نمونه سوالات عملی حسابداری حقوق و دستمزد

 

1- حقوق و مزایای ماهانه دو کارگر کارگاه تولیدی فلز کار در اردیبهشت ماه به شرح زیر 

می باشد:کارگر شماره1:

حقوق ماهانه 476277 ریال ، اضافه کاری 90 ساعت، خوار و بار و مسکن 8400 ریال، پاداش کارکرد50000 ریال ایاب و ذهاب 100000 ریال، حق جذب 230000 ریال.

کارگر شماره 2: دستمزد روزانه 18930 ریال،اضافه کاری 100 ساعت، خواروبار و مسکن 12800 ریال، ایاب و ذهاب 100000 ریال، حق جذب 250000 ریال، حق عائله 113580

مطلوبست:

محاسبه حقوق دستمزد مشمول مالیات سالانه و مالیات ماهانه هریک به طور جداگانه و محاسبه حقوق و دستمزد مشمول بیمه و حق بیمه سهم کارگر، سهم کارفرما و بیمه بیکاری هرنفر به طور جداگانه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد جهت ارائه به اداره بیمه طبق فرم قانونی لیست حقوق و دستمزد تامین اجتماعی.

2- حقوق و مزایای ماهانه دو کارگر کارگاه تولیدی چرم در اسفندماه به شرح زیر می باشد:

کارگر شماره 1:

حقوق پایه روزانه 25700 ریال، اضافه کاری 105 ساعت، خواروبار و مسکن 12800 ریال، حق جذب 120000 ریال، حق عائله مندی 60000 ریال، پاداش عیدی 70000 ریال.

کارگر شماره 2:

حقوق پایه روزانه 17500 ریال، اضافه کاری 70 ساعت، خواروبارو مسکن 12800 ریال، حق جذب 150000 ریال، حق عائله مندی، 150000 ریال، پاداش کارکرد100000 ریال،حق ایاب و ذهاب 50000 ریل و عیدی و پاداش سالانه 80000 ریال.

مطلوبست:

تنظیم لیست حقوق و دستمزد و محاسبه مالیات پرداختی و حق بیمه پرداختی و ثبت آن در دفتر روزنامه عمومی.

3- حقوق پایه کارمند یک سازمان دولتی 420000 ریال، فوق العاده شغل 290000 ریال، حق جذب 70000 ریال، حق عائله مندی 50000 ریال و حق اولاد آن 20000 ریال منظور شده است. فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی 40000 ریال و سختی کار 250000 ریال و بدی آب و هوا 12500 ریال، با در نظرگرفتن تعداد فرزند کارمند یک نفر و عدم شاغل بودن همسر وی و حق بیمه عمر سهم کارمند 1250 ریال و قسط وام صندوق اعتباری 70000 ریال، پس از محاسبه میزان مالیات و سرانه بیمه کارمند و بازنشستگی، خالص پرداختی را برای وی محاسبه نمایید.

4- حقوق پایه کارمندی در یکی از سازمانهای دولتی 508000 ریال می باشد و فوق العاده شغل نامبرده 324000 ریال و فوق العاده جذب مشاغل 290000 ریال، حق اولاد 24000 ریال، فوق العاده بدی آب و هوا 30000 ریال و فوق العاده سختی محیط کار 23000 ریال و فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی 34000 ریال. با درنظرگرفتن کسورات قانونی (حق بازنشستگی و مالیات) و کسورات توافقی(بیمه عمر سهم کارمند 1560 ریال و قسط وام صندوق اعتباری 70000 ریال) و سرانه بیمه خدمات درمانی میزان حقوق و مزایای خالص دریافتی نامبرده را محاسبه و در دفتر روزنامه ثبت نمایید. با فرض اینکه همسر این کارمند خود شاغل بوده و دارای فرزند می باشد.

5- حقوق پایه روزانه کارگری 12061 ریال که در قرارداد با وی مشخص گردیده است حق تخصص پرداختی به نامبرده 400000 ریال و حق جذب 120000 ریال، اضافه کار کارگر نامبرده در ماه 110 ساعت می باشد.

