آیات 1 و 2 سوره ی فصلت - سوره فصلت برای استخاره خوب است یانه

حم ( که این قرآن )تنزیلی از جانب خدای بخشنده ی مهربانست
آیات 1 و 2 سوره ی فصلت
در این کار خدا کمک میکند و در آن خیر و برکت است
انشاالله خوبست


سوره فصلت برای استخاره خوب است یانه ,