مونه قرارداد داوری مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد داوری مشارکت در ساخت


توجه : این نمونه قرارداد داوری بعد از بروز اختلاف بین داور و طرفین منعقد میگردد


بنام خداوند بخشنده مهربان

إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا

خداوند به شما فرمان می‏دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید! و هنگامی که میان مردم داوری می‏کنید، به عدالت داوری کنید! خداوند، اندرزهای خوبی به شما می‏دهد! خداوند، شنوا و بیناست

قرارداد داوری

1- طرفین قرارداد:

1- آقای .................................... به آدرس: ................................. به شماره کارت ملی تلفن

2- آقای .................................... به آدرس: ................................... به شماره کارت ملی تلفن

2- موضوع داوری:

اختلاف ناشی از موضوع مشارکتنامه ............................فی مابین طرفین وسپس ............. وتعهدات طرفین ناشی از مبایعه نامه وخسارات وارده ازسوی طرفین وتعهدات انجام داده یا نداده وارزیابی هرگونه تعهدات وموارد ناشی ازمبایعه نامه والحاقیه های فوق ( مالکیت قبلی و بعد از رای داوری طرفین در ملک یا قسمتهای از ان و میزان آن و هرگونه تعهدات ناشی از آن اعم از عرفی و ثبتی ) موضوع ملک به پلاک ثبتی ................................................................................

3- داوران مرضی الطرفین :

1-3 داور ثالث : جناب آقای.... .......به تلفن همراه .................0.... به عنوان داور ثالث با توافق طرفین تعیین می گردد و حق عزل نامبرده برای طرفین یا داوران انتخابی وجود ندارد .

((( توجه : شایان دکر است اصولا هرطرف یک داور انتخاب داور سوم به انتخاب 2 داور انتخاب میشود در این قرارداد استثنا داور ثالث انتخاب شده به جهت اعتماد 2 طرف به داور ثالث )))

2-3 سایر داوران :

آقای داور انتخابی از سوی اقای................

اقای داور انتخابی از سوی اقای ............... .

4- مدت داوری :

مدت انشاء رای داوری سه ماه از زمان امضاء این قرارداد داوری تعیین میگردد ، مدت بیش از سه ماه با توافق طرفین قابل تمدید می باشد در صورت عدم انشا و اعلام رای ظرف سه ماه رسیدگی به اختلافات با مرجع قضایی خواهد بود مگر تمدید مدت با توافق کتبی طرفین . رأی داوری طی اظهارنامه به طرفین ابلاغ طرفین میتوانند نسبت به اقدام به رای داوری به دادگاه جهت اجرا مراجعه نمایند وهمچنین صرف نظرازاظهارنامه داوران می توانند با تقدیم رأی به دادگاه مستقیماً تقاضای اجرا و اقدام را بنمایند.

5- صلاحیت داوران :

داوران انتخابی صلاحیت انشاء رأی در خصوص اختلاف ناشی از ساختمان موضوع مشارکت بین طرفین به پلاک ثبتی .......................................................... وهرگونه تعهدات وخسارات وارده از سوی هریک ازطرفین ناشی از مبایعه نامه را دارند وبا ارجاع موضوع به داوری هرگونه طرح دعوی در دادگاه چه قبل از این ارجاع به داوری یا بعد از آن مسموع نبوده وباید مسترد شود شایان ذکراست طرفین مراتب ناشی از مبایعه نامه که کماکان به قوت خود باقی است اقدام به ارجاع مراتب به امر داوری می نمایند

6- اجرت داوری :

اجرت داوری با تعرفه محاسبه وپرداخت خواهد شد وهریک از طرفین بالسویه هزینه داوری را باید پرداخت کنند وتحویل رأی داوری منوط به پرداخت اجرت داوری می باشد.

