اطلاعاتي در مورد 109 موسسه غير انتفايي كشور


شرايط و ضوابط اختصاصي و نشاني برخي از مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي
1 ـ دانشگاه امام رضا (ع) ـ غيرانتفاعي و غيردولتي وابسته به آستان قدس رضوي
1ـ اعتقاد به باور اسلام و التزام عملي به ولايت فقيه و قانون اساسي و پايبندي به احكام اسلام. 2ـ پرهيز از هر گونه پوشش غيرمناسب در محيط دانشگاه و رعايت عفت عمومي. 3ـ از كليه پذيرفته‌شدگان تعهد مكتوب مبني بر مراعات مقررات دانشگاه و مسائل اخلاقي و فرهنگي و پرهيز از هر گونه خلاف شئونات اسلامي در طول تحصيل در محل دانشگاه و يا خارج دانشگاه گرفته خواهد شد. 4ـ داوطلباني كه معدل دورة كارداني آنها 19 يا بيشتر باشد و رشته تحصيلي اين دانشگاه را انتخاب و پذيرفته شوند از پرداخت شهريه ثابت نيمسال اول معاف خواهند شد. 5ـ دانشجويان رتبه‌هاي اول تا سوم هر رشته در هر سال (شامل دو نيمسال تحصيلي) به ترتيب از 100، 75 و 50 درصد تخفيف شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند شد. 6ـ دانشجوياني كه در طول تحصيل در دانشگاه در مسابقات علمي يا ورزشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور شركت و مقام اول تا سوم را كسب نمايند از دريافت جايزه ويژه بهره‌مند خواهند شد. 7ـ به فارغ‌التحصيلان رتبه‌هاي اول تا سوم جوايز ويژه‌اي اهداء خواهد شد. نشاني دانشگاه: مشهد ـ خيابان دانشگاه ـ خيابان اسرار تلفن : 30- 8448620 و 8426038
2ـ دانشگاه‌ علوم‌ و فنون‌ مازندران‌ (غيرانتفاعي و غيردولتي)
نشاني دانشگاه: بابل ـخيابان شيخ طبرسي ـخيابان آزادي ـدفتر مر‌‌كزي تلفن 9ـ 2291205ـ0111 نشاني سايت اينترنتي: http://WWW.USTMB.AC.IR
3ـ دانشگاه علم و فرهنگ (غير دولتي ـ غيرانتفاعي)
1-رعايت شئونات اسلامي براي برادران و رعايت حجاب اسلامي براي خواهران الزامي است 2-در اين مؤسسه كليه مقررات و آيين نامه هاي آموزشي بخصوص در زمينه كيفيت آموزشي دقيقاً اجرا مي شود 3-دانشجويان رتبه اول تا سوم هر سال تحصيلي طبق آيين نامه از تخفيف 20 تا 40 درصد در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. 4- درصورت انصراف دانشجويان مبالغ ضرر و زيان توسط مؤسسه مطابق با ضوابط وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري دريافت خواهد شد .5- به دانشجويان دريك نوبت درسلف سرويس غذاي با اخذ بها داده مي شود. 6- دانشگاه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجويان ندارد. نشاني دانشگاه : تهران – فلكه‌دوم‌صادقيه – بلوار‌اشرفي‌اصفهاني – نرسيده به پل اتوبان شهيد همت – خيابان پارك – خيابان بهار- تلفن 5-44238171
4ـ موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي آباداني و توسعه روستاها – همدان
نشاني موسسه : همدان- ميدان دانشگاه – چهارراه عارف تلفن : 8230410
5ـ موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي آذرآبادگان
1- دانشجويان رتبه‌هاي اول، دوم و سوم هر ترم به ترتيب از تخفيف 50، 30 و 20 درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. 2- به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري تعلق خواهد گرفت. 3- اين مؤسسه تلاش خواهد كرد كه دانشجويان را در خوابگاههاي خودگردان اسكان بدهد. 4- دانشجو موظف است در صورت انصراف و يا انتقال كليه هزينه‌ها را طبق مقررات و ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري پرداخت كند. نشاني : اروميه – بلوار شهيد باهنر- روبروي مجتمع فرهنگي شمس ، شماره 201 تلفن : 3828351 و 3827771 - 0441
6ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي آرادان
1ـ رعايت شئونات اسلامي از سوي دانشجويان الزامي است. 2ـ دانشجو موظف است همة مقررات و آئين‌نامه‌هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري را رعايت نمايد. 3ـ به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبه هيأت امناء مؤسسه در هر نيمسال تخفيف ويژه داده خواهد شد. 4ـ اين مؤسسه هيچ گونه تعهدي در خصوص خوابگاه دانشجويي ندارد، ليكن داراي سرويس روزانه رفت و برگشت دانشجوان از تهران به آرادان و بالعكس است. 5ـ چنانچه دانشجويي به هر دليل از تحصيل انصراف دهد، موظف و متعهد است همه هزينه‌ها را طبق برآورد مؤسسه بپردازد. 6ـ هزينه‌هاي مواد مصرفي و درس‌هاي كارگاهي و عملي به عهده دانشجو است. 7ـ گذراندن درس‌هاي پيشنياز براي برخي از دانشجويان اين مؤسسه الزامي است. 8ـ اين مؤسسه برنامه جابجايي و انتقال ندارد. نشاني مؤسسه: كيلومتر 110 آزادراه تهران ـ سمنان- شهر آرادان ـ بلوار دانشگاه - خيابان پازوكي تلفن: 3ـ453880ـ0232
7ـ موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي آفرينش
نشاني موسسه : بروجرد- خيابان علامه – بحرالعلوم ـ پلاك 94 ـ تلفن: 2622582
8ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي اديب مازندران ـ ساري
1ـ در‌پايان هر‌ترم‌تحصيلي به‌دانشجوياني كه رتبه‌اول تا‌سوم را كسب نمايند به‌ترتيب 100، 50 و 25 درصد شهريه ثابت‌تخفيف‌داده‌مي‌شود. 2- اين مؤسسه همكاري لازم در تأمين خوابگاه دانشجويان دختر و پسر را خواهد نمود. 3ـ به دانشجويان با اخذ بهاء غذاي يارانه‌اي داده مي‌شود. 4ـ همكاري با بنياد شهيد و امور‌ايثارگران در‌خصوص تخفيف شهريه ثابت و متغير فرزندان و همسران شهدا و ايثارگران. 5ـ دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. نشاني مؤسسه: مازندران ـ ساري ـ بلوار خزر ـ روبروي ششصد دستگاه ـ نبش خيابان توانير. تلفن: 3214126 ـ 3212103 ـ 0151
9ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي اقبال لاهوري ـ مشهد
نشاني مؤسسه: مشهدـ بلوار پيروزي ـ بلوار سرافرازان ـ ابتداي خيابان رهايي – تلفن : 6- 8210075 - 0511
10ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي الغدير ـ تبريز
1- داوطلباني كه معدل دوره كارداني آنها 18 يا بيشتر باشد، از پرداخت 50 درصد شهريه ثابت نيمسال اول معاف خواهند بود. 2- ارائه مدرك معتبر مبني بر گذراندن دروس پيش ‌نياز براي انتخاب واحد الزامي است . در غير اين صورت پذيرفته ‌شدگان موظف به اخذ واحدهاي دروس پيش ‌نياز خواهند بود . 3- مؤسسه مساعدتهاي لازم براي معرفي دانشجويان به خوابگاههاي دانشجويي خصوصي را به عمل خواهد آورد. 4- دانشجو موظف است كه در صورت انتقال يا انصراف كليه هزينه‌هاي مصوب هيأت امناي مؤسسه را پرداخت نمايد. نشاني مؤسسه: تبريز ـ خيابان شريعتي جنوبي ـ خيابان پاستور ـ شماره 11 تلفن: 3 و 4763131ـ0411 email:info@algadir u .org
11ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي امين ـ اصفهان (فولادشهر)
1-اين مؤسسه در قبال اخذ اجاره ، نسبت به تأمين خوابگاه دخترانه و پسرانه به طور مستقل وبا تجهيزات كامل با شرايط خاص و برنامه‌هاي فرهنگي اقدام نموده است.2-براي فرزندان شاهد، آزادگان و جانباز بيش از 50% و تخفيف شهريه در نظر گرفته شده است.3-به نفرات اول تا سوم هر ترم در هر رشته تحصيلي به عنوان پاداش آموزش و تحصيل تخفيف تا 20% در نظر گرفته شده است.4 -دانشجوياني كه رفتار اسلامي و ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مقررات خاص مؤسسه را رعايت نمايند به عنوان پاداش كردار نيك ، رفتارنيك‌تا 20%‌تخفيف شهريه در‌هر‌ترم‌در‌نظر‌گرفته‌ خواهد‌شد.
6-براي فرزندان‌تحت‌پوشش‌كميته‌امداد واجدشرايط تخفيف در نظر‌گرفته شده است. نشاني مؤسسه : فولادشهر ـ محله A2 يونيت 20 ساختمان سابق شركت عمران فولادشهر تلفن: 2636161 - 0334
12ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي انديشه - جهرم
1ـ مؤسسه داراي خوابگاه مجهز جهت سكونت خواهران است و مجهز به سرويس براي همة دانشجويان مي‌باشد.
نشاني : استان فارس ـ جهرم ـ بلوار معلم ـ 25 متري انديشه تلفن : 4448700 و 4448642 ـ 0791
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي بجنورد
نشاني: طالقاني شرقي ـ نبش طالقاني 14 (شهيد صفدري) تلفن: 3-2411001-0584
13ـ موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي بصيرت – بابلسر
نشاني : بابلسر- فريدونكنار- خيابان امام خميني (ره) – شهرك ايثارگران
موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي بعثت كرمان
1-دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ورودي به شرط آنكه نمره زير 12 نداشته باشند و معدل آنها بالاي 17 باشد به ترتيب از 50، 40 و 30 درصد تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد.
2-شرايط معرفي دانشجو به خوابگاههاي خودگردان براي دانشجويان امكان‌پذير است.
3- موسسه ُداراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي است و براي كليه دانشجويان در يك نوبت (ناهار) امكان تهيه غذاي دانشجويي وجود دارد.
نشاني : كرمان ـ چهار راه احمدي ،خيابان احمدي غربي ،سه راه اسفندياري ،نبش كوچه هتل صحرا تلفن: 2224490-0341
14-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي بهار
1-در پايان هر نيمسال تحصيلي به رتبه‌هاي اول تا سوم در هر ورودي و هر رشته به ترتيب 70، 50 و 30 درصد شهريه ثابت تخفيف داده خواهد شد.

