منابع و جزوات پیشنهادی آزمون گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه

منابع پیشنهادی آزمون گواهینامه اصول بازار سرمایه

ردیف

عنوان درس

منبع پیشنهادی

1

فهم و تحلیل صورتهای مالی

 • فصل اول جلد اول کتاب"مروری جامع بر حسابداری مالی" نشر نگاه دانش 
 • بخش اول، دوم، چهارم و پنجم فصل دوم کتاب"مروری جامع بر حسابداری مالی" نشر نگاه دانش 
 • فصل دوم و سوم "مدیریت مالی" آقای رضا مناجاتی نشر نگاه دانش

2

مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی

 • فصل اول، دوم و دهم کتاب"مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته" آقایان دکتر راعی و دکتر پویان فر نشر سمت
 • فصل هفتم کتاب "مدیریت مالی" آقای رضا مناجاتی نشر نگاه دانش

3

مقدمات امور مالی شرکتی

 • فصل پنجم، ششم، هشتم و نهم " مدیریت مالی" آقای رضا مناجاتی نشر نگاه دانش

4

مقدماتی بر اقتصاد

 • کتاب "مبانی علم اقتصاد" تالیف آقای دکتر نظری نشر نگاه دانش

5

روش های کمی مقدماتی

 • فصل چهارم کتاب " مدیریت مالی" آقای رضا مناجاتی نشر نگاه دانش
 • جلد اول کتاب "آمار و کاربرد آن در مدیریت" تالیف آقایان آذر و مومنی نشر سمت

6

اصول بازار سرمایه اسلامی

و اخلاق حرفه ای

7

مقررات اصول بازار سرمایه

 

منابع پیشنهادی آزمون گواهینامه معامله گری اوراق تامین مالی

ردیف

عنوان درس

منبع پیشنهادی

1

اصطلاحات انگلیسی معاملات اوراق تامین مالی

2

مقدمات ارزش گذاری اوراق تامین مالی

3

مقررات معامله گری اوراق تامین مالی

 

منابع پیشنهادی آزمون گواهینامه معامله گری بورس کالا

ردیف

عنوان درس

منبع پیشنهادی

1

اصطلاحات انگلیسی معاملات بورس کالا

2

مقررات بین المللی تجارت و اعتبارات اسنادی

3

مقررات معامله گری بورس کالا

 

منابع پیشنهادی آزمون گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه

ردیف

عنوان درس

منبع پیشنهادی

1

اصطلاحات انگلیسی ویژه معاملات ابزار مشتقه

2

مفاهیم ابزار مشتقه

3

مقررات معامله گری ابزار مشتقه

 

منابع پیشنهادی آزمون گواهینامه کارشناس عرضه و پذیرش

ردیف

عنوان درس

منبع پیشنهادی

1

مقررات کارشناس عرضه و پذیرش

 

منابع پیشنهادی آزمون گواهینامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه

ردیف

عنوان درس

منبع پیشنهادی

1

اصول راهبری شرکتی

2

مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه

 

منابع پیشنهادی آزمون گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه

ردیف

عنوان درس

منبع پیشنهادی

1

زبان تخصصی مالی، اقتصاد

 

2

مباحث پیشرفته در تحلیل صورتهای مالی

 

3

مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی

 • دوره دو جلدی کتاب "مدیریت مالی نوین" ترجمه آقای دکتر جهانخانی نشر سمت

4

مباحث پیشرفته سرمایه گذاری

 • کتاب "مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته" تالیف آقایان دکتر راعی و دکتر پویانفر نشر سمت
 • کتاب "مهندسی مالی و مدیریت ریسک" تالیف آقایان دکتر راعی و دکتر سعیدی نشر سمت

5

اقتصاد پیشرفته

 • اقتصاد کلان پیشرفته ؛ اقتصاد خرد دکتر نظری نشر نگاه دانش

6

روش های کمی پیشرفته

 • دوره دوجلدی کتاب "آمار و کاربرد آن در مدیریت" تالیف آقایان آذر و مومنی نشر سمت

7

مقررات تحلیلگری بازار سرمایه

 

منابع پیشنهادی آزمون گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار

ردیف

عنوان درس

منبع پیشنهادی

1

مدیریت سبد اوراق بهادار

 

2

مقررات سبد اوراق بهادار

 

منابع پیشنهادی آزمون گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار

ردیف

عنوان درس

منبع پیشنهادی

1

مباحث پیشرفته در ارزش گذاری سهام

2

مباحث پیشرفته در ارزش گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت

3

مباحث پیشرفته در ابزار مشتقه و ارزش گذاری آنها


مطالب مشابه :


دانلود حل المسایل

دانلود حل المسایل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته کتاب مدیریت سرمایه گذاری
خلاصه کتاب مدیریت مالی پیشرفته

خلاصه کتاب مدیریت مالی پیشرفته که نسبت برابر است با بازده سرمایه گذاری سود هر سهم که
کتاب مدیریت سرمایه گذاری

کتاب مدیریت سرمایه گذاری ترجمه رضا تهرانی معرفی شده » ارایه های حسابرسی پیشرفته در
دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری - اثر جونز - ترجمه دکتر تهرانی و نوربخش

دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری - اثر جونز - ترجمه دکتر تهرانی و
منابع پیشنهادی آزمون گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه

فصل اول، دوم و دهم کتاب"مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته" آقایان کتاب "مدیریت سرمایه گذاری
دانشجویان و کتاب‌های درخواستی

دانلود جزوه مدیریت مالی و حل تمارین مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته; کتاب مدیریت
منابع و جزوات پیشنهادی آزمون گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه

فصل اول، دوم و دهم کتاب"مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته" آقایان کتاب "مدیریت سرمایه گذاری
برچسب :