7- نحوه انشاء رأی داوری :

رأی داوری درمدت معین بعد از انشاء طی اظهارنامه به طرفین ابلاغ وطرفین می توانند شخصاً یا به وسیله وکیل خود نسبت به صدور اجرائیه اقدام ویا خود داوران با مراجعه به دادگاه نسبت به تقدیم رأی به دادگاه وتقاضای صدور اجرائیه اقدام نمایند ، طرفین عقد متعهد می گردند هرگونه اعتراض به انتخاب داور ورأی داوری را از خود سلب وساقط می نمایند ومتعهد می گردند که نسبت به اجرای مفاد رأی انشاء شده داوران اقدام نموده ، وجه وتعهد رأی داوری را سریعاً اعمال واقدام در غیرآن صورت قانون محکومیت های مالی مصوب 1378 ماده 2 قابل اعمال واجراست وهرگونه ادعای اعسار از سوی طرفین نسبت به محکوم به موضوع داوری از طرفین سلب وساقط واقرار به تمکن مالی طرفین می گردد.

8- نحوه تصحیح رفع اشتباه در رأی داوری بعد از صدور ابلاغ :

با صدور رأی وانشاء آن امکان تغییر رأی داوری به توسط داوران بجز سهو قلم وجود ندارد ورأی صادره لازم الاجراء است مگراین که طرفین مجدد اختیار تصحیح وصدور رأی مجدد را از داوران به صورت کتبی در درخواست نمایند.

9- صلح موضوع ارجاعی به داوران :

به داوران حق واجازه سازش وصلح داده نمی شود وداوران در هرحال باید انشاء رأی نمایند وحق صلح وسازش از داوران ساقط میگردد و و رای صادره با امضا و انشا دو نفر از داوران ، برای طرفین لازم الاجراء است.

10- نحوه رسیدگی داوران :

داوران می توانند موضوع داوری رابه کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع وبا جلب نظر اهل خبره وکارشناسان که به انتخاب داوران مرضی الطرفین با رأی حداکثر آنان میسر است انتخاب ونسبت به ارزیابی تعهدات وخسارات وارده از مبایعه نامه و الحاقات بعدی ان که مستقیماً به طرفین وارد ویا غیر مستقیم وناشی از عدم انجام تعهد درمبایعه نامه والحاقات بعدی و نواقصات تکمیلی .........را استخراج ودر رأی انشائی ملحوظ نمایند وهزینه کارشناسان منتخب بر عهده طرفین بالسویه است که باید پرداخت نمایند وداوران درانتخاب کارشناسان و.....مکلف به اطاعت از دستورات طرفین نیستند واختیار با داوران می باشد.

11- مسئولیت داوران :

درصورت قبولی موضوع داوری ، داوران در صورت عدم انجام موضوع داوری وفق ماده 473 ق.آ.د.م مسئولیت خواهند داشت ودر صورت خودداری هریک از داوران انتخابی طرفین یک نفر داور جدید از سوی طرفی که داور وی از ادامه داوری منصرف شده معرفی ، جایگزین داور مستعفی یا فوت یا محجور شده خواهد گردید.

داوران با درنظر گرفتن خداوند متعال واتیان سوگند به قرآن مجید متعهد می گردد درچهارچوب حق ورعایت عدالت و تعهدات طرفین در قالب مشارکتنامه و مبایعه نامه و الحاقات بعدی ان و تعهدات و خسارات ناشی از آن ، مقررات ق. آ.د.م ( شرایط ابطال رای داوری که به قوت خود باقی است) ، اقدام به صدور رأی نمایند.

با ارجاع موضوع اختلاف طرفین و این قرارداد داوری به شرح معنونه در خصوص موضوع ساختمان مشارکتی با مشخصات مارالذکر که با امضاء وتأیید این داوری رجوع از داوری را ازخود سلب وساقط مینمایند .

12- تکالیف طرفین درموضوع داوری :

الف – تأمین هزینه های کارشناسی و.....مربوط به داوری بالسویه برعهده طرفین می باشد .

ب- طرفین مکلف به تقدیم اسناد ومدارک لازم وموجود در ید به داوران وهرگونه همکاری لازم حسب درخواست داوران می باشند درغیر اینصورت عدم ارائه مدارک واسناد به منزله خارج شدن آن مدارک از اعداد دلایل می باشد وداوران بدون آن مدارک انشاء رأی نموده ومسئولیت عدم ارائه مدارک واسناد با ناکل خواهد بود .

