آدرنالين چیست؟

 

آدرنالين


www.maximumtechnic.com - فرزين نجفی پور
در بــــالای كليه ها غده های فوق كليوی قرار گرفته اند اين غده ها ماده ای ترشح
ميكنند كه آدرنالين ناميده ميشود آدرنالين برای آمادگی بدن در انجام فعاليت های
شديد يا دفاع از خود ترشح ميشود.

وقتـــی كه بسيار هيجانزده باشيد ، غده های فوق كليوی ناگهان مقدار زيادی
آدرنالين در خون ترشح ميكنند آدرنالين سبب افزايش شدت ضربان قلب و كارآيی آن
ميشود اين ماده ، رگهای متصل به ماهيچه ها را گشاد ميكند و علاوه بر آن موجب
افرايش غلظت قند در خون ميشود به اين طريق است كه بدن خود را با شرايط تطبيق
ميدهد با تاثير آدرنالين ، خون از چهره به ماهيچه ها هجوم آورده و به بخش هايی كه
ضروری تر است جريان می يابد برای همين است كه هنگام ترس رنگ از رخسارتان
ميپرد.
آدرنالين يك هورمون سريع الاثر می باشد با عملكرد آگونيستα1  و β2  آدرنرژيك كه سطح CAMP و متعاقب آن باز كردن بروشها و تحريك CNS و قلب را افزايش می دهد. با وجوديكه اپی نفرين يك حالت جنگ گريز در اندامهای بدن فراهم و مورد مصرف فراوانی در اورژانس دارد اما عدم استفاده صحيح آن خود باعث ايجاد جنگ و گريز می شود.  KIT   آدرنالين يكی از ملزومات موجود با همراه در مواقع بحران می باشد و عمده ترين مواردی كه بايد راجع به اين يار شفيق آموزش داد از اين قرار است.و..بكار بستن سه قانون كه هر كدام مشتمل بر چندين نكته می باشد كه به قوانين 1D-2D-3D معروف می باشد بايد عوامل عكس العمل قطبی بوده، قبل از زوال و به فوريت استفاده شود، با عدم استفاده مرگ در 10 – 5 دقيقه پس از حادثه رخ خواهد داد. همچنين بايد آموزش داد كه دو مسئله عمده اختلال در تنفس و زوال هوشياری سبب مرگ خواهد شد. اختلال در تنفس به علت عدم راههای هوايی و كاهش هوشياری با درگيری CNS و قانون آخر كه مصدوم استفاده از اپی نفرين دوباره اگر شك دارد.  1) دوز مورد استفاده 3/0 ميلی گرم در بالغين و 15/0 ميلی گرم در اطفال می باشد.  2) كيت همراه باشد با نگهداری در محلولهای واضح و با علامت يا مهر بزرگ و مشخص تا سه بار مجاز به استفاده می باشيم  3) بهترين محل تزريق عضلانی Vastuslatralis و بهترين تزريق كننده خود فرد می باشد. از تزريق در انتهاها بايد خودداری شود.  4) در افراد با حساسيت به بی سولفيت استفاده نشده و در بيماران فشار خونی و هبيرتيروئيديسم با احتياط استفاده شود. 5) فرمهای تزريق عضلانی و زير جلدی می باشد اگر به صورت وريدی استفاده می شود بايد بصورت 000/10 : 1 باشد.  6) عمده ترين عوارض جانبی KIT بی قراری و تروموروآريتمی می باشد كه آريتمی بايد مورد توجه واقع شود.  7) آنتی دوت اپی نفرين همراه با KIT باشد تا در صورت بروز عوارض جانبی جدی استفاده شود. 8) در مدارس، خانه ها ، كارخانه ها،‌ هميشه KIT موجود و در مواقع بحران تمامی افراد در اختيار داشته باشند.

