نمونه گزارش پروژه راه و راهسازی09125388948

نمونه گزارش پروژه راه و راهسازی09125388948

3- جمع آوری و اطلاعات لازم در وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه ( بامراجعه به سازمان های ذیربط و ذکر منابع ) و جمع بندی در جهت توجیه طرح شامل موارد زیر :

تعداد نفوس

وضعیت کشاورزی منطقه

وضعیت دامپروری منطقه

وضعیت صنعتی منطقه

وضعیت معادن منطقه

وضعیت اشتغال در منطقه

4- بررسی کلی وضعیت زمین شناسی و زلزله خیزی منطقه با توجه به نقشه های زمین شناسی و  پهنه بندی منطقه

5- بررسی اولیه نوع خاک و ژئوتکنیک منطقه

6- انتخاب مسیرهای مختلف ( واریانت ها ) و مقایسه آنها با هم با رسم پروفیل طولی اولیه با مقیاس 20000 : 1 و 2000 : 1 ( حداقل سه واریانت )

 7- انتخاب مناسب ترین مسیر با توجه به حجم عملیات خاکی ، طول مسیر و سرویس دهی مسیر و ارائه دلایل انتخاب 

8- تعیین تعداد و طول تقریبی ابنیه مهم مثل پل ها ، تونل ها ،  آبروها ، گالری ها ، بهمن گیرها

9- برآورد ترافیک و پیش بینی رشد آن در آینده

10- مطالعه هیدرولوژی و تهیه حوضچه آبگیر به مقیاس 50000 : 1 و تهیه جدول پل های مورد نیاز و ارائه محاسبات هیدرولیکی پل

11- بررسی اولیه منابع مصالح و موقعیت مسیر از لحاظ آفتاب گیر بودن و قسمت های ریزشی و لغزشی

12- بررسی زمین بستر راه

13- بررسی اراضی کشاورزی و مستحدثات

14- بررسی موانع واقع در راه

15- بررسی برف گیر بودن منطقه

16- بررسی خاک های بد ، نظیر گچی ، رسی ، مارنی و .........

17- بررسی تاسیسات زیربنایی ( مانند گاز ، مخابرات ، آب ، سد ، انتقال نیرو و ارتباطات )

18- بررسی ظرفیت تقریبی معادن مصالح و حمل متوسط مصالح

19- بررسی توسعه آتی طرح و مراکز جدیدی که تحت تاثیر قرار می گیرند

20- ارائه گزارش مرحله 1 ، که در این گزارش بایستی مدارک زیر ارائه گردد :

توجیه و ضرورت احداث راه

شرح مسیر و واریانت ها

مقایسه فنی و اقتصادی واریانت ها و دلایل انتخاب واریانت های پیشنهادی

خلاصه ای از مطالعات انجام شده و روش های توجیه فنی اقتصادی طرح که به کار برده شده است

پیش بینی ترافیک و رشد آن براساس آمار و نمایش حجم ترافیک سبک و سنگین

پیشنهاد مشخصات هندسی طرح

بررسی اجمالی اطلاعات و مدارک از نظر زمین شناسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، شرایط اقلیمی و هوا ، تعداد جمعیت و رشد آن ، طرح های عمرانی در دست مطالعه و اجرا ، مراکز صنعتی و کشاورزی موجود و اظهار نظر در مورد تاثیرات آنها در تعیین ابعاد طرح

مشخصات کلی تقاطع های همسطح و غیر همسطح

بررسی هزینه حمل و نقل در شبکه راه ها

گزارش نهایی مطالعات زمین شناسی مسیرها

هزینه احداث راه ها

تهیه زمان بندی مطالعات مرحله دوم

نقشه هایی که بایستی به همراه گزارش مرحله 1 ارائه گردد :

پلان واریانت های مختلف بر روی نقشه 50000 : 1

نیمرخ طولی مسیرهای پیشنهادی و واریانت ها به مقیاس 20000 : 1 و 2000 : 1

تهیه مقاطع عرضی تیپ به مقیاس 50 : 1

کروکی منابع مصالح و تخمین حجم تقریبی آنها

نقشه عمومی منطقه که از راه های موجود روی آن مشخص شده باشد

نقشه تهیه ابنیه فنی

ب ) فاز ( مرحله ) 2 :

 

1- تعیین و محاسبه نقشه مسطحه راه با توجه به گزینه های انتخاب شده در روی نقشه 2000 : 1

2- طراحی مسیر نهایی : ( در طرح نهایی بایستی از انواع قوسهای افقی از قبیل قوسهای ترکیبی ( اتصال و دایره ) دایره ساده ، دایره چند مرکزی ، معکوس و ..... ) طرح نهایی با توجه به عرض راه با مرکب مشکی روی نقشه ترسیم گردد ( حداقل سه مسیر در نقشه 2000/1 بررسی و گزینه برتر معرفی گردد .( مختصات رئوس شروع و پایان قوس ها و نیز شعاع قوس زاویه راس طول قوس در روی نقشه برای گزینه انتخابی قید شود ) .

