نمونه پروپوزال رشته حقوق جزا و جرم شناسی مصوب گروه

عنوان پایان­نامه به فارسی:      

حمایت از سالمندان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

عنوان پایان­نامه به انگلیسی:

Supporting of the elderly victims in criminal law of Iran and international documents.

اطلاعات مربوط به دانشجو:                                                                             تلفن:   

 نام و نام خانوادگی دانشجو: محمد رضا مقدم راد      شماره دانشجویی:         رشته:  حقوق   گرایش: جزا وجرم شناسی

 

 

 نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                رشته تحصیلی: حقوق              گرایش اصلی :                 گرایش فرعی:    

 آخرین مدرک تحصیلی:  دکترای  تخصصی                   رتبه دانشگاهی: استادیار پایه 21             نحوه همکاری با دانشگاه: مدعو

 تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی: 3               سایر دانشگاه­ها:2

 تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                   سایر دانشگاه­ها:

اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

 

 

 

اطلاعات مربوط به اساتید مشاور:

 نام و نام خانوادگی استاد مشاور1:                       رشته تحصیلی: حقوق               گرایش اصلی :                    گرایش فرعی:    

 آخرین مدرک تحصیلی:                           رتبه دانشگاهی: استادیار پایه 10                        نحوه همکاری با دانشگاه: مدعو

 تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی: 3                   سایر دانشگاه­ها: -

 تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                   سایر دانشگاه­ها:

 

 نام و نام خانوادگی استاد مشاور2 :                        رشته تحصیلی:                    گرایش اصلی :                      گرایش فرعی:    

 آخرین مدرک تحصیلی:                                   رتبه دانشگاهی                             نحوه همکاری با دانشگاه:

 تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:

 تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:

 

 

 


نظر کميته تخصصی گروه:

موضوع و طرح پژوهش پايان­نامه آقای محمد رضا مقدم  رشته  حقوق – جزا و جرم شناسی    درجلسه مورخ                  کمیته تخصصی گروه مطرح شد  با تعداد   رأی مثبت از کل    رأی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. □        قرار نگرفت. □

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع رای

توضیحات

موافق

مخالف

 

1

دکتر علیرضا لطفی

 

 

 

2

دکتر مظفر باشکوه

 

 

 

3

دکتر جواد واحدی زاده

 

 

 

4

دکتر محمد علی جاهد

 

 

 

مدیر گروه:     دکتر محمدعلی جاهد                    تاریخ:                                          امضاء:

 

 

 

نظر شورای پژوهشی دانشکده :

موضوع و طرح پژوهش پايان­نامه آقای محمد رضا مقدم راد رشته حقوق – جزا و جرم شناسی              درجلسه مورخ                شورای پژوهشی دانشکده                 مطرح شد  با تعداد          رأی مثبت از کل      رأی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. □        قرار نگرفت. □

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع رای

توضیحات

موافق

مخالف

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

رئیس اداره امور پژوهش دانشکده :                                            تاریخ:                        امضاء:

رئیس دانشکده :                                                                  تاریخ:                        امضاء:

 

 

نظر شورای پژوهشی واحد:

موضوع و طرح پژوهش پايان نامه آقای محمد رضا مقدم راد دانشجوی مقطع: کارشناسی ارشد رشته حقوق – جزا و جرم شناسی که به تصويب شورای تخصصی گروه ودانشکده مربوط رسيده بود، درجلسه شماره               مورخ                 شورای پژوهشی واحد مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر با تعداد          رأی مثبت  ازکل      رأی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. □        قرار نگرفت. □

سرپرست حوزه پژوهشی واحد:   سید سعید هاشمین                                      تاریخ:                                  امضاء:

 

 

 

عنوان پایان نامه به فارسی:   

حمایت از سالمندان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

عنوان پایان نامه به انگلیسی:

Supporting of the elderly victims in penal code of Iran and international documents

کلمات کلیدی:

بزه دیدگی، بزهکاری، حمایت، سالمند، حقوق کیفری، سازمانهای بین المللی، اسناد بین المللی

 

پرسش اصلی پژوهش :


1 – دلایل اصلی حمایت از سالمندان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی چه می باشد؟

