آموزش دکوپاژ روی شیشه

ابتدا حباب مورد نظرتان تمییز بشویید وخشک کنیدسپسباچسب همه کاره یا بیندر کاغذ های بافت دار روی آن بچسبانید


مطالب مشابه :


نقاشی روی دیوار

سفال نقش برجسته. نقاشی روی
3 - نحوه خشت زدن ، پهن کردن و دورگیری گل

در سری آموزش های ساخت تابلو نقش برجسته سفال قبل از برگرداندن گل بر روی زمین برای اینکه
آموزش دکوپاژ روی شیشه

سفال نقش برجسته بشویید وخشک کنیدسپسباچسب همه کاره یا بیندر کاغذ های بافت دار روی
2 - قالب زدن

ساخت نقش برجسته تابلو نقش برجسته سفال بعد ساخته می شوند و بر روی سطح آن ها
8 - خشک کردن

ساخت نقش برجسته بعد از چند روز روی کار را (بیشتر در زمینه نقش های برجسته سفال)
برچسب :