراهای جمهوری اسلامی ایران

حمایت کیفری از نظام بانکداری در ایران

خودکشی از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری ایران با نگرش به نظام حقوقی انگلیس

سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال وصول درآمد در بخش دولتی

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مخابراتی

قلمرو مصلحت در فرایند عدالت کیفری

مبانی اصل موقعیت داشتن تعقیب و جلوه های آن در نظام عدالت کیفری ایران

مبانی مداخله حقوق کیفری در حوزه رسانه

مطالعه تطبیقی عدم اعلام جرم در حقوق کیفری ایران و فرانسه

نقش ارتباطات اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم

نقش پلیس در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان

نقش پلیس فتا در پیشگیری و مبارزه با جرایم

نقش خانواده در پیشگیری رشد مدارانه از اعتیاد مواد مخدر

نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرم

نقش مرزهای غربی ایران در بروز پدیده مجرمانه

نقش نظارت در پیشگیری از فساد اداری

نقش نظام مالیاتی در وقوع و پیشگیری از جرم         

---------------------------------------------------------------------------

 اجرای احکام کیفری درحقوق ایران و فرانسه

 اجرای حدود در عصر حاضر از منظر فقه امامیه و اهل سنت

 آسیب شناسی اجتماعی اجرای مجازاتهای تعزیری نامتناسب در نظام عدالت کیفری با تاکید بر نظام حقوقی ایران

 آسیب شناسی اجرای علنی مجازاتها از منظر جامعه شناسی جنایی

 آسیب شناسی زندان و تاثیر آن بر تکرار پدیده مجرمانه

 اصل تفرید مجازات ها در حقوق کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

 اصلاح الگوی مصرف و تاثیر آن در پیشگیری از وقوع جرایم یقه سفیدی

اصول راهبردی حمایت از بزه دیده در حقوق ایران و اسناد دادگاه کیفری بین المللیICC

 اصول قواعد و مقررات حاکم بر اثبات دعاوی کیفری

 اصول وقواعد حاکم بر اسناد و اسرار دولتی از دیدگاه حقوق کیفری

 اطاله فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران

 اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران

 اعتبار احکام کیفری بیگانه در نظام حقوقی ایران

 افساد فی الارض و آثار آن از منظر فقه جزایی و قوانین موضوعه کیفری

 انتقال عمدی بیماری ایدز و ضمانت اجرای قانونی آن در نظام عدالت کیفری ایران

 اهلیت جنایی از منظر حقوق کیفری

 اهمیت و تاثیر تحلیل داده های آماری در نظام عدالت کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

 بازپرسی در فرایند دادرسی کیفری ایران با رویکرد تطبیقی

 بررسی اصل صلاحیت واقعی از منظر حقوق کیفری بین الملل

 بررسی بزه عمل منافی عفت غیراز زنا در فقه حقوق کیفری ایران

 بررسی تاثیر جایگزینهای زندان در استان اذربایجان شرقی

 بررسی تاثیر رضایت مجنی علیه قبل از وقوع قتل

بررسی تاثیر مجازات حدی در جلوگیری از تکرار جرم

 بررسی تاسیس معامله اتهام با رویکرد به جرم شناسی و حقوق کیفری ایران

 بررسی تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری

 بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

بررسی تحلیلی صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی

 بررسی تطبیقی روند رسیدگی به جرایم مطبو عاتی در حقوق ایرن و انگلستان

 بررسی تطبیقی مجازاتهای تعزیری و بازدارنده

 بررسی جرایم ناشی از نقض مقررات راهنمایی و رانندگی درحقوق کیفری

 بررسی جرم اختلاس از منظر قانونی و جرم شناسی 

 بررسی جرم شناختی جرم قتل خانوادگی در استان خوزستان

 بررسی جرم کلاه برداری اینتر نتی درحقوق کیفری ایران با تطبیق با حقوق آمریکا

 بررسی چالشهای مجازات های سالب آزادی در پیشگیری از جرایم مواد مخدر و   راهکارهای برون رفت از آن