پرسش­های فرعی:

2 - سازوکارهای مناسب در جهت حمایت کامل تر حقوق کیفری ایران از سالمندان بزه دیده کدامند؟

3- مهمترین نقاط ضعف حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی در حمایت از سالمندان بزه دیده چه می باشد ؟

 

بیان مسئله:

کم‌تر از یک سده پس از تولد جرم‌شناسى، عده‌اى از جرم‌شناسان که در مقام حل معماى بزه‌کارى و علت‌شناسى جرم، آمادگى طى همة مسيرهاى مطالعاتى را داشتند، پژوهش‌هاى خود را بر کنش‌گر ديگر بزه‌کارى يعنى «بزه‌ديده» متمرکز کردند تا سهم، نقش و شخصيت وى را در تکوين جرم برآورد نمايند. اين رهيافت جديد نسبت به جرم، به نوبة خود تحولات عميقى را در علت‌شناسى جنايى ايجاد کرد که حاصل آن تولد رشتة جديدى به نام «بزه‌ديده‌شناسي» بود. تدابير و اقدامات حمایتی در پيش‌گيرى بزه‌ديده‌شناسانة ناظر به اجتناب از بزه‌ديده واقع شدن يا به عبارت ديگر، جلوگيرى از «بزه‌ديدگي» افراد يا اموال به عنوان آماج‌هايى مطرح مى‌شود که بزه‌کاران نوعاً به آن‌ها تعرض مى‌کنند. با اتخاذ و اعمال اين اقدامات هدف آن است که هزينة روانى، جسمانى و کيفرى جرم براى شخص بزه‌کار تا حداکثر ممکن بالا رود و لااقل خود بزه‌ديده به‌عنوان عنصرى از وضعيت ماقبل بزه‌کارى يا وضعيت پيش جنايى، زمينة جاذبه را براى بزه‌کاران فراهم نياورد [1].

    مى‌توان گفت که «خطر بزه‌ديده واقع شدن» به طور مساوى ميان افراد جامعه توزيع نشده است  و عده‌اى از افراد به خاطر عوامل آْسيب‌شناختى و ويژگى‌هاى خاص، بيش‌تر از ساير افراد جامعه در معرض انتخاب شدن از سوى بزه‌کاران قرار دارند که این دسته از بزه دیدگان در علم جرم شناسی با نام بزه دیدگان خاص یا آسیب پذیر شناخته می شوند. [2].

بدين‌سان، در پرتو يافته‌هاى بزه‌ديده‌شناختى، سياست جنايى افتراقي در پيش‌گيرى از بزه‌ديدگى برخى افراد بالقوه آسيب‌پذير نظير زنان و اطفال، مورد توجه قانون‌گذاران کيفرى قرار گرفت. حمايت کيفرى افتراقى (ويژه) از افراد فوق به‌واسطة سازوکار جرم‌انگارى‌هاى ويژه و تشديد کيفر بزه‌کاران انجام شد اما حمایت از گروههای دیگر آسیب پذیر نظیر سالمندان مفقود ماند تا آنان همچنان در برابر آماج جرایم و بدرفتاری های سوء استفاده کنندگان، محجور بمانند.

    به هرحال در مورد آن دسته از بزه‌ديدگانى که دربارة آن‌ها انتخاب صورت مى‌گيرد، وجود مؤلفه‌‌هايى چون جذابيت، قابليت کنترل، امکان دست‌رسى آسان، فقدان خطر يا کم‌خطر بودن آن و موارد مشابه، در امر گزينش آنان سهيم خواهد بود.سالمندان نیز به دلایلی مانند ضعف جسمانی،عدم تعادل روانی،عدم مراقبت محیطی و غیره همواره به عنوان یکی از گروههای هدف بزه کاران به حساب می آیند.حقوق کیفری به عنوان هسته اصلی سیاست جنایی هر کشور در داخل و سازمانهای بین المللی با مصوبات خود در عرصه بین المللی می توانند در حمایت از چنین افراد آسیب پذیری از جایگاه مهمی برخوردار باشند. [3].