مطلوبست:

الف) محاسبه مبلغ فوق العاده اضافه کاری

ب) محاسبه دستمزد استحقاقی کارگر

ج) محاسبه مالیات حقوق و مزایا و اضافه کاری

چ) محاسبه خالص حقوق پرداختی حقوق و مزایا

خ) ثبت حقوق و مزایای نامبرده در دفاتر روزنامه

6- حقوق ومزایای کارمند شرکتی در ماه 601400 ریال(حقوق مبنا) و فوق العاده شغل آن 300000 ریال، نامبرده در ماه مذکور 90 ساعت اضافه کاری داشته و مزایای حق عائله مندی 113580 ریال(بابت دو فرزند) و تسهیلات زندگی 20000 ریال و خارج از مرکز 7000 ریال و بدی آب و هوا 10000 ریال دریافت نموده است.

مطلوبست:

محاسبه مالیات و بیمه پرداختی در صورتیکه همسر نامبرده شاغل نبوده و محاسبه خالص پرداختی حقوق و مزایا و ثبت آن در دفتر روزنامه با توجه به اینکه شرکت مذکور دربخش خصوصی می باشد.

7- دستمزد کارگری 10512 ریال برای 8 ساعت کار روزانه می باشد. نامبرده در یک هفته 60 ساعت کار انجام داده است. این کارگر نوبت کار نبوده و در هفته مزبور از یک روز تعطیل رسمی به غیر از جمعه استفاده نموده است، ضمنا نامبرده 6 ساعت از کار عادی خود را در شب انجام داده است.

مطلوبست: محایبه دستمزد ساعات کار عادی ودستمزد ساعات اضافه کاری و فوق العاده اضافه کاری.

8- حقوق و مزایای کارمندی از یک موسسه تولیدی به شرح ذیل است.

حقوق پایه 70000 ریال، فوق العاده شغل 300000 ریال، فوق العاده بدی آب و هوا 120000 ریال، فوق العاده حق مرزی 150000 ریال، حق اولاد 12800 ریال، حق عائله مندی 50000 ریال، استفاده از مسکن با اثاثیه خارج از محیط کار، فوق العاده تسهیلات زندگی 90000 ریال، حق جذب 280000 ریال.

در این کارخانه کارگری نوبت کار حقوق و مزایای خود را به شرح زیر دریافت می نماید:

حقوق پایه 400000 ریال، اضافه کار 150000 ریال، خواروبارو مسکن 18000 ریال، حق اولاد 12800 ریال، حق عائله مندی 50000 ریال، فوق العاده بدی آب و هوا 120000 ریال، فوق العاده تسهیلات زندگی 100000 ریال.

مطلوبست:

محاسبه حقوق و مزایای ناخالص دونفر و محاسبه مالیات و حق بیمه و خالص دریافتی هریک از آنان (کارگر نوبت کار 15 روز در صبح و عصر و 15 روز در عصرو شب مشغول به کار بوده است).

9- کارمندی در بخش دولتی مشغول به کار می باشد.

حقوق پایه نامبرده مبلغ 230000 ریال می باشد، فوق العاده شغل 320000 ریال، فوق العاده سختی شرایط کار 2300 ریال، فوق العاده بدی آب و هوا 11600 ریال، فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی 34800 ریال، کمک هزینه عائله مندی 56000 ریال، کمک هزینه اولاد 22400 ریال، فوق العاده حق جذب 290000 ریال.

مطلوبست:

محاسبه بیمه، مالیات و سهم صندوق و بازنشستگی نامبرده و خالص حقوق پرداختی او در صورتیکه نامبرده دارای دو فرزند و همسر کارمند می باشد، ضمنا سایر کسورات توافقی ماهانه بابت صندوق ذخیره کارکنان 33000 ریال و قسط وام مسکن 25000 ریال اعلام گردیده است.

10- کارگری در بخش غیر دولتی مشغول به کار بوده و در یک هفته 60 ساعت کار انجام داده است با توجه به اینکه در هفته مذکور دو روز تعطیل رسمی وجود داشته و نامبرده 10 ساعت از کار عادی خود را با توجه به اینکه نوبت کار نبوده در شب انجام داده است.

