آیه 1 سوره طارق - استخاره سوره طارق آیه 1

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   در آن خیر و برکت از سوی خداست .  
سوره:   طارق  
آیه:   1  
صفحه:   591     

سوره الاعلى مشتمل بر 19 آیه - سوره شماره 87

استخاره سوره طارق آیه 1 ,