2-امكانات خوابگاهي ندارد امّا مساعدتهاي لازم براي معرفي دانشجويان به خوابگاهها را به عمل خواهد آورد3-امكانات استفاده از سلف سرويس مهيا مي‌باشد. نشاني: مشهد ـ بلوار وكيل‌آباد ، خيابان باهنر ، باهنر 4 ، شماره 12 تلفن: 8812254-0511 تلفاكس: 8817019-0511
15-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي بينالود
نشاني : مشهد – ساختمان شماره 2 ،خيابان سعدي ،بين سعدي7و9 ، شماره 92 تلفن : 2241639
16ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي پارس در شهر مهرفارس
1- مؤسسه خوابگاه دانشجويان را تأمين خواهد كرد. 2-دانشجويان پذيرفته شده مي‌توانند در طول دوران تحصيل از اردوهاي علمـي و بازديد از طرحهاي صنعتي بزرگ كشور استفاده نمايند . 3-سرويس رايگان جهت اياب و ذهاب دانشجويان از خوابگاه به كلاسهاي درس ، سايت كامپيوتر و كتابخانه مهيا مي‌باشد 4- نفرات اول تا سوم هر رشته از تخفيف ويژه‌اي در شهريه برخوردار خواهند شد. 6-به دانشجويان يك نوبت غذاي يارانه‌اي (ناهار) داده مي‌شود.
نشاني مؤسسه: مهر ـ بلوار فاطميه ـ تلفن: 1 ـ 6523200 ـ 0782
17ـ مؤسسه‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ پارسا - بابلسر
نشاني مؤسسه : بابلسر ـ بلوار شهيد شريفي ـ خيابان شهيد كهن ـ كوچه شهيد محمد حسين‎پور ـ پلاك 11 تلفن 5252147 - 5239301 – 0112
18ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي پاسارگاد ـ شيراز
نشاني : شيراز ـ ميدان مطهري ،ابتداي قدوسي شرقي ـ جنب بانك تجارت ،كوچه شماره 68 ، سمت چپ ،بن‌بست دوم تلفن: 8328881
19=موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي پرديسان
1- به فارغ‌التحصيل رتبه‌هاي اول تا سوم جوايز ويژه‌اي اهداء خواهد شد. دانشجويان رتبه‌هاي اول تا سوم هرنيمسال تحصيلي طبق آئين‌نامه از تخفيف شهريه ثابت به ترتيب 50، 40 و 30 درصد برخوردار خواهند شد. 2- تهيه خوابگاه و تأمين مسكن در حد مقدورات براي معرفي به خوابگاه خودگردان امكان‌پذير است.3- در صورت تخصيص وام دانشجويي به دانشجويان داراي شرايط، وام شهريه تعلق خواهد گرفت. 4- اين مؤسسه داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي است و به دانشجويان يك وعده غذاي يارانه‌اي (ناهار) داده مي‌شود.
نشاني: فريدونكنار ـ خيابان امام خميني (ره) ، خيابان بهار تلفن: 3-5667241 – 0112 http://www.heip.ac.ir
20ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي پيام گلپايگان ـ گلپايگان
1-دانشجويان رتبه‌هاي اول تا سوم به ترتيب 50، 40 و 30 درصد تخفيف در شهريه ثابت همان ترم برخوردار و در ترم بعد منظور خواهد شد. 2-درصورت فراهم شدن امكانات خوابگاهي(خودگردان) خواهران دانشجو در اولويت مي‌باشند.
نشاني مؤسسه: گلپايگان ـ خيابان امام حسين (ع) ـ كوچه 26 ـ تلفن:4- 70423 32- 0372
21- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي آيندگان
نشاني: تنكابن، شيرود، خزركنار تلفن: 8-5373956-0192
22ـ مؤسسه‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ توس - مشهد
نشاني مؤسسه : مشهد ـ بلواروكيل آباد- شهيد باهنر ـ باهنر 2 ـ پلاك 9 تلفن : 8817241 ـ 0511
23ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي جهاددانشگاهي خوزستان ـ اهواز
1-رعايت‌شئونات‌اسلامي براي‌برادران و رعايت ‌حجاب اسلامي براي‌خواهران الزامي‌است 2-در اين‌مؤسسه كليه‌مقررات‌و‌آيين نامه‌هاي آموزشي بخصوص در زمينه كيفيت آموزشي دقيقاً اجرامي‌شود 3-دانشجويان ممتاز و برتر طبق آيين نامه از 30 تا 50 درصد تخفيف درشهريه ثابت برخوردارخواهند شد. 4- خوابگاه براي دختران به صورت خودگردان فراهم بوده هزينه آن به عهده دانشجو است.5- درصورت انصراف دانشجويان دريافت مبالغ ضرر و زيان توسط مؤسسه‌مطابق با‌ضوابط وزارت‌علوم‌، تحقيقات‌و‌فناوري انجام خواهد‌شد 6-به دانشجويان در يك نوبت در‌سلف‌سرويس مؤسسه با اخذ بها غذا داده مي‌شود.
نشاني مؤسسه: اهواز – انتهاي گلستان – بلوار پرديس1- جنب دانشگاه پيام‌نور تلفن : 4ـ3345372 (كد 0611)
24ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي جهاددانشگاهي (واحدهاي رشت، كاشمر ، اصفهان، همدان وكرمانشاه)
1-رعايت‌شئونات اسلامي براي كليه‌دانشجويان‌و رعايت حجاب‌اسلامي براي‌خواهران‌الزامي‌است. 2-در‌اين‌مؤسسه كليه‌مقررات و‌آئين‌نامه‌هاي آموزشي بخصوص در زمينه كيفيت آموزشي دقيقاً اجرا مي‌شود. 3- اين مؤسسه هيچ‌گونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد ، اما در شهرهاي همدان ،اصفهان و كاشمر براي خواهران و برادران به صورت محدود خوابگاه استيجاري وجود دارد كه تأمين هزينه آن به عهده دانشجويان استفاه كننده از خوابگاه مي‌باشد.
4-درصورت انصراف دانشجويان، مبلغ ضرر و زيان توسط موسسه مطابق با ضوابط وزارت‌علوم‌،‌تحقيقات‌و فناوري‌دريافت‌خواهد شد 5-دانشجويان ممتاز و برتر از تخفيف 20 تا 40 درصد‌شهريه‌ثابت برخوردار خواهندبود.
- نشاني واحد رشت: رشت- فلكه گاز (روبروي اداره برق) – تلفن : 3-3234091 (كد 0131)
- نشاني واحد كاشمر: (خراسان رضوي) : كاشمر- بلوار سيد مرتضي – روبروي پمپ بنزين تلفن : 2-50800 (كد 053282)
- نشاني واحد همدان : همدان – انتهاي خيابان هنرستان ، بلوار بعثت ، كوچه نستوه ، 18 متري پيمان ، پلاك 2 تلفن : 8- 8352026 – 0811
- نشاني واحد اصفهان : اصفهان – بالاتر از دانشگاه صنعتي ، كيلومتر2 بلوار آزادگان تلفن 6- 3804855 – 0311
ـ نشاني واحد كرمانشاه: كرمانشاه ـ بلوار شهيد بهشتي ـ سه راه 22 بهمن ـ تلفن: 8246767
25ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي جهاددانشگاهي استان يزد (واحدهاي اردكان و اشكذر)
1- رعايت شئونات اسلامي براي كليه دانشجويان و رعايت حجاب اسلامي براي خواهران الزامي است 2- دانشجويان ممتاز و برتر براساس ضوابط مؤسسه از تخفيف در پرداخت شهريه برخوردار مي‌گردند . 3-دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود. 4-مؤسسه داراي سلف سرويس بوده و دانشجويان مي‌توانند ناهار را به‌قيمت دانشجويي صرف نمايند. 5-امكان استفاده از مزايـاي وام صندوق رفـاه دانشجويان براساس ميزان تخصيص ‌و ‌ضوابط وزارت‌ علوم ، تحقيقات‌ و ‌فناوري وجود دارد. 6-خوابگاه براي خواهران فراهم بوده و پرداخت هزينه آن به‌عهده دانشجو خواهد‌بود. 7- خانواده‌هاي محترم ايثارگران و اعضاي فعال بسيج در اولويت استفاده از تسهيلات و مزاياي موردي خواهند بود. 8-هرگونه درخواست انتقال و مهمان خارج از ضوابط و مقررات مؤسسه قابل بررسي نخواهد بود.
دفتر مركزي: يزد ـ چهار راه مهديه ، ابتداي بلوار امام جعفر صادق (ع) تلفن: 6283300 – 6232926 – 0351
شعبه يزد: يزد ـ بلوار اميركبير ، كوچه 8 اميركبير تلفن: 8211070 – 8215522 – 0351
- نشاني مؤسسه: استان‌يزد‌ – شهرستان‌اردكان- ميدان‌چادرملو تلفن : 13-03527274010
ـ نشاني واحد اشكذر: يزد ـ اشكذر ـ خيابان امام خميني (ره) - ساختمان حاج فضل الله توكلي تلفن: 3623741 ـ 3622941 ـ 0352
26ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي جواد ـ يزد
نشاني مؤسسه : يزد – صفائيه – ميدان جانباز(اطلسي) ، بلوار شهيدان اشرف ، خيابان جوادالائمه تلفن : 8233730- 0351 http://www.javad.ac.ir
27ـ موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي حكيم جرجاني
1-دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال تحصيلي از تخفيف شهريه شهريه ثابت برخوردار خواهند بود. 2-اين مؤسسه به منظور تأمين خوابگاه دانشجويي جهت خواهران با هزينه شخصي دانشجو در حد توان همكاري لازم را مي‌نمايد. 3-اين مؤسسه پيگيريهاي لازم جهت دريافت كمك هزينه تحصيلي و وام دانشجويي براي تعدادي از دانشجويان از طريق وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري را به عمل خواهد آورد. 4-براي دانشجويان در يك نوبت در شبانه روز غذاي گرم مهيا خواهد شد.
نشاني : گرگان – كوي افسران، خيابان اول ، كوچه اول شرقي ، پلاك 15 تلفن : 4428560 - 0171
28- مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي خاوران ـ مشهد
1-دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال تحصيلي (شامل دو نيمسال تحصيلي) از تخفيف درصدي از شهريه ثابت ترم بعد معاف خواهند بود. 2-اين مؤسسه به منظور تأمين خوابگاه دانشجويي جهت خواهران با هزينه شخصي دانشجو در حد توان همكاري لازم را مي‌نمايد. 3-اين مؤسسه پيگيريهاي لازم جهت دريافت كمك هزينه تحصيلي و وام دانشجويي براي تعدادي از دانشجويان از طريق وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري را به عمل خواهد آورد. 5-به دانشجوياني كه در پايان تحصيلات موفق به قبولي در آزمون مقطع بعدي شوند، جوايز ويژه‌اي اعطاء خواهد شد.
نشاني مؤسسه : مشهد- خيابان احمد آباد- بلوار بعثت – شماره 151 – تلفن 40-8447537-0511
29- مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي خراسان ـ مشهد
1- حتي المقدور كلاسهاي خواهران و برادران دانشجو بصورت مجزا تشكيل خواهد شد.2- داوطلباني كه معدل كل مقطع كارداني آنها 18 باشد از پرداخت شهريه ثابت اولين نيمسال تحصيلي معاف خواهند شد.3- دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال تحصيلي به ترتيب از 100، 75 ، 50 درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود.4- خوابگاه دانشجويي براي خواهران مجرد غير بومي با هزينه شخصي دانشجو و درصد امكانات تامين خواهدشد.

