نمونه قرارداد اجاره

نمونه اجاره‌نامه
بسمه تعالی
اجاره نامه
الف ـ (موجر/ موجرین): خانم/ آقای ............................. فرزند ....................... دارای شناسنامه شماره ........................... صادره از .................... شغل ............................آدرس محل کار .................................................. ..............................
تلفن تماس .......................... وکالتاً طبق وکالت نامه شماره ............................... دفترخانه ........................................
ب ـ (مستاجر/ مستاجرین): خانم/ آقای .............................. فرزند ..................... دارای شناسنامه شماره ..................... تلفن تماس .............................
ج ـ مورد اجاره: عبارت است از شش دانگ یک دستگاه/ یک باب .............. واقع در ..................... به مساحت ...................... موضوع سند مالکیت چاپی به شماره ........................... جزء پلاک ثبتی ....................... بخش ...................... صفحه .................... دفتر ................... مشتمل بر .......................... اتاق خواب با حق استفاده از برق، آب، گاز، تلفن، شوفاژ، پارکینگ، زیرزمین، انباری و تلفن شماره ............................... و سایر لوازم و ملحقات مربوطه که قبلاً به رویت مستاجر رسیده است.
دـ اجاره بها: در تمام مدت مبلغ ...................... ریال که به قرار ماهی ریال در اوایل/ اواخر هر ماه و به موجب قبض سید تادیه شود و در صورت تاخیر از تادیه هر یک از اقساط اجاره بها بیش از ده روز از طرف مستاجر، موجر می تواند به موجب قانون مالک و مستاجر نسبت به فسخ اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره اقدام نماید.
تبصره: مبلغ ....................... ریال از طرف مستاجر به عنوان قرض الحسنه نقداً طی چک ....................... به موجر پرداخت شد. زمان پرداخت این قرض تا تاریخ انقضای مدت اجاره یا زمان فسخ است لکن بین طرفین مقرر شده که قرض دهنده حق مطالبه باپرداخت دین را ندارد مگر اینکه مورد اجاره تخلیه و عین آن به موجر مسترد شود.

و: شروط وتوضیحات
1ـ مورد اجاره صرفاً جهت سکونت مستاجر و خانواده اش که جمعاً .......... نفر هستند واگذار شده است.
2 ـ مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر کلاً و جزئاً ندارد.
3 ـ پرداخت هزینه های مصرف آب و برق و تلفن و گاز به عهده مستاجر است و ...
16 ـ توضیحات: .............................
امضاء موجر امضاء مستاجر امضاء شاهد 1 امضاء شاهد 2 امضاء و مهر مشاور املاک


مطالب مشابه :


نمونه اجاره نامه + قرارداد اجاره + فرم اجاره

شهر من خلخال - نمونه اجاره نامه + قرارداد اجاره + فرم اجاره - برای استفاده بهتر از وبلاگ ، از
قرارداد نمونه اجاره نامه

مشاورین املاک آریا (مراغه) - قرارداد نمونه اجاره نامه - (اطلاع رسانی از دانستنیهای معاملات
نمونه فرم اجاره نامه

كوی بهارستان کرمان - نمونه فرم اجاره نامه - مجتمع 360 واحدی فرهنگیان کرمان {شهرک الهیه
قرارداد نمونه اجاره نامه

مشاورین املاک آریا (مراغه) - قرارداد نمونه اجاره نامه - خرید و فروش املاک
نمونه قرارداد اجاره

نوشته های شخصی یک دانشجوی حقوق بیرجند - نمونه قرارداد اجاره -
نمونه فرم اجاره نامه

اجــــاره نامــــــــه ماده 1 : طرفين قرارداد 1-1 موجر/ موجرين
اجاره نامه

اسناد رسمی - اجاره نامه - موجر ‏: آقای فرزند بشماره شناسنامه صادره از .متولد به شماره
نمونه قرارداد اجاره

اجاره نامه مدت اجاره عكس و تصاويرجذاب جالب - نمونه قرارداد اجاره
نمونه قرارداداجاره نامه جدید سال93

مشاورین املاک آریا (مراغه) - نمونه قرارداداجاره نامه جدید سال93 - خرید و فروش املاک
مونه قرارداد اجاره نامه عمومی

نمونه قرارداد اجاره نامه عمومی ماده 1 – طرفين قرارداد. 1-1 موجر/ موجرین فرزند
برچسب :