غده فوق كليوی :
غده فوق كليوی، غدد كوچكی هستند كه روی كليه ها استقرار دارند . اين غدد از دو بخش تشكيل شده اند : بخش داخلی يا مركزی غده و بخش خارجی . از هر كدام از اين بخش ها هورمون هايی ترشح می شود و وارد سيستم خونی می شود و نقش سازنده خود را در رشد و ارائه حيات ايفا می كند. قسمت خارجی غدد فوق كليوی هورمون هايی دارد كه در رشد و سوخت  و ساز تأثير به سزايی دارد. هورمون های اين قسمت عبارتت اند از هورمون های قندی كه نقش آن ها افزايش ذخيره كليكوژن در كبد می باشد. هورمون های قندی مشهور عبارت اند از: كورتيزون ، كلتی كسترون و ئيدروكورتيزون.
 اين ها باعث می شود تا قندی را كه ما مصرف می كينم مازاد آن به صورت كليكوژن در كبد ذخيره شود تا در مواقع ضروری بتوانيم از آن استفاده كنيم . هورمون های اين بخش عبارت اند از : ميرلانوكورتيكيديدها و يا هورمون های نمكی كه برای تنظيم آب و املاح بدن لازم است.
مشهورترين هورمون تنكی آلدوسترون می باشد. هورمون های داخلی يا مركزی كه عبارتند از : اپی نفرين، نولوايی نفرين و يا آدرنالين يا نول آدرنالين. اين هورمون ها بدن را در مقابل خطر، ارگانيزيم می كنند . چنانچه فرد در موقعيتی قرار بگيرد كه برای او خطر ناك باشد اين هورمون در خون ريخته می شود و يك سری از فعل و انفعالات خاص در بدن ايجاد می شود . پديده های ستيز و گريز از طريق ترشح اين هورمون ايجاد می شود. اين هورمون ها در فعال سازی سيستم خود مختار يا سمپاتيك و پاراسمپاتيك نقش مهمی را ايفا می كند. با ريزش اين هورمون در خون، مقدار گلوكز خون افزايش می يابد يعنی ما از ذخيره كردن گليكوژن استفاده می كنيم. اين مجموعه علمی توسط سايت ماكزيمم تكنيك تهيه شده است. و گلوكز مناسب را باری فعاليت عضلانی و مقابله با خطی در خودمان تدارك می بينيم. همچنين انقباض سيستم خونی روی می دهد كه با اين اقباض خون از سطح بدن به قسمتهای درونی تروارد می گردد كه چنانچه درگيری ايجاد شود و زخمی در روی پوست ايجاد شود ، خون زيادی از سطح بدن خارج نشود و همچنين ماده منعقده كننده ای در خون افزايش می يابد كه خون بتواند به طور سريع انعقاد يابد . همچنين ضربان قلب افزايش می يابد تا بتواند خون زيادی را به مغز برساند و از طريق اين خون رسانی، اكسيژن و گلوكز به مغز برساند و همچنين ماهيچه های گوارشی انبساط پيدا می كنند و اين عمل توسط ريزش همين هورمون پديد می آيد.
 نول آدرنالين :
در تحريك انقباض رگ های خونی نقش دارد و احتمالاً در بروز پاسخ های تند و عصبی مؤثر می باشد. استرس فشاری است كه در اثر تغييرات ايجاد شده در محيط به بدن تحميل می شود. بعضی از استرس ها مفيد هستند، اما وقتی از كنترل خارج می شوند، بدن به صورت های مختلفی از آثار سوء آن ها رنج می برد.
استرس تحميل شده، انرژی بدنی و ذهنی را تحت تأثير قرار می دهد. به دنبال استرس، كاهش انرژی ذهنی و بدنی، خستگی، بی خوابی، تحريك پذيری و احساس افسردگی، افزايش ضربان قلب، بالارفتن فشار خون، افت قندخون، آسيب پذيری سيستم ايمنی و تغيير در وضعيت اشتها ايجاد می شود. مجموع موارد ذكر شده تأثيرات نامطلوبی بر فعاليت فرد سالم گذاشته و باعث تضعيف بدن می شوند.

در شرايط استرس، توليد سلول های ايمنی نوع لنفوسيتT افزايش می يابد ومقدار زيادی سم در بدن انسان جمع می شود. توليد هورمون آدرنالين به دنبال استرس و شرايط ناموزون با بدن، افزايش می يابد. توليد بيشتر آدرنالين به بدن كمك می كند تا انرژی بيشتری برای مقابله با شرايط جديد داشته باشد. از طرفی توليد آدرنالين، ذخاير موادقندی را تخليه می كند. افزايش ترشح هورن های بدن، پاسخ طبيعی بدن ما به استرس است. غذا بر روی فعاليت مغزی تأثير می گذارد. به عبارتی موادغذايی بر روی فعاليت تركيبات شيميايی به نام نوروترانسميتر( انتقال دهنده های عصبی ) اثر می گذارند. اين تركيبات برای هوشياری بدنی لازم هستند.

شايد اين سؤال برای شما هم پيش آمده باشد كه آيا غذا در كنترل استرس مؤثر است يا نه؟

مصرف موادغذايی در زمان استرس بر پايه شواهد علمی است. اكثر مردم به اين موضوع واقف هستند كه در زمان استرس بيشتر غذا می خورند و انتخاب آنها بيشتر از گروه مواد قندی و نشاسته ای است.

