موضوعات پایان نامه های بانکی

موضوعات پایان نامه های بانکی
‫1.‬مديريت ارتباط با مشتري(استقرار سيستم CRM ، شناخت مشتريان ، سنجش رضايت مشتريان و ...)
‫2.‬ازاريابي خدمات مالي(شيوه هاي بازاريابي ، بازارشناسي و اثر بخشي خدمات نوين بانک داري الکترونيک در بازار امروز و جذب و حفظ مشتريان) 
‫3.‬تبليغات(ارائه الگويي مناسب وکاربردي در سنجش اثر‌بخشي تبليغات ، طراحي شيوه هاي نوينانواع تبليغات ، تحقيق در تاثير رواني انواع تبليغات)
‫4.‬اثر بخشي ابزارهاي نوين بانکي (ATM , OS ، اينترنت بانک و ...)
‫5.‬رفتار سازماني و لزوم آموزش آن در سازمان ها
‫6.‬اخلاق حرفه اي (مهندسي اخلاق) و لزوم آموزش آن در سازمان ها
‫7.‬نقش واحد روابط عمومي در سازمان
‫8.‬ بررسي ارتباطات فردي و گروهي در سازمان
‫9.‬ نقش کنترل و نظارت بر امر اعطاي تسهيلات بمنظور پيش گيري از افزايش مطالبات
‫10.‬نقش نظارت و کنترل در پيش گيري از فساد اداري
‫11.‬پيش بيني الزامات کنترلي بر بانکداري الکترونيک و اينترنتي بمنظور جلوگيري از سوء استفاده هاي اينترنتي
‫12.‬ انتخاب و رتبه بندي شاخص هاي مؤثّر در اولويت بندي اعطاي تسهيلات به مشتريان
‫13.‬ افزايش کارآيي از طريق انتخاب ترکيب بهينه عقود در عرضه تسهيلات
‫14.‬ بررسي مشکلات موجود در مؤسسه جهت وصول مطالبات
‫15.‬شناسايي و ارزيابي عوامل مؤثّر برايجاد و وصول مطالبات مؤسسه
‫16.‬وصول مطالبات از طريق مهندسي مجدد
‫17.‬مطالعه و مقايسه طرق موثر در وصول مطالبات در بالابردن درآمد موسسه و اولويت بندي آن از طريق AH (روش رتبه بندي)
‫18.‬طراحي و تبيين الگوي اندازه گيري يا سنجش اعتبار شرکت ها در اعطاي تسهيلات درخواستي
‫19.‬طراحي و ارائه مدلي مبتني بر روش (روش رتبه بندي چند معياره ) جهت ارزيابي عملکرد واحد تسهيلات و ضمانت نامه ها BORDA
‫20.‬صرفه (سود در مقابل هزينه) بانک از پرداختهاي خرد و بانکداري الکترونيک
‫21.‬اثر پرداختهاي خرد و بانکداري الکترونيک در جذب و حفظ منابع
‫22.‬ نقش IT در توسعه بانکداري الکترونيک
‫23.‬ نقش امنيت در بانکداري الکترونيک (امضاء الکترونيک و امنيت شبکه)
‫24.‬ بازاريابي در صنعت بانکداري IT Base 
‫25.‬امکان سنجي استفاده از امضاء ديجيتال در بانک ها
‫26.‬ امکان سنجي استفاده از تکنولوژي MICR در بانک ها و لزوم استفاده از آن
‫27.‬ تبين و استقرار استانداردها و مقررات پياده سازي امضاء ديجيتال در بانک ها
‫28.‬ امکان سنجي استفاده از شتاب در کليه خدمات نوين بانکداري الکترونيک
‫29.‬ بررسي پولشويي در سيستم پرداخت هاي الکترونيک
‫30.‬ استقرار شعب هوشمند
‫31.‬تعريف اصول و تبيين معيارهاي لازم درجهت استاندارد سازي در حوزه انفورماتيک علي الخصوص استاندارد سازي در زمينه کيفيت ارائه خدمات 

