نمونه سوالاتی ازدرس جامعه شناسی1 باذکر صفحه جواب

سوالات درس جامعه شناسی

1.کنش انسانی راتعریف کنیدوخصوصیات انرابگویید؟ص2

2.انواع کنش انسانی را تعریف ومثال بزنید؟ص2

3.ویزگی های کنش انسانی رانام ببرید؟ص3

4.کنش انسانی دارای چند پیامداست؟ص5

درس دوم علوم انسانی...........

5.علوم انسانی راتعریف کنید؟ص8

7.چراعلوم انسانی ازفعالیت غیر ارادی  انسان هابحث نمی کند؟ص8

8.موضوع علوم انسانی..........وموضوع علوم طبیعی..........است ؟ص9.

9.برخی از تفاوت های علوم انسانی و علوم طبیعی را نام ببرید؟ص9

10. فلسفه و متا فیزیک جزء علوم طبیعی است یا انسانی؟ ص10

11. موضوع علوم طبیعی و فلسفه چه تفاوتی دارد؟ص10

12. موضوع علوم انسانی و فلسفه چه تفاوتی دارد؟ص10

درس سوم.اهمیت علوم هنسانی.................

13. خانواده ها برای انتخاب و مقایسه رشته های علمی با یکدیگر معمولا چه ملاک هایی را در نظر می گیرند؟ص13

14. آینده شغلی به چه عواملی بستگی دارد ؟ و چرا به تنهایی ملاک خوبی نیست؟ص13

15. چرا به علوم طبیعی یا تجربی علوم ابزاری نیز می گویند؟ص14

16. فواید علوم طبیعی را بیان کنید؟ص14

17. فواید علوم انسانی را بیان کنید؟ص14

18. چرا به علوم انسانی علوم تفهمی و انتقادی نیز گفته می شود؟ص15

19. چرا علوم انسانی نسبت به علوم طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ص16

 

درس چهارم کنش اجتماعی.............

20. کنش اجتماعی را تعریف کنید؟ص18

21. کنش اجتماعی را با کنش انسانی مقایسه و مثال بزنید؟ص18

22. کنش اجتماعی و پیامد هایی که به دنبال دارد همان .......... است.؟ص18

23. با ذکر مثال علت اهمیت بسیار کنش اجتماعی را بیان کنید؟ص20

24. آیا پیامدهای اجتماعی مستقل از هم عمل می کنند؟ توضیح دهید؟ص21

25. در یک جامعه چه نوع کنش هایی نابه هنجارشناخته می شود؟ص21

26.ارزش هایی که صورت اجتماعی پیداکرده از چه کنش هایی پیروی میکند؟ص22

27.رابطه ی نظام اجتماعی وسایرپدیده های اجتماعی دریک جامعه چگونه است؟ص22

درس پنجم علوم اجتماعی.................

28.علوم اجتماعی رابه چه صورتهایی می توان تعریف کرد؟ص25

چراعلوم اجتماعی بخشی ازعلوم انسانی است؟ص25

29.بطورخلاصه فوایدعلوم انسانی را بنویسید؟ص25

30.چندمورداز شاخه های علوم اجتماعی را نام ببرید؟26ص

31.برچه اساسی جامعه شناسی خردوکلان تقسیم کرده اند؟27ص

درس ششم تاریخچه جامعه شناسی................

32برخی ازویژگی های جامعه شناسی قرن 19 رابیان کنید؟ص31

33.هدف جامعه شنا سی قرن 19 چیست؟ص31

33.ویژگی های جامعه شناسی تفهمی چیست؟ص32

34.چگونه جامعه شناسی تفهمی تهدید جامعه شناسی پزیتویستی شد؟ص32

35ویژگی های جامعه شناسی انتقادی چیست؟ص33

36.چراازدیدگاه جامعه شناسی انتقادی پزیتیویستی وتفهمی دیدگاه محافظه کارانه دارند؟ص34

درس هفتم پیشینه علوم اجتماعی در یونان و جهان اسلام ............