3- تهیه پروفیل طولی مسیر ، ترسیم آن روی کاغذ مخصوص پروفیل طولی ، شامل تعداد میخها ، ارتفاع زمین ها ، فاصله میخ ها از همدیگر ، هکتومتر و کیلومتر مسیر و ......... ( خط زمین با مرکب مشکی نازک ترسیم شود ) ( فاصله نقاط ارتفاعی ، میخ ها ، حداکثر 30 متر ) و رسم جدول مشخصات و پروفیل طولی

4- طراحی خط پروژه و قوس های قائم با توجه به حداکثر شیب مجاز و فواصل دید مناسب خط پروژه با مرکب مشکی با قلم ضخیم تر نسبت به خط زمین روی پروفیل طولی ترسیم شود و ثبت مشخصات قوس و قائم روی پروفیل طولی

5- تهیه نیمرخ های عرضی مسیر و رسم آنها همراه با پروفیل تیپ به مقیاس 200 : 1

6- محاسبه حجم عملیات خاکی مسیر بوسیله برنامه کامپیوتری که خودتان خواهید نوشت ( شرح برنامه محاسباتی عملیات خاکی و معرفی پارامترهای مورد استفاده در محاسبات و نحوه محاسبه و نهایتاً جدول محاسبه اجسام جدول محاسبات مقاطع ارائه شود .

7- رسم منحنی بروکنر بوسیله Auto CAD و تعیین محل دپو و قرضه

جدول منحنی بروکنر و تعیین خط اساس ، خط پایان ، خط پخش بهینه و اعلام حجم عملیات با احتساب قرضه و دپو

8- رسم تیپ آبروها و پل ها ( معرفی مراجع مورد استفاده و تیپ های قابل استفاده در طرح )

9- ارائه جدول دانه بندی قشر اساس و زیراساس ( طرح روسازی شامل : اساس و زیر اساس و آسفالت ارائه شود )

10- ارائه طرح آسفالت مسیر و ارائه جدول دانه بندی مصالح

11- تعیین آزمایش های ژئوتکنیک مورد نیاز از محور و معادن

12- تهیه طرح خط کشی و علائم راه و وسایل ایمنی و محل پارکینگ ها و ..........

گزارش مرحله 2 باید شامل موارد زیر باشد :

شرح مسیر

نحوه اجرا و بهره برداری

 

مجموعه نقشه های همراه گزارش :

نقشه موقعیت کلی راه

نقشه تیپ مقاطع عرضی و اتصالات

شیب عرضی قوس ها

پلان راه به مقیاس 2000 : 1 ( با توجه عرض راه و محور مسیر )

پروفیل طولی به مقیاس 2000 :1 و 200 : 1  ( پروفیل بایستی در کاغذ استاندارد طولی ( cm  110 ×30 ) همراه جدول زیر پروفیل شامل مشخصات مسیر کیلومتراژ-هکتو متراژ- ارتفاع زمین ارتفاع پروژه قوس های افقی و قائم ترسیم شود )

پروفیل عرضی به مقیاس 200 : 1

نقشه کشی با علائم استاندارد کشوری

صحافی مدارک مطالعاتی و گزارش توجیهی در قطع  A4،صحافی نقشه های اجرایی در قطع  A3 ،  ضمائم و پیوست ها در   قطع A4  و یا A3  برحسب نوع ضمیمه

ضمائم مربوط به اطلاعاتی می باشد که در اجرای طرح دخالت ندارند در توجیه طرح و مبانی محاسباتی مورد استفاده قرار می گیرند 

8 - ارائه نقشه تیپ مقطع عرضی و کانیوها

9-ارائه نقشه مقاطع عرضی مسیر با ذکر پارامتر می باشد شامل :   ارتفاع خط زمینی ارتفاع خط پروژه عرض مسیر حجم عملیات خاکی : ( خاکبرداری ، خاکریزی ) مقدار سطح خاکبرداری و خاکریزی

10- ارائه مطالعات زمینی لرزه و سابقه لرزه در منطقه و شناسایی گسل ها و ارائه راه حل برای عبور از گسل ها

11- در محدوده زمین شناسی تشریح نظری وضعیت مسیر از دیدگاه زمین شناسی و آزمایشات مورد نیاز

12- در محل پلها بررسی وضعیت نوع زمین شناسی برای تعیین مقاومت بستر پل ها و ابنیه بزرگ

13- وضعیت  اتصال راههای فرعی به اصلی با ارائه جزئیات طرح ، شامل چراغ راهنما جزیره- تابلو ی ایست

14- یک تیپ نقشه دور برگردان یا زیرگذر یا انقطاع رفوژ وسط برای محورهای چهار ضلعه و بیشتر

15- اعلام ضرورت محورهای چهار خطه مجزا یا متصل بهم در محلهایی که بیش از دو خط عبور در هر طرف دارید

16- محاسبات ترافیک برای دور برگردان ها یا انقطاع رفوژ وسط محورهای چهار خطه و بیشتر

17- ارائه جزئیات برای نقشه های پلان مسیر پروفیل طولی شیب مقطع عرضی مقاطع عرضی و رسم لبه راه لبه آسفالت پای خاکریز یا ترانشه - آکس محور

رسم مشخصات مسیرسازی کیلومترااژ هکتومتراژ

رسم مشخصات قوس ها ( شروع قوس ساده شروع قوس کلوتوئید انتهای قوس های ساده و کلوتوئید و شعاع قوس ها )

تعیین نقاط اتصال نقشه ها یا ( Matlab Line ) با کیلومتراژ

در روند مطالعات قسمت های زیر باید اضافه گردد .

