نمونه سوالات اصول حسابداری 2 و حسابداری صنعتی

نمونه سوال اصول حسابداری2

نام:

نامونام خانوادگی:

نام پدر:

بسمه تعالی

به نام انکه هستی نام ازاویافت

ازمون درس:اصول حسابداری2

رشته: تحصیلی      پایه: سوم

تاریخ:8/10/90

مدت100دقیقه

ردیف

تعدادصفحات سوال2                                                                   تعدادسوالات درصفحه8

بارم

1

تعریف سفته رابنویسید.

 

2

استهلاک راتعریف کنید.

 

3

دفترمعین ازروی............ودفترکل ازروی...........نوشته می شود

 

4

در روش حذف مستقیم جهت ایجاد طلب سوخت شده درسال های قبل حساب ......................... بدهکارو

حساب......................بستانکارمی شود.

 

5

اگرعمرمفیدماشینی11سال باشددرروش مجموع سنوات نرخ استهلاک سال چهارم کدام است.

الف)11/4                   ب)66/8                      ج)11/8                           د)66/4

 

6

سررسیدسفته 120روزه ای که در15/4/85صادرشده باشد چه روزی است.

الف)10ابان                  ب)12مهر                   ج)12ابان                          د)10مهر

 

7

هریک ازفعالیتهای زیررادردفترروزنامه ی عمومی شرکت باران ثبت نمایید.

1/4/86خریدکالابه مبلغ000/300ریال به طورنقدبا2درصدتخفیف تجاری.

4/4/86صدوریک برگ چک به مبلغ000/750ریال بابت افتتاح تنخواه گردان.

6/4/86دریافت یک برگ سفته به مبلغ000/900ریال بابت مطالبات قبلی.

7/4/86یک برگ سفته صادره به مبلغ000/250/1ریال باسفته جدیدی به همین مبلغ تعویض گردید.

9/4/86سفته دریافتنی مورخ6/4/86جهت وصول به بانک واگذارگردید

12/4/86دراین تاریخ موجودی واقعی صندوق7000ریال کسری نشان میدهد.

15/4/86دریافت یک برگ سفته به مبلغ000/800ریال بابت ضمانت شغلی صندوقدار.

18/4/86طلب شرکت ازاقای رشیدی به مبلغ000/260ریال سوخت وبه روش حذف مستقیمازحسابها حذف گردید.

24/4/86دریافت000/000/2ریال وام وصدوریک برگ سفته به همین مبلغ.

26/4/86دریافت اعلامیه ای از بانک مبنی برنکول سفته واگذارشده9/4/86وبرداشت000/10ریال هزینه واخواست سفته ازحساب موسسه توسط بانک.

28/4/86خریدیک دستگاه رایانه باشرایط نسیه به مبلغ000/100/8ریال که قیمت نقدی ان000/500/7ریال بودوبابت حمل ان تا موسسه000/120ریال پرداخت نمودوبلافاصله مورداستفاده قرارداد.

31/4/86ارائه اسنادهزینه توسط تنخواه گردان جمعابه مبلغ000/600ریال وتصفیه حساب باوی.

7

8

مانده حساب بانک طبق دفترکل شرکت اوا درپایان شهریور76مبلغ000/200/2ریال وطبق صورت حساب ارسالی000/142/2ریال بودطی بررسی های انجام شده مواردزیرکشف شد.

الف)مبلغ000/18ریال هزینه واخواست سفته ازحساب موسسه برداشت شده که دردفاترشرکت ثبت نشده است.

ب)مبلغ000/380ریال واریزی موسسه درپایان وقت اداری درصورتحساب ارسالی بانک منعکس نشده است.

ج)یکی ازمشتریان مبلغ000/250ریال بابت مطالبات قبلی به حساب شرکت واریزنموده که حسابدارشرکت ثبت نکرده است.

د)چک صادره بابت پرداخت بدهی به مبلغ000/650ریال اشتباها توسط بانک000/560ریال ثبت نشده است.

 

مطلوب است:

1-   تهیه صورت مغایرت بانکی به روش مانده واقعی

2-   انجام ثبت های لازم

3

 

نمونه سوال اصول 2 

باسمه تعالی

سوالات امتحان نهایی درس : اصول حسابداری (2) رشته حسابداری بازرگانی  

ساعت شروع : 10:30 صبح              مدت امتحان : 135 دقیقه

سال سوم متوسطه سالی – واحدی                                 تاریخ امتحان : 10/10/1383

دانش آموزان وداوطلبان آزاد سراسر کشور در دی ماه سال 1383                       اداره سنجش وارزشیابی تحصیلی

 

ردیف

سوالات

نمره

 

توجه : الف – آزمون شامل 8 قسمت ودر 3 صفحه تنظیم شده است

         ب- استفاده ازماشین حساب مجاز بوده : نوشتن شرح ثبتهای روزنامه الزامی نیست

 

1

مانده حساب ذخیره م .م شرکت ابروباد در آغاز سال 81 مبلغ 000 000 2 ریال وبخشی از فعالیتهای مالی آن به شرح زیر بوده :

1.     فروش 000 200 13 ریال کالا به شرکت سرما و دریافت یک فقره سفته 10 روزه بابت آن

2.      موجودی صندوق 298400 ریال شمارش شده ولی مانده حساب صندوق مبلغ 301000 ریال را نشان داده است

3.     دریافت یک فقره چک مدت دار 1700000 ریالی بابت50% از بدهی آقای بهمن به شرکت وسوخت وحذف50%0دیگر آن از حسابها .