اسيدهای آمينه برای ورود به مغز از طريق جريان خون مغزی، با اسيدآمينه تريپتوفان رقابت می كنند و اجازه ورود به تريپتوفان را نمی دهند. مصرف مواد حاوی كربوهيدرات توليد هورمون انسولين را تحريك می كنند. ترشح هورمون انسولين از ورود اسيدهای آمينه به مغز جلوگيری كرده و فقط به اسيدآمينه تريپتوفان اجازه می دهد تا وارد سلول مغزی شود. تريپتوفان باعث ترشح هورمون سروتونين می شود و سروتونين از مهمترين ناقلين مغزی است و كاهش آن سبب بی خوابی، بی علاقگی، فقدان انرژی، عدم تمركز حواس و افسردگی می شود.

توجه به اين موضوع مهم است كه غذاهايی كه ترشح سروتونين را افزايش می دهند، دارای چربی های پنهان هستند، بنابراين همانطور كه سطح سروتونين( هورمون آرام بخش ) افزايش می يابد، چربی هم وارد گردش خون می شود. علاوه بر اين بدن در پاسخ به استرس، هورمون كورتيزول بيشتری ترشح می كند. افزايش ترشح هورمون كورتيزول، ترشح اسيد معده را زياد كرده و به مخاط معده آسيب می رساند.هورمون كورتيزول فعاليت هورمون انسولين را مختل می كند، و چربی ها را كه به طور ناآگاهانه در زمان استرس وارد بدن می شوند، به راحتی ذخيره می كند.

در سنين بالای 40 سال كاهش متابوليسم( سوخت و ساز) بدن، فرد را برای استرس آماده تر می كند. در اين شرايط هورمون هايی ترشح می شوند كه اشتها را زياد كرده و چربی را ذخيره می كنند.

چه موادغذايی باعث ايجاد استرس می شوند؟

كافئين ماده ای محرك است كه در قهوه، چای، كولاها، شكلات و تعدادی از داروها وجود دارد. مصرف زياد موادغذايی حاوی كافئين همانند استرس عمل می كند و گاهی اوقات علائم آن را بدتر می كند.

