نمونه لایحه حقوقی

 

نمونه لایحه

 

ریاست محترم شعبه 7 دادگاه حقوقی شهرستان

 

سلام علیکم

 

با احترام ابنجانبان سید مهدی رفوگر و حسین فروتن با وکالت از ..........در خصوص پرونده شماره 870599 برای روشن تر شدن موضوع مطالبی را به استحضار عالی می رساند:

 

همانطور که در دادخواست تقدیمی مشخص گردیده است متعهد قرار داد به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر 1/9/1385 عمل ننموده است (علی رغم ایفاء کامل تعهدات از جانب خواهان تا تاریخ مقرر و تادیه مبالغی مازاد برمبلغ  کل قرارداد)

علی ایحال لازم بذکر است شرکت تعاونی مذکور در دو نامه به شماره 220/4به تاریخ 21/3/86و نامه بشماره333/ش بتاریخ 25/4/87 مبالغی راجمعا بمیزان280000000ریا ل از خواهان به منظور تکمیل ساختمان علی رغم انقضاء مدت قرارداد مطالبه نموده است (اصل نامه ها پیوست همین لایحه است) این در حالیست که بر اساس ماده 3 قرار داد مبلغ کل قرارداد 235000000ریال تعیین شده است وبه استناد تبصره ماده 3 قرارداد مبلغ نهایی و قطعی بعد از مشخص شدن موقعیت آپارتمان و اتمام پروژه باید از خریدار دریافت شود .مبالغ مذکور بر چه اساس مبنای اخذ قرار گرفته است ؟ آیا تقصیر و اهمال متعهد در تحویل و واگذاری آپارتمان را باید به حساب خریدار گذاشت ؟! بنا بر آنچه که مستندات دعوی است خوانده نه تنها به انجام تعهدات خود عمل ننموده و باعث ورود خسارت به خواهان شده است بلکه قصد مطالبه مبالغی گزاف از خواهان را دارد!.

 

علی ایحال از دادگاه محترم (بشرح دادخواست تقدیمی) تقاضای  الزام خوانده به انجام تعهدات مندرج در قرارداد مطابق اصل اجباری بودن قرارداد و اصاله اللزوم (مستند به مواد 219 و 220 قانون مدنی ) و الزام خوانده به پرداخت خسارات حاصله ناشی از تاخیر در عدم انجام تعهد از این جهت که فوت منفعت مسلم عرفا ضرر محسوب میشود و جبران خسارت در دید عرف بمنزله تصریح میباشد (مستند به ماده 221 قانون مدنی) وبا  انقضاء مهلت و عدم ایفاء تعهد ضرر محقق گردیده است  (مستند به ماده 226 قانون مدنی) همانا اجرت المثل خانه در فاصله بین موعد مقرر در قرارداد و نهایت تاریخ اجرای تعهد میباشد را خواستاریم .به همین منظور ارجاع به امر کارشناس برای تعیین اجرت المثل را از دادگاه محترم  تقاضا داریم .

 

 

 

 

                                                                                            با تشکر و تجدید احترام

نوشته شده توسط سید مهدی رفوگر


مطالب مشابه :


نمونه لایحه حقوقی

نمونه لایحه ریاست محترم شعبه 7 دادگاه حقوقی شهرستان سلام علیکم با احترام ابنجانبان سید مهدی
نمونه لایحه دفاعیه دعوی فسخ معامله

سيان جرقويه اصفهان - نمونه لایحه دفاعیه دعوی فسخ معامله - روستاي سيان جرقويه اصفهان
نمونه ای از یک لایحه دفاعیه

تخصصی حقوق و فقه - نمونه ای از یک لایحه دفاعیه - جهت دسترسی سریعتر به مطلب مورد نظر از موتور
نمونه لایحه دفاعیه درخصوص ابطال سند رسمی

وبلاگ حقوقي نادرقايمي محمودآباد - نمونه لایحه دفاعیه درخصوص ابطال سند رسمی - منابع آزمون
نمونه لایحه دفاعیه زن در پرونده ضرب و جرح توسط شوهر

خاطرات سبز زندگی - نمونه لایحه دفاعیه زن در پرونده ضرب و جرح توسط شوهر -
نمونه لایحه دفاعیه دعوی فسخ معامله

موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده - نمونه لایحه دفاعیه دعوی فسخ معامله - انجام وکالت و ارایه
نمونه لایحه دفاعیه دراتهام تحصیل مال نامشروع

وبلاگ حقوقی رضا جاهدی - نمونه لایحه دفاعیه دراتهام تحصیل مال نامشروع - منابع آزمون های حقوقی
لایحه دفاعیه زوج در پرونده طلاق

|تخصصی|کار اموزی|وکالت| - لایحه دفاعیه زوج در پرونده طلاق - سایت شخصی حسین صوفی کار اموز وکالت
برچسب :