نرم افزاري و سخت افزاري

‫1.‬بررسي نحوه آشنايي جامعه سنتي با بانکداري الکترونيک
‫2.‬بررسي چگونگي ارائه خدمات جديد به مشتريان
‫3.‬بررسي و تحقيق در مورد نحوه ارائه امتياز به حسابهاي مفتوح شده
‫4.‬تحقيق در مورد راه هاي افزايش کارائي و اجتناب از اتلاف زمان
‫5.‬بررسي اثر تربيت سازماني پرسنل بر رسيدن به اهدف عالي سازمان
‫6.‬روش هاي مديريت منابع انساني با رعايت اصول اخلاقي و صفات انساني
‫7.‬ شناسايي موانع ترفيع افراد خلاق در يک سازمان
‫8.‬ بررسي روشهاي مختلف کاهش هزينه هاي سازماني
‫9.‬ روش هاي پيگيري و مبارزه با فساد اداري
‫10.‬معرفي شيوه هاي نوين آموزشي به منظور رشد خلاقيت در کارکنان
‫11.‬بهبود کيفيت و سرعت خدمات در بانکداري نوين الکترونيک
‫12.‬چالشهاي پيش رو در موسسات و بانکها
‫13.‬ آگاه سازي مردم و کارکنان از جوامع موفق
‫14.‬چالش هاي مديريت منابع انساني
‫15.‬ضعف مديريت و منابع مالي
‫16.‬ ارائه مدلي براي اولويتبندي طرحهاي تحقيق و توسعه در نظام بانکداري
‫17.‬طراحي و پيادهسازي سيستم پايش برنامه راهبردي مؤسسه
‫18.‬ شناسايي عوامل مؤثر بر عملکرد مؤسسه اعتباري توسعه
‫19.‬ارائه مدل براي تخمين عملکرد مؤسسه
‫20.‬ ارزيابي عملکرد با استفاده از مدل تعالي سازماني EFQM
‫21.‬ ارزيابي عملکرد مؤسسه اعتباري توسعه با استفاده از تکنيکهاي تحقيق در عمليات
‫22.‬ارزيابي عملکرد مؤسسه اعتباري توسعه با استفاده از تکنيکهاي هوش مصنوعي
‫23.‬ پيشبيني بحرانهاي بانکي با استفاده از مدلهاي شبکه عصبي
‫24.‬کاربردهاي هوش مصنوعي در برنامهريزي سيستمهاي بانکي
‫25.‬کاربرد رويکردهاي دادهکاوي در پيشبيني عملکرد مؤسسه
‫26.‬بررسي و ارائه مدل بهينه براي سبد منابع و تسهيلات اعطايي بانک
‫27.‬برآورد ريسک سبد ارزي
‫28.‬ طراحي مدلي جهت پيش بيني نرخ مرجع ارز اعلامي از بانک مرکزي
‫29.‬بررسي تاثير نوسانات نرخ ارز بر درآمد ارزي مؤسسه
‫30.‬بررسي استراتژيها و مدلهاي مديريت ريسک در بانکداري الکترونيکي
‫31.‬ بررسي راهکارهاي افزايش امنيت در بانکداري الکترونيکي
‫32.‬ بررسي راهکارهاي مقابله با بحرانهاي بانکي
‫33.‬ بررسي ارتباط بين شاخصهاي ريسک و مطالبات معوق
‫34.‬ ارائه مدلي براي برآورد پارامترهاي مؤثر بر نرخ نکول تسهيلات بانکي
‫35.‬تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر ترازنامه بانکها: مطالعه موردي مؤسسه
‫36.‬ ارائه مدلي در رابطه با تاثيرپذيري ميزان نقدينگي بانک با توجه به نرخ سود اعلامي از بانک مرکزي: مطالعه موردي مؤسسه
‫37.‬طراحي سيستم برنامهريزي منابع انساني
‫38.‬ارائه مدلي براي رضايت مشتري در ارتباط با توسعه محصولات جديد
‫39.‬ ارائه مدل براي شناسايي عوامل مؤثر بر انتخاب بانک توسط مشتريان
‫40.‬بررسي اثر روشهاي مختلف تبليغات بر ميزان جذب مشتري و محاسبه ميزان بازگشت سرمايه
‫41.‬شناسايي تاثيرات عوامل فرهنگي بر اثربخشي تبليغات
‫42.‬سازماندهي مؤسسه اعتباري توسعه از طريق تجزيه و تحليل شغل
‫43.‬بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بهرهوري منابع انساني در مؤسسه اعتباري توسعه
‫44.‬ بررسي استراتژيهاي مؤثر بر نگهداشت منابع انساني و ارائه استراتژي مناسب براي مؤسسه اعتباري توسعه
‫45.‬طراحي نظام مديريت عملکرد کارکنان مؤسسه
‫46.‬بررسي راهکارهاي مؤثر بر افزايش کارايي در فعاليتهاي مؤسسه
‫47.‬ ارائه مدلي براي کنترل هزينههاي مؤسسه
‫48.‬نيازسنجي آموزشي شغل و شاغل بر مبناي الگوي ONET
‫49.‬طراحي و استقرار نظام آموزشي مبتني بر شايستگي
‫50.‬طراحي و توسعه نظام آموزش از راه دور و مجازي
‫51.‬طراحي مدلي جهت بررسي ميزان اثر بخشي دوره هاي آموزشي
‫52.‬ ارزيابي تاثير دوره هاي آموزشي بر کارايي کارکنان موسسه اعتباري توسعه
‫53.‬طراحي و استقرار کانون ارزيابي کارکنان در مشاغل مديريتي (عالي)
‫54.‬ارائه الگويي اجرايي براي مستندسازي تجربيات مديران و کارشناسان در بانک
‫55.‬طبقه بندي و ارزيابي مشاغل در موسسه اعتباري توسعه و مشکلات ناشي از آن
‫56.‬بررسي تاثير مهارتهاي مديريتي رؤساي شعب بر ميزان سود آوري آنها
‫57.‬بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رشد منابع در ميان روساي شعب
‫1.‬رابطه بين اخلاق سازماني و رضايت شغلي در بين کارکنان موسسه اعتباري توسعه