مطلوبست:

محاسبه حقوق و فوف العاده مزایای نامبرده با توجه به اینکه حقوق ساعتی نامبرده 1400 ریال بوده و محیط کار نامبرده از جمله مکنهای کار سخت تلقی می گردد.

11- کارگری نوبت کار در بخش غیر دولتی مشغول به کار می باشد و حقوق پایه هفتگی نامبرده برابر با 4000 ریال که هفته اول و دوم در عصر و شب و در هفته سوم و چهارم در صبح و عصر و شب مشغول کار بوده. این کارگر در این ماه 80 ساعت اضافه کاری نموده است. در این ماه 1 روز تعطیل رسمی بوده که در دوهفته اول قرارداشته باتوجه به اینکه نامبرده 80000 ریال هزینه ایاب و ذهاب به طور مستمر ماهانه دریافت می دارد و مبلغ 120000 ریال فوق العاده حق جذب به وی تعلق می گیرد.

مطلوبست:

1- محاسبه حقوق و مزایا و فوق العاده نامبرده و محاسبه مالیات و حق بیمه سهم کارگر و محاسبه خالص پرداختی.

2- ثبتهای مربوطه

12- مدیر دارای یک شرکت غیر دولتی در 1/5/76 استخدام شده است. طبق حکم استخدامی حقوق مزایای نامبرده به شرح زیر می باشد:

پایه حقوق 510000

حق جذب 150000

عائله مندی 25000

فوق العاده شغل 230000

حق مسکن 80000

حق ایاب و ذهاب ماهانه 25000

چنانچه در بهمن و اسفند ماه بابت پاداش بهره وری نامبرده به ترتیب 370000 و 400000 ریال پرداخت شده و عیدی پایان سال نیز معادل 450000 ریال به وی تعلق گرفته باشد مجموع مالیات پرداختی نامبرده از تاریخ استخدام تا پایان سال 76 را محاسبه کنید.

13- آقای فریبرز کارمند یک شرکت خصوصی که از تاریخ 1/1/76 به استخدام شرکت مزبور درآمده است حقوق و مزایای نامبرده طبق حکم استخدامی عبارتند از:

پایه حقوق 600000

حق جذب 400000

فوق العاده شغل 20000

تفاوت تطبیق 150000

اضافه کار فروردین ماه واردیبهشت ماه نامبرده به ترتیب معادل 120 و 130 ساعت بوده

مطلوبست:

محاسبه مالیات بر درآمد حقوق و مزایای آقای فریبرز در فروردین  و اردیبهشت ماه سال 76

14- آقای خاکپور کارگر شرکت الف می باشد ساعات کار او در هفته گذشته به صورت زیر است:

صبح و عصر 25 ساعت صبح و عصر و شب 125 ساعت و بقیه ساعت تا سقف قانونی در عصرو شب در صورتیکه نرخ دستمزد هرساعت آقای خاکپور 28446 ریال باشد محاسبه حقوق و دستمزد در ماهیانه آقای خاکپور

15- آقای برادران کارگر شرکت تولیدی یاس می باشد در 4هفته گذشته ساعات کارکرد او به صورت ذیل بوده است.(آقای برادران کارگر نوبتی کار نبوده است.)

بین ساعت 22 تا 6 بامداد                           22 ساعت

بین ساعت 7 تا 14 ظهر                             130 ساعت

بین ساعت 14 تا 21 شب                           24 ساعت

                                                            176 ساعت

آقای برادران در سال 77 استخدام شده و مزد هرروز او 30985 ریال است مطلوبست محاسبه حقوق و دستمزد آقای برادران در ماه گذشته.

16- آقای امین کارگر شرکت تولیدی یاسین می باشد در 4 هفته گذشته ساعات کارکرد آقای امین 200 ساعت بوده است اگر ساعات عادی درنظر گرفته شود و آقای امین در سال77 استخدام شده باشد مطلوبست محاسبه حقوق و دستمزد آقای امین.