4.     واگذاری چک دریافتی از آقای بهمن به بانک جهت وصول وجه آن

5.     خرید ملزومات از فروشگاه آذر به مبلغ 240000 ریال می پرداخت 110000 ریال وجه نقد وصدور براتی عند المطالبه بابت بقیه مبلغ آن به عهده یکی از بدهکاران شرکت

6.     دریافت سفته جدید یک ماهه در سر رسید سفته دریافتی موضوع بند 1 وبه همان مبلغ از شرکت سرما

7.     دریافت نقدی مطالبات سوخت وحذف شده سال گذشته از بنگاه مهر به مبلغ 2100000 ریال

8.     اطلاع از قبولی برات صادره موضوع بند 5 توسط متعهد

9.     پرداخت نقدی وجه یک فقره سفته صادره در قبل به مبلغ 000/800/2 ریال

10. اطلاع از وصول وجه چک ارائه شده به بانک موضوع بند 4

11. در بررسیهای بعمل آمده نسبت به اقلام حسابهای دریافتی شرکت به تاریخ 29/12/ مبلغ ذخیره لازم برای آنها 200/025/2 ریال برآورده شده که دراین ارتباط: حساب ذخیره م.م را تنظیم نموده ثبت تعدیل آنرا انجام داده ومانده آن را پس از تعدیل نشان دهید.

مطوب است : ثبت فعالیتهای فوق در دفتر روزنامه عمومی شرکت ابر وباد

25/4

2

فعالیتهای اسفند 82 در فروشگاه صاعقه که دارای دو دایره ( لوازم التحریر) ومواد غذایی می باشد وکلیه دریافتهای وپرداختها نقدی صورت گرفته به شرح زیر بوده

1/12 اختصاص مبلغ 000/200/1 ریال اثاثه به عنوان سرمایه گذاری مجدد در فروشگاه

8/12 خرید مبلغ 000/400/3 ریال لوازم التحریر از تولیدی برف

12/12 فروش مبلغ000/300/5 ریال مواد غذایی طی اعطای 5%  تخفیف توافقی

15/12 دریافت مبلغ 000/200 ریال از تولیدی برف بابت انصراف از تصمیم به برگشت قسمتی از لوازم التحریر معیوب موضوع خرید 8/12

21/12 پرداخت هزینه حقوق کارکنان دایره موادغذایی معادل 000/350 ریال

26/12 پرداخت مبلغ 000/720 ریال بابت اجاره محل فروشگاه وتسهیم آن بین دوایر ( براساس مساحت آنها که مساحت دایره لوازم التحریر20 ودایره مواد غذایی16 متر مربع است )

رویدادهای مالی فوق را به گونه ای ثبت نمایید که بتوان از روی آنها اقلام معین مربوط به هریک از دوایر را تشخیص داد .

75/1

باسمه تعالی

سوالات امتحان نهایی درس : اصول حسابداری (2) رشته حسابداری بازرگانی        

ساعت شروع : 10:30 صبح           مدت امتحان : 135 دقیقه

سال سوم متوسطه سالی – واحدی                                 تاریخ امتحان : 10/10/1383

دانش آموزان وداوطلبان آزاد سراسر کشور در دی ماه سال 1383                       اداره سنجش وارزشیابی تحصیلی

 

ردیف

سوالات

نمره

3

حساب بانک دفتر کل وصورتحساب ارسالی بانک مربوط به موسسه طوفان درتاریخ 28/12 به شکل زیر بوده :

    دفتر کل                    حساب بانک – جاری 54321                           صفحه ...........

شماره روزنامه

تاریخ

شرح 

بدهکار

بستانکار

تشخیص

مانده

روز

ماه

 

1

12

منقول از صفحه قبل

720000

 

بد

720000

 

3

12

چک صادره بابت خرید – شماره 8501

 

270000

بد

450000

 

12

12

دریافتی از مشتریان

462000

 

بد

912000

 

20

12

چک صادره بابت ملزومات – شماره 8503

 

570000

بد

342000

 

25

12

چک صادره بابت حمل اثاثه – شماره – 8503

 

325000

بد

14000

 

28

12

واریز وجه نقد به حساب جاری

388000

 

بد

402000

 

جمع

 

1570000

1168000

بد

402000

نام مشتری : موسسه طوفان

شماره حساب : جاری 54321

تاریخ

شماره سند

شرح سند

بدهکار

بستانکار

تشخیص

مانده

1/12

 

مانده

 

720000

بس

720000

4/12

8501

چک نقدی

270000

 

بس

450000

5/12

511

بهای دسته چک

12000

 

بس

438000

11/12

2526

وصولی از مشتریان

 

462000

بس

900000

16/12

2678

وصولی وجه سفته ارائه شده

 

250000

بس

1150000

23/12

8502

چک نقدی

570000

 

بس

580000

27/12

903

برداشت آبونمان برق

190000

 

بس

390000

 

 

جمع

1042000

1432000

بس

390000

مطلوب است : الف- تنظیم صورت مغایرات بانکی وتعیین مانده واقعی حساب بانک .