    هرچند در این پژوهش به بررسی علت و معلولی جرایم علیه سالمندان پرداخته خواهد شد اما هدف اصلی نگارنده این است که با شناخت انواع حمایتهای صورت گرفته از سالمندان در عرصه داخلی و بین المللی به کاستی ها و خلأهای حمایتی از آنان پی ببرم تا به واسطه آن بتوانم راهکار مناسبی را در جهت حمایت هرچه بهتر از سالمندان ارائه دهم. همانگونه که درمورد دیگر گروههای آسیب پذیر نظیر اطفال و زنان تحقیقات گسترده ای انجام گرفت و در نهایت منجر به نگاه ویژه نهادهای داخلی و بین المللی به این اشخاص گردید امید است با افزایش هرچه بیش تر توجهات به سالمندان راه برای گسترش چتر حمایت قانونی از این افراد نیز هموار گردد.

 

 

پیشینه پژوهش 

 

    با آنکه پیرامون موضوع سالمندان بزه دیده مطالعات پراکنده و بسیار اندکی انجام گرفته اما به چند مورد از آنها اشاره می شود :

     حاجی تبار فیروز جائی(1391) در کتابی تحت عنوان «بزه دیده شناسی حمایتی افتراقی» می نویسد: خشونت علیه سالمندان یک معضل جدی اجتماعی است که در تمام گروههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه دیده می شود و بر کیفیت زندگی سالمندان تاثیر می گذارد ولی اغلب مخفی مانده و تنها مقدار کمی گزارش می شود.از جمله دلایل عدم گزارش بزه دیدگی ناشی از سوء رفتار با پیران را می توان به وابستگی های گوناگون جسمانی، مالی، مراقبتی، عاطفی و غیره آنان به سوءاستفاده کنندگان، امیدوار بودن به توقف سوءاستفاده علیه آنان و رفتار تهدیدآمیز سوءاستفاده کنندگان اشاره کرد.او همچنین علل بدرفتاری و خشونت با سالمندان را اینگونه برمی شمرد:1- کاهش سلامت فیزیکی یا روانی پیران که باعث افزایش وابستگی شان به سوء استفاده کنندگان بالقوه می شود. ناتوانی افراد پیر در انجام فعالیتهای روزمره زندگی مانند نظافت شخصی، پوشیدن لباس، استفاده از توالت، خرید غذا و تهیه آن، اداره پول و فعالیتهای اساسی دیگر، آنان را آسیب پذیر و وایسته به اعمال مراقبت کنندگان می نماید.2- مشکلات شخصی فرد سوءاستفاده کننده مثلا وابستگی مالی سوءاستفاده کنندگان به سالمندان یا سابقه بیماری روانی، دشمنی، مصرف سوء الکل یا مواد مخدر از سوی سوءاستفاده کنندگان 3- فقدان شبکه های اجتماعی حمایتی]4[.

   زندی(1384) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود که به روش توصیفی-تحلیلی و تحت عنوان «بزه دیدگی سالمندان از دیدگاه جرم شناسی» انجام گرفته، سالمندان را همانند کودکان به عنوان بزه دیدگان بالقوه ای که در معرض انواع سوءاستفاده ها قرار دارند می داند و می نویسد: از اوایل دهه هفتاد قرن بیستم میلادی تعدادی از دانشمندان و متخصصان در رشته های گوناگون مانند روانشناسی،جامعه شناسی،پیری شناسی به مطالعه و بررسی پیرامون موضوع سالمند آزاری، علل و راهکارهای پیشگیری از آن پرداخته اند پیرو این امر،تلاشها و اقدامات متعددی از سوی نهادهای بین المللی صورت گرفته است;  با این توضیح که سازمان ملل متحد نیز از تاریخ فوق الذکر طی نشستهای متعدد با تصویب قطعنامه های مختلف به طور خاص به مساله سالمندی و نیازها و مشکلات آن پرداخته است که سرانجام اکثر این نشست ها، تصویب قطعنامه های متعدد بوده است.این امر نشانگر این است که تا این تاریخ، سالمندان از جایگاه و اهمیت چندانی در سطح سازمان ملل متحد بهره مند نبوده اند اما از این زمان به بعد مساله سالمندی، نیازها و مشکلات خاص آن و حمایت ویژه از آنان در برابر سوءاستفاده ها و بی توجهی ها به عنوان یک موضوع بسیار مهم در عرصه بین المللی معرفی شده است.]5[.

