انتقال سهام شركت سهامي خاص

                             بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده شرکت                          (سهامی خاص) شماره ثبت          

نام شرکت :                         (سهامی خاص) شماره ثبت شرکت :                     سرمایه ثبت شده :یک میلیون ریال

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ      /   /     ساعت10 با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ آقای                                          به سمت رئیس جلسه

2ـ آقای                                         به سمت ناظر جلسه

3ـ آقای                                     به سمت ناظر جلسه

4ـ آقای                                         به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، : اصلاح ماده 31 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

   ب-1 ) تعداد اعضای هیات مدیر ه از      نفر به      نفر کاهش و ماده 31 اساسنامه اصلاح شد

ب- 2  )کلیه سهامداران به آقای                     (رئیس هیات مدیره) با حق توکیل بغیر وکالت دادند تا با مراجعه به ثبت شرکتها نسبت به پرداخت هزینه های قانونی و امضاء زیر دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در همان روز خاتمه یافت

لیست و امضاء حاضرین در جلسه مجمع عمومی فوق العاده  17/5/91

 

رئیس جلسه :                                                                منشی جلسه  :    

 

ناظر جلسه  :                                                                 ناظر جلسه:  

شاهین رضازاده اد بك

                                                                لیست و امضاء سهامداران حاضردر جلسه 17/5/91

نام و نام خانوادگی

تعداد سهام

امضاء

 

  سهم

 

 

 

  سهم

 

 

 

  سهم

 

 

 

  سهم

 

 

 

 

 

 

  صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین  و روزنامه در شرکتهای سهامی خاص

                                  نام شرکت :                 (سهامی خاص) شماره ثبت شرکت :                        سرمایه ثبت شده :یک میلیون ریال

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت                           سهامی خاص ثبت شده به شماره                  در تاریخ    /      /91  ساعت30/10 با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت  تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ آقای                                           به سمت رئیس جلسه

2ـ آقای                                          به سمت ناظر جلسه

3ـ آقای                                          به سمت ناظر جلسه

4ـ آقای                                         به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب ـ 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از                         ،                             و                        برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای رسول ابی زاده  به سمت بازرس اصلی آقای محرم رحیمی ایواتلو   به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات  جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ج: به                          احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. اعضای هیات مدیره با امضای ذیل صورت جلسه اظهار و تایید می نمایند که هر کدام فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126و147 لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره  ، مدیر عامل و بازرسان نمی باشند

 

 

امضاء هیات رئیسه:                       رئیس جلسه:                                      ناظر جلسه

 

                                                           ناظر جلسه:                                                            منشی جلسه:  

امضا اعضای هیئت مدیره :

                              1  ـ                                      2 ـ                                        3ـ  

 

 

امضاء بازرسین:                         بازرس اصلی:                                           بازرس علی البدل:  

 

 

لیست و امضاءسهامداران حاضردر جلسه 17/5/91

نام و نام خانوادگی

تعداد سهام

امضاء

 

  سهم

 

 

  سهم

 

 

  سهم

 

 

   سهم

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

صورتجلسه  هیات مدیره در خصوص تعیین سمت  و دارندگان امضاء مجاز در شرکتهای سهامی

 

نام شرکت :   

شماره ثبت شرکت :                                      

سرمایه ثبت شده : یک میلیون ریال

جلسه هیات مدیره شرکت             سهامی خاص ثبت شده به شماره                  با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ     /   / 91 ساعت10 در محل قانونی  تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 الف :     1ـ آقای                                                به سمت رئیس هیئت مدیره

2ـ آقای                                              به سمت نایب رئیس

3ـ  آقای                                               به سمت مدیر عامل

ب :  کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و نامه های اداری  با امضاء                            (رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

ج :  به آقای                        احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت  صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. اعضای هیات مدیره با امضای ذیل صورت جلسه اظهار و تایید می نمایند که هر کدام فاقد سوء پیشینه کیفری بوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126و147 لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره  ، مدیر عامل و بازرسان نمی باشند

 

 

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

 

 

1 ـ                                            2 ـ                                                3ـ          

 

 

 

 

 

 

 

صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

نام شرکت :                          شماره ثبت شرکت :                         سرمایه ثبت شده : یک میلیون ریال

جلسه هیات مدیره شرکت                   سهامی خاص ثبت شده به شماره            با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ      /   / 91ساعت 9  در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

هیات مدیره برابر مصالحه شماره                    مورخه                                  موافقت نمودکه:  1-  آقای             با واگذاری      سهم                  از کل     سهم خود    سهم به آقای                         فرزند             متولد      13به شماره شناسنامه    صادره از        به آدرس             کدپستی     و           سهم به آقای                    فرزند محمد  متولد   13    به شماره شناسنامه     صادره از       به آدرس         کدپستی           واگذار از شرکت خارج شدند.

 

امضاء اعضاء هیات مدیره:

1 ـ                        2 ـ                               3ـ   

 

 

امضاء خریدار1: -                        2 -                   3-                    4-        

 

 

امضاء فروشنده: 1-                  2 -                      3-                                      4-              

 

                             لیست  صاحبان سهام شرکت                      (سهامی خاص) شماره ثبت       

 

نام و نام خانوادگی

تعداد سهام

امضاء

 

  سهم

 

 

  سهم

 

 

  سهم

 

 

  سهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به: اداره محترم ثبت اسناد و املاک شهرستان مشکین شهر           

      

        از: شرکت فنی و مهندسی آذر باخیش سبلان (سهامی خاص)

 

 

 

   سلام عليكم

 

          احتراما  مستدعی است دستور فرمائید در خصوص تغییرات شرکتفنی و مهندسی آذر باخیش سبلان اقدام لازم مبذول گردد.                                                                               

                                                                                                                                                    شاهین رضازاده  

                                                                                                                                       رئیس هیات مدیره شركت  گین

                                                                    


مطالب مشابه :


انتقال سهام شركت سهامي خاص

شماره ثبت یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت
مسافر بری تندرو مشگین سیر (سهامی خاص) شماره ثبت شرکت : 152

شرکتها - مسافر بری تندرو مشگین سیر (سهامی خاص) شماره ثبت شرکت : 152 -
اساسنامه سهامي خاص

شماره ثبت: یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها
صورتجلسه تبدیل نوع شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

شماره ثبت در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاءا و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها
صورتجلسه و آگهی تمدید وقت اعضای شرکت سهامی خاص شرکت آذر دانه مشگين (سهامي خاص) شماره ثبت

شرکتها - صورتجلسه شماره ثبت 942 شناسه ملی 10861824233 کد پستی 5661855838. پيرو آگهي شماره 16227-27/11/89 و به
صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود

نام شرکت… شماره ثبت حضوردر اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و
فرم تعيين نام شركت

شرکتها - فرم تعيين اداره کل محترم ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کشور یکی ریال به شماره حساب
مدارك لازم و فرمهاي مربوط به موسسات غير تجاري

شماره ثبت مؤسسه: رأسآ نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها
صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود

شماره ثبت در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها
صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

شماره ثبت یا چند نسخه تهیه و ذیل تمام آن توسط اعضا امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها
برچسب :