                  ب- ثبت آرتیکلهای اصلاحی لازم در دفتر روزنامه عمومی موسسه ط7وفان

25/2

4

فروشگاه اتومبیل رنگین کمان : 1. اتومبیلهایی را که به قصد فروش خریداری می کند 2. موتور سیکلتی را که برای استفاده در امورفروشگاه خریداری کرده است 3. اتومبیلی راکه از شخصی بصورت امانت گرفته است تا بفروشد 4. سفته ای راکه بابت تضمین شغلی از صندوقدار خود گرفته است 5. سفته ای به سررسید دوسال دیگر را که طی خرید اتومبیلی صادرنموده است 6. مالیات کسر کرده از حقوق کارکنان فروشگاه و7- مالیات برآوردی عملکرد فروشگاه در پایان سال را تحت چه عناوینی در حسابها ی دفتر کل فروشگاه ثبت می نماید ؟

75/1

5

خلاصه عملیات حق العمکاری رعد شامل فروش نقدی 5800000 ریال مربوط به محموله امانی دریافتی از تجارتخانه باران احتساب 9% حق العمل فروش بابت آن  و صدور یک فقره چک در وجه تجارتخانه باران جهت تسویه بدهی پس از کسر 200000 ریال پرداخت هزینه انباری محموله را به تاریخ پایان شهریور 83 در دفتر روزنامه عمومی حق العملکاری ثبت نمایید (نشان دادن محاسبات تعیین مبالغ حق العمل وچک صادره نمره دارد)

25/1

باسمه تعالی

سوالات امتحان نهایی درس : اصول حسابداری (2) رشته حسابداری بازرگانی       

 ساعت شروع : 10:30 صبح           مدت امتحان : 135 دقیقه

سال سوم متوسطه سالی – واحدی                                 تاریخ امتحان : 10/10/1383

دانش آموزان وداوطلبان آزاد سراسر کشور در دی ماه سال 1383                       اداره سنجش وارزشیابی تحصیلی

 

ردیف

سوالات

نمره

6

برخی از مانده حسابهای واحد تجاری تندردر آغاز سال 82 عبارتند از:       پیش دریافت فروش – خانم شبنم 000/900/2 ذخیره خدمات بعد از فروش 000/87 دارایی در جریان ساخت (ساختمان ) 000/750/11 اوراق قرضه پرداختی کوتاه مدت 000/000/120 سایر حسابهای پرداختنی (شامل هزینه های پرداختنی – تلفن 000/130 واریزهای نامشخص 000/190 سپرده حسن انجام کار – مربوط به احداث انبار 000/700/1 ریال) ورایانه 000/500/6 ریال بوده با توجه به آنها قسمتی از رویدادهای این واحد به شرح زیر را در دفتر روزنامه عمومی آن ثبت نمایید

18/1 پرداخت نقدی هزینه تلفن مربوط به سال قبل معادل مبلغ 000/130 ریال

20/2 پرداخت مبلغ 000/250/2 ریال بابت حق الزحمه  معمار ساختمان در جریان ساخت بصورت نقد

21/3 خرید یک دستگاه ماشین آلات جهت استفاده بلافاصله از آن با شرایط نسیه به مبلغ 000/300/17 ریال (قیمت نقدی آن 000/800/16 ریال بوده ) و پرداخت 000/700 ریال وجه نقدر بابت نصب آن

29/4 تکمیل ساختمان در جریان ساخت وشروع بهره برداری از آن

17/5 صدور چکی به مبلغ 000/800 ریال از محل سپرده حسن انجام کار جهت رفع نقص ناشی از سهل انگاری پیمانکار سازنده انبار برای واحد تجاری

16/6 فروش وتحویل 000/000/3 ریال کالا ضمن دریافت 000/100 ریال وجه نقد از خانم شبنم وتسویه حساب با وی .

12/7 اطلاع از علت واریزهای نامشخص طی مراجعه یکی از مشتریان وارائه فیش واریز 000/190 ریال بابت تسویه بدهی خود به این واحد

11/8 صدور چکی به مبلغ 000/85 ریال جهت انجام خدمات بعد از فروش برای مشتریان

13/9 پرداخت باقیمانده سپرده حسن انجام کار به پیمانکار سازنده انبار بطورنقد

30/9 پرداخت اصل وسود 9 ماهه آخر اوراق قرضه (براساس احتساب 20% سود سالانه ) طی صدور چک

1/10 معاوضه رایانه شرکت با رایانه جدیدی به ارزش 000/200/4 ریال طی دریافت یک فقره چک 000/800 ریالی مدت دار (استهلاک انباشته رایانه قدیمی تا این تاریخ 000/300/1 ریال است )

28/12 نشان دادن محاسبه وثبت استهلاک رایانه موضوع معاوضه 1/10/ به روش مجموع سنوات (برآورد ارزش اسقاط آن پس از 5 سال عمر مفید مبلغ 000/300 ریال است )

75/4

7

بازرگانی آذرخش در 15/9/82 شعبه ای غیر مستقل افتتاح نموده ومبلغ 000/600 ریال تنخواه گردان طی صدور یک فقره چک جهت پرداخت هزینه های دراختیار آن قرار داده اجناس برای شعبه به قیمت فروش ارسال شده و فعالیتهای شعبه در پایان سال مذکور به شرح زیر به بازرگانی گزارش شده است