 

    نجفی ابرندآبادی(1385) در مجموعه ای تحت عنوان «سیاست جنایی،علوم جنایی» که گزیده مقالات آموزشی ایشان است آنجا که به سالمندان بزه دیده می رسد به مساله حمایت کیفری از آنان پرداخته و می نویسد: به طورکلی سالمندان با توجه به وضعیت جسمانی و احیانا روانی یا عاطفی، احتمال آسیب پذیری شان در برابر سوءاستفاده ها بیش از دیگران است و در نتیجه شایسته توجه و حمایت ویژه در قالب «حقوق کیفری فنی سالمندان» هستند.حقوق کیفری فنی یا خاص در حقیقت از یک ارزش یا پدیده جدید و در عین حال فنی به شکل تخصصی حمایت می کند.به عبارت دیگر، حقوق کیفری فنی در مقام حمایت پاره ای از دستاوردهاست که به دلیل فنی و تخصصی بودن، حمایت کیفری ویژه ای را همراه با إعمال سازوکار مناسب و به ناچار متفاوت می طلبد. بر این اساس، توجه ویژه به سالمندان را می توان نوعی «سیاست جنایی افتراقی» در برابر پدیده شوم اجتماعی یعنی سالمندآزاری تلقی کرد.جرم انگاری خاص و تشدید مجازات در قوانین کیفری از جمله این راهکارها به منظور دستیابی به «سیاست جنایی افتراقی سالمندان» به حساب می آیند اما به رغم حساسیت این امر، در نظام حقوقی ایران درباره سالمندان پیشرفتها و حمایتهای چندانی از منظر حمایت کیفری ماهوی صورت نگرفته است. ]6[.

    رایجیان اصلی (1384) در کتابی تحت عنوان« بزه دیده شناسی حمایتی» با گذری تاریخی بر برنامه های سازمانهای بین المللی و منطقه ای درباره سالمندان می نویسد: موضوع سالمندان بزه دیده تا پیش از دهه 1980 میلادی جایگاه شایسته ای در مطالعات بزه دیده شناسان نداشت.کودک آزاری و همسرآزاری در میان گونه های خاص بزه دیدگی بیش از هر موضوع دیگری در دهه های 1960 و 1970 میلادی کانون توجه بود.با آغاز دهه 1980، شماری از متخصصان و دانشمندان، به ویژه ، جامعه شناسان، روان شناسان، روان پزشکان و جرم شناسان- به بررسی و مطالعه بر روی سالمندآزاری، علل و راه های پیش گیری از آن پرداخته اند و به دنبال این تلاشها با برگزاری چند کنفرانس و صدور توصیه نامه در مورد این موضوع،در برخی نهادها و سازمانهای منطقه ای و بین المللی به ویژه شورای اروپا و سازمان ملل متحد به تلاشهای شان جنبه جهانی بخشیده اند. که مهم ترین مصوبات آنها عبارتند از 1- اولین سند بین المللی درمورد سالمندان،«برنامه اقدام بین المللی درباره سالمندی » نام دارد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را به موجب قطعنامه 51/37 در سال 1982 به تصویب رساند.2- در سال 1991 یعنی 9سال بعد از موافقت با طرح قبلی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اقدام به تصویب سند دیگری به نام «اصول ملل متحد برای سالمندان» به موجب قطعنامه شماره 46/91 نمود که دربردارنده اصول هجده گانه ای در پنج شاخه( استقلال، مشارکت، مراقبت، خودسازی و منزلت) راجع به موقعیت سالمندان است. 3- حاصل دومین اجلاس سران برای سالمندان (مادرید- اسپانیا،12-8 آپریل 2002) نیز به موجب تصویب سند بین المللی دیگری به نام « برنامه عمل بین المللی سال 2002 درباره سالمندی » به منظور پاسخ به فرصتها و چالشهای سالخوردگی جمعیت در قرن 21 شد که شامل موضوعات عمده ای است که با این هدفها پیوند نزدیک دارند.]7[.

