تجزیه تحلیل اماری

فرآيند آناليز آماری کمک ميکند تا پژوهشگر بتواند از داده های اوليه، اطلاعات مورد نياز خود را استخراج کند و در صورت لزوم نتايج را تعميم دهد.اگر حجم داده ها بزرگ باشد، استفاده از روشهای مختلف آناليز آماری بسيار خسته کننده و مشکل خواهد بود. امروزه انواع نرم افزارهای مختلف آماری موجود، قادرند انواع آناليزهای آماری را انجام دهند.

 

نرم افزار SPSS يکی از قديمی ترين ، برنامه های کاربردی در زمينه تجزيه وتخليلهای آماری است ؛ نرم افزاری آماری با قبليتهای انجام توصيفی زيبا و گويا از اطلاعات، شامل رسم نمودارها و چارت های گوناگون و محاسبات مربوط به ميانگين، انحراف معيار واريانس، ميانه و غيره.

 

کلمه  SPSS مخفف  Statistical package for social science (نرم افزار آماری برای علوم اجتماعی ) می باشد. اين نرم‌افزار که يکي از نرم‌افزارهاي تخصصي آمار است، بيشتر به بحث‌هاي آماري در حيطة علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم رفتاري و ... مي پردازد.

 

قابليت‌هاي نرم افزار SPSS  به ‌شرح زير است:

 

•    تهيه خلاصه‌هاي آماري مانند گراف‌ها، جداول‌، آماره‌ها و ...

 

•    انواع توابع رياضي مانند قدر مطلق، تابع علامت، لگاريتم، توابع مثلثاتي و ...

 

•    تهيه انواع جداول سفارشي مانند جداول فراواني، فراواني تجمعي، درصد فراواني و ...

 

•    انواع توزيع‌هاي آماري شامل توزيع‌هاي گسسته و پيوسته

 

•    تهيه انواع طرح‌هاي آماري

 

•    انجام آناليز واريانس يکطرفه، دوطرفه، چندطرفه و آناليز کوواريانس

 

•    تکنيک‌هاي تجزيه و تحليل سري‌هاي زماني

 

•    ايجاد داده‌هاي تصادفي و پيوسته

 

•    محاسبه انواع آماره‌هاي توصيفي

 

•    انواع آزمون‌هاي مرتبط با مقايسه ميانگين بين دو يا چند جامعه مستقل و وابسته

 

•    قابليت مبادله اطلاعات با نرم‌افزارهاي ديگر

 

•    برازش انواع مختلف رگرسيون


مطالب مشابه :


مديريت استراتژيك بازاريابي

پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت; نحوه تهیه پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد
كانال های توزیع

پورصمدی تهیه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت ؛ پایان نامه های دانشجویی تمام گرایش های
تحلیل استراتژیک مدیریت منابع انسانی در ایران

پورصمدی تهیه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت ؛ پایان نامه های دانشجویی تمام گرایش های
روش های جمع آوری اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد

پورصمدی تهیه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت ؛ پایان نامه های دانشجویی تمام گرایش های
پرسشنامه

پورصمدی تهیه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت ؛ پایان نامه های دانشجویی تمام گرایش های
تجزیه تحلیل اماری

پورصمدی تهیه پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت ؛ پایان نامه های دانشجویی تمام گرایش های
هوش هيجاني ابزاري نوين در مديريت بازار

پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت; نحوه تهیه پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد
نگرشی به روش تحلیلی SWOT

پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت; نحوه تهیه پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد
برچسب :