نمونه سوال نقشه کشی درجه 1

1- هدف اصلی ازساخت تیر لانه زنبوری چیست؟

الف- تحمل نیروی خمشی                 ب- سبکی تیر

ج- تحمل نیروی فشاری                             د- تحمل نیروی برشی

 

2- میله ای که ناحیه ی سر آن پیچ و مهره بوده و پوشش سقف سوله را کامل می کند، چه نام دارد؟

الف- پرلین                                   ب- لاپه

ج- کرپی                                     د- بست قورباغه

 

3- کدام مورد در جوشکاری خرپا اهمیت زیادی ندارد؟

الف-ضخامت جوش                        ب- نوع جوش

ج- طریقه ی اجرا                          د- دهانه ی خرپا

 

4- کدام خرپا مثلثی نیست؟

الف- فرانسوی                               ب- وارن

ج- بلژیکی                                   د- هاو

 

5- خیز خرپای با دهانه ی 30 متر، چند سانتیمتر می باشد؟

الف- 30                                      ب- 120

ج- 480                                      د- 48

 

6-ca(oH)2 چیست؟

الف- سیمان                                  ب- کلوخ سیمان

ج- سنگ آهک                              د- خمیر سیمان

 

7- برای سفید کردن رنگ سیمان سفید از چه ماده ای استفاده می کنند؟

الف- اکسید تیتانیوم                         ب- کائولن

ج- اسید کربنیک                            د- گچ بسیار اعلاء

 

 

8- خصوصیات سیمان هواتپان، در بتن، کدام مورد نمی باشد؟

الف- آب کمتر                               ب- عدم کرمو شدن

ج- نفوذ پذیری                              د- مقاومت در مقابل تغییر حجم

 

9- کدام ماده جزء دیرگیر کننده های بتن نمی باشد؟

الف- سنگ گچ                              ب- cacl2

ج- caso4                                   د- سولفات کلسیم

 

10- به چه دلیل از ضد یخ حاوی « یون کلر» در بتن مسلح نباید استفاده کرد؟

الف- خورندگی فولاد                       ب- خورندگی بتن

ج- کرموشدن بتن                           د- هر سه مورد

 

11- بتن ریزی تیرها چه موقع انجام می شود؟

الف- 12ساعت بعد از بتن ریزی ستونها                   ب- بلافاصله بعد از بتن ریزی ستونها

ج- پس از خودگیری بتن ستونها                             د- زمان خاصی ندارد

 

12- بار گذاری روی پی بتن آرمه، چند روز پس از بتن ریزی انجام می شود؟

الف- 5 تا 10 روز                          ب- 10 تا 15 روز

ج- 7 روز                                    د- 6 روز

 

13- علت استفاده از پی باسکولی در ساختمان، چیست؟

الف- مجاورت با دیوار همسایه           ب- جلوگیری از چرخش فوندرسیون و تیر

ج- مقاومت کم زمین                        د- هر سه مورد

 

14- از مرکز ستون تا انتهای زاویه ی خمش ادکا،........ طول دهانه منظور می شود.

الف- 2/1                                     ب- 4/1

ج- 3/1                                       د- 6/1

 

15- در طول تمام محیط بازشوها حداقل .... میلگرد آجدار، به قطر .... میلیمتر به صورت مورب به کار می رود.

الف- 4-14                                   ب- 2-16

ج- 4-16                                     د- 2-14

 

16- دیوار زیرزمین کدام نیرو را تحمل می کند؟

الف- جانبی                                  ب- قائم

ج- فشار خاک                               د- هر سه مورد

 

17- معمولاًدر آماتور پله از چه نوع میلگرد استفاده می شود؟

الف- آجر                                     ب- فولاد نرم

ج- ساده                                                د- هر سه مورد

 

 

 

18- بلوکها چه نوع باری را تحمل میکنند؟

الف- قائم                                     ب- افقی

ج-جانبی                                      د- هیچکدام

 

19- در چهد مواقعی از شناژ مخفی استفاده می شود؟

الف- در موقع استفاده از آهن مارپیچی            ب- توسط محاسبه تعیین می شود

ج- طول تیرچه از2/4 متر بیشتر باشد            د- طول تیرچه از2/4 مترکمتر باشد

 

20- کدام گزینه با بقیه متفاوت می باشد؟

الف- طره                                    ب- تاوه

ج- کنسول                                    د- پیش آمدگی

 

