چارچوب مفهومی چیست ؟؟؟

چارچوب مفهومی چیست؟

چارچوب مفهومی مجموعه‌ای از اهداف كلی و مبانی مرتبط با هم است كه اهداف كلی و اهداف خاص گزارشگری مالی را تعیین و مبانی و مفاهیم اصلی رسیدن به این اهداف را مشخص می‌كند. این مفاهیم، راهنمایی برای انتخاب رویدادها، معاملات و شرایطی است كه باید درنظر گرفته شود و نیز راهنمایی برای چگونگی شناخت و اندازه‌گیری، تلخیص و گزارشگری آنها به‌شمار می‌رود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی تاكنون 7 بیانیه مفهومی صادر كرده است كه موضوعات اساسی زیر را دربر می‌گیرند:

1- اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری،

2- ویژگیهای كیفی اطلاعات حسابداری،

3- عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری،

4 - اهداف گزارشگری مالی سازمانهای غیرانتفاعی،

5 - شناخت و اندازه‌گیری در صورتهای مالی واحدهای تجاری،

6 -عناصر صورتهای مالی (كه جایگزین بیانیه شماره 3 شده است)،

7- استفاده از جریانهای نقدی و ارزش فعلی در اندازه‌گیری حسابداری.

این هیئت، اولین بیانیه مفهومی خود را در سال 1978 و آخرین آن را در سال 2000 منتشر كرده است و در شرایط حاضر نیز بیانیه دیگری را در دست تهیه و تدوین ندارد. همچنین بیانیه مفهومی شماره 6 <عناصر صورتهای مالی> را جایگزین بیانیه مفهومی شماره 3 <عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری> كرده است، تا واحدهای غیرانتفاعی را نیز به‌همراه واحدهای انتفاعی دربرگیرد.

تأثیر چارچوب مفهومی بر عملیات حسابداری چیست؟

بیانیه‌های مفهومی به‌طور مستقیم بر عملیات حسابداری تأثیر ندارند و موجب تغییر در اصول پذیرفته‌شده حسابداری و یا اصلاح، تعدیل یا تفسیر روشهای حسابداری موجود یا استانداردهای افشای اطلاعات نمی‌شوند. همچنین این بیانیه‌ها تغییر در روشهای حسابداری یا افشای اطلاعاتی متضاد با این مفاهیم را ضروری نمی‌سازد. بنابراین، چارچوب مفهومی از طریق تأثیر بر تدوین استانداردهای حسابداری جدید بر عملیات حسابداری تأثیر می‌گذارد.

چرا چارچوب مفهومی لازم است و چه كسی از آن منتفع می‌شود؟

استفاده‌كننده اصلی چارچوب مفهومی، هیئت استانداردهای حسابداری مالی است زیرا چارچوب مفهومی، مبانی تدوین استانداردها و نیز مفاهیم مورد نیاز برای حل مسائل حسابداری و گزارشگری را در اختیار هیئت می‌گذارد. اعضای هیئت از این مفاهیم برای تجزیه و تحلیل درست موضوعات و همچنین ارائه توصیه‌های خود بهره می‌برند. به این ترتیب، این مفاهیم اساس مباحث هیئت را در موضوعات مطرح شده تشكیل می‌دهند و اعضای هیئت را در تصمیم‌گیری در مورد استانداردهای خاص یاری می‌كنند. در حقیقت، بحث درباره مفاهیم است كه مبانی تهیه و تدوین استانداردها را فراهم می‌كند و در نهایت، نتیجه‌گیری در مورد هر استاندارد بر اساس چارچوب مفهومی صورت می‌گیرد.

