خدمات

  خدمات جدید دفتر پیشخوان برزکار 

 تابلو دفتر پیشخوان برزکار

  خدمات:  پست /پست بانک /مخابرات...

 

         ۱ -خدمات پست بانک ازجمله:           افتتاح حساب قرض الحسنه براي مشتري و عمليات واريز ،برداشت و ساير عمليات در دفاتر خدمات         ارتباطی برزکار-  قبول چك شهري و بين شهري ،وصول چك شهري           
        ۲- خدمات مخابرات  از جمله  :   
 -بهره برداري تلفن راه دور داخله و خارجه (ارايه خدمات بهره برداري ازخطوط ارتباط بين شهري و بين الملل و فروش كارت اعتباري )
    -  خدمات مشتركان ومتقاضيان تلفن همراه كه عبارتند از :  صدور صورتحساب المثني ،اصلاح صورتحساب،وصل تلفن پس از تسويه حساب ،تعويض سيم كارت سوخته ،قطع و تحويل سيم كارت و وصل تلفن هاي مفقودي ،اخذ درخواست قطع ووصل سرويس ويژه ،تعويض آدرس مشترك،تغيير نام تلفن همراه ،تعويض سريال گوشي ،دريافت مدارك المثني و ارايه ريز مكالمات
   -خدمات مشتركان و متقا ضيان تلفن ثابت كه عبارتنداز : اخذ درخواست تغيير نام، تعويض شماره مشترك و تغيير مكان ،قطع تلفن توسط مشترك ،ارايه سرويس هاي ويژه ،قطع ووصل سرويس ويژه و صفردوم بين الملل ، اخذ و درخواست و بررسي شكايات مشتركان از جمله مزا حمت هاي تلفني و .....،اخذ و بررسي علت نرسيدن قبض به دست مشترك ،ارايه ريز مكالمات بين شهري و بين الملل ،وصل تلفن پس از اخذ تسويه حساب از مراجع ذيصلاح خدمات پستي

     ۳- خدمات پست ازجمله :

-         انواع پست نامه ها شامل :نامه ها ،مطبوع ،بسته ها ي كوچك و ....
-         امانات پستي داخله
-         مرسولات داخله سرويس پيشتاز
-         سرويس هاي پستي پست الكترونيكي
-         فروش تمبر ،صدور تائیدیه تحصیلی
-         مرسولات قراردادي منعقده پست با سازمان ها و ارگانها ي دولتي و  خصوصی درصورت اخذ مجوز از پست

 


مطالب مشابه :


سخنگوی اتحادیه دستگاه های مخابراتی

دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی جم . ارائه مجوز فروش گوشی به اتحادیه دستگاه های صوتی و
چگونه دفتر پیشخوان دولت تاسیس نمایم.آیین نامه ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت بخش عمومی وغیر عمومی کش

چگونه دفتر پیشخوان دولت تاسیس نمایم.آیین مجوز اعطا شده به دارنده (نقطه فروش)
نحوه صدور پروانه دفاترپیشخوان خدمات دولت اعلام شد

دفتر پیشخوان خدمات دولت و وی در پایان از توقف صدور مجوز ارائه نماینده رسمی فروش
خدمات

دفتر پیشخوان خدمات دفتر خدمات پیشخوان دولت برزکار آماده خصوصی درصورت اخذ مجوز
برچسب :