1- ارسال کالا به شعبه 000/450/5 ریال 2- برگشت کالا از شعبه 000/250 ریال 3- فروشهای نقدی شعبه 000/700/6 ریال 4- تخفیف در قیمتهای فروش طبق موافقت مرکز 000/485 ریال 5- برگشت از فروشهای نقدی شعبه 000/190 ریال 6- هزینه های آب وبرق شعبه 000/220 ریال وهزینه های متفرقه شعبه 000/330 ریال 7- موجودی کالای پایان دوره به قیمت فروش 000/400/1 ریال (شامل شده بعلاوه 40% سود : راهنما جهت انجام ثبت اصلاحی آن ) مطلوب است :

ثبت عملیات وبستن تنخواه گردان شعبه (باتوجه به واریزمابقی وجه تنخواه گردان به حساب بانکی مرکز توسط شعبه ) در دفتر روزنامه عمومی بازرگانی آذرخش

5/2

8

باتوجه به مانده حسابهای تولیدی مه در پایان سال 80 به شرح زیر : سرمایه 000/510  داراییهای ثابت (پس از کسر استهلاک انباشته ) 000/308 داراییهای جاری 000/290 اوراق قرضه پرداختنی بلند مدت 000/160 سرقفلی 000/52 سرمایه گذاریهای بلند مدت 000/50 حصه جاری وام بلند مدت پرداختنی 000/25 اضافه برداشت بانکی 000/5 (ارقام به هزار ریال) ترازنامه طبقه بندی شده تولیدی را به تاریخ 28/12/80 تنظیم نمایید.

5/1

 

                                                    موفق باشید                                                جمع نمرات

20

 


باسمه تعالی

سوالات امتحان نهایی درس : اصول حسابداری (2) رشته حسابداری بازرگانی         ساعت شروع : 10:30 صبح   

       مدت امتحان : 120 دقیقه

سال سوم متوسطه سالی – واحدی                                 تاریخ امتحان : 13/10/1383

دانش آموزان وداوطلبان آزاد سراسر کشور در دی ماه سال 1383                       اداره سنجش وارزشیابی تحصیلی

 

ردیف

سوالات

نمره

 

توجه : 1- آزمون شامل 3 سوال و 8 مسئله می باشد

         2- نوشتن شرح ثبت آرتیکهای الزامی نیست واستفاده از ماشین حساب مجاز است

 

1

چهارنوع ارزش سهام را بنویسید .

1

2

چهار مورد از فعالیتهای تعاونی ها تولیدی را نام ببرید

1

3

حداقل تعداد نفرات لازم برای تشکیل شرکتهای تضامنی ........... نفر ، شرکتهای تعاونی ......... نفر شرکتهای سهامی عام ............ نفر وشرکتهای سهامی خاص .......... نفر می باشد .

1

 

مسائل

 

1

آورده های جواد وصادق جهت تشکیل تضامنی جواد وشرکاء به شرح ذیل می باشد ( ارقام به ریال )

جواد : وجه نقد 000/250 اثاثه 000/300 ساختمان 000/800

صادق : وجه نقد 000/200 موجودی کالا 000/500 وسائط نقلیه 000/400

موجودی کالابه مبلغ 000/350 وساختمان به مبلغ 000/700 مورد توافق طرفین واقع شد

مطلوبست : ثبت تشکیل شرکت در دفتر روزنامه عمومی

1

2

کریم وامیر با سرمایه های 000/000/5 و 000/000/6 شرکای شرکت تضامنی کریم وشرکاء بوده وبه نسبت  در سود وزیان شریک هستند جهت افزایش سرمایه تصمیم می گیرند که قاسم را به عنوان شریک جدید با سرمایه 000/000/5 وارد شرکت نموده و در  سود وزیان شریک نمایند

مطوبست : الف) ثبت عملیات حسابداری ورود شرکت جدید با ثبت سرقفلی

               ب) محاسبه نسبت جدید سود وزیان شرکاء قدیم

2

3

حساب خلاصه سود وزیان شرکت تضامنی نرگس وجلال در پایان سال 1382 مبلغ 000/200/8 ریال مانده بستانکار داشته سرمایه شرکاء به ترتیب 000/000/7 و000/000/6 ریال ونسبت 1و 3 در سود و زیان شریک اند مقررگردیده که پس از در نظر گرفتن 10% سود سرمایه تضمین شده برای شرکاء ومبلغ 000/200 ریال پاداش سالیانه برای جلال سود تسهیم گردد

مطلوبست : ثبت های بستن حساب خلاصه سود وزیان وثبت های مربوط به اقلام تقسیم سود در دفتر روزنامه عمومی شرکت .