17- شهرامی مهندس کارخانه الف می باشد برای گذران یک دوره تخصصی از رشت به کرج ماوریت 4 روزه دارد طبق قرارداد به ازای هرروز قرارداد 72000 ریال به او پرداخت گردد همچنین کلیه هزینه های ایاب و ذهاب طبق مدارک آقای شهرامی باید به او پرداخت  گردد. آقای شهرامی مدارک زیر را به حسابدار کارخانه ارائه داده است.

کرایه آژانس                                      25000 ریال

هزینه هتل هرشب                               50000 ریال

هزینه نهارو شام و صبحانه هرروز         30000 ریال     

مطلوبست محاسبه حق ماموریت آقای شهرامی

18- آقای جوادی در سال 77 در شرکت الف استخدام شده است اکنون در پایان سال 1382 قراردارید عیدی و پاداش آقای جوادی در سال 1382 چه مبلغی است؟

19- آقای محسنی کارگر کارگاه الف می باشد در تاریخ 10/6/82 استخدام شده است تعداد روزهای مرخصی استحقاقی او را حساب کنید.

20- آقای حسینی کارگر کارگاه ب می باشد در تاریخ 10/4/82 استخدام شده است تعداد روزهای مرخصی استحقاقی او را حساب کنید.

21- آقای محسنی کارگر کارگاه الف می باشد در سال گذشته از 7 روز مرخصی استفاده ننموده است اگر مزد روزانه او 30250 ریال باشد مرخصی استحقاقی او را حساب کنید.

22- آقای محسنی کارگر کارگاه ج می باشد طبق قرارداد روز یک شنبه بعنوان روز تعطیل توافق شده است در ماه گذشته آقای محسنی 3 روز جمعه و 24 روز غیر جمعه کار نموده است و 4 روز یک شنبه تعطیل بوده است اگر حق روزانه 28446 ریال باشد مطلوبست :حقوق و دستمزد آقای محسنی؟

23- آقای محسنی کارگاه الف می باشد در 15/7/82 مبلغ 20000 ریال مساعده از کارفرمای خود دریافت نموده است اگر حقوق و مزایای او در مهرماه 1540000 ریال باشد مطلوبست ثبتهای لازم.

24- اطلاعات زیر مربوط به کارگاه ایران در مهرماه 1382 می باشد.

نام و نام خانوادگی                      روزهای کارکرد                    دستمزدروزانه    

     حمید نصیری                                     30                                 28446

     حسن بهبودی                                   30                                28446

    حسین لعل پور                                   29                                28446

    حسن لعل پور                                    25                                 28446

    سعید نعیمی                                     30                                  28446

   حمید شریعت                                     30                                  28446

   هادی یلی راد                                     30                                 28446

توضیحات: درصورتی که هیچ گونه مزایا و کسوراتی نداشته باشند مطلوبست تنظیم صورت دستمزد و حقوق و مزایای ماهانه یا لیست بیمه برای ارسال به تامین اجتماعی شعبه4.

25- آقای محسنی کارگر تولیدی کارگاه الف می باشد که در ابتدای سال 78 استخدام شده است و طبق قانون کار بایستی کار وی 7:00 شروع و 14:20 خاتمه یابد به عبارتی در روز 7:20 دقیقه کار می کند در ماه خرداد علاوه بر ساعت کار عادی 20 ساعت اضافه کار بوده است مطلوبست: محاسبه حقوق و دستمزد .

26- آقای محسنی کارگر تولیدی کارگاه الف می باشد طبق قرارداد آخر شهریور 82 پایان انجام کار او در کارگاه می باشد آقای محسنی در اول فروردین 82 به استخدام کارگاه درآمده است و طبق قانون کار کلیه حقوق و مزایای خود را باید دریافت کند چنانچه در آخر شهریور ماه اطلاعات زیر از پرونده حقوقی او استخراج شده باشد

مطلوبست: محاسبه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد شهریور ماه و تکمیل فرم تسویه حساب.