ضمناً، علاوه بر موضوعات مشخص شده دانشجويان مي توانند ايده ها و موضوعاتي با مشخصات کلي ذيل را جهت حمايت مالي و غير مالي از سوي مؤسسه ارائه دهند .
موضوعات هم راستا با اهداف، ماموريت ها و سياست هاي مؤسسه 
موضوعات بديع، کاربردي و قابل استفاده اجرايي
موضوعات به دور از کلي نگاري و با تمرکز بر يک رشته فعاليت خاص با ارائه نتايج دقيق و ملموس
موضوعات ارائه کننده الگوي عملي مناسب با استفاده از مقايسه هاي تطبيقي
موضوعات استحصال شده از نمونه ها و موارد عملي در حد متعارف و منحصر نشده به مطالعات کتاب خانه اي
ارتباط موضوعات، با محوريت مسائل پولي، بانکي، اقتصادي، مالي، حساب رسي، حساب داري، اعتبارسنجي، ارزيابي و سنجش مشتريان، سيستم ها، سرمايه گذاري و ساير موضوعات مرتبط با مسئوليت مؤسسه


عناوین پایان نامه های مرتبط با موضوع بانکی مورد حمایت در بانک سپه :

منابع انسانی

1. تدوین نظام جامع جذب، پرورش و حفظ نیروی انسانی تحصیل کرده با توجه به سیاستها، اهداف و چشم انداز بانک (رساله دکتری)
2. بررسی الگوها و نظام های بهره وری در استفاده بهینه از نیروی انسانی برای کاهش هزینه‌ها
3. بررسی آثار استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص در بانک در فعالیت‌ها و حوزه‌های مختلف 
4. بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان به تفکیک رده های شغلی و تحصیلاتی
5. بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان بر عملکرد شغلی آنها
6. بررسی الگوی رفتاری کارکنان بانک در مقابل تغییر
7. تخمین منحنی یادگیری برای رده‌های شغلی مختلف در بانک 
8. بررسی تاثیر بکارگیری سیستم مدیریت مشارکتی بر عملکرد واحد های صف
9. بررسی و ارزیابی بکارگیری روش های گردش شغلی، غنی سازی شغلی و توسعه شغلی درواحد‌های مختلف بانک و تاثیر تعاملی آنها بر یکدیگر (پایان نامه دکتری)
10. بررسی ارتباط بین رعایت اصول ارگونومی و بازدهی شغلی کارکنان
11. بررسی فرسودگی شغلی کارکنان صف بانک سپه و تاثیر آن بر عملکرد سازمان
12. بررسی رابطه بین درجه شعبه و عملکرد کارکنان (به تفکیک رده های مختلف سازمانی)
13. بررسی میزان اثرگذاری خروج نیروی با تجربه (بازنشستگی، نقل و انتقالات) در عملکرد سیستم
14. بررسی ریسک های مرتبط با فعالیت های کارکنان شاغل در واحدهای صف
15. بررسی میزان آگاهی های کارکنان بخش صف از ابعاد حقوقی فعالیت های روزانه
16. بررسی و آسیب شناسی سبک های مدیریتی موجود در واحدهای صف از نگاه کارکنان و شناسایی سبک غالب

