سوالات تیزهوشان

آزمون ادبيات فارسي وهوش   دانش آموزان سرآمد پايه پنجم       


1-    كدام گزينه با گزينه هاي ديگر هم خانواده نيست؟      1) گيرنده                    2) گراي                3) گرفتار                     4) بگيرند2-    در جمله زير مفعول كدام گزينه است؟« برّه ها را در اواخر بهار از شير مي گيرند.»    1) برّه ها                   2) بهار          3) شير            4) اواخر3-    كدام گزينه اسم وصفت نيست؟    1) پروردگار بي همتا         2) چاپلوسان ثنا گو        3) وزيران لايق       4) منادي آزادي4-    در كدام گزينه مفرد و جمع كلمه صحيح است؟   1) امور / اوامر      2) شام /  شامگاهان      3) حق / حقوق       4) كاتب / كتب5-    كدام فعل مركب نيست؟   1) ايمان آورد    2) تصميم گرفت        3) دل بست          4) خشمگين شد6-    دركدام گزينه تشبيه به کار رفته است؟   1) آب آيينه است پهناور                                            2) رود تيره چو طوفان خروشيد   3) چشمه زيبا از کوه جوشيد.                                    4) چهره بگشاد همچو برق خنديد7-    بيت « شيخ بخنديد وبگفتش اي سليم      اين درخت علم باشد اي عليم » از چند جمله تشکيل شده است؟1)     سه جمله                          2) چهار جمله          3) پنج جمله                4) شش جمله8-    كدام گزينه تركيب اضافي است؟    1) برگ سبز                2) انسان دانا          3) بازيهاي المپيك                  4) پسر شجاع9-    تعداد جمله هاي كدام مصراع ، كمتر است؟     1) تا چه خورم صيف چه پوشم شتا                     2) نگر تا كه دهقان دانا چه گفت     3) به كاويدن دشت بردند رنج                             4) چشمه كم كم خشك شد بي آب شد « در چهار كلمه داده شده ، گزينه متفاوت با سه گزينه ديگر را مشخص نماييد .»10-         1) كسل كننده        2) خسته          3) خسته كننده          4) ملال آور11-         1) فاتح              2) فتحه              3)  مفتوح            4) افتتاح12-        1) پيكان            2) اتومبيل               3) پژو                4) مزدا13-         1) شامگاه          2) آنگاه             3) نگاه                   4) بيگاه14- در عبارت (( اي ايران از کوير نمک تا جنگل هاي سرسبزشمال،از خراسان بزرگ تاروستايي کوچک در دامنه هاي بينالود زيبا، دوستت داريم .))  به ترتيب چند حرف اضافه وصفت وجود دارد؟   1) چهار/ دو      2) پنج/ چهار          3) شش/ پنج                4) پنج / پنج15-  کدام گزينه به معناي « دانا و دانشمند » است؟       1) صاحب                  2) سرور                           3) فاضل                             4) رازي16- كدام فعل نا گذرا مي باشد؟    1) افكند                        2) انداخت                        3) بخشيد                            4) لرزيد17- كدام جمله ضمير نقش مفعولي دارد؟      1) آهسته به طرف او رفتم .                                     2) من با شما حرف زدم.      3) مسعود آنها را ديد.                                              4) اوخسته شد.18- از چهار بيت زير ، پيام ومفهوم كدام بيت با بقيه فرق دارد؟      1) زكوشش به هـر چيز خـواهي رسيد                  بـه هر چيـز خواهي كمـاهي رسيـد      2) نـا برده رنج گنـج ميسر نمي شود                   مزد آن گرفت كه جان برادر كار كرد      3) گـرت پـايـداري اسـت در كــار هـا                     شـود سـهل پـيش تـودشـوار هـا      4) زنـيـرو بـود مــرد را راسـتـي                            زسستـي كـژي زايـد و كـاستـي19- مسعود ساكن شهر مشهد است. اوبراي شركت در جلسه اي يك روزه ديروز وارد تهران شد.اوپنج نوبت نماز يوميه خود را در آنجا بجا آورد. اوديروز چند ركعت نماز بجا آورد؟     1) 10                       2) 11                          3) 16                                    4) 1720-در جمله زير چند قيد به كار رفته است؟« حميد ، دوشنبه در كلاس انشا نوشت. »     1) يك قيد                 2) دوقيد                       3) سه قيد                             4) چهار قيد21- در عيد .   .   . دين اسلام كامل شد.      1) عيد فطر               2) عيد قربان                3) عيد مبعث                        4) عيد غدير22- متضاد كلمه خرسند كدام گزينه است؟     1) آزمند                    2) غمگين                       3) مستمند                          4) فرهمند23- كدام شاعر « آدميت را شريك بودن درغم ديگران بودن » مي داند؟     1) فردوسي                2) مولوي                       3) سعدي                           4) نظامي24-   كدام گزينه به معني « همگي » است؟    1) تن به تن         2) سر به سر          3) پشت به پشت                 4) جان به جان25-  در يك فرودگاه هر16 دقيقه يك هواپيما  پرواز مي كند. اگر اولين هواپيما ساعت 7 صبح پرواز كند ، هواپيما پانزدهم درچه ساعتي بايد پرواز كند؟      1) 10                  2) 30 : 10                          3) 45 : 10                              4) 11

 

 

مداد را به قیمت 6000 تومان خریدیم . اگر ارزش یک جعبه خالی 250 تومان باشد . قیمت یک بسته مداد 24 تایی بدون جعبه چند تومان است ؟

الف ) 1280    ب) 950        ج ) 250         د) 6400

 

2- 2 ساعت و 10 ثانیه می شود ................... ثانیه ؟

    الف )      6010        ب ) 3610         ج) 7210         د) 6210    

 

