نمونه سوال حقوق بين‌الملل عمومي 2 تيرماه 89

 ۱-کدام گزینه، جزو عهدنامه های منعقده در اولین کنفرانس ملل متحد راجع به حقوق دریاها (1958) نمی باشد؟
الف: عهدنامه مربوط به دریای آزاد        ب: عهدنامه مربوط به دریای سرزمینی و منطقه نظارت
ج: عهدنامه مربوط به فلات قاره        د: عهدنامه مربوط به منطقه انحصاری اقتصادی
2. براساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، نحوه اعمال حقوق و تعهدات کشورهای ساحلی دریاهای بسته یا نیمه بسته به چه نحو می باشد؟
الف: همکاری به طور مستقیم و یا از طریق یک سازمان منطقه ای مناسب.
ب: فقط از طریق سازمان ملل متحد.
ج: تنها براساس عرفهای بین المللی امکان پذیر است.
د: باید همان حقوق تاریخی و سنتی خود را اعمال نمایند.
3. نحوه ورود و توقف کشتیهای دولتی و یاجنگی در زمان جنگ به آبهای داخلی چگونه است؟
الف: دولت ساحلی نمی تواند مانع ورود شود ولی می تواند شرایط قانونی ورود و توقف آنها را معین و مشخص کند.
ب: اجازه ورود و توقف کاملا تابع اراده کشور ساحلی می باشد.
ج: می تواند مانع ورود و توقف کشتیهای جنگی شود ولی نمی تواند مانع ورود و توقف کشتیهای دولتی گردد.
د: دولت ساحلی تحت هیچ شرایطی نمی تواند مانع ورود و توقف کشتیهای جنگی یا دولتی گردد.
4. دعوای مدنی ناشی از خدمات غیررسمی دو خدمه ایتالیایی و آلمانی یک کشتی جنگی آمریکایی در آبهای داخلی ایران تابع قانون و صلاحیت قضایی چه کشوری خواهد بود؟
الف: ایران بعنوان کشور ساحلی        ب: آمریکا بعنوان دولت صاحب پرچم
ج: آلمان بعنوان کشور متبوع خواهان        د: ایتالیا بعنوان کشور متبوع خوانده
5. طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، عرض دریای سرزمینی کشورها چقدر می تواند باشد؟
الف: باید فقط 12 مایل باشد.                ب: نباید کمتر از 3 مایل باشد.
ج: نباید کمتر از 12 مایل باشد.            د: نباید بیش از 12 مایل باشد.
6. اگر کشتیهای دولتی یا جنگی خارجی خسارتی به دولت ساحلی در دریای سرزمینی وارد کنند، مسئولیت بعهده کیست؟
الف: بعهده فرمانده کشتی زیان زننده    ب: بعهده شخص زیان زننده        ج: بعهده کشور صاحب پرچم    د: بعهده دولت ساحلی
7. براساس مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، اگر کشوری عرض دریای سرزمینی خود را 3 مایل تعیین کرده باشد، عرض منطقه مجاور یا نظارت آن حداکثر چقدر میتواند باشد؟
الف: 21 مایل    ب: 12 مایل        ج: 15 مایل        د: 9 مایل
8. در هیچ حالتی نباید فلات قاره یک کشور از 350 مایل دریایی یا از ...... دریایی بعد از محلی که عمق آن ...... است بیشتر شود.
الف: 100 متر – 2500 متر.        ب: 100 مایل – 2500 مایل        ج: 100 مایل – 2500 متر        د: 100 متر – 2500 مایل
9. حداکثر عرض فلات قاره و عرض منطقه انحصاری اقتصادی به ترتیب چقدر میتواند باشد؟
الف: 350 مایل – 250 مایل        ب: 350 مایل – 200 مایل    ج: 200 مایل – 350 مایل        د: 250 مایل – 350 مایل
10. محور اصلی و اساسی وضعیت حقوقی دریای آزاد، کدام اصل است؟
الف: اصل آزادی ارتباطات    ب: اصل آزادی دریاها    ج: اصل حاکمیت سرزمینی کشورها    د: اصل صلاحیت دولت صاحب پرچم
11. کشتیهای جنگی و دولتی در دریای آزاد تحت صلاحیت چه کشوری می باشند؟
الف: کشور ساحلی        ب: کشور متبوع فرمانده کشتی    ج: کشور صاحب پرچم    د: کشور مقصد حرکت کشتی
12. موارد استثنائی اعمال صلاحیت کلیه کشورها در دریای آزاد، مربوط به چه نوع کشتیهایی می شود؟
الف: کشتیهای جنگی    ب: کشتیهای دولتی        ج: کشتیهای تجاری        د: کشتیهای متعلق به سازمانهای بین المللی
13. کدام گزینه از شرایط حق تعقیب فوری (hot pursuit) نمی باشد؟
الف: تعقیب توسط کشتیهای تجاری نیز امکان پذیر است.
ب: حق تعقیب ممکن است منجر به توقیف و ضبط کشتی متخلف بشود.    ج: تعقیب باید مداوم باشد و قطع نگردد.
د: اگر کشتی مورد تعقیب وارد دریای سرزمینی کشور متبوع خود شود، حق تعقیب ساقط می گردد.
14. کدام بخش از دریا بعنوان «میراث مشترک بشریت» یا (Common Heritage of Mankind) قلمداد شده است؟
الف: فلات قاره        ب: اعماق دریاها        ج: منطقه انحصاری اقتصادی        د: آبهای مجمع الجزایری
