بودجه بندی عربی عمومی( 1, 2 و 3 ) متوسطه

عربی سال اول

هفته مـهرمـاه

اول

ارزشیابی تشخیصی وتدریس درس اول(یادآوری)

دوم

حل تمرینات درس (1) و پرسش وپاسخ

سوم

تدریس درس دوم ( اوزان ثلاثی مزید 1 ) وارزشیابی از درس

چهارم

حل تمرینات درس ( 2) وپرسش وپاسخ

آ بـان مـاه

اول

تدریس درس سوم ( اوزان ثلاثی مزید 2 ) وارزشیابی از درس

دوم

حل تمرینات درس ( 3 ) وپرسش وپاسخ

سوم

آزمون ازدروس (1 ، 2 ، 3 )

چهارم

تدریس درس چهارم (جامد ومشتق 1 ) وارزشیابی ازدرس

آذر مـاه

اول

حل تمرینات درس ( 4 ) وپرسش وپاسخ

دوم

تدریس درس پنجم (جامد ومشتق 2 ) وارزشیابی ازدرس

سوم

حل تمرینات درس ( 5 ) وپرسش وپاسخ

چهارم

آزمون ازدروس ( 4 ،5 )

دی مـاه

اول

مروری بردروس ورفع اشکالات احتمالی

دوم

شروع امتحانات پایانی نوبت اول

سوم

چهارم

بـهـمن مـاه

اول

تدریس قسمت اول درس ششم (ضمیر )

دوم

تدریس قسمت دوم درس ششم (ضمیر )وارزشیابی ازدرس

سوم

حل تمرینات درس ( 6 ) وپرسش وپاسخ

چهارم

تدریس درس هفتم (موصول ) وارزشیابی از درس

اسـفـنـد مـاه

اول

حل تمرینات درس ( 7 ) وپرسش وپاسخ

دوم

تدریس درس هشتم (معرب ومبنی ) وارزشیابی از درس

سوم

حل تمرینات درس ( 8 ) وپرسش وپاسخ

چهارم

آزمون دروس ( 6 ، 7 ، 8 )

فروردیـن مـاه

اول

دوم

سوم

تدریس درس نهم ( جمله فعلیه ) وارزشیابی از درس

چهارم

حل تمرینات درس ( 9 ) وپرسش وپاسخ

اردیـبـهـشت مـاه

اول

تدریس درس دهم ( جمله اسمیه ) وارزشیابی از درس

دوم

حل تمرینات درس ( 10 ) وپرسش وپاسخ

سوم

آزمون ازدروس ( 9 ، 10 )

چهارم


مطالب مشابه :


پاسخ تمارین عربی اول دبیرستان

پاسخ تمارین عربی اول دبیرستان تمرین اول عین الجواب الصحیح : جواب صحیح را تعیین كنید 1.
تمرین درس نهم عربی1

عــربی اول دبیرستــان عــربی دوم
درس اول عربی سال دوم دبیرستان/هنرستان

درس اول عربی سال دوم تمرین و جواب. تمارین درس اول. درس دهم عربی سال دوم دبیرستان/
تمرين هاي عربي دوم تجربي

تمرین های عربی اول دبیرستان; تمرین های عربی دوم تجربی و
عربی نوبت اول دبیرستان

متن زير را بخوانيد و به سؤالات زير آن جواب به عربی تمرینات عربی نوبت اول دبیرستان
بودجه بندی عربی عمومی( 1, 2 و 3 ) متوسطه

عربی سال اول. اول. حل تمرینات درس ( 4 ) وپرسش سال دوم دبیرستان
درس 1 عربی دوم دبیرستان ( تجربی )

نکته :مضاف « ال» و « تنوين» نمي گيرد. جواب تمرینات : تمارین درس اول. اَلتمرین الاول
عربی اول :نمونه سوال،وقواعد و تمرینات دروس1تا9عربی سال اول دبیرستان

سال اول دبیرستان (جواب باید به عربی قواعد ضمایر تمرینات درس ۶ عربی
برچسب :