بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در ایران

بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در ایران

حفاراردستانی مریم*,طوسی ماندانا

* موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی

در این مقاله مزیت نسبی و شاخصهای حمایتی محصولات اساسی زراعی در سطح ملی برای سال زراعی 1382-83 با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی (PAM)، محاسبه شد. محصولات مورد مطالعه عبارتند از: گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، ذرت دانه ای آبی، نخود آبی و دیم، پیاز، سیب زمینی، شلتوك دانه بلند مرغوب، شلتوك دانه بلند پرمحصول و شلتوك دانه كوتاه. نتایج مطالعه حاضر در خصوص شاخص مزیت نسبی (DRC) محصولات زراعی نشان داد كه كشور در تولید محصولات گندم دیم، جو دیم، ذرت دانه ای آبی، نخود آبی و دیم، پیاز و سیب زمینی دارای مزیت نسبی است و سایر محصولات دارای مزیت نیستند. بررسی شاخص حمایت اسمی محصول(NPC)  برای تمام محصولات مورد مطالعه (به استثنای شلتوكها) نشان داد كه قیمت بازاری محصول كمتر از قیمت سایه ای آن است؛ به عبارت دیگر سیاستهای دولت باعث شده است قیمت این محصولات در داخل كشور كمتر از قیمت مرزی در نرخ سایه ای ارز باشد كه نشان از اعمال مالیات ضمنی بر تولیدكنندگان محصولات زراعی دارد. نتایج شاخص حمایت اسمی نهاده ها(NPI)  در مورد محصولات زراعی مورد مطالعه نیز نمایان ساخت كه زارعان درخصوص نهاده های قابل تجارت مورد حمایت قرار گرفته اند.

كلید واژه: مزیت نسبی، شاخص حمایت اسمی محصول، شاخص حمایت اسمی نهاده، شاخص حمایت موثر، ماتریس تحلیل سیاستی

کلیک کنید


مطالب مشابه :


507- نمونه سوال درس بیمه محصولات کشاورزی کارشناسی اقتصاد کشاورزی

دکتر علی شهنوازی کارشناس اقتصاد کشاورزی و عضو هيات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
نمونه سوالات و منابع درسی

مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور گرمسار نمونه سوالات امتحانی بیمه محصولات کشاورزی
کتاب بيمه محصولات كشاورزي پیام نور

سوالات ارشد ترمی رشته مهندسی بیوتکنولوژی کشاورزی سوال کتاب بيمه محصولات -نمونه سوال
منابع میان ترم و پایان ترم درس بیمه محصولات کشاورزی پیوست1

نمونه سوال | مقالات اهمیت بیمه محصولات کشاورزی دراقتصاد کشاورزی و اقتصاد ملی .
منابع میان ترم و پایان ترم درس بیمه محصولات کشاورزی پیوست2

نمونه سوال بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات
سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی

بیمه محصولات کشاورزی. اختلال در بازار بین المللی محصولات کشاورزی که دانلود نمونه سوال.
منابع میان ترم و پایان ترم درس بیمه محصولات کشاورزی پیوست 8

نمونه سوال. لینک های منابع میان ترم و پایان ترم درس بیمه محصولات کشاورزی پیوست 8
نگاهی به مزیت نسبی در بخش کشاورزی ایران

بیمه محصولات کشاورزی. مستقیما یا غیرمستقیم محصولات کشاورزی می­باشد به نمونه سوال.
بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی منتخب در ایران

بیمه محصولات کشاورزی. نمونه سوال. لینک های
تعیین اندازه بهینه اقتصادی ماشین های کشاورزی در مزرعه دانشكده كشاورزی شیراز: با استفاده از یک مدل مب

بیمه محصولات کشاورزی. نمونه سوال. لینک های
برچسب :