الف - مطالعات ترافیکی شامل ( برمبنای معادل سواری ) : ترافیک روزانه

                                                                                    ترافیک ساعت اوج  : در مبحث طرح هندسی بر مبنای ADT

                      تعداد خطوط عبور

                      ترافیک سالیانه

ب - مطالعات ترافیکی براساس محور هم ارز بمنظور تعیین میزان بار وارده بر روسازی و تعیین ضخامت لایه های رو سازی : شامل ترافیک روزانه ترافیک سالیانه ترافیک تجمعی در عمر بهره برداری ترافیک تجمعی در عمر طرح

پ - محاسبات طرح قوس های قائم با شرح نحوه محاسبه و استناد به نشریات و آئین نامه های معتبر مورد  استفاده حداقل یک نمونه و ارائه جدول قوسهای قائم

ت - محاسبات طرح قوس های افقی با شرح نحوه محاسبه و استناد به نشریات و آئین نامه های معتبر مورد  استفاده حداقل یک نمونه و ارائه جدول قوسهای قائم و  ارائه طول قوسهای افقی و محاسبات مربوطه

ث - محاسبات تعریض قوس ها بر مبنای شعاع قوس

ج محاسبات تعریض خطوط مسیر در قوس ها

خ - ارائه سیستم زهکشی و دفع آبهای سطحی در راههای دو خطه و چند خطه

ح -محاسبات شیب طولی مسیر شامل : شیب طولی مجاز شیب طولی  انتخابی - حداکثر طول مجاز شیب طولی و  انتخابی - تعیین خطوط سبقت در سربالایی و طول خط سبقت

18-ارائه محاسبات روسازی :    تعیین نوع قیر

                                                 تعیین نوع مصالح زیرسازی ، اساس ، آسفالت دلایل استناد به نشریات معتبر

                                                 تعیین برای افزودنی قیر یا آسفالت در صورت نیاز

                                                 تعیین ضخامت لایه های روسازی

                 تعیین تعداد لایه های آسفالت و ضخامت آنها

                                                معرفی حداقل ضخامت اجرایی لایه های روسازی

 

19- طرح علائم افقی و قائم کنار جاده :

الف : خط کشی ها :   نوع خط  ( ممتد یا مقطع )

                                  عرض خط       

           طول خطوط مقطع

                                               نوع رنگ خط ( سفید زرد ) و دلایل  انتخاب باستناد به آیین نامه ها

برای آکس لبه راه خطوط عمود بر آکس محور - خطوط موازی با این محور 

پ تابلوها

ج اجرای برجسته سطح راه  ( چشم گربه ای رفلکتور )

20- تعیین نوع جدا کننده در راههای چهار خطه و بیشتر متصل بهم :

الف - بررسی وضعیت جوی بارندگی هجوم خاک و ماسه بادی به سطح راه

ب - بررسی وضعیت نور مقابل وسایل نقلیه با توجه به تعداد ، شدت نور ، ارتفاع نور مقابل

پ - وضعیت بهره برداری از محور ، به شرایط نگهداری محور(مناطق برخوردار- مناطق محروم مناطق با قابلیت دسترسی آسان  و.......... )

ت - هزینه نگهداری راه و جزئیات ایمنی راه

21- طرح علائم ایمنی راه


مطالب مشابه :


آغاز ثبت نام طرح ترافیک سال 93

خرید اینترنتی آرم طرح ترافیک داشت و زمان ثبت نام نمی شود و تا پایان اسفند
اعلام زمان ثبت نام اینترنتی آرم ترافیک سال91

اما خبر مهمی که می خواهم در افتتاح وبسایت خود اعلام کنم شروع و تا پایان طرح ترافیک
مدیریت پایدار حمل و نقل شهری و راهکارهای آن

مدیریت و ترافیک، طرح ارتقای شروع ساده و ابتدائی هدر رفتن زمان و
ساعات جدید آغاز به کار ادارات تهران

این در حالی است که آخرین ساعتهای اعلام شده شروع و تصریح می کند: " زمان طرح ترافیک و
نمونه گزارش پروژه راه و راهسازی09125388948

9- برآورد ترافیک و پیش مختصات رئوس شروع و پایان قوس ها و نیز در توجیه طرح و مبانی
روش نوشتن طرح فیلم مستند

از شروع فیلم­برداری، طرح و زمان نسبی شروع و پایان ترافیک ­اند شروع
تشریح مهندسی ترافیک به صورت کامل

سرعت، زمان سفر و طرح تقاطع ها و طرح پارکینگ های کنترل ترافیک و لزوم وجود
برچسب :