بازاریابی
.1بررسی عوامل موثر بر شناسایی و حفظ مشتریان نمونه و طراحی الگویی برای ارائه خدمات به آنان
2. بررسی اثربخشی و کارایی تبلیغات بانک سپه در رسانه های مختلف
3. بررسی میزان تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی بر تجهیز منابع بانک (به تفکیک سپرده ها)
4. بررسی میزان اثربخشی و کارایی هر یک از کانالهای ارتباطی مشتریان با بانک
5. شناسایی انتظارات و توقعات مشتریان بانک و ارائه الگوی جامع از سطح انتظارات وتوقعات مشتریان از خدمات بانک به منظور تدوین استراتژی های بازاریابی مطلوب (مطالعه منطقه ای) (رساله دکتری)
6. طراحی الگوها و ارائه راه کارهای مناسب برای جذب مشتریان جدید و افزایش وفاداری مشتریان قدیم (با تاکید بر یکی از انواع خدمات)
7. بررسی و ارزیابی تصور عمومی از بانک سپه به تفکیک گروه های اجتماعی
8. مطالعه و بررسی در خصوص تاثیر بکارگیری ابزارهای الکترونیکی در مقایسه با ابزارهای سنتی (به تفکیک خدمت)
9. بررسی وضعیت رقابتی در بانک های کشور و اثرگذاری آن در ارائه خدمات نوین
10. مقایسه تطبیقی الگوهای بازاریابی در نظام بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی
11. بررسی و تحلیل آماری مراجعات به بانک ها در دوره های زمانی مختلف (ساعت، روز، ماه و ...)
12. بررسی و مطالعه آسیب شناسانه راهکارهای افزایش سهم بازار بانک سپه در مناطق آزاد
13. بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد منابع پایدار در بانک و اثرات آنها در تخصیص بهینه منابع
14. بررسی شیوه های تبلیغات برای جذب مشتریان با توجه به ویژگی های منطقه ای
15. بررسی اثر خدمات نوین بانکی بر بهبود خدمت رسانی به مشتریان
16. بررسی نقش واحد روابط عمومی بانک در وفادارسازی مشتریان 
17. بررسی امکان سنجی ارائه خدمات بانکداری اختصاصی (Private Banking) در ایران و تاثیر آن بر سودآوری

بانکداری الکترونیک
1. بررسی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در سیستم بانکداری الکترونیکی
2. بررسی نقاط ضعف موجود پیرامون زیر ساخت‌های بانکداری الکترونیکی در بانک سپه و ارائه راه حل‌های عملیاتی 
3. بررسی و شناسایی آسیب های احتمالی در گذار از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی در بانک سپه
4. بررسی و ارائه سیاست های اجرایی در خصوص تاثیر بکارگیری RTGS بر مدیریت نقدینگی
5. تاثیر راه اندازی سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی بر مدیریت نقدینگی
6. بررسی نقش خدمات بانکداری الکترونیکی در افزایش منابع بانک
7. بررسی نقش آموزش کارکنان بانک در اقبال مشتریان به خدمات بانکداری الکترونیک

مدیریتی
1. شناسایی عوامل موثر بر تضعیف فرهنگ سازمانی و شاخص های ارتقاء و بهبود آن
2. شناسایی عوامل موثر در بهبود ارتباطات وایجاد همدلی سازمانی 
3. شناسایی سیستم های اطلاعات مدیریت تاثیرگذار در بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران به تفکیک واحدها
4. بررسی رویکرد مدیریت ارتباط با مشتریان و ارائه مدل کارآمد CRM برای بانک سپه
5. بررسی آثار تفویض اختیار بر ارائه بهینه خدمات شعب و ارزیابی مقایسه ای آن با سایر بانک‌ها
6. بررسی عوامل موثر بر کاهش سوء استفاده های احتمالی از منابع بانکی
7. ‌بررسی مزایای اجرای برنامه های مدیریت مشارکتی و تاثیر آن بر کاهش هزینه های بانک 
8. بررسی چگونگی بکارگیری مدل های نوین تصمیم گیری در بخش های مختلف بانک
9. بررسی اثرات پیاده سازی تفکرات سیستمی در بهبود عملکرد بانک
10. بررسی اثر برنامه ریزی شغلی بر توانمند سازی کارکنان
11. آسیب شناسی مدیریت جلسات و ارائه راهکارهای بهسازی روشهای مدیریتی و مدیریت جلسات