چارچوب مفهومی، پایه‌ای برای استدلال منطقی جهت انتخاب رویكردهای مختلف در تدوین استانداردهاست و اگر چه تمام پاسخهای لازم را ارائه نمی‌دهد اما در محدوده انتخابهایی كه باید صورت گیرد، با حذف موضوعاتی كه با آنها تضاد دارد، محدوده‌های انتخاب را تنگتر و مشخصتر می‌كند. چارچوب مفهومی موجب افزایش كارایی فرایند تدوین استانداردها نیز می‌شود زیرا با وجود آن، از بحث و مجادله مجدد در مورد موضوعات اساسی مانند <تعریف دارایی> در زمانهای متوالی خودداری می‌شود. به‌علاوه چارچوب مفهومی در افزایش كارایی برقراری ارتباط درونی و بیرونی نیز نقش دارد و با فراهم كردن مجموعه‌ای از اصطلاحات و چارچوبی برای ارجاع در مباحث مختلف، تسهیلات زیادی را برای بحث و بررسی موضوعات تخصصی توسط اعضای هیئت فراهم می‌نماید. در نتیجه، ارتباطات بین اعضای هیئت و حامیان آن، به‌خصوص افرادی‌كه مذاكرات و پیشنهادهای طرحهای اولیه را بررسی می‌كنند با سهولت بیشتری برقرار می‌شود. چارچوب مفهومی همچنین سبب كاهش فشارهای سیاسی در ارائه قضاوتهای حسابداری می‌گردد.

چارچوب مفهومی راهنمایی برای تدوین استانداردهای حسابداری است و زمینه را برای تهیه و ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی مربوط و در دسترس به‌طور بیطرفانه و بدون جانبداری فراهم می‌كند. اطلاعات بیطرفانه، اطلاعات مفیدی برای استفاده‌كنندگان اطلاعات در مورد سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیریهای اعتباری گرد می‌آورد و به این ترتیب، زمینه را برای ارتقای منافع عمومی از طریق تخصیص بهینه منابع فراهم می‌سازد. چارچوب مفهومی، در ارتقای كارایی بازار سرمایه و بازارهای دیگر نقش موثری دارد.

مراجع تدوین استانداردها برای كاهش اثر سلیقه‌های فردی در تصمیمهای استانداردگذاری از چارچوبهای مفهومی توافقی استفاده می‌كنند. نبود این چارچوبهای مفهومی توافقی ممكن است این مشكل را به‌وجود آورد كه فرایند تدوین استانداردها بر مبانی كاملاً متفاوتی از ‌آنچه لزوماً بر آن استوار است بنا شده و تصمیم‌گیری در آن صرفاً براساس نظرات و سلیقه‌های فردی اعضای هیئت صورت گیرد. در این مورد، چارلز تی هورنگرن(Charles T. Horngren) از استادان معروف حسابداری كه دارای سابقه عضویت در هیئت اصول حسابداری، شورای عالی مشورتی استانداردهای حسابداری مالی و هیئت امنای بنیاد حسابداری مالی است می‌گوید: “به‌دلیل این‌كه حرفه حسابداری كاملاً منسجم نشده است، هر كدام از ما دست به تدوین چارچوب مفهومی خاصی زده‌ایم. در این میان، برخی از این چارچوبها به‌نحو مطلوبی تعریف‌شده و منسجم و برخی دیگر، مبهم و ضعیف ارائه شده‌اند”.

او اضافه می‌كند كه: “در هر برهه از زمان، بیشتر ما از شنیدن این‌كه افرادی برای رسیدن به نتایج موردنظر خود از زنجیره پیچیده‌ای از دلایل سست بهره می‌گیرند احساس ناراحتی می‌كنیم. در حالی‌كه، شاید بعضی اوقات، صدای اندیشه خودمان باشد كه به گوشمان می‌رسد. تجربه من به‌عنوان عضو هیئت‌ اصول حسابداری، به من درسهای زیادی آموخته است. یك درس مهم آن است كه بیشتر ما تمایلی طبیعی و زائدالوصف برای فراوری دلایل درباره نتایج قبلی خودمان داریم كه بدون تغییر باقی بماند”.