5- بسيجيان فعال بامعرفي كتبي نواحي مقاومت بسيج سپاه از پرداخت 20درصد شهريه ثابت معاف خواهند بود.6- تسهيلات ممكن را از قبيل سلف سرويس ،وام شهريه دانشجويي و .... درصورت تداوم همكاي صندوق رفاه دانشجويان تامين خواهند نمود.
نشاني مؤسسه: مشهد ـ قاسم آباد ـ بلوار انديشه ، انديشه 9 تلفن: 7257445 ـ 0511
30ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي خزر ـ محمودآباد
نشاني مؤسسه: مازندران ـ شهر ساحلي محمودآباد ـ خيابان آزادي ـ روبروي پارك لاله تلفن: 7740510 ـ 7740490 ـ 0122
31- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي مهر - كرمان
نشاني موسسه : كرمان- بلوار جمهوري اسلامي ، چهارراه امام جمعه تلفن : 2459871-0341
32ـ مؤسسه آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ خيام‌ -مشهد
1- تامين اسكان براي كليه دانشجويان دختر در خوابگاههاي اختصاصي موسسه با اخذ هزينه.2- به دانشجويان در يك نوبت در سلف سرويس با اخذ بها غذا ارائه مي‌گردد. نشاني‌: مشهد ـ قاسم‌آباد ، شهرك‌ لشگر ، شهيد فلاحي‌ 1 تلفن‌ : 6635777 - 6621777-0511
33ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي دانش‌پژوهان سپاهان
1- تخفيف ويژه دانشجويان ممتاز در شهريه ثابت (نفرات اول، دوم و سوم در هر ترم) 2- استفاده از سالن غذاخوري دانشجويي و خوابگاه خودگردان.

