منابع كارشناسي ارشد رياضي

منابع كارشناسي ارشد رياضي

arshad-asl.jpg


 

1-رياضيات عمومي1و2:

      رياضي عمومي 1 و 2- آدامز- آييژ

      حساب ديفرانسيل و انتگرال 1و2 – تام.م.آپوستل – نشر دانشگاهي

      حساب ديفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي – ريچارد سيلورمن – علي اكبر عالم زاده – ققنوس

      حسابدیفرانسیلوانتگرالوهندسهتحلیلی(۳جلد)- جورج بی.توماسوراسال.فینی - عالمزادهوداریوشبهمردی

      ریاضیاتعمومی - نوشتهایساکمارون - ترجمهخلیلپاریاب

      رياضي عمومي 1 – ليدا فرخو – پيام نور

      رياضي عمومي 2 – محمدجلوداري ممقاني – پيام نور

      رياضي عمومي 3(حساب ديفرانسيل و انتگرال توابع چند متغيره ) – شهرام سليلي – پيام نور

 

2-معادلات ديفرانسيل:

     معادلات ديفرانسيل - بويس

     معادلات ديفرانسيل - داريوش شادمان - بهمن مهري – فاطمي

     معادلاتدیفرانسیل - نوشتهعبداللهشیدفر

     معادلات ديفرانسيل – مسعود نيكوكار – انتشارات آزاده

     معادلات ديفرانسيل و كاربرد هاي آن – جورج اف سيمونز – علي اكبر بابايي ، ابوالقاسم ميامئي – نشر دانشگاهي

 

3-زبان انگليسي:

     ...

     ...

 

4-آمار و احتمال1و2:

        آمار رياضي – جان فروند – علي عميدي ، محمدقاسم وحيدي اصل – نشر دانشگاهي

        آمار و احتمال مقدماتي – جواد بهبوديان – دانشگاه اما رضا

        مبانیاحتمال -شلدونراس -  ترجمةدکترپارسیانودکترهمدانی

 

5-آناليز رياضي1و2:

      اصول آناليز رياضي - والتر رودين - علي اكبر عالم زاده – انتشارات علمي و فني

      اصول آناليز حقيقي – ربرت جي بارتل – جعفر زعفراني – نشر دانشگاهي

      آناليز رياضي – تام.م.آپوستل – علي اكبر عالم زاده – انتشارات علمي

      آناليز رياضي 1 – عليرضا مدقالچي – پيام نور

      آناليز رياضي 2 – عليرضا مدقالچي – پيام نور

 

6-توابع مختلط:

     توابع مختلط - چرچيل - نشر دانشگاهي

     توابع مختلط – محمد جلوداري ممقاني – پيام نور

 

7-جبر1:

     جبر 1- هرشتاين - علي اكبر عالم زاده و محمدرضا فلكي- نشر دانشگاهي و اقليدس

     جبر 1- فرالي- علي اكبر عالم‌ زاده- فاطمي‌

 

8-آناليز عددي1:

     آناليز عددي1 - اسماعيل بابليان - پيام نور

     آناليز عددي - كرايه چيان – فاطمي

     آنالیزعددی -کندالاتکینسون -مهدیدهقانوهمکاران

 

9-جبر خطي:

     جبر خطي – كنت هافمن ، ري كنزي – جمشيد فرشيدي – نشر دانشگاهي

     جبر خطي - مايكل اونان – علي اكبر محمدي حسن آبادي – نشر دانشگاهي

     جبر خطي - ليپ شوتس - مصطفي شاهزمانيان - آييژمطالب مشابه :


دانلود حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (جورج توماس) جلد دوم ( فارسی) منبع درس ریاضی 2

دانلود حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (جورج توماس) کتاب C++ How To Program » دانلود
دانلود رایگان کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس (Thomas Calculus) (مهندس حسن فراهانی)

دانلود رایگان کتاب حساب دیفرانسیل و هرکس هندسه و انتگرال توماس. دانلود کتاب
منابع ارشد ریاضی

دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و * حساب دیفرانسیل و انتگرال و نوشته جورج بی . توماس و راس
منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی

دانلود رایگان کتاب و 3- حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی، تالیف: جرج توماس و
دانلود کتاب C++ How To Program

دانلود کتاب C++ How To Program » دانلود حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (جورج توماس)
کتاب های درخواستی شما

تشریح مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال انتگرال و هندسه تحلیلی برای دانلود کتاب
دانلود رایگان کتاب های رشته ریاضیات و آمار منابع آزمون کارشناسی ارشد دکتری ریاضی و امار سوالات کنکور

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی. حساب دیفرانسیل و نوشته جورج توماس این کتاب
كارشناسي ارشد ریاضی

* حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جورج بی . توماس و * حساب دیفرانسیل و انتگرال
منابع كارشناسي ارشد رياضي

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی(۳ جلد)- جورج بی. دانلود کتاب های دانشگاهی .
برچسب :