ج- هرگونه اعتراض به نحوه انتخاب داور ثالث اقای................. یا داوران انتخابی وهمچنین رأی داور به استثناء موضوع ماده 489ق.آ.د.م (موارد بطلان رأی داوری) را ازخود سلب وساقط می نمایند وهرگونه طرح دعوی در گذشته نوسط طرفین امر مختومه ، قابلیت استماع نداشته وآقای ............ تعهد مینمایند با سلب صلاحیت از مراجع قضایی پرونده کلاسه شعبه ...........0 حقوقی را مسترد نماید.

د- درصورت فوت یا استعفاء یا حجر هریک از داوران انتخابی ، هریک از طرفین مکلفند ظرف یک هفته داور جایگزین را معرفی ، درغیر اینصورت آقای .................. داور جایگزین را از طرف هریک از طرفین که داور مستعفی یا ممنوع الداوری بوده را معرفی وادامه داوری انجام گیرد .

ه- رأی صادره داوری بعد از ابلاغ از طریق اظهارنامه از سوی سر داوران اقای ............... قابلیت اجرایی داشته وطرف محکوم علیه سریعاً می بایستی نسبت به اجرای حکم داوری اقدام وشرایط آن را فراهم بنماید وهرگونه تأخیر در اجرای رأی داوری موجب جبران خسارت خواهد شد .

و- طرفین اقرار می نمایند داور معرفی شده اهلیت قانونی داشته ومحروم از داوری برابر با احکام دادگاهها نمی باشد درغیر این صورت سرداور آقای ............. داور جایگزین به جای داور فاقد شرایط را انتخاب ومجدداً رأی داوری بازبینی وعندالزوم اصلاح وصادر خواهد شد .

ی- هریک از داوران انتخابی درصورت داشتن نسبت فامیلی تا طبقه سوم با هریک از طرف قرارداد داوری مکلف به اتیان سوگند در رعایت عدالت وانصاف درحضورسرداور میباشد استنکاف وی از اتیان سوگند موجب رد وی وفرصت یک هفته جهت معرفی داور جایگزین بوده درغیر این صورت سرداور .............. داور جایگزین را معرفی وشروع به امر داوری خواهند نمود.

توجه: ((( دادگاه از معرفی داوری که از بستگان طرفین باشد منع شده است ماده 469ق.ا.د.م مگر به تراضی طرفین)))

ضمن این که قرارداد داوری ورأی انشاء شده داوری برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود این قرارداد در .........صفحه و 12 بند و ......... نسخه تنظیم وهریک حکم واحد داشته و درسلامتی جسم و روان بعد از مدتها مشاوره و اخذ فرصت طولانی این قرارداد با اختیار تام و تصمیم شخصی طرفین ارجاع و به امضا رسیده و برای طرفین لازم الاجرا میباشد ..


http://conpart.ir/

 


مطالب مشابه :


نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت - نمونه قرارداد مشارکت در ساخت - Construction partnership
نمونه قرارداد مشاركت در ساخت و ساز و بنای احداثی

نمونه قرارداد مشاركت در ساخت و ساز و بنای احداثی | پنجشنبه ۱۳۸۷/۱۲/۰۱ |
نمونه قرارداد ساخت سالن ورزشی

دنیای حقوق - نمونه قرارداد ساخت سالن ورزشی - وبلاگ تخصصی حقوق - دنیای حقوق
نمونه قرارداد جعاله

مشارکت در ساخت - نمونه قرارداد جعاله - Construction partnership
مونه قرارداد داوری مشارکت در ساخت

توجه : این نمونه قرارداد داوری بعد از بروز اختلاف بین داور و طرفین منعقد میگردد
نمونه قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی پروژه

مشارکت در ساخت - نمونه قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی پروژه - Construction partnership
نمونه قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

مشارکت در ساخت - نمونه قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان - Construction partnership
نمونه قرارداد مشاركت در ساخت و ساز و بنای احداثی

www.yeryurt24.com - نمونه قرارداد مشاركت در ساخت و ساز و بنای احداثی - خرید فروش ملک و اطلاع رسانی
برچسب :