الف- 9 روز مرخصی استفاده نشده

ب- عدم دریافت بن و حق عائله مندی و خواروبار و مسکن و عیدی و پاداش برای 6 ماه

ج- ساعات کار علاوه بر ساعات عادی طبق قانون کار در ماه گذشته شامل 10 ساعت اضافه کار و 7 ساعت شب کاری بوده است.

د -1 روز ماموریت (طبق قرارداد به هر روز ماموریت 2 برابر مزد روزانه پرداخت شود)

ه - آقای محسنی متاهل و دارای 3 فرزند.

27- آقای حسنی کارگر تولیدی کارگاه الف می باشد طبق قرارداد آخر مهر 82 پایان انجام کار او در کارگاه می باشد آقای حسنی در اول فروردین 78 به استخدام کارگاه درآمده است و طبق قانون کار کلیه حقوق و مزایای خود را باید دریافت کند چنانچه در آخر مهرماه اطلاعات زیر از پرونده حقوقی او استخراج شده باشد.

مطلوبست محاسبه و تنظیم لیست حقوقو دستمزد مهرماه و تکمیل فرم تسویه حساب.

الف-7 روز مرخصی استفاده نشده.

ب- عدم دریافت بن و حق عائله مندی و خواروبار و مسکن و عیدی و پاداش برای 7 ماه

ج- ساعات کار علاوه بر ساعات عادی طبق قانون کار در ماه گذشته شامل 7 ساعت اضافه کار و 7 ساعت شب کاری بوده است.

د-3 روز ماموریت (طبق قرارداد به هرروز ماوریت برابر مزد روزانه پرداخت شود)

ه - آقای محسنی متاهل و دارای 1 فرزند.

28- آقای محسنی کارگر تولیدی کارگاه الف می باشد طبق قرارداد آخر شهریور 82 پایان انجام کار او در کارگاه می باشد آقای محسنی در اول فروردین 71 به استخدام کارگاه درآمده است و طبق قانون کار کلیه حقوق و مزایای خود را باید دریافت کند چنانچه در آخر شهریور ماه اطلاعات زیر از پرونده حقوقی او استخراج شده باشد مطلوبست محاسبه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد شهریور ماه و تکمیل فرم تسویه حساب.

الف-8 روز مرخصی استفاده نشده.

ب- عدم دریافت بن و حق عائله مندی و خواروبار و مسکن برای 6 ماه و عیدی و پاداش

ج- ساعات کار علاوه بر ساعات عادی طبق قانون کار در ماه گذشته شامل 10 ساعت اضافه کار و 2 ساعت شب کاری بوده است.

د-2 روز ماموریت (طبق قرارداد به هرروز ماموریت برابر مزد روزانه پرداخت شود)

ه - آقای محسنی متاهل

29- زهرا اکبری کارگر تولیدی کارخانه سبلان می باشد طبق قرارداد روز تعطیل هفتگی شنبه اعلام و توافق شده است زهرا اکبری در آذرماه 6 روز هفته را طبق قانون(یعنی روزانه 7:20 دقیقه) فعالیت نموده است.

30- اگر در سال 82 استخدام شده باشد مطلوبست تنظیم لیست بیمه مالیات و حقوق و دستمزد از زهرا اکبری.

31- محمد امیری سرپرست کارگاه شماره 1 کارخانه الف می باشد او تمام روزهای هفته را بدون تعطیلی کار نموده است (حتی جمعه) اگر در سال 81 استخدام شده باشد مطلوبست تنظیم حقوق و دستمزد او در مهرماه 1381.

             پایه حقوق با توجه به توافق بین کارگر و کارفرما

            کارکرد                  7273                  ریال

           مرخصی با حقوق      7273                 ریال

          ماموریت روزی         100000            ریال

         اضافه کاری               10182              ریال

         کسری کار                 7273                ریال

32- ساعات کار کارگر امیری برای طبق کارت ساعت در ماه گذشته به شرح زیر بوده است.

اگر نرخ دستمزد هر روز وی 28446 ریال باشد مطلوبست محاسبه حقوق و دستمزد.

