شيوه نامه ساماندهي گروه هاي آموزشي دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي - شغلي

 اهداف :
• افزايش كارايي و آشنايي مدرسان ( معلمان ، مربيان و مشاوران ) دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي - شغلي با مهارت هاي تدريس محتواي آداب و مهارت هاي زندگي
• توانمندسازي مدرسان دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي – شغلي به شيوه هاي نوين و فعال تدريس
• مديريت ، برنامه ريزي ، هماهنگي و نظارت بر عملكرد گروه هاي آموزشي دروس پرورشي و مشاوره
• شناسايي و معرفي عوامل انساني فعال و برتر و ايجاد ساز و كار انگيزشي – تشويقي
• كيفيت بخشي به ساعات دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي – شغلي
• آشنايي مدرسان دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي – شغلي به شيوه هاي مديريت كلاس

ضرورت :
غايت نظام تربيتي كشور با الهام از ارزش هاي ديني ، فرهنگي ، اجتماعي ، تربيتي و ... پرورش عبد صالح و تحقق حيات طيبه است كه براي حصول آن بايد ساز و كارهاي مناسب مديريتي – برنامه ريزي در عرصه تمام تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها مورد نظر قرار گيرد و كمك به جريان تربيت مهمترين معيار در هر حركت و فعاليتي محسوب گردد .
حيات طيبه داراي جنبه هاي متعددي است كه بايد در جريان تربيت ، زمينه را براي آمادگي متربيان و كسب شايستگي لازم در اين جنبه ها فراهم نمود و اين مهم مقدور نخواهد شد مگر آنكه همه ي ظرفيت ها به خصوص منابع انساني ( گروه هاي آموزشي دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي – شغلي )كه بازوان اجرايي تحقق اين اهداف مي باشند به صورت منظم ، هدفمند و هماهنگ جهت تحقق اهداف مقدس تربيتي ساماندهي و هدايت گردند .

تعاريف و اصطلاحات :
درس پرورشي : پرورش در لغت به معنی تربیت ، تولد، رشد کردن و بوجود آمدن است و پرورشی در اصطلاح علمی است که موجب شناخت استعدادهای پنهان دانش آموزان  و پروراندن در همه ابعاد زندگی می گردد. پرورشی علاوه بر بعد دینی و معنوی به سایر ابعاد زندگی مانند ابعاد فرهنگی هنری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و...نیز توجه می کندو موجب سازندگی فرد در محیط  اجتماعی می شود. لذا درس پرورشی به برنامه منظم براساس شیوه های یادگیری – یاددهی اشاره دارد که موجب تغییرات رفتاری در همه جوانب زندگی دانش آموز می گردد.
آداب و مهارت هاي زندگي : جامعه ما با توجه به فرهنگ اسلامي – ايراني به آموزش آداب زندگي و آن دسته از مهارت هايي نياز دارد كه از يك سو دانش آموزان را در مسير زندگي دين مدارانه و حيات طيبه ياري دهد و از طرف ديگر افراد را براي ورود به دنياي بزرگسالي و محيط زندگي فردي و اجتماعي متناسب با رشد آماده سازد .

درس برنامه ريزي تحصيلي – شغلي : هدف از تدريس درس برنامه ريزي تحصيلي – شغلي ، شناسايي استعدادها ، علايق و ايجاد بينش در دانش آموزان جهت انتخاب صحيح شاخه ، رشته و مسير زندگي است كه اين امر موجب سازندگي محيط فردي و اجتماعي و از طرفي رشد و بالندگي جامعه است.

مدرسان ( معلمان و مربيان ) دروس پرورشي  : بر اساس ماده 5 آيين نامه نحوه اجرا و ارزشيابي دروس پرورشي در دوره هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه ، مربيان امور تربيتي ( پرورشي ) ، معلمان و دبيران علاقمند و واجد شرايط بعنوان مدرسان ( معلمان و مربيان ) دروس پرورشي انتخاب مي شوند ، كه براي اثربخشي بيشتر دروس پرورشي ، انتخاب مدرسان مذكور با توجه به شرايط زير انجام مي پذيرد :
• مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر
• حداقل 5 سال سابقه كار حرفه اي و صلاحيت تدريس در كلاس
• رشته هاي تحصيلي مرتبط
• اولويت با مربيان پرورشي و ترجيحاً واجد شرايط احراز فوق