2

4

ترازنامه شرکت تضامنی احمد ومحمد که به نسبت 2 و 3 در سود وزیان شریک اند به شرح ذیل
می باشد درتاریخ ترازنامه تصمیم به انحلال شرکت گرفته می شود ورویدادهای انحلال عبارتنداز :

1- کل مبلغ دریافتی از بدهکاران

000/300 ریال

شرکت تضامنی احمد ومحمد ترازنامه 30/4/82

2- واگذاری ملزومات به احمد به مبلغ

000/200 ریال

بانک                     000/200

حسابهای پرداختنی       000/500

3-فروش موجودی کالا

000/400 ریال

حسابهای دریافتنی   000/350

جاری احمد                 000/20

4-فروش وسائط نقلیه

000/600 ریال

موجودی کالا          000/500

سرمایه احمد               000/700

5- هزینه های تصفیه

000/420 ریال

ملزومات                  000/240

سرمایه محمد             000/800

6- تسویه بدهی های شرکت با پرداخت

000/400 ریال

وسائط نقلیه              000/730

 

 

 

                          000/020/2 

                            000/020/2

مطلوبست : ثبت عملیات حسابداری مربوط به انحلال وتضفیه تا بستن کلیه حسابها در دفتر روزنامه عمومی شرکت

3

 

                                                       ادامه در صفحه دوم

 

  باسمه تعالی

سوالات امتحان نهایی درس : اصول حسابداری (2) رشته حسابداری بازرگانی         ساعت شروع : 10:30 صبح           مدت امتحان : 120دقیقه

 

سال سوم متوسطه سالی – واحدی                                 تاریخ امتحان : 13/10/1383

 

ردیف

سوالات

نمره

5

شرکت تعاونی تولید بهاران در آغاز سال 1382 با 000/000/100 ریال سرمایه شامل 1000سهم 000/100 ریالی (متعلق به 100 عضو با سهام برابر) تشکیل گردید بخشی از عملیات این شرکت بشرح ذیل می باشد

8/1 معادل 7% سرمایه توسط اعضا به حساب شرکت واریز ومابقی آن تعهد گردید

17/1 مخارج تاسیس شرکت به مبلغ 000/000/4 ریال توسط یکی از اعضای شرکت پرداخت شد

22/1 تعداد 8 نفر از داوطلبان عضویت انصراف خود را اعلام ووجه واریزی آنان طی صدور چک دعوت شد

29/1 بدهی یکی از اعضا (مورخه 17/1) طی صدور چک پرداخت گردید

3/2 تمامی اعضا به تعهد خود عمل نموده ومبالغ به حساب بانک شرکت واریز شد

29/10 به منظور توسعه وافزایش سرمایه داراییها وبدهی های شرکت ارزیابی وارزش روز آنها به ترتیب 000/000/140 و 000/500/2 ریال برآورد وقیمت فروش هر سهم تعیین گردید وهمزمان تعداد 100 سهم جدید صادر وکل مبالغ دریافتی بابت فروش 100 سهم به حساب شرکت واریز شد .

28/12 با تنظیم صورتحساب سود وزیان سود شرکت (معاف از مالیات ) به مبلغ 000/000/15 ریال مشخص شد و طبق تصویب مجمع عمومی 7% اندوخته قانونی 5% اندوخته احتیاطی 4% حق تعاون وآموزش 10% پاداش مدیران ومبلغ 000/000/8 ریال سود سهام برای اعضا منظور گردید ومابقی تقسیم نشده باقی مانده است

مطلوبست : الف) ثبت فعالیتهای فوق همراه با محاسبات مربوطه

               ب) آرتیکهای مربوط به بستن سود ویژ ه ی شرکت وعملیات تقسیم سود وتنظیم حساب T آن

4

6

شرکت سهامی عام باختر در 1/5/82 با سرمایه ای متشکل از 000/50 سهم 000/1 ریالی تشکیل شد موسسان 20% سرمایه را تعهد و 35% آن را نقدا به حساب بانکی واریز نموده وعملیات زیر انجام گرفته است

7/5 بابت تهیه اساسنامه وپذیره نویسی مبلغ 000/400/1 ریال توسط یکی از موسسان پرداخت شد

17/5 انتشار اعلامیه پذیره نویسی وتکمیل اوراق پذیره نویسی بابت ما بقی سرمایه شرکت توسط مردم

25/ 5 پرداخت هزینه های اساسنامه وپذیره نویسی

28/ پرداخت مبلغ پذیره نویسی از سوی مردم به حساب بانک شرکت در شرف تاسیس

30/5 پرداخت مبلغ تعهد موسسان به حساب شرکت

مطلوبست : ثبت رویدادهای فوق در دفتر روزنامه عمومی شرکت

5/1

7

شرکت سهامی خاص پویا در تاریخ 25/4/82 با 000/000/10 ریال سرمایه مستقیم به 000/10 سهم عادی با نام یکهزار ریال تشکیل وتمام سهام آن توسط موسسان تعهد گردید معادل 60% سرمایه حساب بانکی شرکت واریز شده است

30/4/82 مطالبه ی مبلغ تعهد شده ی سهام و واریز آن بجز وجه تعهد تعداد 100 سهم

14/5/82 فروش تعداد 100 سهم ذکر شده به بهای هر سهم 800 ریال از طریق بانک که 000/2 ریال هزینه های فروش و 000/5 ریال خسارت دیرکرد بابت آن منظور گردیده ما بقی طی صدور چک به صاحبان سهام مربوط مسترد گردید

مطلوبست : ثبت عملیات فوق در دفتر روزنامه عمومی شرکت

2

8

باتوجه به اطلاعات زیر مطلوبست : تنظیم ترازنامه طبقه بندی شده شرکت سهامی اردلان به تاریخ 29/12/1382:

پیش دریافت مشتریان          000/500/2

ذخیره استهلاک اثاثه            000/750

سهام ممتاز  000/15 سهم  000/1 ریالی

سهام عادی  000/25 سهم   000/1 ریالی

پیش پرداخت های هزینه     000/000/2

سود انباشته                     000/000/3

سرمایه گذاری کوتاه مدت       000/500/7

اسناد پرداختی بلند مدت         000/000/6

ساختمان                           000/000/16

موجودی کالا                      000/000/9

ذخیره استهلاک ساختمان       000/000/1

موجودی نقدی               000/000/15

اثاثه                            000/750/6

سرقفلی                        000/000/3

اسناد پرداختنی                000/000/4

اسناد دریافتنی بلند مدت    000/000/5

اندوخته قانونی                 000/000/7    

                          موفق باشید

5/1

 

                                                                                                                                                                جمع نمرات

20

 

حسابداری صنعتی

1-    شرکت تولیدی البرز اطلاعات مورد نیاز خود را به شرح زیر اعلام کرده است :

موجودی اول دوره    2.500.000                        مصرف روزانه 150- 250 کیلوگرم

مدت تحویل سفارش 50-100 روز                         موجودی پایان دوره  2.000.000

مواد مصرف شده طی دوره  9.000.000

مطلوبست :

الف) حد تجدید سفارش             ب) حداقل موجودی           ج) دوره گردش موجودی

2-  مصرف روزانه بین (1000 تا 2000) کیلوگرم و مدت وصول بین (50 تا 60 ) روز می باشد و با صرفه ترین مقدار سفارش 40.000 است ، حداکثر موجودی چقدر است ؟

3-    اطلاعات بدست آمده در مورد نوعی مواد مصرفی « کارگاه آبان » طی یک دوره مالی به شرح زیر بوده است :

 موجودی اول دوره    3000                   برگشت از خرید 1500

جمع خریدها  30500                           موجودی آخر دوره  4000 بر حسب کیلوگرم

 مطلوبست محاسبه :

الف) متوسط موجودی مواد                        ب) مقدار مواد مصرف شده طی دوره

ج) دفعات گردش موجودی                         د) دوره گردش موجودی مواد

4- حداقل مصرف مواد 10 کیلو و حداقل مدت وصول 45 روز است ، در صورتی که حداکثر موجودی مواد 2000 کیلو و حد تجدید سفارش 80 کیلو باشد ، با صرفه ترین مقدار سفارش چه عددی  می باشد ؟

5- ثبت اصلاحی در صورت وجود کسر انبار پس از تطبیق موجودی واقعی انبار با کارتهای مواد چیست ؟

6- اگر در جریان عادی حساب کسر و اضافات انبار دارای مانده بدهکار باشد ، ثبت بستن آن چیست ؟

تست حسابداری صنعتی

1– محاسبه بهای تمام شده کالای ساخته شده و موجودی کالای در جریان ساخت را …………. گویند .

 الف ) بهای اولیه                                                                  ج ) دستمزد مستقیم

  ب ) هزینه یابی                                                                   د ) هزینه تبدیل

 2 – به تغییر شکل و ماهیت مواد ، طی مراحل مختلف به کالای ساخته شده ………….. گفته می شود .

 الف ) قیمت تمام شده کالا                                                    ج ) تولید

  ب ) عوامل تولید                                                                  د ) بهای اولیه

 3 – کدام گزینه عوامل بهای تمام شده را بیان می کند ؟

 الف ) مواد مستقیم + هزینه های تبدیل                                  ج ) مواد مستقیم + دستمزدغیرمستقیم + سربارساخت 

  ب ) بهای اولیه + مواد مستقیم                                              د ) هزینه های تبدیل + سربار ساخت

 4 – کدام یک از موارد زیر جزء وظایف حسابداری بهای تمام شده می باشد ؟

 الف ) فروش محصولات تولید شده                                       ج ) تحویل مواد برگشتی به فروشنده

 ب ) جمع آوری ، تفکیک ، ثبت و تسهیم هزینه ها                  د ) محاسبه سودوزیان خالص دوره مالی 

 5 – با استفاده از این روش طبقه بندی ، هزینه ها به دوگروه هزینه های ساخت و تجاری تقسیم می شوند .

الف ) از طریق ارتباط آنها با محصول                                     ج ) در ارتباط با تعداد محصول 

 ب ) در ارتباط با تغییر در حجم تولید                                     د ) طبقه بندی طبیعی هزینه ها

 6 – عبارت است از مجموع هزینه هایی که بطور مستقیم ، درساخت محصول به مصرف می رسند .

 الف ) هزینه های تبدیل                                                         ج ) مواد وسربارساخت

  ب ) بهای اولیه                                                                     د ) دستمزد وسربارتولید

 7 – موجودی کالای در جریان ساخت اول و پایان دوره بترتیب 000/770 ریال و 000/630 ریال ، هزینه های ساخت طی دوره 000/120/1 ریال . بهای تمام شده کالای درجریان ساخت طی دوره کدام است ؟

 الف ) 000/890/1 ریال                                                        ج ) 000/260/1 ریال

  ب ) 000/750/1 ریال                                                          د ) 000/980/1 ریال

 8 – تعداد محصولات فروش رفته دوره مالی 000/21 واحد ، تعداد موجودی کالای ساخته شده اول و پایان دوره به ترتیب 250/3 واحد و 680/1 واحد . طی دوره چه تعداد محصول تولید شده است ؟