 بررسی حقوق اقلیتهای شناخته ناشده از منظر حقوق کیفری ایران

 بررسی حقوق دفاعی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و مقایسه آن با حقوق دفاعی متهم در نظام عدالت کیفری ایران

 بررسی حقوق دفاعی متهم درایران با نگرش به اسناد بین المللی

 بررسی حقوق متهم قبل از محاکمه بارویکردی تطبیقی 

 بررسی حقوق محکوم علیه در مرحله اجرای حکم

بررسی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال مشروبات الکلی 

 بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه حقوق کارگران در پرتو حقوق کار وضمانت اجرای آن

بررسی سیاست کیفری ایران و انگلستان در فبال اعمال تروریستی با رویکردی به اسناد بین المللی

 بررسی سیستم های حاکم بر امر تعقیب با نگرش بر حقوق کیفری ایران

 بررسی علل ناکارآمدی کیفر حبس در نظام عدالت کیفری ایران

 بررسی عوامل مؤثر بر بزهکاری اطفال در ایران بخصوص در استان آذربایجان غربی

 بررسی مبانی جرم نگهداری ابزارها و وسایل منافی عفت و اخلاق عمومی و قلمرو آن

 بررسی مجازات اعدام در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

 بررسی مسئولیت جزایی پزشک در حقوق کیفری ایران

 بررسی منشور حقوق بشر کورش در قلمرو حقوق کیفری با تطبیق با اسناد بین المللی واسلام

 بررسی نظام دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران در پرتو اسناد بین المللی

 بررسی و نقد سیاست جنایی ایران در قبال پدیده روسپیگری

 بزه پوشی از منظر سیاست کیفری اسلام

بزه قاچاق زنان در حقوق کیفری ایران با رویکردی به اسناد بین المللی

 پلیس پیشگیری محور درنظام عدالت کیفری ایران با رویکرد تطبیقی

پلیس والزامات حقوق بشری در قبال افراد با رویکردی تطبیقی

پیشگیری از بزهکاری از طریق حفاظت از آماج های جرم

پیشگیری از جرایم سایبری

پیشگیری از جرم و تقابل آن با حقوق شهروندی

 پیشگیری اولیه از جرم از منظر قران کریم

 پیشگیری پلیس محور از وقوع جرایم

پیشگیری رشد مدارانه در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

پیشگیری غیر کیفری از بزهکاری زنان

تاثیر بیماریهای روان پریشی در عرصه مسئولیت کیفری

تاثیر رشد عقلی در اهلیت جنایی

تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری

تاثیر زندان در تکرار جرم

تاثیر ساختار و نظام خانواده بر بزهکاری اطفال درنظام عدالت کیفری ایران

تاثیر علم قاضی در اثبات قتل عمد

تاثیر مقتضیات زمان و مکان در جرم انگاری و جرم زدایی در ایران و مصر

تاثیر یافته های جرم شناسی بر حقوق کیفری

تاثیر  یافته های جنبش عدالت ترمیمی درسیاست تقنینی

تحصیل مال نامشروع درحقوق کیفری ایران

تحلیل آثار حبس بر زندانیان در پرتو قوانین سه گانه تقلید گابریل تارد

تحلیل بزهکاری در شهرستان سراب پس از انقلاب اسلامی ایران

تحلیل پیامدهای کار عام المنفعه به عنوان جایگزین زندان

تحلیل جرایم درحکم کلاهبرداری در نظام حقوقی ایران

تحلیل جرایم علیه امنیت از منظر اطلاق و تقید

تحلیل جرم قاچاق کالای گمرکی از منظر جرم شناسی پیشگیرانه در نظام حقوقی ایران

تحلیل جرم موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

تحلیل جرم شناسی بزهکاران یقه سفید در نظام عدالت کیفری با تاکید بر نظام  حقوقی ایران