استنادات، قوانين و مقررات مورد عمل:
• بند د ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه كشور
• مصوبه شماره 826 شورايعالي آموزش و پرورش ( سند تحول راهبردي )
• مصوبه شماره 643 شورايعالي آموزش و پرورش مورخ 2/10/1378 ( مواد قانوني 1 ، 2 ، 3 و تبصره 1 آن )
• مصوبه شماره 735 شورايعالي آموزش و پرورش مورخ 27/4/1385 ( ماده 2 – بند 1 ، 2 ، 8 و 9 )
• اسناد فرادستي معاونت پرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش
• همسو با بند 1 و 2 سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران
• قانون احياي معاونت پرورشي و تربيت بدني و آيين نامه اجرايي قانون مذكور
• شرح وظايف دفتر مشاوره تربيتي

حيطه عمل :
• دفتر مشاوره تربيتي به عنوان سياست گذار ، برنامه ريز و ناظر
• دبيرخانه هاي مركزي دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي - شغلي دوره هاي راهنمايي و متوسطه به ترتيب مستقر در استان هاي قم و كرمان
• ادارات كل آموزش و پرورش استانهاي كشور به عنوان مجري ( معاونت پرورشي و تربيت بدني )
• كليه ي منابع انساني علاقمند و فعال در گروه هاي آموزشي دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي – شغلي
• مديران ، مشاوران ، مربيان و معاونين پرورشي و تربيت بدني مدارس و كليه ي افراد صاحب نظر و علاقمند به امور پرورشي و مشاوره حسب مقررات
چارت تشكيلاتي گروه هاي آموزشي دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي- شغلي استان :

 وظايف :

1 – معاون پرورشي و تربيت بدني استان
• مديريت ،  برنامه ريزي ، هماهنگي و نظارت بر عملكرد گروه هاي آموزشي دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي – شغلي ( صدور ابلاغ ، تدوين وظايف ، برگزاري جلسات تصميم گيري و اعمال ابزارهاي تشويقي و ... )

 


2 – رئيس گروه مشاوره تربيتي
• برنامه ريزي ، هماهنگي و نظارت بر عملكرد گروه هاي آموزشي دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي - شغلي متناسب و در راستاي سياست ها و برنامه هاي  دفتر مشاوره تربيتي و معاونت پرورشي و تربيت بدني استان
• شناسايي افراد واجد شرايط همكاري با گروه هاي آموزشي دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي – شغلي و انتصاب آنان به مسئوليت هاي مورد نظر با اخذ مجوز از معاونت پرورشي و تربيت بدني استان
• برقراري ارتباط هدفمند و سازمان يافته با ستاد ( دفتر مشاوره تربيتي ) و دبيرخانه هاي مركزي دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي – شغلي جهت دريافت راهبردها ، برنامه ها و ارائه بازخورد مناسب در قالب ارائه گزارش هاي موضوعي و ...

3 – مسئول گروه آموزشي
• انتخاب منابع انساني زير مجموعه  حسب انتظارات
• تدوين شرح وظايف سرگروه هاي زير مجموعه
• توجيه اعضاء نسبت به وظايف و انتظارات سازماني
• برگزاري جلسات توجيهي و كارشناسي با اعضا مطابق تقويم اجرايي گروه
• نظارت بر عملكرد فعاليت هاي مرتبط مناطق و مدارس
• شناسايي و معرفي كاركنان ( معلمان ، مربيان ، مشاوران وساير كاركنان ) موفق در عرصه تربيتي جهت تشويق و تقدير ( با همكاري سرگروه هاي آموزشي زير مجموعه )
• نظارت بر فرايند مستندسازي عملكرد ( گزارش عملكرد ) و ارسال به دفتر مشاوره تربيتي و دبيرخانه هاي مركزي ( پايان خرداد ماه 1389 )
• تعامل هدفمند ، سازمان يافته و فعال با دبيرخانه هاي مركزي ( استان هاي كرمان و قم )
• اجرايي نمودن شرح مصوبات دبيرخانه هاي مركزي و ارائه گزارشات عنداللزوم
• شركت فعال در دوره هاي آموزشي ، گردهمايي ها ، جلسات و ... مرتبط
• تهيه و تدوين برنامه ساليانه گروه آموزشي و ارائه به مسئولين ذيربط
• ارزيابي ، نيازسنجي ، آسيب شناسي ، تعيين اولويت ها و بازخورد موارد به دبيرخانه مركزي و ستاد
• برنامه ريزي و هماهنگي لازم جهت تهيه و تدوين منابع علمي ( بروشور ، جزوه و ... ) و اطلاع رساني مناسب
• هماهنگي لازم به منظور جمع آوري ، طبقه بندي و تحليل آمار و اطلاعات مرتبط و ارائه آن به مسئولين ذيربط
• شناسايي صاحب نظران عرصه تعليم و تربيت مرتبط با دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي–شغلي به منظور بهره گيري از دانش و تجارب آنها
• شناسايي نيازهاي حقيقي آموزشي مناطق و نواحي در حوزه راهنمايي ، مشاوره و پرورشي بر اساس شاخص هاي بومي ، فرهنگي و جمعيت دانش آموزي از طريق پژوهش و آمار