15. موافقت نامه نیویورک 1994، کدام بخش از کنوانسیون 1982 را تغییر داد؟
الف: بخش یازدهم        ب: بخش دوازدهم        ج: بخش سیزدهم        د: بخش پانزدهم
16. کدام گزینه در خصوص مقام اعماق دریاها نادرست است؟
الف: مقام با احتساب موافقت نامه نیویورک دارای 5 رکن اصلی می باشد.    ب: مقر مقام در شهر کیگ استون جامائیکا قرار دارد.
ج: مقام بر اصل برابری حاکمیت کشورهای عضو پایه گذاری شده است.    د: شورای مقام تنها رکنی است که همه اعضا در آن نماینده دارند.
17. در استفاده از آبراههای بین المللی، کدام اصول بنیادین حقوق بین الملل در برابر یکدیگر قرار می گیرند؟
الف: اصل آزادی دریاها و اصل حاکمیت سرزمینی    ب: اصل حاکمیت سرزمینی و اصل صلاحیت دولت صاحب پرچم
ج: اصل تعیین سرنوشت و اصل حاکمیت سرزمینی    د: اصل حاکمیت سرزمینی و اصل آزادی ارتباطات
18. مهمترین معاهده حاکم بر نظام حقوقی اروند رود یا شط العرب کدام است؟
الف: کنوانسیون 1958 ژنو.    ب: کنوانسیون 1982 حقوق دریاها    ج: عهدنامه 1847 ارض روم        د: عهدنامه 1975 ایران و عراق
19. عبور ترانزیت مخصوصا مربوط به کدام قسمت یا بخش از دریا می شود؟
الف: فلات قاره        ب: تنگه های بین المللی    ج: دریای سرزمینی        د: آبهای داخلی
20. وضعیت حقوقی عبور کشتیهای تجاری در زمان جنگ از تنگه های ترکیه در صورتی که ترکیه درگیر جنگ نباشد، چگونه است؟
الف: فقط عبور کشتیهایی که متعلق به طرفین درگیر جنگ نباشد آزاد است.    ب: عبور کلیه کشتیهای تجاری در زمان جنگ ممنوع است.
ج: عبور کلیه کشتیهای تجاری آزاد است.                د: فقط کشتیهایی که متعلق به طرفین درگیر جنگ باشد آزاد هستند.
21. روسای ماموریت به ترتیب کدامند؟
الف: سفیر، وزیر، کاردار        ب: کاردار، سفیر، وزیر        ج: سفیر، کاردار، وزیر        د: وزیر، سفیر، کاردار
22. کدام گزینه در خصوص کارداران دایم، نادرست است؟
الف: روابط دو کشور ممکن است به هر دلیل، از سطح سفیر به سطح کاردار دایم تنزل یابد و یا برعکس.
ب: کاردار دایم ریاست ماموریت را بعهده دارد.
ج: کاردار دایم از هر جهت در ردیف پایین تر از سفیران و وزیران مختار قرار دارد.
د: کارداران دایم باید از میان وزیران مختار یا رایزنها انتخاب شوند.
23. منظور از دیپلماسی ad hoc چیست؟
الف: همان ماموریت ویژه است.            ب: عنوانی است که بر رییس ماموریت اطلاق می شود.
ج: همان ماموریت دایم نزدِ یک کشور است.        د: ماموریتی است که فاقد مزایا و مصونیت های دیپلماتیک باشد.
24. در حقوق دیپلماتیک، امتیازاتی که به نماینده دیپلماتیک یک کشور داده می شود در حالیکه سایر مردم از آن امتیازات محروم هستند، چه نامیده می شوند؟
الف: مصونیت        ب: وضعیت ویژه        ج: مزایا        د: نزاکت بین المللی
25. رییس ماموریتی را که نزد چند کشور به انجام وظیفه می گمارند، چه نامیده می شود؟
الف: سفیر دوجانبه        ب: سفیر مشترک        ج: سفیر آکردیته        د: سفیر موقت
26. چرا ماموران دیپلماتیک از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند؟
الف: چون پرداخت مالیات مغایر با شان مامور است.
ب: چون پرداخت مالیات فقط از وظایف اتباع است.
ج: چون پرداخت مالیات مانع انجام وظیفه مامور می شود.
د: چون پرداخت مالیات نوعی عمل وابستگی به کشور پذیرنده محسوب می شود.
27. کدام گزینه در خصوص قطع روابط دیپلماتیک نادرست است؟
الف:  قطع روابط دیپلماتیک همانند برقراری روابط دیپلماتیک امری ارادی و اختیاری است.
ب: تیرگی روابط و بروز مخاصمات مسلحانه از علل قطع روابط دیپلماتیک می تواند باشد.
ج: قطع روابط دیپلماتیک بارزترین تجلی روابط خصمانه میان دو کشور است.
د: شورای امنیت می تواند به کشورها دستور قطع روابط دیپلماتیک با یک کشور متخلف را بدهد.
28. رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 برای کدام سازمان بین المللی، حق اقامه دعوی را به رسمیت شناخت؟
الف: سازمان ملل متحد    ب: جامعه ملل    ج: دیوان کیفری بین المللی        د: سازمان جهانی تجارت
29. جدیدترین نظریه در حقوق مسئولیت بین المللی دولت کدام است؟
الف: نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی                ب: نظریه خطر یا مسئولیت عینی