در محیطی كه در آن استانداردگذاری براساس چارچوبهای مفهومی شخصی افراد استانداردگذار صورت می‌گیرد، توافق روی موضوعات فقط زمانی صورت می‌گیرد كه تعداد كافی از چارچوبهای مفهومی با هم انطباق داشته باشند. به‌هرحال، این توافق نیز موقت است چون اعضای هیئت نیز به مرور تغییر می‌كنند و مجموعه‌های چارچوبهای مفهومی افراد پیوسته در حال تغییر است. بنابراین اعضای یك هیئت تدوین استانداردها در مورد موضوعی مشابه یا حتی یكسان ممكن است به نتایج كاملاً متفاوتی از آنچه قبلاً رسیده‌اند دست یابند. زیرا هر گروه از استانداردها ممكن است با سایر استانداردها یكسان نبوده و تصمیمهای گذشته، گویای تصمیمهای آینده نباشد. به بیان دیگر، فرایند استانداردگذاری به‌صورت فرایندی كم و بیش لحظه‌ای در می‌آید. به‌علاوه بدون یك چارچوب مفهومی، انجام بحثهای منطقی میسر نیست زیرا در این‌صورت، برای موضعگیری در مورد برخورد حسابداری مناسب با یك معامله خاص، تعاریف لازم در اختیار قرار ندارند. این برخورد حسابداری مناسب از دیدگاه دیگران به‌نسبت مطابقت آنها با مصوبات كمیته رویه‌های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریكا و نیز مصوبات هیئت اصول حسابداری بستگی دارد.

هیئت استانداردهای حسابداری مالی تنها استفاده‌كننده از چارچوب مفهومی نیست. زمانی كه اهداف و مفاهیم برای تعیین جهت و اجزای گزارشگری مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد اعتبار گزارشهای مالی ارتقای كیفی می‌یابد. در این شرایط، چارچوب مفهومی به تدوین استانداردهای مرتبط‌باهم و دارای انسجام درونی كمك شایانی می‌كند و تهیه‌كنندگان و استفاده‌كنندگان گزارشهای مالی از گزارشهایی كه براساس یك مجموعه استانداردهای منسجم، تدوین شده و در طول دوره‌ای زمانی و نه در لحظه‌ای خاص به‌وجود آمده‌اند، استفاده می‌كنند.

چارچوب مفهومی به استفاده‌كنندگان اطلاعات مالی كمك می‌كند كه درك بهتری از اطلاعات مالی و محدودیت آن پیدا كنند. این چارچوب، چارچوبی قابل رجوع است كه برای درك نتایج از استانداردها به‌كار می‌رود و به‌وسیله افرادی كه استانداردها را به‌كار می‌برند، حسابرسانی كه نتایج گزارشهای مالی را آزمون می‌كنند و دانشجویان و استادان رشته حسابداری، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی چیست؟

در حقیقت، انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی را می‌توان از مشاهده تنگناهایی به‌دست آورد كه سلف آن یعنی هیئت اصول حسابداری تجربه كرده است. هیئت اصول حسابداری از ابتدای كار خود بر آن بود تا برای تصمیمات خود مبانی مفهومی تهیه كند. كمیته خاص انجمن حسابداران رسمی امریكا در سال 1958 در گزارش خود كه منجر به تولد هیئت اصول حسابداری گردید اعلام كرد كه هیئت اصول حسابداری باید هم روی مفاهیم و هم روی استانداردها كار كند تا مفاهیم اساسی معنی‌داری برای استانداردها فراهم گردد. در این راستا هیئت اصول حسابداری دو رشته مطالعه در مورد مفروضات و اصول حسابداری را به‌انجام رساند و پس از بررسی این مطالعات، چنین نتیجه گرفت كه توصیه‌هایی كه در این زمینه انجام می‌شود به‌طور اساسی با اصول حسابداری موجود كه درحال حاضر موردقبول واقع شده، متفاوت است.

با توجه به مشكلات ناشی از تطابق نداشتن آرای هیئت اصول حسابداری با رهنمودهای مفهومی موجود، انجمن حسابداران رسمی امریكا در سال 1964، كمیته خاص دیگری را برای بررسی مجدد برنامه مربوط به تدوین اصول حسابداری تشكیل داد. در میان توصیه‌های ارائه شده توسط این كمیته، این توصیه نیز شده بود كه هیئت اصول حسابداری، چارچوبی مفهومی به‌عنوان راهنمای تصمیم‌گیری‌های خود ایجاد كند و در اجرای این توصیه، هیئت اصول حسابداری، بیانیه شماره 4 <مفاهیم اساسی و اصول حسابداری مرتبط با گزارشهای مالی واحدهای تجاری> را در سال 1970 منتشر كرد. به‌هر حال، هیئت اصول حسابداری از ابتدا پذیرفته بود كه بیانیه شماره 4، بیانیه‌ای توصیفی است نه آمرانه و به‌جای تأكید بر آنچه باید باشد، بر آنچه هست و بر حسابداری مالی موجود تأكید می‌كند. بنابراین، چون بیانیه شماره 4، گذشته‌نگر بود ضرورتاً نمی‌توانست راهنمایی قوی برای هیئت‌اصول حسابداری در تدوین استانداردها شمرده شود.