تحلیل حقوقی – جرم شناختی جرایم ناشی از جهان گردی

تحلیل خشونت جنسی از منظر جرم شناختی در پرتو اسناد و معاهدات بین المللی

تحلیل ساختار وصلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

تحلیل فقهی حقوقی جرم ارتداد و تطبیق آن با ماده 18 اعلامیه حقوق بشر

تحلیل فقهی حقوقی همسر آزاری و راههای پیشگیری از آن

تحلیل فقهی،حقوقی تجری،حالت خطرناک و ارتباط بین آنها

تحلیل قتل ناشی از فعل غیر مادی

تحلیل قرار اناطه درفرایند دادرسی کیفری

تحلیل و تبیین قاعده درء از منظر سیاست جنایی اسلام

تحلیل وجدان جمعی و تبیین آثار آن در نظام عدالت کیفری با رویکردی به نظام کیفری ایران

تخریب از منظر حقوق کیفری و مقایسه آن با تخریب در حقوق خصوصی

تشکیل، اداره و عضویت در دستجات غیر قانونی

تضمینات کیفری ناظر بر حقوق مالکیت های فکری در قوانین ایران و مقررات بین المللی

تضمینات و تامینات قانونی شهود و بزه دیدگان درفرایند دادرسی کیفری

تظاهر به فعل حرام از منظر فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری ایران

تعقیب کیفری کرامت محور با تاکید بر ضرورت احیای پلیس قضایی در حقوق ایران

تعلیق اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران با رویکردی تطبیقی

تعمیم حکم برابری دیه زن و مرد در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری به سایر موارد

تغییر جنسیت و آثار آن از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری

تقابل پیشگیری با حقوق شهروندی

تقلب در انتخابات و ضمانت اجراهای آن در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با جرم کلاهبرداری

تناسب مجازاتهای تعزیری وبازدارنده با جرایم وشخصیات مجرمان در اسلام

تهدید علیه امنیت پرواز از منظر حقوق کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

تورم قوانین کیفری و تاثیر آن بر حقوق شهروندی

توهین به مقدسات از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری ایران

جایگاه ادله اثبات جرایم در حقوق کیفری ایران و اسلام

جایگاه اصل قانونی بودن و اصل مقتضی بودن تعقیب در فرایند دادرسی کیفری ایران

جایگاه شهادت و تضمینات قانونی شهود درنظام عدالت کیفری ایران

جایگاه کارشناس در فرایند دادرسی در حقوق کیفری و فقه امامیه با رویکردی به حقوق انگلیس

جایگاه کارشناسی در تعیین مسئول حادثه درحوادث ناشی از کار و تصادفات رانندگی

جرایم اقتصادی ناشی از فعالیت شرکتهای هرمی

جرائم انتخا با تی

جرایم قابل گذشت از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران

جرم نشر اکاذیب از طریق مطبوعات

جرم نگهداری وسایل منافی عفت و اخلاق عمومی

جعل و تزویر درحقوق کیفری ایران

جلوه های نقض حقوق شهروندی در فرایند دادرسی

چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوطه در ایران

چالشهای قانونی و نظری فراروی مسئولیت کیفری مدیران در عدم اعلام جرم کارکنان

حق سکوت در فرایند دادرسی از منظر حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

حق وتو و آثار آن از منظر حقوق بین الملل کیفری

حقوق دفاعی متهمان در مرحله پلیسی

حمایت از اطفال بزه دیده و بزه کار در سیاست جنایی ایران با تأکید بر لایحه مجازات اسلامی

حمایت از حقوق شهروندی در نظام عدالت کیفری ایران در پرتو اسناد وموازین بین الملل

حمایت تقنینی و قضایی از اطفال بزه دیده در نظام حقوقی ایران در پرتو اسناد بین المللی

حمایت تقنینی و قضایی از حقوق ورزشی در نظام عدالت کیفری ایران

خشونت های جنسی و راهای مقابله با آن

درآمدی بر پدیده مجرمانه پولشویی از منظر حقوق جزای داخلی و حقوق بین المللی

راههای پیشگیری از دسیسه شرکتهای هرمی

راههای پیشگیری از وقوع جرایم مالیاتی

ربا از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری با تاکید بر نظام حقوقی ایران

رضایت محکوم علیه در اهدای عضو پیش از قصاص نفس از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری

رؤیت پذیری پلیس و نقش آن درپیشگیری از وقوع جرم

رویکرد نظام عدالت کیفری ایران در قبال کار عام المنفعه و مطالعه تطبیقی با نظام حقوقی آمریکا

الزامات نظام عدالت کیفری در رابطه با حقوق و آزادیهای متهمان در مرحله محاکمه

زمینه های خشونت و خشونت گرایی و راهکارهای مقابله با آن از منظر جرم شناسی

ساختار و صلاحیت سازمان جنایی پلیس بین الملل (اینترپل) از منظر حقوق بین الملل کیفری

سازوکارهای حمایتی راجع به حریم خصوصی درآیین دادرسی کیفری ایران

سرقت مسلحانه و راهزنی در فقه جزایی و حقوق موضوعه کیفری ایران

سیاست جنایی اسلام درقبال اصلاح بزهکاران

سیاست جنایی اسلام و ایران در مقابل جرایم منافی عفت

سیاست جنایی ایران در مقابله با بزه انتقال مال غیر

سیاست جنایی تقنینی ایران درقبال حمایت از حریم شخصی و خانوادگی افراد

سیاست جنایی تقنینی قضایی  جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمایت از تصاویر شخصی و خانوادگی افراد

سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال مسولیت کیفری اطفال و نوجوانان

سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال مواد روانگردان

سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره

سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرم براندازی نظام

سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال حمایت از حقوق مصرف کنندگان

سیاست جنایی تقنینی و قضایی در قبال رانت و رانت خواری

سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران درقبال قاچاق دارو

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پوشش با رویکرد به آزادیهای و حقوق شهروندی

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال روسپیگری زنان معتاد

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مالکیت معنوی 

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با اراذل و اوباش

سیاست کیفری ایران در قبال حذف یا قبول مجازات اعدام

سیاست کیفری ایران در قبال زنان با رویکرد به اسناد بین المللی

سیاست کیفری قانونگذار ایران در جرایم مالی خانواده

شرکت در قتل از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری

ضرورت شناسایی و تصدیق تکثر فرهنگی در نظام عدالت کیفری

ضمانت اجراهای فراسرزمینی از منظر حقوق کیفری

عرف از منظر فقه جزایی در حقوق کیفری

علل گرایش جوانان به اعتیاد در استان قم و راههای پیشگیری از آن

فساد اداری از منظر سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران

فلسفه تفاضل دیه و آثار آن در حقوق کیفری ایران

فلسفه جرم انگاری در جرایم بزه دیده با تاکید بر نظام حقوقی ایران

قانون گریزی و راههای مقابله با آن در نظام عدالت کیفری ایران

قلمرو حریم خصوصی در مقررات آیین دادرسی کیفری ایران

قمار از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری

قیام مسلحانه از منظر فقه جزایی و قوانین موضوعه کیفری

کارکرد مجازاتها در نظام عدالت کیفری ایران

کیفیت مشدده مجازات درحقوق کیفری ایران

گروگان گیری و آدم ربایی در حقوق کیفری با رویکردی بر نظام حقوقی ایران

مبانی تبدیل مجازات درسیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران

مبانی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران

مبانی تفاوت احکام کیفری راجع به حقوق زنان از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری ایران

مبانی جرم شناختی رویکرد عدالت ترمیمی

مبانی حقوق وشرایط قانونی اقرار در نظام  کیفری ایران

مبانی فقهی و قانونی قتل عمدی از طریق ترک فعل

مبانی فقهی و قانونی کیفر تبعید در نظام عدالت کیفری ایران

مبانی نظری و قانونی تفاوت کیفر زن و مرد در سیاست کیفری اسلام و ایران

مجازات مادر در قتل فرزند از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری

مجازات های بدنی در حقوق کیفری ایران و حقوق بشر

محرومیت از حقوق اجتماعی در نظام عدالت کیفری ایران

مسولیت کیفری معتادان در حقوق کیفری ایران

مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

مسئولیت بیت المال مسلمین درقبال دیه غیر مسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری ایران

