پروژ ه های مهارت نازک دوزی

"پروژه هاي مربوط به نازك دوزي"

1-     دامن اوليه همراه با شناخت اندام با كمري ايستاده

2-     دامن فون يا پيلي دار تركيب پيلي وسط  يا روي زانو بصورت يكطرفه

3-     دامن نيم كلوش با كمر سجافي و زيب مخفي

4-     دامن ترك با گوده

5-     دامن غير قرينه با چاك روي زانو با برش هفتي

6-     دامن لنگي با نوار اريب و يا مغزي دوزي  

7-     دامن شلواري

8-     بلوز يقه گرد با برش دكوب حلقه و لبه دگمه خور گرد و آستين ايستاده (يا يقه هفت)

9-     بلوز يقه دلبر با برش سرشانه و لبه دگمه خور هفت با آستين كيمونو (يا يقه خشت)

10 بلوز يقه قايقي با انتقال پنس به پهلو لبه صاف با آستين كيمونو سرخود و يا پاكتي سر خود

11-    بلوز يقه انگليسي يك تكه كمر جدا با انتقال به كمر با آستين مچي بليطي يكسره (يا يقه آرشال)

12-    بلوز يقه مردانه پايه سر خود ، با انتقال به سرشانه و برش از سرشانه با آستين مچي پهن بليطي دار، جيب از رو آستردار با گوشه هاي گرد (يا يقه مردانه پايه دار)

13-    بلوز يقه انگليسي دو تكه مردانه با برش دكوب سرشانه جلو و پشت با آستين پنس دار (افقي يا عمودي)

14-    بلوز يقه ملواني با انتقال به دكوب حلقه آستين با مچي ليفه باكش يا مچي دوبل.

15-    بلوز يقه دراپه با انتقال به خط صاف جلو با آستين چين دار

16-    بلوز يقه ب پ با آستين رگلان و يا كيمونو (انتقال دلخواه)

17-    بلوز يقه شال با انتقال پنس به يقه و آستين رگلان كم عمق

18-    بلوز يقه حلزوني با انتقال دلخواه لبه آستين كلوش

19-    بلوز يقه ايستاده با انتقال دكوب و آستين مچي دار

20-    پيراهن با برش زير سينه

21-    شلوار ساده با جيب كراس يا كرد

22-    شلوار فون يا كلوش، دوخت دلخواه- الگو حتما اجرا شود.


مطالب مشابه :


پیراهن های مشکی کوتاه

2- پيراهن بدون آستين جلو 4- پيراهن آستين كيمونو سرخود كوتاه . 5- لباس ساتن با آستين كپ
جدول زمانبندی

يادآوري – آموزش آستين كيمونو به روش ساده و گشاد پنس دار و بدون پنس . 5
جدول زمانبندی استاندارد نازک دوزی ( خانم طبیبیان )

يقه گرد با انتقال ساسون سرشانه به دكوپ حلقه استين دوزي شود به همراه استين كيمونو
جداول زمان بندی دروس

تدريس الگوي آستين كيمونو به روش آسان بدون پنس و پنس دار كه آستين كميونو رگلان ـ آستين
جدول زمان بندی

رسم الگوي مانتو تركو آستين پاكتي و رسم الگوي مانتو كلوش با آستين كيمونو يا رگلان يقه به
طرح درس سالانه درس الگو2

1-آستين راسته2-بلوزي و تكرار و مرور بالا تنه 3-آستين پفي4-چين در كاپ ترسيم الگوي آستين كيمونو.
پروژ ه های مهارت نازک دوزی

8- بلوز يقه گرد با برش دكوب حلقه و لبه دگمه خور گرد و آستين خور هفت با آستين كيمونو
برچسب :