يك ماده محرك، ترشح اسيد معده و هورمون های تيروئيدی را بيشتر می كند. اين مسئله ضمن ايجاد اضطراب، فعاليت كليه ها را بيشتر می كند. با افزايش فعاليت كليه ها، دفع ادراری افزايش می يابد.
كافئين، همچنين جذب آهن دريافتی از طريق مواد گوشتی مانند( گوشت مرغ و قرمز) را مهار می كند و سبب ايجاد كم خونی ناشی از فقر آهن می شود.
اغلب مردم كافئين را به عنوان عاملی محرك برای افزايش انرژی مصرف می كنند. اين يك احساس كاذب از انرژی است و در واقع غدد فوق كليوی را خسته می كند؛ چون هورمون های آدرنالين كه هورمون های استرس ناميده می شوند، از غدد فوق كليوی ترشح می شوند.
كافئين می تواند سردرد ايجاد كند، بنابراين مصرف آن را كاهش دهيد و در صورت تمايل به مصرف قهوه، قهوه بدون كافئين را مصرف كنيد.
از عوامل محرك ديگر فسفر است كه به نوشيدنی های گازدار اضافه می كنند. مصرف نوشابه های گازدار، تعادل كلسيم و فسفر بدن را به هم می زند. عدم تعادل بين كلسيم و فسفر، باعث كاهش كلسيم خون و افزايش برداشت كلسيم از استخوان ها و افزايش خطر پوكی استخوان به خصوص در خانم ها می شود. فسفر همچنين بر روی اسيد كلريدريك معده كه برای هضم غذا لازم است،. اين مجموعه علمی توسط سايت ماكزيمم تكنيك تهيه شده است. تأثير منفی می گذارد و علاوه بر آن برای افرادی كه مشكل دفع دارند، مضر است. آب های معدنی و آب چشمه فسفر ندارند.
افزودنی ها و نگه دارنده هايی مانند نيتريت و نيترات كه به موادغذايی مانند سوسيس، كالباس و ماهی دودی برای محافظت از تخريب اضافه می كنند، با مواد شيميايی، تركيب شده و موادی به نام نيتروزامين ها را توليد می كنند.
مونوسديم گلوتامات از افزودنی هايی است كه مردم خاور دور برای حفظ رنگ سبزی های كنسروی و گوشت های پخته اضافه می كنند. اين تركيب شيميايی باعث سردرد، واكنش های پوستی و سوزش در ناحيه پشت گردن می شود.
بهترين راه حل برای كاهش اثرات مواد افزودنی، كاهش مصرف غذاهای حاوی مواد افزودنی است.
مصرف بيش از حد موادقندی ساده مانند شكر نيز به عنوان عاملی برای ايجاد استرس و تحريك پذيری شناخته شده اند. مصرف بيش از حد موادغذايی حاوی قندهای ساده مانند دونات، كيك وشكلات در طول روز باعث خستگی و تحريك پذيری فرد می شوند كه با افزودن مقداری مواد حاوی پروتئين، اثر اين مواد را می توانيد مهار كنيد
انسان هنگامی كه بسيار هيجانزده می‌شود، غده‌های فوق كليوی‌اش ناگهان مقدار زيادی آدرنالين در خون ترشح می‌كنند.
در بالای كليه‌ها غده‌های فوق كليوی قرار گرفته‌اند اين غده‌ها ماده‌ای ترشح می‌كنند كه آدرنالين ناميده می‌شود.
آدرنالين برای آمادگی بدن در انجام فعاليت‌های شديد يا دفاع از خود ترشح ميشود.
آدرنالين سبب افزايش شدت ضربان قلب و كارآيی آن می‌شود اين ماده، رگهای متصل به ماهيچه‌ها را گشاد می‌كند و علاوه بر آن موجب افرايش غلظت قند در خون می‌شود. به اين طريق است كه بدن خود را با شرايط تطبيق می‌دهد با تاثير آدرنالين ، خون از چهره به ماهيچه‌ها هجوم آورده و به بخش هايی كه ضروری تر است جريان می‌يابد برای همين است كه هنگام ترس رنگ از رخسارتان می‌پرد.
گلبول قرمز شامل پروتئينی به نام “هموگلوبين” است (كه مسوول قرمزی رنگ خون است) و همين هموگلوبين است كه اكسيژن را به بافتهای مختلف بدن، مغز و ساير ارگانها انتقال می‌دهد و با انرژی گرفتن آنها خستگی و كسالت از بين می‌رود، اما ساخت هموگلوبين در بدن ما نياز به آهن و برخی ويتامينها دارد و در غياب آهن يا كمبود آن به علت ساخته شدن هموگلوبين، تعداد گلبولهای قرمز كم می‌شود (كم خونی) و به علت آنكه در اثر كمبود آهن اين مساله اتفاق افتاده است (كم خونی فقر آهن) و در نهايت به علت عدم انتقال اكسيژن كسالت و بی‌حوصلگی رخ می‌دهد.
غده فوق كليوی از دو بخش قشری و مركزی تشكيل شده است و هر بخش هورمونهای خاص ترشح می كنند .
بخش مركزی :
يكی از هورمونهای مترشحه از اين بخش آدرنالين نام دارد . ترشح آدرنالين نوعی حالت آماده باش در بدن ايجاد می كند و بدن را ياری می دهد كه در مقابل پيشامدهای نا به هنگام يا فوق العاده ، آمادگی داشته باشد ؛ مانند موارد جنگ و ستيز ، فرار يا مسابقات ورزشی .در چنين حالتی ، در اثر ترشح آدرنالين فعاليت قلب افزايش می يابد ،فشار خون زياد می شود و خون رسانی افزايش می يابد .آدرنالين به خصوص موجب باز شدن رگ های موجود در عضلات می شودو خون رسانی به اين اعضاء را كه موجب تحريك بدنمی شوند  ، افزايش می دهد . از طرف ديگر ، اين ماده با تأثير گذاشتن بر مغز ، حالت آمادگی بيشتر و امكان تحريك پذيری به اعصاب می دهد . اثر آدرنالين بر كبد موجب بالا رفتن گلوكز خون می شود و به اين وسيله ، نياز ماهيچه و اعصاب به انرژی بيش تر بر طرف می گردد . چون آدرنالين هنگام خشم ، ترس و اضطراب افزايش می يابد ، به آن هورمون عواطف می گويند .
بخش قشری :
از بخش قشری غده ی فوق كليوی نيز هورمونی به نام كورتيزول ترشح می شود كه آثار جالب توجهی دارد ؛ از جمله اين كه وقتی فرد در شرايط ناگوار محيطی ( مانند سرما يا گرمای شديد ) يا عاطفی (مانند دوری يا مرگ عزيزان و بستگان ) قرار می گيرد يا هنگامی كه در بدن عفونتی به وجود می آيد ، ترشح آن در خون افزايش می يابد و به روش هايی كه جرئيات بيو شيميايی آن كاملاً مشخص شده است ، بدن را در مقابله با اين دشوار ی ها ياری می دهد. از سوی ديگر ، اين هورمون با تجزيه ی پروتئين های موجود در كبد و تبديل كردن آن ها به قند ، انرژی لازم را برای سلول های بدن فراهم می آورد .
غدد فوق كليوی
غده فوق كليوی مجاور انتهای قدامی كليه انسان وپستانداران قرار گرفته است.هر غده شامل دوقسمت خارجی يا قشر وداخلی يا مغز باساختمانهای ميكرسكپی متفاوت ميباشد.درقورباغه ها غده فوق كليوی در امتداد سطح شكمی كليه واقع شده ودر كوسه ماهی ها قسمتهای قشری ومركزی از يكديگرجداهستند.منشاءجنينی اين دو غده فيزيكی نيست.قسمت خارجی ياسورنال پوستی دارای منشاءمزودرسی وقسمت داخلی ياسورنال ميانی دارای منشاء اكتودرسی است.قسمت داخلی غده فوق كليوی هورمنی بنام آدرنالين ترشح ميكند كه اگرآن را به حيوانی تزريق كنند الياف عضلات صاف شرايين كوچك را بويژه در شكم وجلد منقبض ميسازد وايجاد تنگ اوندی ميكند در نتيجه موجب بالا رفتن فشار خون ميگردد. در حاليكه باعث گشود آوندی در شرايين كوچك عضلات استخوانبندی و مغز ميشود.
پس ترشح آدرنالين بر اثر هيجاناتی از قبيل ترس يا خشم باعث ميشودكه خون از احشاء به طرف عضلات اسكلتی و مغز برود و اين كيفيت موجود را در بهترين شرايط دفاع يا حمله قرار ميدهد.آدرنالين قلب را تحريك مينمايد .عضله صاف نايژكهای شش را شل ميكند (به همين جهت حملات تنگی نفس يا آسم را تسكين ميبخشد.و حركات عضلات روده را كند ميكند و همچنين موجب تسريع و تشديد تبديل گليكوژن به گلوكوز می گردد. اين هورمون در بسياری از بی مهرگان نيز توليد ميگردد. شواهد و دلايل روشن نشان ميدهد كه قسمت داخلی غده فوق كليوی دو نوع هورمون ترشح ميكند . آدرنالين و نور آدرنالين و چگونگی اين دو ماده فقط از لحاظ اثر بيولوژيكی متمايز و مشخص می شود .قشر غده فوق كليوی چندين هورمون توليد مينمايد .اين مواد از نظر شسميايی جزئ دسته استروئيدها هستند. مهمترين آنها كرتيكوسترون و كرتيزون ميباشند.
عمل مهم اين غده در تنظيم متابوليسم مواد معدنی به خصوص در ثابت نگه داشتن مقدار كلرور سديم پلاسمايی است . برداشتن كامل هر دو غده فوق كليوی ايجاد اختلالاتی از قبيل استفراغ - ضعف و سستی شديد و كاهش حرارت و متابوليسم بدن ميشود كه به سرعت باعث مرگ ميگردد.
ضايعه يا تخريب قسمت قشری غده فوق كليه در انسان بيماری آديسون را سبب ميشود كه در آن پوست بدن به رنگ برونزه در می آيد و زوال تدريجی و سرانجام مرگ دست ميدهد.