21- این نوع طاق از هزاره ی سوم پیش از میلاد در بین النهرین رایج بوده است؟

الف- طاق چهاربخش                       ب- طاق گهواره ای

ج- طاق آهنگ                              د- مورد ب و ج

 

22- قوس شاه عباسی نام دیگر کدام قوس می باشد؟

الف- شاخ بزی                              ب- پنج او هفت

ج- کمانی                                     د- دسته سبدی

 

23- در تقاطع یک چهارراه به به طور معمول چند گره ی برخورد ایجاد می شود؟

الف- 14                                      ب- 15

ج- 16                                        د- 18

 

24- نوع کار و وظیفه ی هر شهر را چه چیز تشکیل می دهد؟

الف- همه ی افراد شهر                    ب- جمعیت مردان آن شهر

ج- بالاترین جمعیت شاغل آن شهر       د- هر سه مورد

 

25- در باند حرکت ترافیک کند، عرض لازم برای عبور دوچرخه چقدر می باشد؟

الف- 60/1 متر                              ب- 20/1 متر

ج- 80 سانتیمتر                                       د- 90 سانتیمتر

 

26- سیستم گوشواره در زمان کدام سلسله به وجود آمد؟

الف- اشکانیان                               ب- ساسانیان

ج- سلجوقیان                                د- اتابکان

 

27- اگر ساختمانی در منطقه ی گرمسیر قرار گرفته باشد، پنجره های آن در چه باید قرار گیرد؟

الف-شمال                                    ب- جنوب

ج- شرق                                      د- غرب

 

 

 

28- دست انداز پنجره ی آشپزخانه چند سانتیمتر در نظر گرفته می شود؟

الف- 180- 200                            ب- 70- 80

ج- 100- 120                               د- 80- 120

 

29- در چه صورت پیش آمدگی، 2/1 مساحت آن جزء زیر بنا محسوب می شود؟

الف- محصور باشد                         ب- سه طرف باز باشد

ج- آخرین سقف باشد                       د- روی پخ گذر باشد

 

30- ارتفاع بتن ریزی کف جوی، در قسمت وسط آن چند سلنتیمتر می باشد؟

الف- 10                                      ب- 15

ج- 5                                          د- 2

 

31- حداقل ضخامت لازم جهت زیر سازی پیاده رو چند سانتیمتر می باشد؟

الف- 30                                      ب- 10

ج- 10                                        د- 20

 

32- در کدامیک ازدسته معابر زیر تقاطع ها غیر همسطح می باشد؟

الف- بزرگراهها                             ب- دسترسیها

ج- آزادراهها                                د- جمع کننده ها

 

33- کدام دسه از ماشین آلات زیر کانالهای عریضی به مقطع V شکل حفر می کنند؟

الف- لودر                                    ب- گریدر

ج- اسکریپر                                 د- بولدوزر

 

34- قیرداخل تانک فنیشر در ماشین قیر پاش، چه حالتی دارد؟

الف- گرم و غلیظ                           ب- سرد و رقیق

ج- گرم و رقیق                              د- سرد و غلیظ

 

35- Equidistant چه معنی می دهد؟

الف- منحنی تراز                           ب- نقشه ی توپوگرافی

ج- متساوی البعد                            د- پلان رقوم دار

 

36- در چه حالت فاصله ی منحنی های تراز در نقشه ی توپوگرافی کمتر می شود؟

الف- منطقه ی مورد نظر ارتفاع زیادی داشته باشد       ب- شیب زمین کم باشد

ج- منطقه ی مورد نظر به شکل تپه باشد                            د- شیب زمین زیاد باشد

 

37- فرمول مربوط به قانون اهم کدام گزینه می باشد؟

الف- R=IV                                 ب- V=IR

ج- I=V/R                                  د- مورد ب و ج

 

38- نام دیگر توان نوری چیست؟

الف- شدت نور                              ب- ضریب بهره ی نوری

ج- شار نوری                               د- درخشندگی نور

39- در طراحی روشنایی، کدام گزینه به ترتیب از راست به چپ باید روشنتر باشد؟

الف- کف، دیوار، سقف                    ب- سقف، کف، دیوار

ج- سقف، دیوار، کف                      د- دیوار، کف، سقف

 

40- Refrigeration چه نوع سیستمی در تأسیسات مکانیکی می باشد؟

الف- تبرید                                   ب- حرارت مرکزی

ج- تهویه مطبوع                            د- بهداشتی

 