3 – دو  هکتار مساحت مربعی است  که اندازه ی هر ضلع آن چند متر است ؟

   الف ) 20       ب) 2000      ج ) 200     د) 20000 

 

4-   کدام  دسته از کسرهای زیر با هم مساوی هستند ؟

   الف )                                    ب)                                   ج)                                      د )

5- کسر         مساوی با کدام یک از کسرهای زیر است ؟

 الف )                                      ب)                                    ج )                                     د )

6-   در نگاره روبرو چند مثلث هست ؟

          الف ) 6                            ب ) 8 

            ب)   9                         ج) 11

 

7-   محیط مثلث متساوی الاضلاع 30 سانتی متر است طول هر ضلع آن چقدر ات ؟

        الف )  15                    ب ) 10        ج ) 11                د )13    

8-   از دو نقطه چند خط راست می گذرد ؟

   الف )     2               ب ) 6              ج )1                     د ) بی شمار

9-   سه چهارم عدد 24 برابر است با با چه عددی ؟

   الف ) 24                 ب) 12        ج ) 18         د ) 8      

10 – در بین کسرهای زیر کدام یک از سایر کسرها بزرگتر است ؟

  الف )                           ب )                                    ج )                          د )

علوم

11-  محل اصلی غذا سازی گیاهان کدام است ؟  

الف ) برگ                  ب) ساقه                  ج ) ریشه               د) میوه

 

12-  اولین گروه مهره دارانی که در روی زمین به وجود آمدند چه نام دارند ؟  

    الف )      خزندگان            ب ) ماهی ها          ج) تک سلولی          د) پرندگان     

 

13- چگونه می توان رنگهای مختلف را دید ؟  

   الف ) با دوربین                     ب) با تلسکوپ           ج ) با عدسی        د) به وسیله پاشیدن آب  

 

14-با کدام یک می توان نور خورشید را تجزیه کرد ؟

   الف )  ذره بین                ب) شیشه صاف               ج)  منشور              د ) کاغذ

15- کدام یک از تغییرات زیر شمیایی است ؟

 الف )هضم غذا             ب)مخلوط نمک و شکر      ج )   آرد کردن گندم       د ) محلول شکر و آب

     16 -  کدام یک نوعی سطح  شیب دار است ؟

          الف ) قرقره                ب ) الاکلنگ                 ج )   در بازکن                     د )    نردبان  

17-کدام یک از موارد زیر عنصر است ؟

        الف )  آب                          ب ) نمک                    ج ) آهن                        د )نفت 

18-در کدام یک از وسایل زیر عدسی  استفاده نشده است ؟

   الف ) دوربین فیلم برداری            ب ) عینک          ج )تلسکوپ           د ) کوره آفتابی  

19-از کدام قسمت های بدن فسیل بهتری تشکیل می شود ؟

   الف ) استخوان و پوست             ب) دندان و گوشت      ج ) استخوان و دندان     د ) گوشت و پوست      

20 – ربایش مولکولی در کدام یک از اجسام زیر بیشتر است ؟  

الف ) میخ                                       ب) پارچه                           ج) هوا                        د ) شیشه

ادبیات 

21- کدام یک از کلمه های زیر اسم است ؟   

الف ) آسیا                   ب) بزرگ                   ج ) تمیز                د) انبوه  

 

22- کدام یک از کلمه های زیر منادا   است ؟   

    الف )      آشکارا           ب ) یکتا             ج) پروردگارا            د) پذیرا     

23 – شعر(( توانا بود هرکه دانا بود))  از کیست   

   الف ) حافظ                      ب) فردوسی            ج ) سعدی             د) پروین اعتصامی   

24- کدام یکاز فعل زیر انجام کاری را نشان می دهد ؟

   الف )  هستم                     ب) نبود                    ج)  می خوانید              د ) خوشحال است

25- معنی کدام گزینه نادرست است ؟  

 الف )استوار = محکم              ب)شعف = شادمانی       ج )   ناگوار = خوشایند        د ) افزون = کمتر

     6 2-  کدام کلمه از نظر املایی غلط است ؟

          الف ) مرحون               ب )می درید                   ج )   خدمت گذار                      د )   یا س  

 

      27- هم خانواده کدام کلمه نادرست است ؟

        الف ) حفظ ( حافظ )      ب ) صبر ( صابر )                ج ) گفت ( گفتار )                     د )کلام (کمال)

 

28-  علامت ( !  ) برای تعجب ، در کدام مورد به درستی به کار نرفته است ؟

   الف )عجب هوایی  !              ب ) وای بر من  !         ج )ای کاش قبول می شدم !            د ) چرا نمی آیی  !  

 

29-در متن زیر چند فعل وجود دارد ؟

( دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند )

   الف )  3                          ب)  2               ج ) 4                 د ) 1     

 

30 – کدام یک از کلمه  های  زیر به شکل مفرد ست ؟

الف ) قلوب                    ب) اوایل                            ج) عالم                         د ) اعماق

  

 


مطالب مشابه :


نتایج تیزهوشان را از این سایت ببینید

مسائل آموزشی فرهنگی - نتایج تیزهوشان را از این سایت ببینید - جمعی از نویسندگان مجرب و با
اخبار فرزانگان

مدرسه تیزهوشان دخترانه فرزانگان ساری - اخبار فرزانگان - سایت خبری مدرسه تیزهوشان دخترانه
سوالات تیزهوشان

پایگاه اینترنتی ششم - سوالات تیزهوشان - پایگاه اینترنتی ششم. صفحه نخست سایت جامع آموزش
آزمون تیزهوشان ششمی ها

ستارگان درخشان ششم - آزمون تیزهوشان ششمی ها - فعالیت های آموزشی -خلاقیتی کلاس - ستارگان
برچسب :