1-4- سرگروه هاي آموزشي دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي- شغلي
• همكاري و هماهنگي با مسئول گروه آموزشي و اعضای زير مجموعه ، جهت تحقق وظايف محوله
• شناسايي افراد ذيصلاح به عنوان اعضای گروه ها ی زير مجموعه  بر اساس چارت ابلاغي و معرفي به مسئول گروه آموزشی جهت صدور ابلاغ
• تدوين وظايف اجرایی  اعضای زير مجموعه
• برگزاري جلسات توجیهی  وكارشناسي با اعضا ی زیر مجموعه طبق تقویم اجرایی گروه
• تحلیل محتوای دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي- شغلي ومهارت های زندگی
• تدوین الگوی آموزشی مناسب مشتمل بر : تعیین اهداف کلی ،رفتاری ، تعیین شرایط  و تجارب یادگیری ، شیوه های تدریس ، ارزشیابی درسی  ، سازماندهی منابع و مواد آموزشی و کمک آموزشی ( بروشورها ، جزوات و...)
• تهیه منابع آموزشی  و کمک آموزشی مورد نیاز
• همکاری و انجام هماهنگی لازم در برگزاری جشنواره های دروس مرتبط
• ارزیابی دوره ای از کلاس های دروس مربوطه و ارزشیابی نهایی از روند فعالیت ها و تهیه گزارش
• هماهنگی لازم جهت تقدیر از كاركنان  (مشاوران ،مربيان معلمان  وساير كاركنان ) موفق در عرصه تربيتي  و مشاوره ای
• ارتباط موثر و مناسب با سرگروههای دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي- شغلي سایر استانها به منظور تبادل تجربه و بهره گیری از ابتکارات
• تهيه و تدوين برنامه ساليانه  و ارائه به مسئول گروه آموزشی


2-4- سرگروه هاي  فعالیت های پرورشی و مشاوره :
• همكاري و هماهنگي با مسئول گروه آموزشي و اعضای زير مجموعه ، جهت تحقق وظايف محوله
• شناسايي افراد ذيصلاح به عنوان اعضای گروه بر اساس بر اساس چارت ابلاغي و معرفي به مسئول گروه آموزشی جهت صدور ابلاغ با توجه به شرايط احراز
• تدوين وظايف اجرایی  اعضای زير مجموعه
• برگزاري جلسات توجیهی  وكارشناسي با اعضا ی زیر مجموعه طبق تقویم اجرایی گروه
• تهیه منابع آموزشی  و کمک آموزشی مورد نیاز جهت ارتقای مهارت های حرفه اي و شغلي منابع انساني
• هماهنگی لازم جهت تقدیر از كاركنان  ( معلمان ، مربيان ، مشاوران وساير كاركنان ) موفق در عرصه تربيتي  و مشاوره ای
• ارتباط موثر و مناسب با سرگروههای فعالیت های پرورشي و مشاوره سایر استانها به منظور تبادل تجربه و بهره گیری از ابتکارات
• تهيه و تدوين برنامه ساليانه  و ارائه به مسئول گروه آموزشی
• ارتباط با سازمان ها ، مراکز و موسسات آموزشی و تحقیقاتی به منظور تسهیل ارائه خدمات  نوین
• همكاري و هماهنگي جهت اجراي طرح هاي پيشگيرانه و مداخله اي و خدمات مشورتي با توجه به سياست هاي اعلام شده در حوزه مشاوره تربيتي

5 –گروه هاي دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي - شغلي :
•  انجام فعاليت هاي محوله به صورت حرفه اي و تخصصي ( ايفاي نقش سازماني دقيق گروه مربوطه )
• تببين و تسري فعاليت هاي تربيتي و  مشاوره اي در مدارس با رويكرد بومي وديني
• برنامه ریزی و کمک به عوامل انساني مدارس  در جهت ایفای نقش مطلوب تربيتي و مشاوره 
• پیش بینی برگزاری گروههای آموزشی مورد نیاز در امور تربيتي و مشاوره
• برگزاری مسابقات علمی ویژه مشاوران ( کتابخوانی،...)
• همکاری در اجرای  آزمون تعیین سطح علمی مشاوران ، مربيان و معاونين پرورشي و تربيت بدني مدارس
• پیگیری و ارزیابی روند اجرای طرح ها ، برنامه ها و فعاليت هاي مرتبط با امور گروه هاي آموزشي دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي - شغلي
• همکاری موثر در زمینه ی اجرای مناسبت هاي تربيتي و مشاوره اي ( هفته تربيت ، هفته بهداشت روان و ... )
• همکاری با هسته ها و مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی به منظور ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان و پیشنهاد و راهکارهای مناسب جهت کاهش مشکلات روانی – رفتاری و تحصیلی
• شناسایی نيروي انساني تربيتي و مشاوره اي واجد شرايط و فراهم كردن زمينه همكاري با آنها       ( تحقیق ،پژوهش ، تدوین مباحث علمی و همکاری با رسانه های ارتباط جمعی )
• ارتباط موثر و مناسب با گروههای مشابه ساير استان ها  به منظور بهره گیری دانش و تجربه ي آنها
• تهيه و تدوين برنامه ساليانه  و ارائه به سرگروه ها مطابق با نمودار سازماني