ج: نظریه مسئولیت در قبال هر گونه فعل یا ترک فعل متخلفانه    د: مسئولیت در قبال اعمال منع نشده طبق حقوق بین الملل.
30. در کدامیک از وضعیت های زیر، نمی توان مسئولیت بین المللی یک کشور را مطرح کرد؟
الف: در صورت خودداری از قبول دعاوی و شکایات بیگانگان    ب: در صورت صدور تصویب نامه های ناقض حقوق بیگانگان.
ج: در صورت وضع  و تصویب قوانین مغایر با حقوق بین الملل    د: در صورت اشتباه در تفسیر یک قانون از سوی قضات.
31. سازمان ملل متحد ماموریتی را جهت کاهش تنش میان طرفین درگیر یک منازعه مسلحانه، به یک ایرانی مقیم آمریکا محول کرده است. شخص مزبور در انجام ماموریت خود باعث خسارت به کشور محل ماموریت (رواندا) می شود، طبق قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی، مسئولیت جبران خسارات بعهده کیست؟
الف: خود شخص ایرانی    ب: سازمان ملل متحد    ج: دولت ایران بعنوان دولت متبوع    د: دولت آمریکا بعنوان کشور محل اقامت
32. در چه صورتی استناد به حالت قوه قاهره یا فورس ماژور بعنوان رافع مسئولیت بین المللی دولت، پذیرفته نمی باشد؟
الف: در صورتی که خارج از کنترل دولت استناد کننده باشد.    ب: در صورتیکه نقض قواعد آمره باشد.
ج: در صورتیکه از سوی کشور استناد کننده قابل پیش بینی نباشد.    د: در صورتیکه دولت مزبور، خطرات ناشی از آن را نپذیرفته باشد.
33. در قضیه بارسلونا تراکشن، دولت اسپانیا به سهامداران خارجی (بلژیکی) یک شرکت کانادایی خسارت وارد کرده است. طبق قواعد و اصول حاکم بر مسئولیت بین المللی، چه دولتی میتواند حمایت سیاسی از سهامداران مزبور بعمل آورد؟
الف: کشور کانادا بعنوان کشور متبوع شرکت مزبور.        ب: کشور بلژیک بعنوان کشور متبوع سهامداران.
ج: کشور اسپانیا بعنوان کشور مقر شرکت خارجی            د: هم کشور کانادا و هم کشور بلژیک.
34. اساسی ترین و بهترین روش جبران خسارت کدام است؟
الف: جلب رضایت زیان دیده        ب: اعاده وضع به حال سابق        ج: اقدام متقابل        د: پرداخت غرامت
35. پایمردی یا مساعی جمیله بعنوان یکی از شیوه های غیرحقوقی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات معمولا به کدامیک از اهدف زیر انجام می گیرد؟
الف: جلوگیری از بروز کشمکش و یا پایان بخشیدن به جنگی که آغاز شده است.
ب: وادار کردن کشورهای طرف اختلاف به مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری برای حل اختلاف خود.
ج: سرعت بخشیدن به افشای طرف مقصر در اختلافات بین المللی.
د: جلوگیری از طولانی شدن مذاکرات بین المللی برای حل و فصل اختلافات بین المللی.
36. جایی که لازم باشد ریشه های یک اختلاف بین المللی معلوم شود، معمولا از کدام شیوه حل و فصل اختلاف استفاده می شود؟
الف: مذاکره        ب: مساعی جمیله        ج: سازش        د: تحقیق
37. کدام گزینه در خصوص داوری اختیاری، نادرست است؟
الف: داوری اختیاری مبتنی است بر «موافقت نامه خاص».    ب: طرفین اختلاف موافقت میکنند تا حل اختلاف را به مرجع ثالث واگذار نمایند.
ج: موافقت نامه خاص، قانون داوری محسوب می شود.    د: احترام به قانون داوری و متابعت از آن برای مقام داوری کننده الزامی نیست.
38. کدام گزینه در خصوص دیوان بین المللی دادگستری نادرست است؟
الف: اساسنامه دیوان ضیمه لاینفک منشور ملل متحد است.        ب: تعداد اعضای دیوان 15 قاضی از 15 تابعیت مختلف می باشد.
ج: مقر دیوان در شهر هامبورگ آلمان است.            د: دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی می باشد.
39. در دوران حیات جامعه ملل، مهمترین سندی که مربوط به عدم توسل به زور و تحریم جنگ می باشد کدام است؟
الف: پیمان لوکارنو        ب: پیمان بریان کلوگ        ج: پیمان ناتو        د: پیمان ورشو
40. کدام گزینه در خصوص «قطعنامه تعریف تجاوز» نادرست است؟
الف: این قطعنامه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
ب: قطعنامه اختیار شورای امنیت را تا حدود خاصی محدود کرده است.
ج: قطعنامه معروف به قطعنامه 3314 مورخ 1974 می باشد.
د: قطعنامه پیشی جستن یک کشور در کاربرد نیروی مسلح را به نحوی که مغایر با منشور باشد، نشانه اولیه اقدام تجاوزکارانه تلقی کرده است.