3- ارائه تسهيلات مناسب جهت پرداخت شهريه و امكان استفاده از تسهيلات علمي. 4- معرفي دانشجويان رتبه اول به كميته تبادل دانشجويان داخل و خارج از كشور.( IASTE )
نشاني: اصفهان ـ خيابان سلمان فارسي (مشتاق دوم) ـ كوچه مهستان ـ پلاك 63 تلفن : 2676673 و 2641180 و 2641090
34ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي دانشوران ـ تبريز
1-رعايت شئونات اسلامي براي برادران و استفاده از حجاب اسلامي براي خواهران الزامي است .2-ميزان شهريه‌هاي ثابت و متغيير طبق شهريه هاي اعلام شده از سوي وزارت علوم دريافت مي گردد. 3-كليه مقررات و آيين نامه هاي مصوبه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري بخصوص كليه مقررات آموزشي درزمينه كيفيت آموزشي دقيقاً اجرا مي‌شود 4-دانشجو موظف است درصورت انصراف و يا انتقال كليه هزينه ها را طبق مقررات و ضوابط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد .5-امكانات سلف سرويس براي دانشجويان مهيا مي‌باشد.
نشاني : تبريز – خيابان شريعتي جنوبي – پايين‌تر از دانشكده پرستاري – روبروي ساختمان چشم پزشكي حكيمان نور – پلاك 548 تلفن : 5548159-5548302-0411
35ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي ديلمان ـ لاهيجان
نشاني موسسه : لاهيجان ، ميدان كاج، بلوار شهيد مطهري ، پلاك 90 تلفن : 2245500 – 0141
36-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي راغب اصفهاني:
نشاني: اصفهان- خيابان مشتاق دوم،بين پل بزرگمهر و پل غدير، نبش كوچه آسياب، پلاك 220 تلفن: 5ـ2647383
37ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي راه دانش – بابل
1-اين مؤسسه براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه مي‌باشد. 2- اين مؤسسه براي دانشجويان ممتاز تخفيف شهريه قائل مي‌باشد .
نشاني : بابل – بلوار جانبازان (كمربندي غربي) ، نرسيده به آتش نشاني ، بهاران 3 تلفن : 2222005 – 2292000- 2202526 - 0111
38ـ موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي راهيان نور
نشاني موسسه : ساري – بلوار پاسداران- خيابان ارم – انتهاي پرديس 2 تلفن : 2234755 - 0151
39- مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي رجاء- قزوين
1-شهريه ثابت و متغير پذيرفته شدگان در هر سال تحصيلي براساس تعرفه مصوب وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري تعيين مي‌گردد. 2-تهيه خوابگاه و تأمين مسكن در حد مقدورات براي معرفي به خوابگاه خودگردان امكان پذير است كه هزينه‌هاي آن به عهده دانشجو مي‌باشد 3- وزرشكاران حائز رتبه درمسابقات دانشگاهي و كشوري و دانشجويان ممتاز براساس مقررات مؤسسه در هرسال تحصيلي از تخفيف ويژه برخوردار خواهند بود.
نشاني مؤسسه: قزوين- بلوار امام خميني(ره)- جنب خوابگاه دانشگاه بين الملل- تلفن : 10-3677101-0281
40ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي رحمان تلفن: 5228230 ـ 5228630 ـ 0192
نشاني مؤسسه: رامسر، چهارصد دستگاه ـ ياس 1
41ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي رشد دانش
نشاني مؤسسه: سمنان ـ ميدان سعدي – بلوار هفده شهريور – روبروي بيمارستان فاطميه تلفن : 3348101 – 3348102
42ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي رفسنجان
اين مؤسسه تعهدي در مورد تأمين خوابگاه براي دانشجويان ندارد.
نشاني مؤسسه: رفسنجان – بلوار طالقاني – نبش كوچه 31 (جنب اداره ثبت اسناد) تلفن: 5220272 – 5231432 – 0391
43- موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي رودكي: نشاني: تنكابن- انتهاي بلوار كريم آباد ، جنب كارخانه افشره تلفن 4284837
44ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي روزبهان ـ ساري
نشاني مؤسسه: مازندران ـ ساري ـ ميدان دوم سلمان فارسي ـ روبروي خيابان شهيد كاكوئي تلفن: 2 ـ 3407100 (كد 0151)
45ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي زند ‌ـ شيراز
نشاني مؤسسه: شيراز ـ بلوار دانشجو ـ روبروي درب غربي باغ ارم تلفن: 4ـ6268663ـ0711
46ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سارويه ـ ساري
1-مؤسسه داراي خوابگاه استيجاري براي خواهران و برادران است و دانشجو با پرداخت اجاره مي‌تواند از خوابگاه استفاده نمايد. 2-پذيرفته شدگان از امكانات تغذيه يارانه‌اي بهره‌مند خواهند شد. 3-درصورت تأمين اعتبار به دانشجويان حائز شرايط وام تحصيلي پرداخت خواهد شد. 4-به دانشجويان ممتاز براساس ضوابط و مصوبه هيأت مؤسس در هر نيمسال تخفيف ويژه اي ارائه خواهد شد.
نشاني مؤسسه : ساري – خيابان اميرمازندراني – خيابان شهيد عبوري - خيابان ولي عصر2 تلفن : 2290001-0151 – 2269839-0151
47ـ موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي ساريان - ساري
نشاني موسسه : ساري- دروازه بابل - خيابان رازي- روبروي بيمارستان امام تلفن : 5-2252461-0151
48ـ موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سبز- آمل
نشاني موسسه : آمل- خيابان امام رضا – كوچه قاري
49ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سپاهان ـ اصفهان
نشاني: اصفهان ـ سپاهان‌شهر ـ بلوار غدير ـ انتهاي خيابان تعاون 2 (تعاون 1) ـ مجتمع سينا تلفن: 6501969 ـ و 6502262 ـ 6501842 ـ 6504155ـ0311
50ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سجاد ـ مشهد
1-دانشجويان ممتاز هر نيم‌سال در هر گرايش از تخفيف 20 تا 60 درصد شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. 2-دانشجويان مي‌توانند از سلف سرويس جهت صرف ناهاراستفاده نمايند.3-اين مؤسسه در حال حاضر فاقد خوابگاه است.
نشاني مؤسسه : مشهد- بلوار امامت ، امامت64 تلفن 6070980 - 0511
51ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سراج ـ تبريز
نشاني: تبريز ـ خيابان منجم ـ چهار راه بهار ـ پلاك 283 تلفن: 2842574 و 2817309 و 5-2825484 – 0411
52-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سلمان مشهد: نشاني:مشهد- احمد‌آباد،خيابان پاستور، پاستور22، پلاك4 تلفن: 8435408-0511
به دانشجوياني كه در هر ترم رتبه‌هاي اول تا سوم را كسب نمايند به ميزان 50، 30 و 20 درصد شهريه ثابت تخفيف داده مي‌شود.
53ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سمنگان ـ آمل
1- به دانشجويان ممتاز هر رشته بر اساس مصوبه هيات امنا تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت.2- موسسه داراي خوابگاه دانشجويي براي دختران مي‌باشد و براي تامين خوابگاه همكاري مي‌كند.3- موسسه به هيچ‌وجه با انتقال دانشجو موافقت نمي‌نمايد. 4- موسسه داراي سلف سرويس بوده و دانشجويان مي‌توانند ناهار را به قيمت دانشجويي صرف نمايند.5- امكان استفاده از مزاياي وام صندوق رفاه دانشجويان بر اساس ميزان تخصيص و ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وجود دارد.
نشاني مؤسسه: شهرستان آمل ـ خيابان امام خميني (ره) ـ آفتاب 24 ـ پلاك 26 تلفن : 2271057 – 2271055-2274203 (كد 0121)
54ـ موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سنا- ساري
نشاني: ساري- بلوار طالقاني- خيابان پيروزي- كوچه شهيد ملازاده – پلاك 19 تلفن: 3245050-0151
55ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سوره (واحد تهران)
1- دانشجويان در صورت انصراف و يا انتقال به ساير دانشگاهها بايد كليه شهريه ثابت ترم‌هاي باقيمانده را برابر ضوابط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري پرداخت نمايند. 2- مؤسسه ، هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه ندارد. 3- تاكيد بر رعايت كليه مقررات و ضوابط دانشجوئي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و شرايط و ضوابط خاص مؤسسه، به ويژه رعايت شئونات هنرمند متدين و متعهد كه از اولويت‌هاي پذيرش اين موسسه مي‌باشد در طول دوره تحصيل براي‌پذيرفته‌شدگان الزامي است. 4ـ پذيرفته‌شدگان در راستاي اعتلاي هنر ديني ملزم به تحقيق، پژوهش و توسعه در عرصه هنر متعهد در زمينه اهداف سازمان تبليغات اسلامي خواهند بود. 5ـ پذيرش در رشته معماري به صورت نيمه‌متمركز مي‌باشد .
نشاني مؤسسه: تهران ـ خيابان آزادي ، بين آذربايجان و خوش ، نبش كوچه كامياران ، پلاك 1 تلفن: 66874711 ـ 021
56ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي شاهرود
1- در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب معادل 30، 20 و 10 درصد شهريه تحصيلي همان ترم بخشوده و بعنوان تخفيف شهريه براي ترم بعد منظور خواهد گرديد.2 - خوابگاه خصوصي با اجاره بهاي نازل براي دانشجويان پسر و دختر تامين خواهد شد.3- به كليه دانشجويان يك نوبت غذا با اخذ بها داده خواهد شد.4- در صورت تخصيص وام دانشجويي به دانشجويان واجد شرايط وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت.
نشاني : شاهرود ـ ميدان آزادي ـ بلوار ـ ابتداي كوي رزمندگان تلفن: 2228144 و 2229827و2229126 – 0273
57ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي شمال- آمل
1- رعايت شئونات اسلامي الزامي است. 2- دانشجو موظف است كه كليه مقررات و آيين‌نامه‌هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و همچنين اين مؤسسه را رعايت نمايد. 3- به دانشجويان ممتاز براساس ضوابط و مصوبه هيأت امناء مؤسسه در هر نيمسال تخفيف ويژه‌ ارائه خواهد شد. 4ـ اين مؤسسه هيچ‌گونه تعهدي براي تأمين خوابگاه ندارد ولي دفتر تهيه مسكن دانشجو واقع در‌مؤسسه در‌اين‌زمينه همكاري‌لازم را به‌عمل‌خواهد‌آورد. 5ـ اين‌مؤسسه داراي رستوران‌خواهران‌و‌برادران و بوفه دانشجويي مي‌باشد.
6ـ اين مؤسسه برنامه ميهماني، جابجايي و انتقال ندارد.
نشاني‌: مازندران – آمل – كيلومتر 5 جاده هراز(آمل-تهران) – سه‌راهي‌امام‌زاده عبدا...(ع)- طرح‌پرديس‌شمال تلفن‌: 2203710، 21-2122720 -0122 نشاني اينترنتي : http://www.shomal.ac.ir
58ـ موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي شهاب دانش
نشاني موسسه : قم – بلوار امين – بعد از پمپ بنزين – كوچه شماره 63 تلفن : 4- 2908751
59ـ مؤسسه‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ شهيد اشرفي‌ اصفهاني‌- اصفهان
1- رعايت كامل شئونات اسلامي و انقلابي در طول تحصيلات و استفاده نكردن از لباس و پوشش‌هاي زننده براي تمام دانشجويان الزامي است.2- در صورت تامين اعتبار از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وام تحصيلي پرداخت مي‌نمايد و به تعدادي از دانشجويان نيز وام‌هاي كمك هزينه اجاره مسكن پرداخت مي‌كند.3- خوابگاه براي تمام دانشجويان دختر شهرستاني به طور خودگردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است. اسكان دانشجويان دختر جديد الورود در خوابگاهها براي نيمسال اول و دوم ضروري است.4- داراي سالن غذا خوري و سرويس رفت و برگشت جهت سرويس دهي به دانشجويان مي‌باشد.5-فرزندان شاهد، جانباز، ايثارگران انقلاب اسلامي، حافظان و قاريان قرآن مجيد در صورت ارائه گواهي مربوط 10 درصد تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول سال تحصيلي بهره‌مند مي‌گردند.
نشاني: اصفهان ـ سپاهان شهر ـ بلوار قائم جنوبي تلفن: 4ـ 6502820ـ0311
60ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي صبح صادق ـ اصفهان
نشاني مؤسسه: اصفهان- خيابان مطهري – پل شيري- ابتداي خيابان مادي نياصرم – جنب سوپر هايت – پلاك 120 تلفن : 2341615
61ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي صدرالمتالهين (صدرا) ـ تهران
1- رعايت شئونات و شعائر اسلامي. 2- اين مؤسسه داراي امكانات خوابگاهي نمي‌باشد.
نشاني: تهران - شهران ، بلوار كوهسار ، خيابان مدرسه تلفن : 50- 44320649
62-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي صفاهان: نشاني: اصفهان ـ بلوار كشاورز، سه راه سيمين، خيابان جانبازان، بن بست ماهرتلفن: 7769630
63-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي صنعتي فولاد: نشاني: اصفهان ـ فولاد شهر، بلوار شهدا تلفن: 2636677-0334
64-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي صنعتي مازندران:
نشاني: بابل ـ ميدان كارگر تلفن: 2291178، 2200762، 3-2296581-0111
65ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي طبرستان – چالوس
- اين مؤسسه تعداد‌معدودي خوابگاه تامين‌نموده كه پرداخت‌كرايه و هزينه‌آن به‌ عهده دانشجويان متقاضي خوابگاه مي‌باشد.
نشاني: چالوس- خيابان هفده شهريور – نرسيده به كوچه خزر تلفن : 2240120 و 2227800 (كد 0191)
نشاني دفتر مركزي : تهران – خيابان آفريقا ، نرسيده به چهار راه جهان كودك ، كوچه كمان ، پلاك 3 تلفن 88785461
66ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي طبري ـ بابل
1- موسسه داراي سلف سرويس خواهران و برادران و بوفه دانشجويي مي‌باشد.2- داراي خوابگاه دختران مي‌باشد.3- دانشجوي منصرف از تحصيل ملزم به پرداخت كليه هزينه‌هاي مصروفه طبق برآورد موسسه مي‌باشد.4- موسسه برنامه ميهمان و انتقال ندارد.5- در نيمسال اول ورود دانشجو به موسسه مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد.6- به دانشجويان ممتاز (نفرات اول تا سوم) تخفيف در شهريه تعلق مي‌گيرد.
نشاني: بابل ـ ميدان كشوري ـ خيابان شيخ طبرسي ـ جنب مسجدالنبي تلفن: 3و2257322ـ0111
67ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي عرفان
1 - موسسه براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان مي‌باشد.2- دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود.3- داراي سلف سرويس مي‌باشد و دانشجويان مي‌توانند ناهار را به قيمت دانشجويي صرف كنند.4- برنامه جابجايي و انتقال ندارد. 5- نفرات اول تا سوم هر رشته از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد.
نشاني: كرمان ـ خيابان شهيد رجائي (خورشيد) ، كوچه 24 ، پلاك 15 تلفن : 2222730
68-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي عطار:
1- رعايت آداب شرعي و شئونات اسلامي 2- برخورداري دانشجويان رتبه اول تا سوم از تخفيف شهريه 50، 20 و 10 درصد 3- هماهنگي جهت اسكان دانشجويان در خوابگاههاي مجرد 4- سرو حداقل يك وعده غذاي گرم به قيمت دانشجويي 5- برخورداري از وام شهريه دانشجويي مطابق امكانات و ضوابط صندوق رفاه دانشجويان 6- برخورداري از امكانات سمعي و بصري ـ كتابخانه و رايانه با امكانات اتصال نامحدود به اينترنت نشاني: مشهد ـ دانشجو 6 ،