بعد از آن به‌علت انتقادات از هیئت‌اصول حسابداری، انجمن حسابداران رسمی امریكا دو گروه مطالعاتی، یكی به‌ریاست فرانسیس ام ویت(Francis MWheat) و دیگری به‌ریاست رابرت ام تروبلاد(Robert M. Trueblood) را به‌منظور بررسی فرایند تدوین استانداردهای حسابداری و اهداف گزارشهای مالی تشكیل داد. براساس توصیه‌های كمیته تروبلاد، بنیاد حسابداری مالی تشكیل شد و این بنیاد، هیئت استانداردهای حسابداری مالی را به‌وجود آورد. مطالعه دیگری كه سرانجام به‌صورت گزارش ویت منتشر شد موضوع تدوین استانداردهای حسابداری مالی را مورد بحث قرارداد.

در سال 1973 زمانی‌كه هیئت استانداردهای حسابداری مالی فعالیت خود را آغاز كرد یكی از موضوعاتی كه در دستور كار آن قرار داشت بررسی اهداف گزارشهای مالی بود. این طرح براساس یافته‌های گزارش تروبلاد كه تحت عنوان <اهداف گزارشهای مالی> منتشر شده بود برنامه‌ریزی شد و بر آنچه در گزارش تروبلاد به‌عنوان <اولین اصول> در اهداف گزارشهای مالی مطرح شده بود متمركز گردید. هیئت استانداردهای حسابداری مالی كار خود را بر پایه این‌كه گزارشهای مالی چه اهدافی باید داشته باشند قرار داد. این موضوع منجر به ایجاد مبانی اساسی و مناسبی گردید كه براساس آنها چارچوب مفهومی تدوین شد.

دیگران چگونه چارچوب مفهومی خود را تدوین كرده‌اند؟

به‌دنبال هیئت استانداردهای حسابداری مالی، مراجع تدوین استانداردهای دیگر اقدامات خود را برای تدوین چارچوب مفهومی آغاز كردند. كمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری كه به هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری تبدیل شده است و كشور كانادا و متعاقب آن كشورهای استرالیا و نیوزلند و در سال 1999 انگلستان، چارچوبهای مفهومی خود را تدوین و ارائه كردند. چارچوب مفهومی این مراجع تدوین استانداردها نیز مشابه هیئت استانداردهای حسابداری مالی براساس اهداف پایه‌ای قرار دارد كه باید براساس آن گزارشهای مالی، اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در سرمایه‌گذاری و تصمیمات اعتباری را ارائه دهند. چارچوبهای مفهومی تدوین‌شده توسط مراجع مختلف در مجموع مشابه یكدیگرند ولی با هم یكسان نیستند.

آینده چارچوب مفهومی چیست؟

هیئت استانداردهای حسابداری مالی برنامه تجدیدنظر محدودی را در تعریف بدهی پیشنهاد كرده است و در حال‌حاضر كار امكان‌سنجی برای بررسی مجدد بدهیها و نحوه شناخت آنها را در دستور كار خود قرار داده و تصمیم دارد با دیدگاه وسیعتری تعهدات و نحوه شناسایی آنها را درنظر بگیرد. نیاز به این موضوع از طریق طرحهای مطالعاتی كه اخیراً صورت گرفته احساس شده است. بررسی گسترده‌تر می‌تواند موضوعات مرتبط شامل شناخت درامد را در برگیرد. افزایش نگرانیها در مورد این موضوعات ضرورت تجدیدنظر را تشدید كرده است.