صبح و عصر                  121 ساعت

عصرو شب                    29 ساعت

صبح و عصر و شب         40 ساعت

                                 190 ساعت

33- اطلاعات زیر مربوط به آقای حسین لعل پور می باشد.

ساعات کارکرد 172:20 مرخصی با حقوق 47:40 ساعت و اضافه کاری 18:11

ماموریت  2 روز در صورتیکه آقای حسین لعل پور دارای 1 فرزند باشد و قبلا وامی به مبلغ 250000 ریال دریافت نموده باشد که طبق قرارداد طی 10 قسط از حقوق کارگر کسر گردد مطلوبست الف: تنظیم فیش حقوقی درصورتیکه حق مسکن و عائله مندی و اولاد و خواروبار به آقای لعل پور تعلق گیرد.

ب: با فرض اینکه آقای لعل پور در 1/1/1382 استخدام شده باشد و در پایان مهرماه 82 ترک کار کند مطلوبست تنظیم فرم و تسویه حساب مربوط به آقای لعل پور و تنظیم فیش حقوقی

 34- اطلاعات زیر مربوط به آقای لعل می باشد.

ساعات کارکرد   73:20    مرخصی با حقوق 47:00 ساعت و اضافه کاری 18:00

ماموریت 3 روز در صورتی که آقای حسین لعل دارای 2 فرزند باشد و قبلا وامی به مبلغ 300000 ریال دریافت نموده باشد که طبق قرارداد طی 5 قسط از حقوق کارگر کسر گردد مطلوبست:

الف) تنظیم فیش حقوقی در صورتیکه حق مسکن و عائله مندی و اولاد و خواروبار به آقای لعل پور تعلق گیرد.

ب) با فرض اینکه آقای لعل پور در 1/1/1381 استخدام شده باشد و در پایان مهرماه 82 ترک کار کند مطلوبست: تنظیم فرم و تسویه حساب مربوط به آقای لعل پور و تنظیم فیش حقوقی.

                           پایه حقوق با توجه به توافق بین کارگر و کارفرما

                          کارکرد                         6250           ریال

                          مرخصی با حقوق          6250           ریال

                          ماموریت روزی              75000        ریال

                          اضافه کاری                 10182         ریال

                         کسری کار                    6250          ریال

35- اطلاعات زیر مربوط به آقای احمد لعل می باشد.

ساعات کارکرد       162:20     مرخصی با حقوق   17 ساعت و اضافه کاری 15

ماموریت  2 روز در صورتیکه آقای احمد لعل دارای 3 فرزند باشد مطلوبست الف: تنظیم فیش حقوقی در صورتیکه حق مسکن و عائله مندی و اولاد و خواروبار به آقای لعل تعلق گیرد.

ب: با فرض اینکه آقای لعل در 1/1/1380 استخدام شده باشد و در پایان آذرماه 82 ترک کار کند مطلوبست تنظیم فرم و تسویه حساب مربوط به آقای لعل و تنظیم فیش حقوقی.


مطالب مشابه :


دانلود نمونه فرم تسویه حساب پرسنل

لطفاً تصویر زیر را بر روی کامپیوتر خود save as نمایید فرم های دیگر: دانلود نمونه فرم صورتحساب
نمونه فرم تسویه حساب

مهندسی عمران راه و ساختمان - نمونه فرم تسویه حساب - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران
فرم های لازم برای تسویه حساب از دانشگاه

بایگانی برای انجام مراحل تسویه حساب باید فرم های لازم را دریافت وبعد نمونه سوالات
نمونه فرم قراردادکارمدت موقت و برگ تسویه حساب کارگر:

مشاور روابط کاروکارگری - نمونه فرم قراردادکارمدت موقت و برگ تسویه حساب کارگر: - مشاوره و
فارغ التحصیلان : فرم تسویه حساب دانشگاه پیام نور مرکز مرند

فرم تسویه حساب دانشگاه پیام نور مرکز دانلود نمونه سوالات پیـام
نمونه سوالات عملی حسابداری حقوق و دستمزد

نشر نمونه سوالات محاسبه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد شهریور ماه و تکمیل فرم تسویه حساب.
برچسب :