این مطلب برای پرسش یکی از خوانندگان وبلاگ تهیه شده بود که میخواست بفهمد ادرنالین چیست و برای ورزشکاران چه فواید و ضرر های دارد


مطالب مشابه :


مقدار پلاکت ها و سایر اجزای خون

همه چيز درباره ي سوسيس و كالباس. بزرگ شدن طحال، خون‌ریزی شدید و مصرف پلاکت، لوسمی یا
چند توصیه سحری

این وبلاگ جهت اطلاع رسانی به پزشکان و بیمارانی و دیگر طالبانی که در پی * اپارات نمایش
استهلاک(ماده 151قانون مالیاتهای مستقیم)جدول استهلاک و نرخ استهلاک

قند حبه و كله، آپارات‌ها و تافي و غيره و انواع سوسيس و كالباس، برنج‌كوبي
آدرنالين چیست؟

در این وبلاگ خبرها و عکسهای آپارات. مانند سوسيس، كالباس و ماهی دودی برای
وقتی خون ‌فشار می‌آورد!

در نوشته‌ها و مباحثات پزشکی، میزان سوسيس، كالباس، كنسرو گوشت، انواع آپارات; اقلیم
آیا می‌دانید کالری غذاهایی که می‌خورید چقدر است؟

عکس ها و مطالب زیبــــــــــــــــــــا كالباس 100گرم 300 كاهو 100گرم 17 سوسيس 100گرم 300
برچسب :