علاوه بر این، وجود هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری می‌تواند منجر به ارتقای هر چه بیشتر كیفیت چارچوبهای مفهومی شود. این هیئت، به‌عنوان بخشی از فعالیتهای خود در پی افزایش هماهنگی استانداردهای حسابداری در سطح بین‌المللی است و در همین راستا مشغول بررسی امكان كاهش تفاوتهای چارچوبهای مفهومی تدوین شده توسط مراجع حرفه‌ای ملی-‌ نظیر هیئت استانداردهای حسابداری مالی-‌ است. با این كار، چارچوبهای مفهومی یا حداقل بخشهایی از آنها مورد توجه مجدد قرار می‌گیرند.

گفتنی است كه هیچكدام از چارچوبهای مفهومی، اعم از چارچوب مفهومی تدوین شده به‌وسیله هیئت استانداردهای حسابداری مالی و یا هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری و دیگران در حقیقت كامل نیستند. برای نمونه، مواردی كه در چارچوب مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای ارائه و افشای گزارشهای مالی پیش‌بینی شده بود و یا مواردی‌كه باید در خارج از متن اصلی گزارشهای مالی افشا می‌شد در آنها رعایت نشده است. علاوه بر این جنبه‌های خاصی از چارچوب مفهومی مانند شناخت و اندازه‌گیری هنوز ناقص است.

از سوی دیگر، چارچوبهای مفهومی با مشكل دیگری نیز مواجهند. بیشتر بخشهای چارچوبهای مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری مالی در دو دهه پیش تهیه شده‌اند. از آن زمان فعالیتهای تجاری و مالی دستخوش تحولات و تغییرات عمیقی شده و به‌نحو روزافزونی پیچیده‌تر گشته است. در نتیجه، بیشتر موضوعات در دنیای امروز متفاوت و پیچیده‌تر از موضوعاتی است كه در زمان تدوین چارچوب مفهومی وجود داشته است. به این دلیل در بعضی از موارد روزامد كردن چارچوب مفهومی ممكن است هم مطلوب و هم مورد نیاز باشد تا با موضوعات امروز و فردا تطابق یابد.


مطالب مشابه :


چارچوب نظری

پیشگفتار . چارچوب نظری از مراحل اساسی علم روش تحقیق است، که بر مبنای نظریه ی خاص پدیده را
فیروزه فرخ پی (چارچوب نظری و پیشینه تجربی)

چارچوب نظری. به تعریف کلمات کلیدی چون طلاق،خانواده و . می پردازیم. طلاق چیست؟ طلاق در لغت
چارچوب مفهومی حسابداری

چارچوب مفهومی چیست؟ چارچوب مفهومی مجموعه‌ای از اهداف کلی و مبانی مرتبط با هم است که اهداف
تدوین چهارچوب نظری

١- چارچوب نظری چیست؟ چارچوب نظری به مجموعه ای از گزاره ها اطلاق می شود که به لحاظ نظری قادر
جایگاه چارچوب نظری و مفهومی درپژوهش

جایگاه چارچوب نظری و مقالات علمی هستند، این است که «چارچوب نظری» در تحقیق چیست؟
ضرورت چهارچوب نظری (تئوریک )و اهمیت آن درپژوهش

رهبری در هزاره سوم - ضرورت چهارچوب نظری (تئوریک )و اهمیت آن درپژوهش - وبلاگ تخصصی دکترحسین
چارچوب نظری و مفهومی

گفتگو :وبلاگ گروهی کتابداری واطلاع رسانی - چارچوب نظری و مفهومی - گفتگو , نظر و اطلاع رسانی در
پاورپوینت چارچوب نظری حسابداری

به وبلاگ حسابداری خوش آمدید - پاورپوینت چارچوب نظری حسابداری - Welcome to Accounting Blog - به وبلاگ
مبانی نظری تحقیق چیست و چگونه نوشته میشود؟

مبانی نظری تحقیق چیست و چگونه در قسمت چارچوب نظری تحقیق شما بایستی دقیقا پارامترهای
چارچوب مفهومی چیست ؟؟؟

چارچوب مفهومی چیست؟ چارچوب مفهومی مجموعه‌ای از اهداف كلی و مبانی مرتبط با هم است كه اهداف
برچسب :