37. علوم اجتماعی قبل از ........... نیز در تاریخ اندیشه بشری به صورت یک دانش مستقل وجود داشته .ص 36

38. علوم نظری را تعریف کنید؟ص 37

39.علوم عملی را تعریف کنید ؟ ص 37

40. چرا متفکران مسلمان و یونان با جامعه شناسی علوم طبیعی و تفهمی تفاوت دارد؟ص 38

41. تقسیم بندی علوم به نظری و عملی در نزد متفکران مسلمان و یونان نشان دهنده چیست؟ ص 38

42. جامعه شناسی انتقفادی چه موقع با مشکل مواجهه می شود؟ ص 38

43. چرا فارابی علم اجتماعی را علم تدبیر مدن نامیده؟ ص 39

44. ص 38

41. تقسیم بندی علوم به نظری و عملی در نزد متفکران مسلمان و یونان نشان دهنده چیست؟ ص 38

42. جامعه شناسی انتقفادی چه موقع با مشکل مواجهه می شود؟ ص 38

43. چرا فارابی علم اجتماعی را علم تدبیر مدن نامیده؟ ص 39

44. پدیده های اعتباری را تعریف کنید و پدیده های غیر اعتباری را نیز تعریف کنید؟ ص40

درس هشتم  جهان اجتماعی و جهان طبیعی...............

45. موجودات زنده را موجودات اندام واره یا ............... می نامند. ص 44

46. برخی از ویژگی های موجودات زنده را بنویسید؟ ص 45

47.برخی از شباهت های جهان اجتماعی را با موجودات زنده بیان کنید؟ ص 46

48. مهمترین و اصلی ترین تفاوتهای جهان اجتماعی با موجودات زنده را بنویسید؟ ص 46

49. باز تولید جهان اجتماعی از طریق ........... است. ص 47

50. فرهنگ را تعریف کنید ؟ ص 47

51. بازتولید جهان اجتماعی چه تفاوتی با  بازتولید موجودات زنده دارد؟ ص 47

52. یک جهان اجتماعی چه موقع دگرگون می شود ؟ ص 48

درس نهم اجزاولایه های جهان اجتماعی..............

53.دانشمندان مختلف اجزای جهان اجتماعی را بر چه اساسی تقسیم بندی میشود؟ص50

54.براساس اندازه ودامنه اجزای جهان اجتماعی را چگونه تقسیم کرد؟ص50

56.براساس دیدگاه ذهنی وعینی بودن اجزای جهان اجتماعی راچگونه تقسیم کردند؟ص51

57.اجزاوبخش های مختلف جهان اجتماعی اهمیت یکسانی ندارد؟ص  غ   .ص52

58.اجزاولایه های جهان اجتماعی چه تفاوتی باهمدارد؟ص52

59.نماد چیست وبه چه خاطر به کارمیرود؟ص54

60چرانمادهاجزسطحی ترین لایه های اجتماعی است؟ص54

62.چراعقایدوارزش ها جزولا یه های عمیق جهان اجتماعی اند؟ص54

درس دهم جهان های اجتماعی...........

65.چرا جهان هجتماعی موجودات غیرانسان یک شکل دارد؟ص57

67.ایاجهان اجتماعی همه ی انسان ها یک جوراست؟ص57

68.چراجهان اجتماعی انسان ها متنوع است؟ص58

69.تغییرات جهان اجتماعی چند نوع است نام ببرید؟ص59

70.برای تغییرات سطحی جهان اجتماعی که باعث دگرگونی جامعه نمی شودچند مثال بزنید؟ص 58

71.چه تفاوتهایی یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می کند؟ ص 60

72. چرا توحید و یگانه پرستی عمیق ترین لایه اعتقادی جهان اسلام است؟ ص 62

73. ............. هر فرهنگ در حکم بنیان ها و سنگرهای اصلی ان فرهنگ اند. ص 62

 