     حقیقتیان و فتوحی (1391) در مقاله ای که با روش پیمایشی تحت عنوان «بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر سالمندآزاری در شهر اصفهان» انجام گرفته می نویسند، مطالعه درباره خشونت نسبت به کهنسالان هنوز در حال برداشتن قدمهای اولیه خود است.سالمندآزاری در ایران به دلایل مختلف از جمله مسایل فرهنگی، مورد توجه قرار نگرفته است و هنوز آمار دقیقی از میزان سالمندآزاری و خصوصیات آزاردهنده ها در دست نیست.آنچه مهم است این که صدمات جسمی تنها وجه سالمندآزاری نیست، بی توجهی به احتیاجات عاطفی سالمندان و محروم کردن آنان از تماس با افراد مورد علاقه خود، بی توجهی به نیازهای تغذیه ای و بهداشتی سالمندان،بردن وسایل خانه و آنچه به آنان تعلق دارد و مورد علاقه آنان است، دست درازی به اندوخته های آنان، ناسزاگویی و تهدید آنان و فرستادن آن ها به خانه های سالمندان بدون توافق خودشان از وجوه دیگر سالمندآزاری است.این دو محقق در انتهای پژوهش به این نتیجه می رسند که اگرچه ممکن است فرد سالمند به نوعی قربانی همه نوع خشونتهای اقتصادی، اجتماعی و جنسی شود اما اینطور به نظر می رسد که بیشترین صدمه ای که در مورد سالمندان عمومیت دارد، خشونت روانی باشد.این نوع از خشونت شامل بی احترامی لفظی مداوم، آزار و اذیت، تهدید،محرومیت فیزیکی و مالی است]8[.

     ریاحی (1385) در مقاله ای تحت عنوان « بررسی ابعاد و پیامدهای اجتماعی- بهداشتی سالمندان در ایران» ضمن تاکید بر پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی سالمندان نمونه هایی از اینگونه تدابیر را نام می برد : فراهم آوردن شرایط حضور سالمندان در مراکز آموزشی(مهدکودک،دبستان،...) و فرهنگی- تفریحی(کتابخانه،موزه،...) به منظور ایجاد تقویت ارتباط میان نسلی و تشکیل نگرش مثبت نسبت به سالمندان در میان کودکان و جوانان؛ طراحی و ساخت فضاهای عمومی و امکانات شهری مانند مترو، اتوبوس، راه پله ها، شیب پیاده روها جهت تسهیل رفت و آمد سالمندان؛ آموزش یه جوانان و نوجوانان به منظور شناخت ویژگی های فرآیند پیری و ایجاد آمادگی ذهنی و روانی در آنان نسبت به مشکلات سالمندان؛ آگاه کردن افراد خانواده و خود سالمندان در پیشگیری از بیماری ها و خطرات احتمالی با توجه به آسیب پذیر بودن آنان در مقابل بیماری ها و خطرات بهداشتی؛ ایجاد نظام مراقبت بهداشتی سالمندان در منزل به کمک تیم پزشکی؛ ایجاد مشاوره های خانوادگی و بهداشت روانی برای خانواده دارای سالمند؛ تحت پوشش قرار دادن سالمندان به وسیله خدمات تامین اجتماعی و پرداخت مستمری به آنان؛ درنظر گرفتن سیاست های بیمه ای متناسب برای افراد سالمند توسط سازمان های بیمه جهت مراقبت از افراد سالمند ]9[.

      زکوی (1390) در کتابی تحت عنوان «بزه دیدگان خاص در پرتو بزه دیده شناسی حمایتی» آنجا که به بررسی جرایم علیه تمامیت معنوی و روانی سالمندان می پردازد درمورد جرم توهین و فحاشی علیه آنان می نویسد: با گذشت هر دهه از زندگی، فرسودگی، دایره توان و انرژی افراد را تنگ تر و استقامت و شدت فعالیت های ما را محدودتر می سازد. همین امر بهانه ای به دست بعضی از افراد می دهد تا مجموعه ارزشمند سالمندی را که حاوی توانایی بالقوه است، فراموش کنند و آنها را مورد توهین و فحاشی قرار دهند. درحالیکه در سنین بالا،ضعف قوای جسمانی و دماغی، از دست دادن همسر، تنهایی و بازنشستگی و مشکلات دیگر، سالمندان را حساس تر و آسیب پذیرتر می سازد.فلذا شایسته است مقنن با توجه به وضعیت آسیب پذیری سالمندان و توجه به این امر که این گروه را به لحاظ وضعیت شان می توان بزه دیدگان مستعد و بالقوه آسیب پذیری معرفی کرد که وقوع این جرایم(توهین و فحاشی) علیه آنان ممکن است آثار جبران ناپذیر معنوی به دنبال داشته باشد، به یک حمایت کیفری از نوع تشدید مجازات دست بزند.زیرا که ممکن است یک توهین ساده، به لحاظ آسیب پذیری این افراد، منجر به بیماری های شدید و غیرقابل جبرانی برای آنان شود ]10[.