الف ) 750/17 واحد                                                              ج ) 430/19 واحد

  ب ) 250/24 واحد                                                                د ) 320/19 واحد

 9 – هزینه مواد ودستمزد مستقیم برای تولید 100 دستگاه رادیو به ترتیب 000/520/3 ریال و 000/280/4 ریال میباشد . برای تولید 20 دستگاه رادیو هزینه های مواد و دستمزد کدامند ؟

 الف ) 000/524 مواد و 000/987  دستمزد               ج ) 000/760/1 مواد و000/140/2 دستمزد 

  ب ) 000/120/1 مواد و 000/430/1 دستمزد          د ) 000/704 مواد و 000/856 دستمزد    

 10 – موجودی مواد اول و پایان دوره به ترتیب 000/65 ریال و 000/30 ریال ، بهای تمام شده مواد خریداری شده 000/150 ریال است . بهای تمام شده مواد مصرف شده کدام است ؟

 الف ) 000/185 ریال                                               ج ) 000/180ریال

  ب )  000/215 ریال                                                د ) 000/125 ریال

نمونه سوال حسابداری شعب

شرکت ایران زمین واقع در تهران شعبه ای در لاهیجان دارد مبادلات شعبه در طی سال جاری به شرح زیر میباشد.
1- ارسال وجه نقد از مرکز به شعبه به مبلغ 400/000ریال
2- ارسال کالا از مرکز به شعبه به مبلغ 1/000/000 ریال
3- شعبه 100/000 ریال کالا به صورت نسیه خریداری نمود.
4- فروش نسیه شعبه 1/800/000 ریال می باشد.
5- کالای برگشتی به مرکز 50/000 ریال می باشد.
6- وصول مطالبات از مشتریان 1/600/000 ریال توسط شعبه
7- پرداخت مبلغ 80/000 ریال بابت خرید نسیه کالا بند 3
8- پرداخت هزینه اجاره توسط شعبه به مبلغ 500/000ریال
9- دریافت یاداشتی از اداره مرکزی مبنی بر پرداخت 90/000 هزینه حقوق به کار کنان شعبه توسط اداره مرکزی
10- ارسال وجه نقد به مبلغ 950/000 ریال به اداره مرکزی
11- یکی از مشتریان که به شعبه بدهی داشت مبلغ 50/000ریال مستقیما به ادره مرکز ی پرداخت نمود.
12- م.کالای پایان دوره شعبه 200/000 ارزیابی شده است.
مطلوبست : ثبت عملیات فوق در دفاتر شعبه و مرکز ( سیستم غیر متمرکز) به روش بهای تمام شده

نمونه سؤال حسابداری صنعتی

 

ردیف

سؤالات

نمره

 

الف)سؤلات :

 

1

چهار شاخه از حسابداری را نام ببرید؟

25/1

2

ویژگی اطلاعات اولیه حسابداری که از دوایر دیگر به حسابداری بهای تمام شده ارسال می شود را بنویسید؟

 

75/0

3

هزینه های متغیر را تعریف کنید دو نمونه از آن را بنویسید؟

1

4

مناسب ترین مبنای تسهیم هر یک از هزینه ای زیر را بنویسید؟

الف) هزینه اجاره ساختمان

ب) هزینه استهلاک ماشین آلات

5/2

 

 

ب) مسائل

 

5

اطلاعات زیر دریک مؤ سسه تولیدی در دست می باشد :

مواد مصرف شده 000/600 – دستمزد مستقیم 000/420 – هزینه های سربار 000/140 مطلوب است :

الف) محاسبه بهای اولیه            ب) محاسبه مجموع هزینه های ساخت طی دوره

5/5

6

بااستفاده از اطلاعات زیر با صرفه ترین               را محاسبه نمایید؟

بهای خرید هر واحد 250 ریال – هزینه هر بار سفارش 500/1 ریال مقدار مورد نیاز سالانه 000/6 واحد – نرخ هزینه نگهداری مواد 20%

 

7

اطلاعات زیر در پایان سال 78 از کارخانه تولیدی استقلال به دست آمده است :

خرید مواد طی سال 000/480 – هزینه حمل مواد خریداری شده 000/20 – تخفیفات نقدی خرید مواد 000/30 – دستمزد مستقیم 000/350 – دستمزد غیر مستقیم 000/25 – بیمه اجتماعی کارگران 000/75 – هزینه استهلاک ساختمان کارخانه 000/40 – هزینه استهلاک ماشین آلات کارخانه 000/30

موجودی ها :

مواد ائل دوره 000/230 – مواد پایان دوره 000/110 – کالای در جریان ساخت پایان دوره000/90 – موجودی کالای ساخته شده اول دوره 000/125 –

مطلوب است تنظیم گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته .

 

 

8

در انبار گردانی مواد خام  مؤسسه تولیدی ندا مشخص گردید معدل 000/185 ریال اضافه موجودی انبار وجود دارد.

مطلوب است:

ثبت آرتیکل لازم و بستن حساب مربوط دردفتر روزنامه عمومی.