41- حداکثر میزان مس موجود در آب آشامیدنی چند میلی گرم در لیتر می باشد؟

الف- 9                                       ب- 1

ج- 0001/0                                  د- 6/0

 

42- اولین اقدام در زمینه ی تصفیه ی فاضلاب چیست؟

الف- تصفیه ی بیولوژیکی                ب- انعقاد شیمیایی همراه ته نشینی

ج- کلر زنی                                  د- هیچکدام

 

43- بی بار کردن ذرات کلوئیدی، در تصفیه ی شیمیایی چه نام دارد؟

الف- فلاگولاسین                            ب- کواگولاسیون

ج- انعقاد                                     د- مورد ب و ج

 

44- چه وسیله ای به مدارهایی که به صورت لحظه ای کار می کنند، متصل است؟

الف- شستی                                  ب- رله

ج- فتوسل                                    د- دیمر

 

45- برای ایجاد رنگ صورتی در لامپ فلورسنت، از چه ماده ای استفاده می کنند؟

الف-سیلیکات روی                         ب- کربنات کلسیم

ج- سیلیکات کلسیم                          د- کربنات روی

 

46- کدام مورد مزیت لوله ی PVC نسبت به چدنی نمی باشد؟

الف- وزن آن سبک تر است              ب- تعمیرات آن راحتتر است  

ج- قیمت آن ارزانتر است                 د- فشار بیشتری را تحمل می کند

 

47- لوله های گاز زیرکار، چند سانتیمتر باید از لوله های آب و کابل های برق فاصله داشته باشد؟

الف- 10                                      ب- 15

ج- 5                                          د- فاصله ای نیاز ندارد

 

48- در کانال کشی کولر، به چه علت پس از هر انشعاب، باید مقطع کانال اصلی را افزایش دهیم؟

الف- افزایش افت فشار                    ب- ثابت نگه داشتن افت فشار

ج- کاهش افت فشار                        د- جلوگیری از برگشت هوا

 

 

49- در دستور Line، a, b @ ساختار چه نوع مختصاتی است؟ (b وa طول می باشند)

الف- مختصات مطلق                      ب- مختصات زاویه ای

ج- مختصات نسبی                         د- هیچکدام

 

50- در دستور arc ، SCA ، کدام روش ترسیم می باشد؟

الف- مرکز، شروع، زاویه                ب- زاویه، شروع، طول وتر

ج- شروع، مرکز، پایان                    د- شروع، مرکز، زاویه

 

                               طراح: فاطمه السادات شجاعی


مطالب مشابه :


نمونه سوال نقشه كشي عمومي ساختمان درجه 2

نمونه سوال نقشه كشي نقشه كشي عمومي ساختمان درجه 2. هاشور در نقشه هاي معماري با چه
نمونه سوال نقشه کشی درجه 1

گروه نقشه كشي ساختمان استان قزوين - نمونه سوال نقشه کشی درجه 1 - الف- مجاورت با دیوار
نمونه سوال نقشه کشی درجه 2

نمونه سوال نقشه کشی درجه 2 - - گروه نقشه كشي ساختمان استان جواب با بلی یا خیر .
طراحی معماری ( فصل اول )

کاردانش رشته نقشه کشی ساختمان نقشه کشی عمومی ( درجه 2 ) سوال به جواب سه فعل
نمونه سوالات اتوکد

نمونه سوالات اتوكد سوم نقشه كشي ساختمان با محور مي باشد؟ جواب 2, 1__ رایانه کار درجه
نمونه سوالات حرفه و فن سال اول راهنمایی خرداد ماه نوبت دوم

نمونه سوالات حرفه و فن سال جواب صحیح یا غلط را با علامت ضربدر در • پودمان نقشه کشی
جواب پرسش صفحه ی 31 کارو فناوری هشتم مصرف کننده های زیر با چه نوع جریان برقی کار می کنند AC یا DC؟

پودمان 6 نقشه کشی آشنایی با ساختمان دانلود نمونه سوال فنی و حرفه ای و کارودانش رشته
رشته هاي كاردانش

نمونه سوال الگوریتم با نقشه كشي ساختمان درجه (1) نقشه کشی.
سوال با جواب حرفه و فن پایه سوم راهنمایی

سوال با جواب حرفه و اغلب درجه حرارت بدن بين 3/36 تا 2/37 سانتي گراد است و • پودمان نقشه کشی
برچسب :