 

 

 

 

 

 

فرضیه ها:

1- سهولت ارتکاب جرم علیه سالمندان بزه دیده و قرار گرفتن ایشان در گروه بزه دیدگان آسیب پذیر مهمترین دلیل حمایتی می باشد.

2 - حمایت هرچه کامل تر از سالمندان بزه دیده نیازمند یک رویکرد بزه دیده محور افتراقی و درنظر گرفتن جایگاه ویژه و مستقل برای آنان در تدوین سیاست جنایی تقنینی و اجرایی است.

3- عدم جرم انگاری مستقیم و توجه صرف به بحث پیشگیری مهمترین نقاط ضعف می باشد.

 

 

 

اهداف پژوهش

1- بررسی حمایتهای صورت گرفته از سالمندان بزه دیده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی.

2- بررسی رویکرد اسناد بین المللی به مساله بزه دیدگی سالمندان.

3- بررسی رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به سالمندان بزه دیده.

4- بررسی سازوکارهای مناسب در جهت حمایت کامل تر حقوق کیفری ایران از سالمندان بزه دیده.

 

 

جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش ( توسط استاد راهنما تکمیل شود):

این پایان نامه از حیث موضوع حمایت کیفری از بزه­دیدگان و همچنین مقایسه تطبیقی بین اسناد بین­المللی و حقوق کیفری ایران کاری بسیار بدیع است و تا جائی که اطلاع دارم مشابه آن انجام نشده است.

 

 

 

 

 

 

روش کار:

 

الف- روش پژوهش :

 تحقیق حاضر از نوع مطالعات کتابخانه ای - اسنادی است.

 

ب - روش گرد آوری اطلاعات :

روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری خواهد شد.

 

ج - ابزار گرد آوری اطلاعات:

بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای ، برای جمع آوری اطلاعات بعد از ماخذ شناسي و گردآوري منابع ، از ابزارهای فیش و فرم های مربوط به نكته برداري استفاده خواهد شد. بدين صورت كه بعد از ماخذ یابی کتب ، مجلات و اسناد مربوط به موضوع ، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز را تهیه و سپس با آماده سازی فیش ها ، مرحله فیش برداری شروع و مطالب با استفاده از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی تنظيم خواهد شد.

 

د -  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :

بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظيم  از طریق فیش برداری و فرم های مربوطه ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی – تحلیلی انجام خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مراجع:

1.      مهدي يوسفي مراغه، خدمات رساني به بزه ديدگان در مرحله تحقيقات مقدماتي، فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم، شماره 13، زمستان 1388،  ص 133.

2.      زکوی، مهدی، بزه دیدگان خاص در پرتو بزه دیده شناسی حمایتی، تهران، انتشارات مجد، 1390، ص135

3.      توجهى، عبدالعلى (1377)، جايگاه بزه‌ديده در سياست جنايى ايران، پايان‌نامه دکترى حقوق کيفرى و جرم‌شناسى، دانشگاه تربيت مدرس، 1377،ص285.