 

75/0

9

اطلاعات مربوط به یک نوع مواد اولیه درکارخانه گیتی به شرح زیر در دست می باشد:

1/3 موجودی 200 کیلو به ارزش 000/160 ریال

5/3 خرید نقدی 450 کیلو از قرار 840 ریال به موجب قبض انبار شماره 18

8/3 صدور 400 کیلو به تولید طبق حواله انبار شماره 51

10/3 صدور 100 کیلو به تولید طبق حواله انبار شماره 52

11/3 خرید نسیه 250 کیلو از قرار هر کیلو 820 ریال بموجب قبض انبار شماره 23

16/3 صدور 280 کیلو به تولید طبق حواله انبار شماره 53

18/3 برگشت 20 کیلو از موادصادره به تولید در8/3 به انبار

20/3 صدور 50 کیلو مواد به تولید طبق حواله انبار شماره54

24/3 برگشت 25 کیلو از مواد خریداری شده در11/3 به فروشنده مطلوب است:

الف) ثبت تنظیم کارت انبار بااستفاده از روش اولین صادره از اولین وارده( Fifo )  طبق کارت نمونه زیر

ب) ثبت آرتیکل های                       در دفتر روزنامه عمومی

 

تاریخ

وارده

صادره

 

روز

ماه

شماره قبض انبار

مقدار

نرخ

مبلغ

شماره حواله انبار

مقدار

نرخ

مبلغ

مقدار

نرخ

مبلغ

کل

جزء

جزء

کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

10

کارگری دریک هفته 62 ساعت کار کرده است چنانچه دستمزد هر ساعت 1900 ریال باشد .

مطلوب است : محاسبه دستمزد استحقاقی این کارگر ( دستمزد عادی و اضافه کاری )

75/0

11

پس از تنظیم و ثبت لیست حقوق ودستمزد مربوط به مرداد ماه مؤسسه تولیدی تهران ، مانده حساب های کنترل هزینه حقوق ودستمزد وهزینه بیمه اجتماعی کارکنان به ترتیب 000/00/2/9 و 000/140/2 ریال میباشد با توجه به اطلاعات زیر مطلوب است ثبت آرتیکل مربوط به تسهیم حقوق و بیمه ماه مزبور در دفتر روزنامه عمومی .

دستمزد مستقیم 000/000/6 ریال – دستمزد غیر مستقیم تولید 000/00/5/1 ریال – دستمزد کارکنان اداری 000/900 ریال دستمزد کارکنان فروش 000/800 ریال – هزینه بیمه اجتماعی بخش تولید 000/720/1 ریال – هزینه بیمه اجتماعی بخش اداری 000/205 ریال – هزینه بیمه اجتماعی بخش فروش 000/215 ریال .

25/1

12

دایره زمان سنجی برای ساخت یک واحد محصول 15 دقیقه زمان تعیین نموده است، چنانچه نرخ هر ساعت کار000/3 ریال تعیین شده باشد مطلوب است :

دستمزد استحقاقی یک کارگر در صورتیکه درطول یک ساعت  7 واحد محصول تولید نموده باشد.

75/0

12

در طول شهریور 79 کارگران در کارخانه جهان مجموعاً 500/5 ساعت کار کرده اند ، چنانچه 151 ساعت از کار کرد فوق در بین ساعت 22 شب تا 6 صبح صورت پذیرفته باشد و متوسط دستمزد هر ساعت کارگران کارخانه ساعتی 320 ریال می باشد   مطلوب است :

ثبت تسهیم دستمزد استحقاقی کارگران دراین کارخانه در دفتر روزنامه برای ماه مزبور (نوشتن محاسبات الزامی است)

1

14

هزینه های عمومی مؤسسه تولیدی تهران پس از تسهیم اولیه هزینه ها به قرار زیر است :

واحد خدماتی یک000/100 ریال – واحد خدماتی دئ 000/300 ریال – تولیدی الف 000/600/1 ریال – تولیدی ب 000/400/1 ریال.

سایر اطلاعات به شرح زیر می باشد :

شرح                            خدماتی یک              خدماتی دو              تولیدی الف                 تولیدی ب

دستمزد(ریال)                   000/200                 000/250               000/450                   000/350

سطح زیر بنا (متر


مطالب مشابه :


سئولات وپاسخ فرم های ارزیابی کارکنان

همه چیز را همگان دانند - سئولات وپاسخ فرم های ارزیابی کارکنان - و همگان هنوز از مادر نزاده
ارتباطات سازمانی موثر در مدیریت

روش های ارزیابی وری و رضامندی کارکنان و ذینفع سئولات و صدها سئوال دیگری
روش ارزيابي متوازن BSC(رويكرد جديد استراتژي مديريت)

پاسخ به سئولات هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت مهارت و تخصص کارکنان
نمونه سوالات اصول حسابداری 2 و حسابداری صنعتی

21/12 پرداخت هزینه حقوق کارکنان دایره موادغذایی 12- م.کالای پایان دوره شعبه 200/000 ارزیابی شده
آخرين بخشنامه در مورد افزايش حقوق و دستمزد 1386

پاسخ به سئولات موضوعات ارزیابی متوازن (bsc) موضو عات
کار کردن در بخش محیط زیست در کانادا

سئولات متداول 530414 نفر کارکنان مشاغلی مانند ارزیابی کارآیی انرژی منازل و اندازه
نمونه سوالات آموزش حرفه و فن سوم راهنمایی 1 تا 4

11- چگونگی ارزیابی فرضیه ها را به طور 23- کارکنان بخش رادیولژی در هنگام کار باید به چه
برچسب :