مطالب مشابه :


50 سوال برای تعیین سطح زبان

50 سوال برای تعیین سطح زبان برای ورود به بخش سوالات روی زبان مورد نظر کليک
توصیه هایی از روی تجربه

( همچون کانون زبان ، سفیر ، کیش سطح فعلی زبان شما تعیین سطح کردم در
نمونه سوالات تئوری آزمون ICDL1 سازمان فنی و حرفه ای

نمونه سوالات 8-کدام قسمت از پنجره Page setup جهت کاغذ را تعیین 43 – زبان هاي سطح
نمونه سؤالات زبان فارسی 3 . انسانی . درس1 تا14

کدام سطح زبان را اصول فرهنگ سال قبل (سفیر 4.تعیین کنیددر عبارت «ازشنیدن صدایمهیب
نمونه سوال حقوق بين‌الملل عمومي 2 تيرماه 89

قانون اساسی کشورهای خارجی به زبان
ماهواره ی ملی فجر و رصد آنلاین مسیر حرکت آن

همه نظرات شما برای من ارزشمند هستند و به سوالات تعیین کنترل طرح در سطح
منابع کارشناسی ارشد ارگونومی

فقط مباحث تعیین شده زبان عمومی اهدف ایجاد این سایت ارتقا سطح آموزشی و پژوهشی دانشجویان
سیره پیامبراعظم سوالات دوره ضمن خدمت فرهنگیان

سیره پیامبراعظم سوالات زبان ها نسبت به امپراطور سفیر پیامبر را به
نمونه سوال

3- تفاوت سطح واژگان شناسی و واژگان نگاری در (صفیر- سفیر) نقد سوالات زبان فارسی سوم
برچسب :