4.      حاجي تبار فيروز جائي، حسن ، بزه دیده شناسی حمایتی افتراقی، تهران، انتشارات جنگل، 1391، ص71

5.      زندی، فاطمه، بزه دیدگی سالمندان از دیدگاه جرم شناسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، 1384، ص53

6.      نجفی ابرندآبادی، علی حسین، سیاست جنایی،علوم جنایی(گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران) جلد دوم، تهران، انتشارات سلبیل، 1384، ص245

7.      رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، چاپ اول، تهران، انتشارات دادگستر، 1384، ص33

8.      حقیقتیان منصور، فتوحی مهتاب، بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر سالمندآزاری در شهر اصفهان، مجله تحقیقات نظام سلامت،1391، ص1118

9.      ریاحی، محمداسماعیل، بررسی ابعاد و پیامدهای اجتماعی- بهداشتی سالمندی در ایران، مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای، «سالمندی و سلامت» ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، آبان 1385.صص 26-24

10.   زکوی، مهدی، بزه دیدگان خاص در پرتو بزه دیده شناسی حمایتی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد، 1390، ص 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول مواد مصرفی مورد نیاز:

ردیف

نام ماده

مقدار

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

فهرست آزمایشهایی که لازم است خارج از دانشگاه انجام شوند :

ردیف

عنوان آزمایش

محل انجام آزمایش

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر ملزومات:

نتایج تحقیقات و پایان نامه های دانشجویان و درآمدهای مالی ناشی از آن متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل بوده و هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی بدون اجازه دانشگاه حق بهره برداری از آن را نخواهد داشت.لذا دانشجو واساتید راهنما ومشاور متعهد می شوند کلیه مفاد بخشنامه های 75384/87 مورخ 22/3/86 و 251094/87 مورخ 29/7/87 را در رابطه با حفظ حقوق مادی و معنوی دانشگاه  رعایت کنند ومسئولیت عواقب حاصل ازعدم رعایت مفاد بخشنامه های فوق را می پذیرند.

 همچنین امضا ء کنندگان متعهد می شوند که آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل را چه در مقالات فارسی و چه در مقالات انگلیسی مطابق بخشنامه 507492/87 مورخ 23/12/89 بنویسند ( این بخشنامه در سایت اینترنتی حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل قرار دارد) در غیر این صورت کلیه عواقب حاصل از این تخلفات حقوقی به عهده نویسنده رابط خواهد بود و موضوع به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی همراه با مستندات گزارش خواهد شد تا تصمیم گیری در این مورد انجام گیرد.

بند 6 صورت جلسه شورای معاونین منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی  به شرح زیر است :

درخصوص مقالات منتج از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی در صورت اضافه شدن نام فرد دیگر در مقاله ( که در پروپوزال پیش بینی نشده باشد). باید مجوز لازم از شورای پژوهشی واحد مربوطه باید اخذ شده باشد.

بدیهی است که در صورت عدم رعایت مصوبه فوق مسئولیت عواقب حاصل از تخلف به عهده نویسنده رابط مقاله خواهدبود.

 

نام و نام خانوادگی و امضاء استاد راهنما :  دکتر

 

نام و نام خانوادگی و امضاء استاد مشاور 1: دکتر  

 

نام و نام خانوادگی و امضاء استاد مشاور2 :

 

نام و نام خانوادگی و امضاء دانشجو :  محمد رضا مقدم راد

 

نام و نام خانوادگی و امضاء مدیر گروه رشته  :   دکتر محمد علی جاهد

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس دانشکده  یا مدیر تحصیلات تکمیلی:دکتر داوری بینا

 


مطالب مشابه :


موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم حقوق جزا, پایان نامه ارشد
عناوینی برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی - عناوینی برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد - مباحث حقوق و
کارشناسی ارشد حقوق جزا (نمونه پروپوزال تکمیل شده)

کارشناسی ارشد حقوق جزا تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه
نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، حقوق.
عناوین پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی (کارشناسی ارشد و دکتری)

عناوین پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی (کارشناسی ارشد و دکتری) سال
عناوین پیشنهادی برای پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عناوین پیشنهادی برای پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم
موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد جزا جرم شناسی

موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد جزا حقوق ملاحظه پایان نامه کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد حقوق جزا (نمونه پروپوزال تکمیل شده)

کارشناسی ارشد حقوق جزا تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه
نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق پایان نامه کارشناسی ارشد نقل، حقوق بین. الملل، جزا و
نمونه پروپوزال رشته حقوق جزا و جرم شناسی مصوب گروه

در پایان نامه کارشناسی ارشد خود که به ، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم
برچسب :