پ 15 تلفن: 8647511-0511 info @ attar.ac.ir e-mail:
69ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي علامه دهخدا ـ قزوين
نشاني مؤسسه: قزوين ـ بلوار شهيد باهنر ، نرسيده به ميدان شهيد حسن‌پور ، نبش كوچه شهيد لشگري تلفن: 2ـ3357301 ـ 0281
70ـ موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي علاءالدوله سمناني
نشاني موسسه : گرمسار- حاجي آباد ، ابتداي جاده سمنان تلفن : 7- 4533924 - 0232
71ـ موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي علامه جعفري- رفسنجان
1-دانشجوياني كه معدل دوره كارداني آنها پيش از 17 باشد از تخفيف شهريه ثابت برخوار خواهند شد2-دانشجوياني كه در هر ترم رتبه اول ، دوم و سوم را كسب كنند به ترتيب از تخفيف شهريه ثابت 35، 25و 15 درصد برخوردار مي شوند.3-به دانشجويان واجد شرايط از طريق صندوق رفاه وام پرداخت خواهد شد.4-دانشجويان مي توانند از خوابگاه خود گردان استفاده نمايند.5- به دانشجويان يك نوبت غذاي يارانه اي (ناهار ) داده مي شود.
نشاني: رفسنجان – خيابان مطهري – روبروي اداره استاندارد تلفن : 3228191 – 3230776 – 3239290 – 0391
72-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي علامه دهخدا :
1- رعايت شئونات اسلامي براي كليه دانشجويان الزامي است. 2 - به دانشجويان ممتازدر هر رشته تخفيف ويژه داده خواهد شد.3- موسسه برنامه انتقال و جابجايي ندارد 4- چنانچه دانشجويي به هر دليل از تحصيل انصراف دهد متعهد است كليه هزينه هاي متعلقه را طبق برآورد موسسه بپردازد. 5- موسسه فاقد خوابگاه است ولي بر حسب نياز دانشجويان از طريق خوابگاههاي خودگران مشكل سكونت دانشجويان را حل نموده است. 6- در صورت تخصيص وام از طرف وزارت متبوع به دانشجويان داراي شرايط وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت.
73ـ موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي علامه رفيعي
1- با انتقال دانشجويان از اين موسسه به موسسات ديگر موافقت نمي گردد. 2- چنانچه دانشجويي به هر دليل از تحصيل در اين موسسه انصراف دهد متعهد است كليه هزينه هاي متعلقه را طبق برآورد موسسه بپردازد3- موسسه براي رفت و آمد دانشجويان ساكن تهران و كرج سرويس با اخذ هزينه از دانشجويان در نظر گرفته است.
نشاني: قزوين – خيابان شهيد بابائي ، كوچه بيست و پنجم ، پلاك 1/11 تلفن: 3668544
74ـ مؤسسه‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ علامه فيض كاشاني ـ كاشان
نشاني مؤسسه : كاشان ـ خيابان ملامحسن ـ مقابل چهل‌تن تلفن 8 و 5330037 - 0361
75ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي علامه قزويني ـ قزوين
1-به دانشجويان ممتاز هر نيم‌سال براساس ضوابط موسسه تخفيف ويژه داده خواهد شد.2-درصورت تخصيص وام دانشجويي به دانشجويان حائز شرايط ، وام شهريه تحصيلي تعلق خواهد گرفت. 3-مؤسسه در حد امكانات جهت اسكان ‌دانشجويان ‌دختر غيربومي در‌خوابگاه‌هاي موجود‌ در سطح‌شهر همكاري لازم را بعمل خواهد آورد. 4-مؤسسه جهت رفت وآمد دانشجويان ساكن تهران و كرج سرويس با اخذ هزينه پيش بيني نموده است .5-به دانشجويان يك نوبت غذاي يارانه‌اي (ناهار) داده مي شود.
نشاني: قزوين – خيابان شهيد بابايي ، كوچه 27 ، پلاك 104 تلفن 3663832-3660869 -0281
76- مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي وغيردولتي علامه محدث نوري(ره) – نور
1- كليه دانشجويان موظف به رعايت قوانين و مقررات وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و مقرارت اين مؤسسه مي‌باشند. 2-وزرشكاران حائز رتبه در مسابقات بين دانشگاهي و دانشجويان ممتاز براساس مقررات مؤسسه در هر نيمسال تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. 3-اين مؤسسه داراي سلف سرويس و بوفه دانشجويي است 4-مؤسسه داراي خوابگاه فقط براي دانشجويان خواهر به تعداد محدود مي‌باشد. 5ـ انتقال دانشجو از اين مؤسسه به مؤسسه ديگر مطلقاً ممنوع است . درصورت انصراف از تحصيل دانشجو ملزم به پرداخت هزينه هاي مقرر از سوي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مي باشد.
نشاني مؤسسه: شهرستان نور – خيابان امام خميني(ره) ، خيابان شقايق تلفن 4-6253520

77ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي علم و فن ـ اروميه
نشاني: اروميه ـ بلوار والفجر 2 ـ روبروي صدا و سيما ـ جنب ساختمان بيمه تأمين اجتماعي ـ پلاك 71 تلفن 2-3361591 و : 3361582ـ0441
78-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي علوم و فن آوري سپاهان :
1- بر اساس ضوابط مصوب در اين موسسه به دانشجويان رتبه هاي اول تا سوم در هر ترم تا 60 درصد تخفيف شهريه داده خواهد شد.
2- فاقد خوابگاه است اما بر حسب نياز دانشجويان جهت تامين خوابگاه از طريق خوابگاههاي خودگران اقدام مي‌كند. 3- وام دانشجويي در صورت تخصيص از سوي وزارت لوم ، تحقيقات و فناوري اعطاء خواهد شد. 4- انتقال و انصراف از تحصيل در اين موسسه صرفاً در صورت تامين هزينه ها بر طبق برآورد موسسه قابل بررسي است.
نشاني : اصفهان – سپاهان شهر ، بلوار غدير ، انتهاي تعاون 2 (تعاون 1) تلفن 6504155
79ـ موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي غزالي
نشاني موسسه : قزوين – خيابان نوروزيان ، ابتداي بلوار شهيد مطهري تلفن : 81- 3679580
80-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي غياث الدين جمشيد كاشاني :
نشاني : قزوين – آبيك ، خيابان طالقاني ، ميدان ولي عصر تلفن : 3 – 2891580 - 0282
81ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي فردوس ـ مشهد
1- اين مؤسسه داراي رستوران خواهران و برادران و بوفه دانشجويي مي‌باشد و به دانشجويان در يك نوبت در سلف سرويس مؤسسه با اخذ بهاء غذاي يارانه‌اي داده مي‌شود. 2-دانشجويان پذيرفته مي‌توانند در طي دوران تحصيل اردوهاي علمي، فرهنگي ، زيارتي و سياحتي استفاده نمايند. 3- به دانشجويان حائز شرايط وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت. 4-دانشجويان رتبه‌هاي اول تا سوم در هر نيمسال از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 5-دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. 6-مؤسسه داراي خوابگاه نمي‌باشد اما در خصوص تهيه مسكن دانشجويان همكاري لازم به عمل مي‌آورد.
نشاني‌:مشهدـ بلوار كلاهدوز، كلاهدوز 3 تلفن:15-7291114ـ 0511
82ـ موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي فرهيختگان
نشاني ‌: كرمان- بلوار جمهري اسلامي ، خيابان امام جمعه ، خيابان ملك ،روبروي اداره مخابرات ، پلاك 41 تلفن 2445278
83ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي فضيلت
نشاني: سمنان – كوي تعاون، بيست متري دهخدا ، طبقه اول
84ـ موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي فني كرمان
نشاني : كرمان- بلوار جمهوري اسلامي- بلوار اميركبير- جنب تالار پيوند تلفن : 2122722-0341
85ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي قدر- رشت (كوچصفهان)
نشاني: رشت ـ كوچصفهان ـ خيابان شهيد عسگري تلفن : 5222247 ـ 0132
86ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي قشم
نشاني: جزيره قشم ـ بلوار امامقلي خان ـ مجتمع‌هاي آموزشي نخل‌ زرين تلفن 07635225003
دفتر مركزي: تهران ـ خيابان انقلاب ـ چهار راه كالج ـ كوي البرز ـ پلاك 26 تلفن : 6646673 (5 خط)
87ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي كار
دفتر مركزي: تهران – ميدان آرژانتين ، خيابان احمد قصير (بخارست) ، كوچه دوازدهم ، پلاك 18 تلفن 3-88500970
نشاني واحد رفسنجان: رفسنجان ـ كيلومتر 4 جاده كمربندي يزد ـ كرمان تلفن: 4ـ3230860
88-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي كرمان: نشاني: كرمان- بلوار جمهوري اسلامي، چهارراه امام جمعه تلفن:2459871
89ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي كومش – سمنان
1- درصورت تخصيص وام دانشجويي ،دانشجويان مي توانند از وام تحصيلي استفاده كنند.2- به دانشجويان رتبه اول هر رشته 25 درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد.3- موسسه تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد ولي در زمينه تهيه خوابگاه مناسب در سطح شهر براي خواهران همكاريهاي لازم را بعمل خواهد آورد.
نشاني : سمنان ـ كوي فلسطين ، بلوار آيت‌اله مدني ، پشت درمانگاه فاميلي ، پلاك 185 تلفن: 3324048ـ0231
90-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي كمال الملك
1- دانشجوياني كه مايل به استفاده از خوابگاه دانشجويي موسه باشند ملزم به رعايت ضوابط و آئين نامه سكونت در خوابگاه مي باشند.
2- داراي كتابخانه تخصصي ، مركز تحقيقات و اطلاعات ويژه دانشجويان و استادان مي باشد.3- داراي سلف سرويس ، بوفه دانشجويي و انتشارات مي باشدو تهيه غذاي گرم براي دانشجويان ساكن خوابگاههاي دانشجويي امكان پذير است.4- دانشجويان نمونه هر گروه آموزشي بر اساس آئين نامه انتخاب دانشجوي نمونه مصوب وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري از پرداخت شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند شد.5 - به استثناء نيمسال اول كليه مراحل ثبت نام ، انتخاب واحد، حذف و اضافه و دريافت نمرات و ساير خدمات دانشجويي بصورت paperless انجام خواهد شد. نشاني : نوشهر – خيابان رازي تلفن 4651736817- 0191 .ac.ir http://www.kamalolmolk
91ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي گستره علم البرز ـ قزوين
دانشجو موظف ‌است كليه مقررات و آيين نامه‌هاي انضباطي ، آموزشي و دانشجويي مصوبه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و اين مؤسسه را رعايت نمايد.
92-موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي لامعي گرگاني ـ گرگان :
داراي طرح خودگران خوابگاه مي باشد ودانشجويان متقاضي را اسكان خواهد داد.
نشاني: گرگان ـ خ ولي‌عصر (عج) ـ عدالت 32 ـ نبش آبان شرقي ـ تلفن‌: 2229719

93ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي صنعتي مازندران – بابل
1-بر اساس ضوابط كلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور. 2-مؤسسه با همكاري دانشجويان طرح خودگردان خوابگاه را به اجرا درآورده و دانشجويان متقاضي را اسكان خواهد داد. 3-نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف ويژه شهريه دانشجويي (به ترتيب 35%، 25% و 15%) برخوردار خواهند شد. 4-به دانشجويان يك نوبت غذاي يارانه‌اي (ناهار) داده مي‌شود. 5-فرزندان و همسران شاهد با ارائه گواهي معتبر از قرارداد بنياد شهيد با اين مؤسسه بهره‌مند خواهند شد.
نشاني: بابل- ميدان كارگر تلفن : 2و2296581-2291178-011
94ـ موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي لامعي گرگان
نشاني : گرگان – خيابان ولي عصر ، عدالت 32 ، نبش آبان شرقي تلفن : 2229719 – 2224279 - 0171
95ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي مازيار ـ رويان (نور)
نشاني: استان مازندران ـ شهرستان نور ـ بعد از پليس راه ـ رويان تلفن: 22 و 6228620 ـ 0122
96ـ موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي معصوميه
نشاني : قم- بزرگراه عمار ياسر ، 30 متري قدوسي تلفن : 9- 7778868
97ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي مقدس اردبيلي – اردبيل
نشاني : اردبيل ـ فاز 2 شهرك كارشناسان ـ خيابان بوستان تلفن 7725