درس11

پیامدهایجهاناجتماعئ                 

     1.جهاناجتماعئگذشتگانچهاثرئبرمادارد؟ص65

2.ساختن جهان اجتماعئ نوچه گونه است؟ص66

3.نظرماکس وبردرموردویزگی های برجسته یجهان متجددچیست؟ص67

4.منظورازرویکردنیویواین جهانی چیست؟ص67

5.افسون زدایی چیست؟ص67

6.منظورازبسط وتوسعه یابزاری چیست؟ص68

7.غلبه ی کنش های عقلانیمعطوفبه هدف چیست؟ص68

8.زوال عقلانیت ذاتی جهان متجدد چیست؟ص68

9.قفس اهنین چیست؟

 درس12

انواعجهاناجتماعی

10.عدهایازجامعهشناسانبهدوگروهتقسیممیشوند!                                                                      

الف)جوامعمکانیکیکداماندتوضیحدهید؟ص71

ب)جوامعارگانیکیکداماندتوضیحدهید؟ص71

11.فرهنگهابراساس......و.........خودتحولاتیرادنبالدارندص72

12.فرهنگسکولارچیست؟ص73

13.جهانهایاجتماعیبشررابراساس........و........عقاید.ارزشهاوارمانهایانهامیتوانبهدونوع......و......تقسیمکرد؟ص74

 درس13

 

  شناخت         اجتماعی

14.......و.......دروازهورودانسانبهجهاناجتماعیاست؟ص78

15.نامدیگرشناختعمومیچیستچرا؟ص79

16.اهمیتونقششناختعمومیدرزندگیمانندچیست؟ص79

17.افرادجامعهچهموقعبهاهمیتوجودشناختعمومیدرزندگیمیپردازند؟مثالبزنید؟ص80

18.ویزگیهایشناختعلمیدرمقایسهباشناخت  عمومیرانوشتهتوضیحدهید؟ص80

19.تاثیرشناختعلمیبرشناختعمومیرابنویسید؟ص80

 درس14

 

انواع      شناخت       علمی

 

20.رابطهیبینعقایدوپذیرشعلومدرجوامعچگونهاست؟ص85

21.مخالفتشناختعمومیبرعلمیچهنتایجیبهدنبالدارد؟ص85

22.فرهنگهاچگونهباشناختعلمیبرخوردمیکنند؟ص85

23.منظورازاستدلالهایتجربیوتجریدیچیست؟ص86

24.تمامیفرهنگهاشناختشهودیراغیرعلمیمیدانند!ص  غ.ص87

25.ابزارشناختشهودیانسانچیست؟87

26.منظورازوحیتشریعیچیست؟87

27.وحیدرمعنایعاموخاصچهتفاوتیدارد؟ص88

 درس15

شناخت   اجتماعی     تجربی

 

28.معرفتبهچهعلمیگویند؟ص91

29.دلیلفرهنگیگسترشتعریفحسیازعلمچیست؟ص91

30.ابسکونتچهشناختهاییراغیرعلمیمیدانست؟ص92

31.چهعاملیسببشدتاجامعهشناسیدانشیمعرفیشودکهدرقرن 19متولدشدهاست؟ص92

32.مشکلحسگرایاندرشناختتجربیجوامعچهبود؟ص93

33.رویکردحسیوتجربیباچهاسیبمهمیمواجهاست؟ص 93

 

درس16

 شناخت    اجتماعی   عقلی

 