مسئولیت کیفری اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی در جرائم زیست محیطی با نگرش به اسناد بین الملل

مسئولیت کیفری شخص حقوقی درحوزه جرایم رایانه ای درحقوق ایران و آمریکا

مسئولیت مطلق کیفری

مشارکت مردم در پیشگیری از جرم ازمنظر سیاست جنایی

مطالعه بسترهای زیستی - روانی جوان برای پیشگیری از جرم

مطالعه تطبیقی اختیارات ایست و بازرسی ضابطین قضایی در حقوق کیفری ایران و انگلیس

مطالعه تطبیقی ارتشاء در کنوانسیون مریدا و قوانین کیفری ایران

مطالعه تطبیقی جرم قاچاق مواد مخدردر حقوق کیفری ایران و پاکستان

مطالعه تطبیقی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزهکاری در ایران و کانادا

معامله معارض و راههای پیشگیری ازآن در حقوق کیفری ایران

معاون جرم و مجازات آن در حقوق کیفری اسلام و قوانین موضو عه ایران

نقد و بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با همسرآزاری

نقد و بررسی محکومیتهای کیفری مؤثر در حقوق ایران

نقش بیمه درجبران خسارت بزه دیده با توجه به مدل عدالت ترمیمی

نقش پرونده شخصیت درفرایند دادرسی کیفری

نقش پلیس محلی در پیشگیری از وقوع جرم

نقش حجاب در پیشگیری رشد مدار از جرایم منافی عفت

نقش رویه قضایی در تحول حقوق کیفری ایران

نقش سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل)در مقابله با جرم پولشویی

نقش طلاق در پیشگیری از وقوع جرم

نقش فناوریهای علمی و پلیسی درکشف جرایم

نقش مذهب در پیشگیری ازوقوع جرم با رویکردی به حقوق ایران

نقش مشاوره در پیشگیری و کاهش جرایم کیفری مربوط به خانواده

نقش مشاوره در کاهش جرایم کیفری مربوط به خانواده

نقش نظارت در پیشگیری از جرایم و تخلفات اداری

نقش وسایل نقلیه در ارتکاب جرایم جنایی در حقوق کیفری ایران

 نقش وکیل در دفاع از حقوق متهمان در فرایند دادرسی کیفری


مطالب مشابه :


آشنایی با سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل)وپلیس بین الملل ناجا

در طرفین دسته شمشیر حروف اول سازمان بین‌المللی پلیس جنایی و سازمان بینالمللی پلیس
اینترپل

اینترپل نام کوتاه سازمان بین‌المللی پلیس جنایی است که در سال ۱۹۲۳ م در وین پایتخت اتریش
از اینترپل و وظایفش چه می‌دانید؟

کانون وکلای بین المللی. وبلاگ تخصصی حقوق سازمان ثبت اسناد واملاک
موضوعات کار تحقیقی 1 بخش دوم.

ساختار و صلاحیت سازمان جنایی پلیس بین الملل نقش سازمان بین المللی پلیس جنایی
لیست پایان نامه های حقوق جزا

56- نقش سازمان بین المللی پلیس جنایی در مقابله و صلاحیت سازمان جنایی پلیس بین
جرم سایبری، جرم فراملی

به منزله یک سازمان بینالمللی سهم عمده به سازمان پلیس بینالمللی پلیس جنایی
عناوین پایان نامه های دفاع شده و مصوب حقوق جزا و جرم شناسی

78- نقش سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل) 121- نقش سازمان بین المللی پلیس جنایی
عناوین جدید برای پایان نامه

نقش سازمان بین المللی پلیس جنایی در مقابله ساختار و صلاحیت سازمان جنایی پلیس بین
بازار شناسی قبرس

سازمان بین المللی پلیس جنایی، کمیته سرمایه گذاری اروپا، سازمان بین المللی نقشه
آیا تروریسم جرم سازمان یافته فراملی است؟قسمت دوم

سازمان پلیس جنایی بین در مجموع تمامی کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای داراى
برچسب :