مطالب مشابه :


‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

درخاتمه‌اضافه‌ مي‌نمايد كه‌واحد خانه كارگر. سامانه ها نشانی واحد
اسامي پذيرفته شدگان دوره هاي كارشناسي نا پيوسته 88 جامع علمي كاربردي

كاربردي خانه كارگر واحد 17 كاربردي جهاد دانشگاهي كرج: دانشگاه سجاد
اطلاعیه شماره:(1)-تاريخ‌ ، محل و نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌

هنرستان عارف- ميدان كارگر- جنب هتل نقي زاده (كوچه خانه معلم) سامانه ها نشانی واحد
تاریخچه هواشناسی در ایران

سامانه سجاد. هاى ژئوفيزيک، ۱۶ واحد بررسى‌هاى آب و هواشناسي دو كارگر در ساختمان
دومين المپياد ورزشي ايرانيان/ بوكس

از مركزي، مصطفي اماملو از تهران مقابل ميلاد كشاورز از فارس، سجاد كارگر از خراسان كرج
لیست بیمارستان های تهران بهمراه آدرس و شماره تلفن

آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران = فروش واحد سجاد آدرس كرج
زمان ومدارک ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي رشته‌هاي مختلف تحصيلي نيمه‌ متمركز در آزمون سراسري سال 1390

(محل تحصيل كرج) بين ميدان شهدا و كارگر-كوچه به دفتر خانه هاي اسناد رسمي در
مراحل مصاحبه چند برابر ظرفيت‌ كدرشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان

سامانه ملی قوانین و مقررات كرج. 36501413. 026. كرج خيابان امام خيابان كارگر. 34.
گزارش برگزاری اولین نمایشگاه توانمندیهای آموزشگاه های سوادکوه

مركز غدير با استعداد يك غرفه در واحد پژوهش كه دو كارگر كل كلاسها امام سجاد
اطلاعاتي در مورد 109 موسسه غير انتفايي كشور

50ـ مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي سجاد كارگر تلفن: 2291178 تهران و كرج سرويس با
برچسب :