34.عقلدرمعنایعاموخاصبهچهمعناست؟ص96

35.منظورازعلوماجتماعیعقلیچیست؟ص97

36.برچهاساسیمیتوانگفتدرجهاناسلامویونانازعلوماجتماعیعقلینیزاستفادهشده؟ص97

37.بهطورخلاسهنقاطقوترویکردعقلیبهعلوماجتماعیرابرسیکنید؟ص98

38.چرارویکرددنیویهیچیکازاسیبهایرویکردتجربیراندارد؟ص98

39.چرارویکردعقلیبهعلوماجتماعیارزشعلمینسبتبهفرهنگهاوجوامعراحفظمیکند؟ص98

40.اسیبمهمرویکرددنیویبهعلوماجتماعیچیست؟ص98

 درس17

41.انسانجهاناساطیریهستیراچگونهتفسیرمیکند؟ص101

42.ویزگیهایجهاناساطیریراتوضیحدهید؟ص101

43.جهانهایاجتماعیبهدونوع.....و.....ونیزجهانمعنویبهدونوع.......و......وتقسیمشد؟ص101

44.چرادرجهاناساطیریعقلتجربیارزشندارد؟ص101

45.مقدسبودنبهچهمعناست؟ص102

46.بزرگترینایتخداونددرجهانبینیتوحیدچیست؟ص102

47.چرابراساسجهانبینیتوحیدیجهانعقلانیاست؟ص102

48.مهمترینبخشازشناختعلمیدرجهانتوحیدیچیست؟ص102

49.علملدنیچیست؟ص102

50.رابطهیشناختوحیانیباعقلانیچگونهاست؟ص104

51===============حسیوتجربیچگونهاست؟ص104

 

 درس18

52.انساندرجامعه یتوحیدیچهجایگاهیدارد؟ص106

53.بهچهدلیلشناختاجتماعیقرانابعادارزشیهنجارنیزدارند؟ص107

54.ویزگیهایکهقرانبرایجامعهیانسانترسیم کردهرانامببرید؟ص107

55.منظورازحقمحوربودنجامعهیتوحیدیچیست؟ص108

56.منظورازسنتهایالهیچیستت؟ص108

57.ازسنتهایکهدرقرانامدهرابنویسید؟ص109

58.منظورازسنتظهوروسقوطامتهاچیست؟ص109

59.سنت امتحانوابتلایالهی

60.سنت ارسالرسلیعنیچه

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات درس تاریخ دبیرستان دوم و سوم انسانی و سوم تجربی1387-1388

ایران تمدن - نمونه سوالات درس تاریخ دبیرستان دوم و سوم انسانی و سوم تجربی1387-1388 - آشنایی با
نمونه سوالات درس به درس تاریخ ادبیات 2 سوم انسانی

نمونه سوالات درس به درس تاریخ ادبیات 2 سوم انسانی درس بيست و دوم
نمونه سوال تاریخ ادبیات 1

(رشته ی انسانی) ( ترم دوم) نمونه سوالات ادبیات اختصاصی بیش دانشگاهی نمونه سوالات تاریخ
نمونه سوالات نهایی سال سوم متوسطه علوم انسانی درس تاریخ ایران و جهان (2) ( قسمت دوم)

نمونه سوالات نهایی سال سوم متوسطه علوم انسانی درس تاریخ ایران و جهان (2) ( قسمت دوم)
نمونه سوال تاریخ معاصر ایران نوبت دوم

نمونه سوال تاریخ معاصر ایران نوبت دوم دوم انسانی. « ادامه سوالات در صفحه دوم
نمونه سوالات کتب علوم اجتماعی و تاریخ مقطع دوره ی دوم متوسطه

سری دوم. نمونه سوالات تاریخ ایران وجهان2 با دوم انسانی نمونه سوالات کل کتاب
نمونه سوالاتی ازدرس جامعه شناسی1 باذکر صفحه جواب

نمونه سوالات علوم دبیر مطالعات اجتماعی و تاریخ مقطع دوم علوم انسانی
نمونه سوالات نهایی سال سوم متوسطه علوم انسانی درس تاریخ ایران و جهان (2)قسمت اول

نمونه سوالات نهایی سال سوم متوسطه علوم انسانی درس تاریخ ایران و جهان (2) دوم انسانی.
نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات رشته تاریخ دانشگاه پیام نور دوم انسانی. نمونه دوم نیمسال اول 91.
برچسب :