مدیریت فرآیندها
1. بررسی و تعیین عوامل موثر در تاسیس و توسعه شبکه شعب بانک در شهرها
2. ارائه راهکارهای اجرایی برای صرفه جویی در استفاده از امکانات و بررسی تاثیر آن بر سودآوری (پایان نامه دکتری)
3. بررسی راهکارهای اجرایی برای تبدیل سریع وثایق ملکی به دارایی ها بازده دار
4. راهکارهای کاهش دوباره کاری ها و عملیات تکراری و زائد در فعالیت های بانک و تاثیر آن بر سودآوری
5. بررسی نقش اعتبارات اسنادی داخلی و ضمانتنامه های بانکی در تجهیز منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آن
6. بررسی آثار سیاست‌های اعتباری بانک بر روند تجهیز منابع
7. بررسی و ارائه الگوهای بهینه تصمیم گیری در مدیریت با تاکید بر تمرکززدایی
8. بررسی نقش وثایق در مدیریت ریسک اعطای تسهیلات
9. ارائه مدل بهینه تعداد گیشه‌ها و دوایر شعب برای رعایت مدت زمان توقف استاندارد مشتری در شعب
10. بررسی تطبیقی اثربخشی عملکرد باجه های تحت پوشش شعب و دستگاه های ATM بر بهبود شاخص های مالی آنها و افزایش رضایت مشتریان
11. آسیب شناسی روش های فعلی تدارکات و طراحی و ارائه الگوی بهینه برای آن
12. بررسی ریسک های عملیاتی در فرآیند اعتبارات اسنادی و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن
13. بررسی اثرات استفاده از شرکت های محلی در پشتیبانی تجهیزات شعب به جای استفاده از رویکرد تمرکز در قراردادها 
14. بررسی ریسک های حقوقی و اجرایی ناشی از استناد به قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت 
15. بررسی تطبیقی عقود در نظام بانکی ایران با موفق ترین الگو در نظام بانکداری اسلامی در دنیا
16. امکان سنجی گذر از سیستم بانکداری سنتی به بانکداری مجازی در بانک سپه

اقتصادی

1. بررسی اثرات سیاست های دستوری تعیین نرخ سود بر بانک سپه 
2. بررسی اثرات اعطای تسهیلات تکلیفی بر بانک سپه
3. بررسی راهکارهای جذب نقدینگی مازاد جامعه
4. بررسی آثار مثبت و منفی مالیات بر ارزش افزوده بر بانک ها و محصولات بانکی
5. بررسی تاثیر فرصت های جایگزین جذب منابع موجود در اقتصاد بر خروج منابع از سیستم بانکی
6. بررسی اثرات اجرای سیاست های برنامه پنجم توسعه کشور بر بانک سپه 
7. بررسی اثر تحقق سیاست های کلی اصل 44 بر بانک سپه 
8. طراحی و استقرار سیستم تعیین بهای تمام شده پول در بانک
9. بررسی و بهینه سازی سرمایه گذاری های بانک در حوزه های مختلف
10. بررسی کارایی و هم افزایی شرکت های زیر مجموعه بانک با تاکید بر صرفه های تنوع

مالی

1. بررسی و تعیین هزینه خدمات بانک به تفکیک نوع خدمت
2. بررسی ترکیب بهینه منابع در بانک سپه و تعیین اثرات آن بر بهای تمام شده پول
3. بررسی تاثیر توسعه خدمات بانکداری نوین بر درآمدهای کارمزدی
4. بررسی شیوه‌های کاهش هزینه‌های سربار در بانک سپه
5. بررسی اثر تعداد شعب در سهم بازار و سودآوری
6. بررسی و شناسایی ابزارهای تامین مالی مشتریان در عرصه تجارت بین الملل با توجه به منافع و مصالح بانک


مطالب مشابه :


لیست پایان نامه های مدیریت (تمامی گرایش ها)

16.بررسی رابطه بین تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان در انگیزش کارکنان پایان نامه efqm مورد
مدیریت منابع انسانی

پایان نامه کارکنان در تصمیم‌گیری در مورد چگونگی انگیزش کارکنان یک
دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان مؤثر در انگیزش شغلی
پایان نامه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

پایان نامه بررسی چگونگی موارد دیگر در مورد ارتباطات انگیزش
عناوین پایان نامه

موضوع در خصوص انجام پایان نامه تحصیلی مورد بررسی با انگیزش شغلی کارکنان
تئوریهای مختلف درباره ایجاد انگیزش در کارکنان

ایجاد انگیزش در کارکنان در 32 در مورد مسئله انگیزش، پاسخ پایان نامه
بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها (

بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در پایان نامه کردید.در مورد مطالب
بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها

بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در آنها در مورد همه كس پایان نامه
عوامل موثر بر انگیزش کارکنان در سازمان‌ها

سازمانی قادر به انگیزش کارکنان در جهت نیل از تمامی جهات مورد پایان نامه
موضوعات پایان نامه های بانکی

‫3.‬بررسي و تحقيق در مورد عناوین پایان نامه بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان
برچسب :