نكته هاي اجرايي :
• كارگاههاي توجيهي با هدف مهارت آموزي و توان افزايي مدرسان (معلمان و مربيان) دروس پرورشي و در راستاي تدريس محتواي دروس پرورشي با رويكرد آداب و مهارت هاي زندگي در مدارس برگزار مي شود .
• فراگيران : حداقل 10% از مدرسان (معلمان و مربيان) دروس پرورشي مدارس سراسر كشور در دوره راهنمايي و متوسطه را شامل مي شود كه طي اين دوره ، مهارت هاي لازم را جهت تدريس محتواي فوق در ساعات درس پرورشي كسب مي نمايند .
• انتخاب فراگيران با توجه به شرايط مدرسان (معلمان و مربيان) دروس پرورشي ( مندرج در دستورالعمل ) انجام پذيرد .
• مدرسين كارگاهها از فراگيران استاني دوره تربيت مدرس ( اين دوره ها در استان هاي آذربايجان شرقي و قزوين برگزار خواهد گرديد ) مي باشند كه اين دوره را با موفقيت گذرانده باشند .
• به ازاي هر مدرس ( فراگيران دوره تربيت مدرس ) ، 3 جلسه ي 5 ساعته ( جمعاً 15 ساعت ) كارگاههاي توجيهي ، به تفكيك دوره تحصيلي ، برگزار مي گردد .
• زمان برگزاري كارگاههاي توجيهي – آموزشي حداكثر تا پايان بهمن ماه 1389 مي باشد .
• تهيه و ارسال گزارش عملكرد با رعايت سلسله مراتب اداري ( منطقه ، استان ، ستاد ) الزامي است.

دستورات مالی :
 هزینه های مربوط به اجرای اين فعاليت  از محل اعتبارات متمرکز دفتر مشاوره تربیتی ذیل عنوان فعالیت " ساماندهي گروه هاي آموزشي دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي – شغلي استان ها "   و اعتبارات معاونت پرورشي و تربيت بدني استان قابل پرداخت می باشد .
 
نظارت و ارزشيابي:
شيوه نامه نظارت و ارزشيابي ساماندهي گروه هاي آموزشي دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي – شغلي متعاقباً تهيه و به استان ها ابلاغ خواهد گرديد  .

                      معاونت پرورشي و تربيت بدني  

                                                       دفتر مشاوره تربیتی                                            


مطالب مشابه :


تقويم اجرايي گروه مشاوران ورامين

تقويم اجرايي آموزش و پرورش شهرستان ورامين- معاونت پرورشي 2- بازديد از مدارس
شرح وظایف پست های سازمان مدارس

در زمينه تقويم عوامل اجرايي آموزشي و آموزشي مدارس آموزش متوسطه .
نتایج مسابقات قرآنی سال تحصیلی 93/92

» تقويم اجرايي فعاليتهاي پرورشي مدارس در لیست برگزیدگان مسابقات قرآنی مدارس متوسطه
شيوه نامه ساماندهي گروه هاي آموزشي دروس پرورشي و برنامه ريزي تحصيلي - شغلي

مطابق تقويم اجرايي پرورشي مدارس سراسر كشور در دوره راهنمايي و متوسطه را شامل مي
نتایج مسابقات فرهنکی هنری مرحله شهرستان مقطع راهنمایی (دختر)متوسطه و پیش دانشگاهی

» تقويم اجرايي فعاليتهاي پرورشي مدارس در ماه دي نتایج مسابقات مدارس متوسطه
تقویم اجرائی مدیران مدارس مقدمه

تقویم اجرائی مدیران مدارس در تقويم اجرايي امور آموزشي ، پرورشي
نتایج مسابقات مقطع متوسطه سال تحصیلی 89/90

» تقويم اجرايي فعاليتهاي پرورشي مدارس در مشخصات برگزیدگان مسابقات مقطع متوسطه
برنامه سالانه

جدول تقويم اجرايي فعاليت هاي آموزان سال اول متوسطه و معاونين پرورشي در مدارس
شرح وظایف معاون پرورشی

پرورشی مبنی بر ساخت های پرورشی به منظور ایجاد فرصت های مناسب در مدارس و متوسطه
برچسب :